English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1601. Huni boynu genişliğini alır veya ayarlar. Yalnızca önceden tanımlanmış bir huni şekli kullanıldığında geçerlidir.
1602. Akış okunabilir değildi.
1603. X değeri geçersiz.
1604. Komut Değil
1605. X dizini sınırların dışında.
1606. PropertyName, 'Y' ControlParameter'da 'X' adlı denetimin geçerli bir özellik adına ayarlanmalıdır.
1607. Meta veri akışı bu işlem için kullanılamıyor.
1608. X numaralandırma değeri Y, Z yöntemi tarafından desteklenmiyor.
1609. Seri tarafından kullanılan grafik göstergesi adı.
1610. 'X' giriş parametresi Y değerinden büyük veya buna eşit olmalıdır.
1611. DoCallBack yöntemi çağrılmadan önce bağlam dondurulmalıdır.
1612. 'X' yapılandırma bölümünü ayarlamak için izinler yetersiz.
1613. Azerice (Kiril)
1614. Bu özellik Empty Size3D üzerinde değiştirilemez.
1615. Eklenti bağdaştırıcıları başvuruya göre sıralama nesneleri olmalıdır. Hatalı Eklenti Bağdaştırıcısı: X
1616. link öğesi bir href özniteliği tanımlamalıdır.
1617. İçerik ('Y') 'X' içindeki hiçbir özellikle eşleşmiyor, doğru biçimlendirildiğinden emin olun.
1618. URI='X' öğesini tamamlamak için hiçbir yerel derleme sağlanmadı.
1619. Bu derleme için karma üretilemiyor - X.
1620. Web sunucu hesabı için işlem kimliğinin bir yerel kullanıcı profili olmalıdır. Hem makine hem de etki alanı hesaplarına yerel kullanıcı profili oluşturma işleminin ayrıntıları için benioku belgesine bakın.
1621. Sayım sıfırdan küçük olamaz.
1622. Uzantı düğümü Özellik Adı özelliğini geçersiz kılmalıdır.
1623. Bu özellik zaten ayarlanmış ve değiştirilemez.
1624. 'X' RepeatBehavior bir yineleme sayısını göstermiyor ve IterationCount değeri yok.
1625. 'X' aracı bu düzenleme bağlamında zaten etkin. Bir görev aracının aynı örneğini birden fazla kez etkinleştiremezsiniz.
1626. Sağlanan nesnenin anahtarıyla eşleşen bir anahtara sahip bir nesne ObjectStateManager'da bulunamadı. Değişikliklerin uygulanması gereken nesnenin Added durumunda olmadığını ve anahtar değerlerinin sağlanan nesnenin anahtar değerleriyle eşleştiğini doğrulayın.
1627. Parola Değiştirme Tamamlandı
1628. Gösterge öğesi işaret stili.
1629. Öğenin Anahtarı veya Adı.
1630. SQL Server örneğiyle iletişim kurmak için kullanılacak ağ paketlerinin bayt olarak boyutu.
1631. 'X' şema koleksiyonu oluşturulamadı;
1632. 'X' etkinliğindeki özel temsilci sayısı değişti. Bir etkinliğin tanımında özel durumu sabitlenmiş olmalıdır ve ayarlara bağımlı olmamalıdır. Etkinlik yazarına başvurun ve etkinlik yazma kurallarına bakmasını söyleyin.
1633. Core Properties relationship bölümü, yanlış içerik türüne sahip bir bölüme başvuruda bulunuyor.
1634. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği için belirtilen 'Y' değeri geçersiz. Geçerli değerler 'Yüksek', 'Normal' ve 'Düşük'tür.
1635. 'Öznitelik' özel özniteliğinde, olası minimum değerin geçersiz türü.
1636. Girdiğiniz e-posta adresi zaten kullanılıyor. Lütfen başka bir e-posta adresi girin.
1637. Parametre değeri sonlu olmalıdır.
1638. Beni anımsa onay kutusu için gösterilecek metin.
1639. 'X' salt okunur alanının üyeleri ref veya out olarak geçirilemez (oluşturucu içinde olması dışında)
1640. Kod Grupları Listesi
1641. Denetimin doğrulamanın harekete geçirilmesine neden olup olmadığı.
1642. FlushFinalBlock() yöntemi bir CryptoStream üzerinde iki kez çağrıldı. Yalnızca bir kez çağrılabilir.
1643. c: özel. Oturum durumu verileri ve saklı yordamlar özel veritabanında depolanır. Veritabanı adı belirtilmelidir.
1644. Tür Adı türü için bir catch yan tümcesi zaten var. Her benzersiz CLR özel durum türü için yalnızca bir catch yan tümcesi eklenebilir.
1645. StylusPointDescription oluştururken, düğmeleri temsil eden her StylusPointPropertyInfos koleksiyonun sonun yerleştirilmelidir.
1646. Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekli
1647. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstanceHandle'ı bir örnek kilidi sürümüne bağlamak için BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock veya CreateBindReclaimedLockException'ı çağırdı, ancak InstanceHandle bir örneğe bağlı değil. Bir kilide bağlanması için, bir InstanceHandle'ın önce bir örneğe bağlanması gerekir.
1648. Kanal bağlaması zaten denetlendiğinden hizmet adı denetimi yapılmıyor.
1649. UdtTypeName özelliği UDT parametreleri için ayarlanmalı.
1650. Eklenti Adının boş olmaması gerekir.
1651. 'X' ZoneTemplate'i içinde yalnızca düzenleyici bölümleri olmalıdır.
1652. DataAlternateTextField kullanılırken görüntünün AlternateText özelliğine bağlanan değere uygulanan biçimlendirme. Örneğin, "görüntü: X".
1653. IConvertible nesne tarafından uygulanmalıdır.
1654. URL hedefini alır veya ayarlar.
1655. Uygulama bildirimi belirtimini kabul etmiyor.
1656. SyndicationItemProperty içindeki Updated özelliğine karşılık gelen özellik değeri DateTimeOffset türüne dönüştürülemedi.
1657. Temel sınıf Finalize yönteminizi doğrudan çağırmayın. Yok edicinizden otomatik olarak çağrılır.
1658. 'Tür Adı' türünün 'Tür Adı' temel türü 'Tür Adı' model esaslı türle eşleşmiyor.
1659. Geçersiz öğe değeri: 'X'.
1660. MSBUILD : hata MSB1021: Bir günlükçü örneği oluşturulamıyor. X
1661. Belirtilen ad ayarlanamadı.
1662. Varsayılan uygulama etki alanı başlatılırken hata oluştu.
1663. Bağımsız değişken 'X' değerine eşit olamaz.
1664. Örnek zaten tamamlanmış olduğundan bir InstancePersistenceCommand öğesinin yürütülmesi kesintiye uğradı.
1665. Menünün dinamik bölümünde üst ayırıcı işlevi görecek görüntünün URL'si.
1666. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği için belirtilen 'Y' değeri geçersiz. Yalnızca uygulamaya göre belirtilen URL'lere (~/url) izin verilir.
1667. Performans sayacı nesnesinin sayaç adı.
1668. Dosya geçerli bir ikili değil.
1669. 'X' ve 'Y' tarayıcı öznitelikleri birlikte belirtilemez.
1670. AddRelatedObject yöntemi yalnızca sourceProperty bir koleksiyon olduğunda çalışır.
1671. Uygulama sanal yolu: 'X'
1672. 'X' öğesinde değer sağlama işlemi özel durum döndürdü.
1673. Özel etiket sütunu dizini.
1674. 'X' FormView işlenmemiş olan Y olayını harekete geçirdi.
1675. Değişken erişim alt ifadeleri hatalı biçimlendirildiği veya tanınmadığı için ifade seri hale getirilemedi.
1676. Ayarlar kaydedilemedi
1677. 'X' koleksiyonda geçerli bir dizin değil.
1678. Akışlı üretimde Package.X desteklenmez.
1679. Yönergenin adı eksik.
1680. Menünün her düzeyinde uygulanacak seçili menü öğesi stilleri.
1681. Düğümler arasındaki dikey doldurma miktarı.
1682. 'Tür Adı' kanal türünün, .config dosyasından kullanılabilmesi için 'X' biçiminde bir oluşturucusu olmalıdır
1683. Web Bölümünü silmek için kullanılan fiil.
1684. Nesne Int16 türünde olmalıdır.
1685. Derleme yüklenemiyor
1686. XslContent, XslInputPath ve XslCompiledDllPath bağımsız değişkenlerinden yalnızca biri ayarlanabilir.
1687. 'X' Uri'si için proxy ayarları alınamıyor. Hata kodu: Y.
1688. Eksenin diğer bir eksenle kesiştiği nokta.
1689. Yeni Sağlayıcı
1690. Geçersiz sözdizimi.
1691. Beklenmeyen Derleme Kimliği X. Derleme Kimlikleri ardışık olmalıdır.
1692. OdbcCommand.CommandText özelliğinin değeri geçersiz bir çok parçalı ad olduğundan OdbcCommandBuilder.DeriveParameters başarısız oldu
1693. 'X' Rethrow etkinliği, bir TryCatch etkinliğinin özel bir alt öğesi olarak kullanılamaz. Rethrow etkinliğinin kullanılmasına yalnızca, bir TryCatch etkinliğinin genel alt öğeleri altında izin verilir.
1694. Resim URL'si hem #UID hem de #SEQ biçimini içeremez.
1695. Kullanıcı oluşturulduktan sonra gösterilecek metin.
1696. Uzak etkinleştiriciye bağlanma girişimi, 'X' özel durumuyla sonuçlanarak başarısız oldu.
1697. Olay Günlüğü İzni sınırsız.
1698. 'Tür Adı' türünde 'X' özelliği animasyonu için 'Tür Adı' türünde AnimationTimeline kullanılamaz.
1699. Akışın yazarları, beslemenin RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilemedi.
1700. Yalnızca ilk 'xsl:sort' öğesi 'stable' özniteliğine sahip olabilir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions