English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4901. Bir Xml Schema yazılırken birden fazla hedef dönüştürücüde hata oluştu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
4902. Öğenin araç ipucunu alır veya ayarlar.
4903. X: UserNameTemplate kullanıcı adı için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
4904. Menünün dinamik bölümünde bir öğenin alt menüsü olduğunu gösterecek görüntünün URL'si.
4905. Hem CorrelationCallbackContext hem de CorrelationContext ayarlanmış, ancak bağlam eşleşmiyor.
4906. Kategori adı geçersiz. Uzunluğu 'X' - 'Y' aralığında olmalıdır. Çift tırnak işaretlerine, denetim karakterlerine ve önde veya arkada boşluklara izin verilmez.
4907. Zulu dili (Güney Afrika)
4908. 'X' bir ortam türü değil.
4909. X olayı türü geçersiz.
4910. $expand, açık özellikleri desteklemiyor.
4911. Aşağıdaki yanıt Xml Şemasıdır:
4912. En az bir yönün belirtilmesi gerekiyor!
4913. MSB3735: "X" Value parametresine sahip yerleştirme işlemi yürütülürken hata oluştu. Y
4914. Invoke öğesine geçirilen ileti, PropagateOutParameters öğesine geçirilmelidir.
4915. Tarihin UTC olarak gösterimi 1-9999 yıl aralığının dışında.
4916. Kimliği 'X' olan yer işareti kapsamı bulunamadı.
4917. Eklenti bir AddInToken aracılığıyla etkinleştirilmedi veya zaten kapatılmış.
4918. Özel veritabanı adı şu üç karakteri içeremez: tek tırnak işareti ('), sol köşeli ayraç ([) veya sağ köşeli ayraç (]).
4919. 'X' içinde CorrelationHandle null olamaz.
4920. InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması komutu başarıyla iptal etti. Sahipsiz kalan bir kilit geri alındı ve komut InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException yoluyla iptal edildi.
4921. Boş bir DrawingGroup.Children koleksiyonuna eklenemez.
4922. Geçersiz URI: Ana bilgisayar adı ayrıştırılamadı.
4923. Yüklenen bileşenlerden biri veya daha fazlası, hedef uygulamada 32 bit bileşen olarak zaten kaydettirilmiş. Yüklenen bileşenlerin 64 bit sürümlerini farklı bir COM+ uygulamasına yüklemeniz veya 64 bit sürümleri yüklemeye çalışmadan önce hedef COM+ uygulamasından yüklenen bileşenlerin varolan 32 bit sürümlerini silmeniz gerekir. COM+ uygulamaları bit bağımsız bileşenler içeremez.
4924. Atom sonuçları işlenirken beklenen 'Özellik Adı' özelliği bulunamadı.
4925. Derlemelere aşağıdaki dosya ve dizinler için &erişim ver:
4926. StartIndex sıfırdan küçük olamaz.
4927. Gösterge sütunu adı.
4928. İstenen kaynak taşınmış.
4929. Özel durum oluşturduktan sonra sonkoşul başarısız oldu.
4930. Yardım Modu
4931. MemoryMappedFileAccess.Read erişimi belirtilirken kapasitenin dosya boyutundan büyük olmaması gerekir.
4932. Dizin bağımsız değişkeni sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
4933. İçeri geçirilen dize karşılaştırma türü şu anda desteklenmiyor.
4934. CollectionItemFactory X özel durum oluşturdu: Y
4935. P(T<=t) tek kuyruklu:
4936. Kullanıcı oluşturma düğmesinin metni.
4937. XC1027: 'Tür Adı' türü 'Derleme Adı ' derlemesinde bulunamadı.
4938. Ö&zel hata modu:
4939. Belirtilen StylusPointDescription bir alt küme olmalıdır.
4940. Deleted durumunda olan bir varlık içeren bir ilişkinin eklenmesine izin verilmez.
4941. Kültür IETF Adı X tanınabilir bir IETF adı değil.
4942. Doğru oluşturucuya yapılan çağrı çözümlenemiyor.
4943. Sunucuya bilgi gönderilirken aktarım düzeyi hatası oluştu.
4944. Bazı denetimler tarafından bu alanın üstbilgisinde kısaltılmış metin olarak işlenen metin.
4945. Yöntem, nesne örneğinde bulunamıyor.
4946. Bu güven düzeyinde bu API desteklenmiyor.
4947. MarshalByRefObject'ten türetilmeyen türlerde Etkinleştirme öznitelikleri destelenmiyor.
4948. 'Tür Adı' türü 'Yöntem adı' genel türü veya yöntemi için 'Y' tür parametresi olarak kullanılamaz. 'Tür Adı' türünden 'X' türüne paketleme dönüşümü yoktur.
4949. Bağlanılacak veri kaynağının adını gösterir.
4950. GAC'den derlemenin yüklemesi kaldırılamadı.
4951. Uzunluk sıfırdan küçük olamaz ve giriş uzunluğunu aşamaz.
4952. Sıfır uzunluktaki veya null dize geçerli bir Türü temsil etmez.
4953. Bilinmeyen hata "X".
4954. İstemci İlkesi MaxAge = X.
4955. 'Tür Adı' kaynak türü için gerekli 'Öznitelik' genişletilmiş özniteliği eksik.
4956. Data Source veri kaynağına bağlanırken kullanılacak DSN.
4957. Atamanın sol tarafı değişken, özellik veya dizin oluşturucu olmalıdır
4958. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. OnFreeInstanceHandle ile ilgili InstanceStore uygulaması özel durum oluşturdu.
4959. Modelde doğrulama yapıldıktan sonra sayfa doğrulamanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği.
4960. İleti, AddressingVersion 'X' için bitiş noktası başvurusu içeren bir geri çağrı bağlamı üstbilgisi içeriyor. Geri çağırma bağlamı yalnızca AddressingVersion 'WSAddressing10' ile yapılandırıldığında iletilebilir.
4961. Yalnızca 'X' şablonlarında 'id' özniteliği olabilir.
4962. 'X', 'Tür Adı' türünde bir şema özniteliğine eşlenmelidir.
4963. Üstbilgi yansıtma hatası: değer üyeleri sayısı: X.
4964. Özel veri hizmeti sağlayıcıları için RegisterKnownType() kullanılarak tür eklenmesi desteklenmiyor.
4965. InstanceValue'lardan oluşan adlandırılmış bir koleksiyonda (sözlük) null bir ad sağlandı. Null, InstanceValue için geçerli bir değer değildir.
4966. Nokta ve Şekil grafik türü - Geçersiz biçimde 'UpBrickColor' özel özniteliği.
4967. FormView'un modu değiştirilmeden önce harekete geçirilir.
4968. İrlanda dili (İrlanda)
4969. İmleç dosyası 'File Name' yüklenemedi.
4970. Değiştirme deseni hatası.
4971. 'X' öğesi, hem 'select' özniteliğine hem de boş olmayan içeriğe sahip olamaz.
4972. Parola yönergelerini vermek için görüntülenen metin.
4973. Bu nesneyle ilişkilendirilmiş işlem yok.
4974. AnchorDataPoint özelliği grup içinde ek açıklama için ayarlanamaz.
4975. Belirtilen parola uzunluğu 1 ile 128 karakter arasında olmalıdır.
4976. Belirtilen derleme dosyasındaki meta verilere başvuruda bulunur
4977. Geçersiz içerik türü.
4978. Akışla gelen işlem çevreleyen işlemden farklıydı.
4979. ChangePassword, SQL Server 9.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
4980. Fare imleci Y konumu.
4981. Target özelliği ayarlanmadığı için FamilyMap eklenemez.
4982. Üst DataGrid üzerindeki SelectionUnit özelliğini geçerli değeri sütunların seçilmesini engelliyor.
4983. (?(X) ) tanımsız gruba başvuru.
4984. "Tür Adı" türünün "Özellik Adı" özelliğindeki "X" tanımlayıcısı, geçerli bir dilden bağımsız tanımlayıcı adı değil. CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier'ın tanımlayıcı adına izin verip vermediğini denetleyin.
4985. 'X' etkinliğindeki özel alt öğe sayısı değişti. Bir etkinliğin tanımında özel durumu sabitlenmiş olmalıdır ve ayarlara bağımlı olmamalıdır. Etkinlik yazarına başvurun ve etkinlik yazma kurallarına bakmasını söyleyin.
4986. Özel etiketlerin işaret çizgisi rengi.
4987. Burada TypedByRef kullanılamaz
4988. Dizi çok boyutlu veya kümenin tür parametresi otomatik olarak hedef dizenin türüne atanamıyor.
4989. Eksen özellikleri.
4990. MSB4175: "Derleme Adı " derlemesinden "X" görev fabrikası başlatılamadı. Y
4991. Kod grubu hiçbir izin vermiyor ve kod grup ağacının kökünü oluşturuyor.
4992. Güvenlik kapatılamadı.
4993. Namespace 'ad alanı' çözümlenemiyor.
4994. Arabelleğe yazılmamış öğeler (yani, öğeler bir IList'te depolanmamıştır) içeren bir akış, öğelerini kopyalayamaz. Akış için Kopyalama işlevini çağırmadan önce, akıştaki öğeleri arabelleğe kaydedin veya Kopyalama yöntemine yanlış değerini geçirin.
4995. 3B kenarlık dış görünümleri için çizim öznitelikleri.
4996. Parametrelerde veya bağımsız değişkenlerde sözdizimi hatası
4997. Belirtilen değer geçerli bir Ana Bilgisayar üstbilgi dizesi değil.
4998. Başarısız olan derlemenin Bölgesi:
4999. XC1029: 'Tür Adı' türü 'Üye' üyesinin 'Tür Adı' türüne atanabilir değil ve üye üzerinde tanımlı herhangi bir TypeConverter yok.
5000. Bu platformda Şifreleme İleti Standardı (CMS) desteklenmiyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions