English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7801. Bağımsız değişken türü null olamaz.
7802. 'Y' etiketinde 'X' veya 'Y' özniteliği belirtilmelidir.
7803. Sistem hatası.
7804. 'Özellik Adı' özelliği Active Directory üyelik sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor.
7805. Belirtilen BitmapEncoder genel küçük resimleri desteklemez.
7806. 'Tür Adı' türü geçerli bir araç kutusu türü değil. Nedeni: X
7807. Sağlanan kullanıcı adı geçersiz.
7808. Bu sağlayıcı belirtilen komut ağacını desteklemiyor. Bu komut ağacından komut tanımı oluşturmak için EntityClient kullanılmalıdır.
7809. Gzip akışı 4GB'den fazla veri içeremez.
7810. X iş akışı ana bilgisayarı tarafından sağlanan örnek kimliği seri hale getirilen Y örneğinde depolanan kimlikle eşleşmiyor. Ana bilgisayar örneğin seri hale getirildiği zamankinden farklı bir kimlik kullanarak örneğin serisini kaldıramaz.
7811. RegistrationHelperTx'i yüklemek için kullanılan bit durumu belirlenemedi. IsWow64Process 'X' döndürdü.
7812. Tanıtım verilerinin 'Y' alanının 'X' değeri, Z tarafından ayrıştırılabilecek geçerli bir dize olmalıdır.
7813. Timeline nesneleri alt öğe olarak metin öğelerine sahip olamaz.
7814. Parametre ekle
7815. Değer alma başarısız oldu.
7816. Ek açıklama metninin çok satırlı olup olmadığını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
7817. Öğe boş bir kişi oluşturdu.
7818. Temsilci oluşturucunun derlemesi dışındaki yönetilmeyen işlev işaretçileri, dinamik yöntemler veya yöntemler için temsilciler seri hale getirilemez.
7819. Veri anahtar alanı değerleri koleksiyonu.
7820. 'NewArrayBounds' integral bağımsız değişkenler gerektirir.
7821. Önbellek protokolü sunucu yanıtını reddetti. Otomatik istek yeniden denemeye izin vermek için request.AllowAutoRedirect değerini true olarak ayarlayın.
7822. 'File Name' dosyası bir tür ortaya koymadığından burada geçerli değildir.
7823. DataContractJsonSerializer, serileştirilecek nesnenin FullTypeName değerinin varsayılan FullTypeName değerinden başka bir değere ayarlanmasını desteklemiyor. Tam tür adı 'X' ve varsayılan tam tür adı 'Y' olan nesne serileştirilmeye çalışıldı.
7824. DataTable'da değiştirilen satırlara yönelik Update işleminde kullanılır.
7825. Sayfanın kullanıcı görünümüne geçmek için fiil.
7826. Özellik devre dışı bırakıldığında veya kullanıcı anonim olduğunda ClearAnonymousIdentifier desteklenmez.
7827. 'X' giriş parametresi boş bir koleksiyon olamaz.
7828. Tür NTAccount veya SecurityIdentifier gibi bir IdentityReference olmalıdır.
7829. Sırpça (Latin, Bosna-Hersek)
7830. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir CancelActivityWorkItem tamamlandı.
7831.
7832. Özellik Adı özelliği için geçersiz X değeri.
7833. Özel olay ayrıntıları:
7834. Derleme için verilen izin belirlenemedi.
7835. X özelliğinin ilk değeri.
7836. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki Receive nesnesi farklı ValueType'a sahip.
7837. Sonuç:
7838. Etkin Ayarlar
7839. Yeni parola boş olduğunda doğrulama özetinde gösterilecek metin.
7840. Veri bağlamada düğümün ImageToolTip özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
7841. İşlem, Handle alt türlerine sahip değişkenler üzerinde gerçekleştirilemez.
7842. Bağlantının durumu değiştiğinde harekete geçirilen olay.
7843. Soru metin kutusunu tanımlayan metin.
7844. Tekil MatrixCamera ile vuruş sınama desteklenmez.
7845. Beklenmeyen Karakter: 'X'.
7846. arrayType bir dizi türü olmalıdır
7847. Yanıt akışı işlenirken hata oluştu. Yanıttaki edit link öğesinde href özniteliği eksik.
7848. "X" bulundu.
7849. MSB4186: Geçersiz statik yöntem çağırma sözdizimi: "X". Y Statik yöntem çağırma şu biçimde olmalıdır: $([FullTypeName]::Method()), örn. $([System.IO.Path]::Combine(`a`, `b`)).
7850. Veri noktaları bağlama hatası. Yalnızca X Y değerleri bu veri serisi için ayarlanabilir.
7851. X algoritması karma boyutu Y bayt.
7852. 'Tür Adı' türünde IPartitionResolver'ın bir örneği tarafından döndürülen SQL bağlantı dizesi (sunucu='X', veritabanı='Y'), 'Database', 'Initial Catalog' veya 'AttachDbFileName' bağlantı seçeneklerini içeremez. Buna izin vermek için allowCustomSqlDatabase özniteliği true olarak ayarlanmalı ve uygulamaya kısıtlanmamış SqlClientPermission verilmelidir. Lütfen yöneticinizden uygulamanın bu izni olup olmadığını öğrenin.
7853. Hem CreateInstance hem de başka bir erişim türü belirtilemez.
7854. PerformanceCounter değeri (0xX) hesaplanırken hata oluştu.
7855. Geç başlatılan türün ortak, parametresiz bir oluşturucusu yok.
7856. Boş dize 'format' parametresi için geçerli bir değer değildir.
7857. Bir öğe koleksiyona eklenemedi. Bir DataServiceCollection içindeki öğeler DataServiceContext tarafından izlenirken, öğeler koleksiyona yüklenmeden önce yeni öğeler eklenemez.
7858. Dönüş türü bazı geçersiz türler içeriyor (örn. null, ByRef)
7859. ILease türünde bir dönüş nesnesi bekleniyordu, ancak 'X' alındı.
7860. Başvuru düğümü bu düğümün alt düğümü değil.
7861. Tasarım zamanında doğrulama kapalı. Doğrulama yalnızca çalışma zamanında gerçekleşir. İş akışınızı doğrulamak için, kayıt defteri anahtarını[HKCU\Software\Microsoft\.NETFramework\v[derleme sürümü]\System.Activities.Presentation\DisableValidateOnModelItemChanged] değiştirip tasarımcıyı yeniden açın ve iş akışınızın bir örneği üzerinde ActivityValidationServices.Validate() yöntemini çağırın.
7862. Yuvarlama basamakları 0 ile 15 (dahil) arasında olmalıdır.
7863. Type.ContainsGenericParameters doğru olduğundan X örneği oluşturulamaz.
7864. Dizin değişikliği sonucunda yayınlanan olay işleyicisi çağrılarını sıralamakta kullanılan nesne.
7865. Kişiselleştirme bilgileri.
7866. Desteklenmeyen SQL Server sürümü. .Net Framework SqlClient Veri Sağlayıcısı, yalnızca SQL Server versions 7.0 ve daha sonraki sürümleriyle kullanılabilir.
7867. Havuzda izin verilen en az bağlantı sayısı.
7868. Kalıcı seçimin çalışması için DataKeyNames belirtilmelidir.
7869. Yerleşik izinler tarafından kapsanan tüm kaynaklara sınırsız erişim izni verir
7870. 'X' kullanıcısı bulunamadı.
7871. Derlemelere aşağıdaki performans sayaçları için &erişim ver:
7872. Seçili CatalogPart'ın kimliği.
7873. Laponca (Kuzey)
7874. MSBUILD : error MSB1034: Düğüm sayısı geçerli değil. Değer sıfırdan büyük bir tamsayı olmalıdır.
7875. İstek akışında beklenmeyen xml varlığı bulundu.
7876. Grafik alanı duvarlarının genişliğini piksel cinsinden alır veya ayarlar.
7877. İçindeki bölümler için stil.
7878. Bu yöntem desteklenmiyor.
7879. Veritabanı adı, hem bağlantı dizesinde hem de -d seçeneğinde belirtilemez.
7880. Çalışan işlevinin sonucu.
7881. SendMessageContent'e sahip bir SendReply ile SendParametersContent'e sahip bir SendReply, OperationName='X' olan aynı Receive ile eşleştirilmiş. Buna izin verilmez.
7882. Etiketler otomatik sığdırma stili. LabelsAutoFit'in true olarak ayarlanması gerekir.
7883. Özellik üzerinde hem Get hem de Set belirtilemez.
7884. İşlem çıkışının İşlem örneğinin StandardOutput üyesine yazılıp yazılmadığı.
7885. Uzaklık artı/eksi 14 saat içinde olmalıdır.
7886. Geçerli satır silinmişken geçersiz bir Yöntem adı yöntemini çağırma girişimi
7887. SchemaContext null olamaz.
7888. 'Üye' üyesi alınamıyor.
7889. Etkin görünüm denetimi değiştirildiğinde harekete geçirilir.
7890. X, Anahtar = Y, Güncelleştirme işlemi başarısız oldu -> Z.
7891. Şerit Çizgisi adı.
7892. Bir null içerikte Ayarlama çağrısı yapılamaz.
7893. Grafik çizildiğinde boş bir noktanın nasıl işleneceğini belirler. 'Average' değeri kullanılırsa, grafik ortalama bir Y değerine sahip olan bir nokta varmış gibi çizilir; ortalama değer ardışık noktalar kullanılarak hesaplanır. 'Zero' kullanılırsa, grafik sıfır değerine sahip bir nokta varmış gibi çizilir.
7894. Web Bölümü eklendikten sonra oluşturuldu.
7895. 'X' tür kitaplığı hatasız yüklendi ve kaydı yapıldı
7896. Görünüm durumu doğrulaması başarısız oldu.
7897. AddInViews klasöründe bir Eklenti bulundu. Ad: "X" Konum: "Y"
7898. Kaynak dosya derleniyor;;X derleniyor
7899. Grid sütunu 0 ile üst sütun değeri arasında ayarlanmalıdır.
7900. 'X' TransactedReceiveScope'un kullanılabilmesi için önce ReceiveActivity özelliği ayarlanmalıdır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions