English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7001. Bunlar sayfa işleme sırasında kesinlikle yürütülmemiş olan kayıtlı zaman uyumsuz görevlerdir.
7002. Yanıt Cache-Control = private+Headers, bu üstbilgiler kaldırılıyor.
7003. X' bağlayıcısının sonuç türü 'Tür Adı', çağıran site tarafından beklenen 'Tür Adı' sonuç türü ile uyumlu değil.
7004. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği geçersiz. Öznitelik negatif olmayan bir tamsayıya ayarlanmalıdır.
7005. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz Tek kuyruklu parametre.
7006. Yöntem imzası null olamaz.
7007. Etkin WizardStep denetimi.
7008. Sağlanan etkinlik, meta verileri işlenirken bu iş akışı tanımının bir parçası değildi. 'X' adlı bu sorunlu etkinlik 'Y' adlı etkinlik tarafından sağlanmıştı.
7009. ControlState Boyutu Bayt Sayısı (alt öğeler dışında)
7010. Döndürülen veri boyutu 2Gb'den büyük. Tüm verileri almak için SequentialAccess command behavior kullanın.
7011. 'Tür Adı' türündeki birden fazla 'Özellik Adı' özelliği sağlanan bağımsız değişkenlerle uyumlu.
7012. MaxLength, MinLength değerinden büyük olmalıdır.
7013. Bu yöntem ikinci kez çağrılamaz.
7014. "X" geri dönüş kültürü için "Y" adlı yardımcı derleme bulunamadı veya yüklenemedi. Bu genellikle bir kurulum sorunudur. Lütfen uygulamayı yeniden yüklemeyi veya onarmayı düşünün.
7015. Hangi tanıtım Web sayfası URL'sinin alınacağını belirten öğe adı.
7016. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir Bookmark oluşturuldu. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
7017. Web.config dosyasının öğesinde 'targetFramework' özniteliği yok. Bu nedenle ASP.NET, Web uygulamasının .NET Framework'ün 3.5 veya daha önceki bir sürümünü hedeflediğini varsayar. Ancak ASP.NET, .NET Framework'ün 3.5 sürümüyle yüklenen ve derlemesi gereken dosyaları bulamadı. Bu Web uygulamasını .NET Framework'ün 3.5 veya daha önceki bir sürümü için derliyorsanız, .NET Framework'ün 3.5 sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Bu Web uygulamasını .NET Framework'ün 4 veya daha sonraki bir sürümü için derliyorsanız, Web.config dosyasının öğesine 'targetFramework' özniteliğini ekleyin (örneğin, '').
7018. Bu hizmetin güvenlik ayarları 'X' Kimlik Doğrulaması gerektiriyor, ancak bu hizmeti barındıran IIS uygulaması için bu Kimlik Doğrulaması etkinleştirilmedi.
7019. Öğelerin eşleme alanı özniteliklerini alır veya ayarlar.
7020. SQLServer modu oturum durumu için desteği kaldır.
7021. 'Tür Adı' türündeki temel alınan verilen değer 'Tür Adı' türüne yayınlanamıyor.
7022. Olmayan bir üyeye erişme girişiminde bulunuldu.
7023. AllowRemainingArguments true olarak ayarlanmadıkça GetRemainingArguments çağrılamaz.
7024. Disk üzerindeki belirtilen kültür (veya nötr kültür) için uygun kaynak bulunamadı.
7025. Kimlik doğrulaması ayarları
7026. Slip içeren ancak tanımlı süresi olmayan bir alt öğe arayan bir arama hedefi tanımlayan bağımsız değişkenlerle ClockController.Seek yöntemi çağırıldı. Alt öğenin mi yoksa alt öğenin geçmiş süresinin mi arandığı belirli değil.
7027. Belirtilen üyelik sağlayıcısı adı geçersiz.
7028. Seri hale getirilmiş veriler geçersiz.
7029. DeferringWriter'Y' yönteminde 'X' durumu eksik.
7030. 'X' bağımsız değişkeni 'Y' anahtar sözcüğüyle geçirilmemelidir
7031. Sayfa örneğine başvuruda bulunulmadan HtmlHead işlenemiyor. Başlangıcınızın denetim ağacına eklendiğinden emin olun.
7032. Nesnenin serisi kaldırılmadığı halde OnDeserialization yöntemi çağrıldı.
7033. LocalTransportBindingElement'ın 'MaxReceivedMessageSize' özelliği Int64.MaxValue olmalıdır.
7034. File Name dosyası oluşturulamadı.
7035. PauseWhenPersistable yalnızca IsPersistable false olduğunda çağrılabilir.
7036. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstanceHandle'ı bir örnek kilidi sürümüne bağlamak için BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock veya CreateBindReclaimedLockException'ı çağırdı, ancak InstanceHandle bir sahibe bağlı değil. Bir kilide bağlanması için, bir InstanceHandle'ın önce bir sahibe bağlanması gerekir.
7037. Bu işlemin yerel işleyicisini döndürür. İşleyici, yalnızca işlem bu bileşen kullanılarak başlatılmışsa kullanılabilir.
7038. Belirtilen URI geçerli değil.
7039. İlişkili işlem tarafından yüklenmiş olan modüller.
7040. MSB3134: Uygulama tarafından istenen izin kümesi Internet veya Intranet bölgelerinin izin verdiği izinleri aşıyor. Tam Güven'i seçin veya kısmi güven kullanmaya devam etmek için, Proje Tasarımcısı'nın Güvenlik Sayfasında ayarlanmış özel izin kümenizi tanımlayın.
7041. Sıra sayısı X iki kez belirtildi.
7042. Belirtilen dizi beklenen sırada değildi.
7043. Bilinmeyen izin kümesi "X"
7044. Başvuruda bulunulan CLR türü 'Tür Adı' belirsiz. Hem 'Derleme Adı ' derlemesinde, hem de 'Derleme Adı ' derlemesinde bulundu.
7045. Bağlantı dizesinde belirtilen kapsayıcı yok.
7046. Tür adı belirtilmemiş bir dinleyici sharedListeners bölümüne başvuruda bulunur ve 'Name' dışında hiçbir özniteliği olamaz. Dinleyici: 'X'.
7047. Yüzde yüz yığın serisinin aynı sayıda noktası olması gerekir.
7048. Uygulama etki alanı için etkinleştirme bağımsız değişkenleri ve uygulama güvenliği aynı uygulama kimliğine karşılık gelmelidir.
7049. CopyLocalDependenciesWhenParentReferenceInGac özelliği false olarak ayarlandığından ve bu başvurunun tüm üst başvuruları GAC'de bulunduğunda bu başvuru bir "CopyLocal" değil.
7050. Derleme Yapılandırmasını Değiştir
7051.

C#


7052. Gösterge öğesi resmi.
7053. Compilation bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
7054. Yolun bir parçası bulunamadı.
7055. Tutarsız bir durumla sonuçlanabileceğinden AbortInstance iş akışı iş parçacığından çağrılamaz.
7056. 'Tür Adı' türünde Equals() ve/veya GetHashCode() doğru şekilde geçersiz kılınmadı.
7057. X olan fiziksel uygulama yolu Y olarak değiştirildi.
7058. Geçerli dağıtıcı bulunamıyor.
7059. 'File Name' dosyası başarıyla temizlendi.
7060. 'X' adlı üye 'Tür Adı' türünde yok.
7061. Yeni Derleme ekle
7062. Denetim tarafından görüntülenen geçerli veri öğesinin dizini.
7063. Kaynak türü basit tür olmadığından dönüştürme gerçekleştirilemediğinden kaynak türden hedef türe genişletilemiyor.
7064. FirstDayOfWeek değeri geçerli değil.
7065. Geçerli işleme devam edilemiyor, performans sayaçları bellek eşlemesi bozulmuş.
7066. Bu etkinlik için birden fazla giden bağlantı oluşturulamaz.
7067. İstek için dosya yetkilendirmesi başarısız oldu.
7068. Bu güven düzeyi derlemelerin yürütülmesine olanak vermez.
7069. X parametresi doğrulanamadı: Y
7070. Hedef çerçevede 'Tür Adı' türü yok.
7071. 'Tür Adı' türünün bir numaralandırma türünü temsil etmesi gerekir.
7072. 'X' Birlikte Çalışma etkinliğinin 'ActivityType' özelliği ortak, parametresiz bir oluşturucusu olan bir System.Type'a başvurmalıdır.
7073. 'Yöntem adı' yöntemi X içeriyor, ancak kapsayan 'Tür Adı' türü ServiceContractAttribute içermiyor. X yalnızca ServiceContractAttribute türlerindeki yöntemlerde kullanılabilir.
7074. SQL önbellek bağımlılığı veritabanını etkinleştir.
7075. Devralınan yetkilendirme kuralları
7076. SmartLabels algoritması etkinleştirilmiş bayrağını alır veya ayarlar.
7077. SerializationInfo bilgileri kullanılabilir durumda olmayan bir nesne için ISerializable uygulayan veya yedeği olan bir nesne düzeltmesi bulundu.
7078. Koleksiyonda beklenen türler Tür Adı türünde olmalıdır.
7079. Bir Xml Schema yazılırken birden fazla hedef dönüştürücüde hata oluştu. Bir null veya boş dize döndürüldü.
7080. UTC'ye dönüştürüldükten sonra DateTime.MaxValue değerinden büyük veya DateTime.MinValue değerinden küçük olan DateTime değerleri JSON'a serileştirilemez.
7081. Derlemenin derleme adı yok. Bir derlemenin COM tarafından kullanılabilmek üzere kaydedilebilmesi için derleme adının olması gerekir.
7082.
7083. DTD yoksayıldığından 'X' varlık başvurusu çözümlenemiyor. DTD işlemeyi etkinleştirmek için, XmlReaderSettings üzerinde DtdProcessing özelliğini Parse değerine ayarlayın ve ayarı XmlReader.Create yöntemine geçirin.
7084. SQL Server'da ASP.NET sürüm 2.0 Oturum Durumu yüklü olmadığından SQL Server kullanılamadı. Lütfen ASP.NET Oturum Durumu SQL Server sürüm 2.0'ı veya daha yenisini yükleyin. Bağlantı dizesi (sunucu='X', veritabanı='Y'), IPartitionResolver 'Tür Adı' türünün bir örneği tarafından döndürüldü.
7085. 'X' dizisi null girdiler içeremez.
7086. Bu kod grubu için koşul türü seçin:
7087. EnablePaging true olarak ayarlandığında, bu özellik Select yönteminin alınacak ilk satırın dizin değerini kabul eden parametresini gösterir.
7088. sorgu satır içi işlevi
7089. Onay kutusunun stili.
7090. maximumThreshold değeri initialThreshold değerinden küçük olamaz.
7091. Verilen kültür adı 'X' bir kaynak dosyasını konumlandırmak için kullanılamaz. Kaynak dosya adları yalnızca harfler, sayılar, kısa çizgiler veya alt çizgilerden oluşmalıdır.
7092. 'Y' etkinliği 'X' etkinliğine başvuramaz, çünkü 'X' etkinliğine iş akışı içinde başka bir yerde zaten başvuruldu ve bu başvuru 'Y' etkinliği için görünür değil. 'X' etkinliğinin 'Y' etkinliğine görünür olması için, 'Z' etkinliğinin bir alt öğesi veya içe aktarılmış al öğesi (ancak bir uygulama alt öğesi değil) olması gerekir. 'X' etkinliğine özgün olarak 'A' etkinliği tarafından başvurulur ve 'Y' etkinliği 'Z' etkinliğinin uygulaması içindedir.
7093. SQL Type'a veriler yüklenmemiş.
7094. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Zaten bir kilide bağlanmış olan bir InstanceHandle'ın kilitli örnek sürümünü ayarlamak için BindAcquiredLock'ı çağırdı. InstanceHandle kullanım ömrü boyunca yalnızca bir kilide bağlanabilir.
7095. CacheItemUpdateCallback null olmalıdır.
7096. Belirtilen anahtar, 'X' için bilinen yarı zayıf bir anahtar ve kullanılamaz.
7097. Yerel bilgisayarda 'X' saat dilimi kimliği bulundu ancak uygulamanın kayıt defteri bilgilerini okuma izni yok.
7098. Belirtilen geribesleme boyutu geçersiz.
7099. 'X' CatalogPart, CatalogZone içine yerleştirilmelidir.
7100. Pencere iğne girişi için kaydedilmemiş.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions