English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5001. Geçersiz açıklama sözdizimi.
5002. Özellik salt okunur.
5003. Oturum durumunun nerede depolanacağını belirtir.
5004. Tür Adı türündeki Yöntem adı yöntemi için zaman uyumlu olmayan geçersiz Begin yöntemi imzası. Başlangıç yönteminiz, en son iki bağımsız değişken olarak bir AsyncCallback ve bir nesne almalı ve bir IAsyncResult döndürmelidir.
5005. Üye Association End Member'ın kardinalitesi söz konusu olduğunda, X tablosunun anahtar sütunlarıyla eşlenmelidir. Eşlemeyi düzeltin veya bu tarafın çokluğunu değiştirin.
5006. Ek açıklama satırının sonunda kullanılan ucu alır veya ayarlar.
5007. Belirtilen Tür bir genel tür tanımı olmamalıdır.
5008. Veri kaynağının türü geçersiz. IListSource, IEnumerable veya IDataSource olmalıdır.
5009. Grafik Alanı Eksenleri Nesnesi - Yığın grafik türlerinin tüm seriler için aynı sayıda veri noktasına sahip olması gerekir.
5010. CounterName eksik olduğundan başlatılamadı.
5011. CAS zorlaması geçici süreyle kapatılıyor. Ayarı geri yüklemek istediğinizde tuşuna basın.
5012. Int32Collection'a dönüştürülemiyor.
5013. Geçerli ServiceContainer nesnesi sağlanmalıdır
5014. Bağımsız değişkenlerde veritabanı eksik.
5015. Null bir alt öğeye sahip olamaz.
5016. İşlemin başlatıldıktan sonra kullandığı, disk belleğine alınabilen en büyük bellek miktarı.
5017. Bu işlemi tamamlamak için uygun görüntüleme bileşeni bulunamadı.
5018. Set yan tümcesinin, kullanıcı tarafından belirtilmediği durumlarda Update komutu için otomatik olarak üretilme şekli.
5019. postPhaseAction bir özel durum oluşturarak başarısız oldu.
5020. Uygulama tarayıcı dosyasında geçersiz 'X' öğesi; bu öğe yalnızca makine düzeyi tarayıcı dosyasında kullanılabilir.
5021. Yan çubuğun görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir.
5022. Verilerin düzenleme modundayken uygulanan DataFormatString biçimlendirmesiyle gösterilip gösterilmeyeceği. True olarak ayarlanırsa, veri kaynağında güncelleştirilmeden önce verilerin biçimlendirmesinin kaldırılması gerekebilir.
5023. İşleyici zaman uyumlu işlemleri desteklemiyor. FileStream oluşturucusu parametrelerinin, işleyicinin zaman uyumsuz olarak (yani, çakışan G/Ç için açıkça açılmış) açıldığını göstermek için değiştirilmesi gerekebilir.
5024. İç Sunucu Hatası. 'Tür Adı' türü tutarsız meta verilere ve çalışma zamanı tür bilgisine sahip.
5025. Kalıcı etkinlikler kalıcı olmayan bloklarının içinde olamaz.
5026. Kind özniteliği belirtilmediğinden, 'X' standart bitiş noktası bitiş noktası öğesinden yüklenemedi. Bitiş noktası öğesinin 'X' türünde veya bundan türetilen bir türde standart bir bitiş noktası ile sonuçlanan çeşitte olması gerekir.
5027. Eksen Nesnesi - Aralık sıfır olamaz.
5028. İzlenecek dizin yolu.
5029. Belirtilen Visual bu Visual'in alt öğesi değil.
5030. İçeriği Sıfırla
5031. WebBaseEvent nesnesinin eventDetailCode değeri negatif olmayan bir tamsayı olmalıdır.
5032. Uygulamaya gerekli izinler verilemiyor. X
5033. Kaynak: X
5034. TargetType eklenemeyen bir Üyeye ayarlanamaz.
5035. Bilinmeyen Seçim: X
5036. Denetim tıklatıldığında harekete geçirilir.
5037. Dize geçersiz Unicode kod noktaları içeriyor.
5038. Web.config dosyasının öğesindeki 'X' özniteliği yalnızca .NET Framework'ün 4.0 veya daha sonraki bir sürümü hedeflendiğinde kullanılabilir (örneğin, 'X="4.0">'). Şu anda 'X' özniteliği .NET Framework'ün yüklü sürümünden sonraki bir sürümüne başvuruyor. .NET Framework'ün geçerli bir hedef sürümünü belirtin veya .NET Framework'ün gerekli sürümünü yükleyin.
5039. Sonuç, başarısız Eşleştirmede çağrılamaz.
5040. Null olmayan bir Sayfa başvurusuyla PageStatePersister oluşturulmalıdır.
5041. Numaralama için temel alınan tür ve nesne aynı tür veya nesne olmalıdır. Geçirilen tür: 'X'; numaralama için temel alınan tür: 'Y'.
5042. Tür Adı türündeki null nesneye Üye üyesinin başvurusu kaldırılamıyor.
5043. Catch veya finally yan tümceleriyle fault kullanılamaz
5044. Önceki Sayfaya Kadar Seç
5045. COM kayıt iptal işlevi statik olmalıdır.
5046. X, MaxStale = Y, Güncelleştirme Durumu = Z.
5047. Geçersiz IsolationLevel parametresi: ReadCommitted veya Serializable olmalı.
5048. XAML Düğüm Akışı: StartMember 'Üye' öncesinde StartObject yok.
5049. HTTP üstbilgileri gönderildikten sonra üstbilgilerin kodlaması değiştirilemez.
5050. Giriş dizisi geçerli bir sıra değil.
5051. Boş olmayan koleksiyon gerekiyor
5052. Eşleşen etiketi bulunamadı. Varsayılan bitiş noktaları eklendi.
5053. Sözdizimi Hatası: '.', tanımlayıcı veya tırnak içine alınmış tanımlayıcı bekleniyor.
5054. Ayarı kaldırılmış bir 'Target' InArgument'ı olan 'X' onay etkinliği yalnızca bir Dengeleme/Onay/İptal işleyicisinin bağlamı içinde kullanılabilir.
5055. StrokeCollectionChangedEventArgs.Added içinde yinelenen Stroke.
5056. 'X' ObjectDataSource genel olmayan ve parametreleri olan bir 'Yöntem adı' yöntemi bulamadı: Y.
5057. Dosya silinemedi.
5058. Veri Serisi içindeki Veri Noktalarının değerlerini ve özniteliklerini depolar.
5059. Yapılandırma dosyasında 'Y' bölümü altındaki kayıtlı relativeAddress 'X' bir uzantı içemiyor.
5060. İleti için kilit yeniden alınamadı.
5061. Yığın Alanı grafiği için veri serileri farklı sayıda veri noktasına sahip olamaz.
5062. "X" özellik adı ayrılmış.
5063. ScriptEngine IP yapılandırmasında bir değişiklik olduğu bildirimi aldı ve WebProxy ayarlarını güncelleştirecek.
5064. Tüm grafik verileri çizimden önce özelleştirilmek üzere hazırlandığında etkinleşir.
5065. Sonlandırılan İş Akışları/san
5066. SerialPort 'X' kodlamasını desteklemiyor. Desteklenen kodlamalar ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding ve çoğu tek veya çift baytlı kod sayfasını içerir. Eksiksiz listeyi görmek için lütfen belgelere bakın.
5067. Depodaki çalıştırılabilir bir örneği eşleştirmek ve yüklemek için, istekte bulunan InstanceOwner'ın oluşturulduğunda bir iş akışı ana bilgisayar türü belirtmesi gerekir. Bunu yapmak için, komutu çalıştırırken CreateWorkflowOwnerCommand.InstanceOwnerMetadata özellik paketine bir anahtar-değer çifti ekleyin. Anahtar, belgelerde sağlanan WorkflowHostType anahtarıdır. Değerin bir XName olması ve yüklenen örneklerinkiyle eşleşmesi gerekir.
5068. Yerleşik kod gruplarında yalnızca izin kümesi veya bayraklar değiştirilebiliyor
5069. Seçili durumdaki satırın dizini.
5070. Üyelik sağlayıcısı ekle ve yapılandır.
5071. Dosya görünümünün boyutu hesaplanamıyor.
5072. "Seçilecek nesne adlarını girin" kutusuna bu web uygulamasını çalıştırmak için kullanılan kimliğin adını girin.
5073. CatalogPart'ın kimliği yok.
5074. İstenen bayt sayısı en büyük değeri aşıyor.
5075. İşlev desteklenmiyor
5076. Sırpça (Kiril)
5077. Belirtilen değer sıfırdan büyük olmalıdır.
5078. Temeldeki platform genişletilmiş korumayı desteklemediğinden hizmet adı denetimi yapılmıyor.
5079. İşlem Tamamlandı
5080. Sürüm dizesinin uzunluğu geçersiz.
5081. DynamicDataManager'ın kaydedilmesi için kimliği 'X' olan bir DataControl bulunamadı.
5082. Ortam değişkeni adını belirlemelisiniz.
5083. X denetimi ItemTemplate'inde kimliği Y olan bir Etiket içermelidir.
5084. Eksen aralık uzaklığı türü.
5085. 'X' etkinliği bir kök etkinlik ve 'Y' etkinliği tarafından kendisine başvurulamaz.
5086. Belirtilen değer 'sınıf' özniteliği içermiyor.
5087. Dış etiketler yerleşimini huniye göre alır veya ayarlar.
5088. Özellikler seri hale getirilirken döngüsel döngü algılandı. 'Özellik Adı' karmaşık özelliği döngüye neden olan bir değere sahip. Lütfen hiç döngü olmadığından emin olun.
5089. Kapalı bir belgeye öğe eklenemiyor.
5090. Neden: Code uygulama dizinindeki bir alt dizin değiştirildi veya yeniden adlandırıldı.
5091. MSB3688: Xaml görevi oluşturulamıyor. Dosya bulunamadı: X.
5092. ModelEditingScope zaten tamamlanmış.
5093. Akış uzunluğu negatif olmamalı ve 2^31 - 1 - başlangıç değerinden küçük olmalıdır.
5094. &Bu uygulamanın kullandığı derlemeler listesinden bir derleme seç
5095. Sistemin bu girdiyi olay günlüğüne kaydettiği zaman.
5096. Y özelliğinin X öğe numarası, Z karakterden uzun olamaz.
5097. valueSelector bağımsız değişkeni null.
5098. Yazma işlemi başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
5099. 'X' derlemesi bulunamadı.
5100. Güvenlik Desteği Sağlayıcısı Arabirimi (SSPI) anlaşması sırasında ServiceBinding denetimi başarısız oldu. ExtendedProtectionPolicy, PolicyEnforcement için 'Always' veya 'WhenSupported' belirtti. Güvenlik Bağlamında ServiceBinding bulunamadı. 'Never' PolicyEnforcement değeriyle bunu düzeltebilirsiniz. PolicyEnforcement'ın 'Always' dışında bir değere ayarlanması kanal bağlama denetimlerini azaltır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions