English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7701. BrowserCap derlemesi derlenemedi.
7702. İzleme günlüğünde X için hiç çıktı bulunamadı; kaynağın derlenmesi gerekiyor.
7703. Belirtilen özellik bulunamadı.
7704. 'X' geçerli bir kapsam değil. Kapsam mutlak bir URI olmalıdır.
7705. İşlenmemiş bir erişim özel durumu oluştu.
7706. Öğelerin çevresindeki yatay doldurma miktarı.
7707. 'Yöntem adı' yöntemi, 'Tür Adı' arabiriminde/türünde bulunamadı.
7708. \u{0:X4} karakteri için yinelemeli geri dönüşe izin verilmez.
7709. Olay günlüğü adları yazdırılabilir karakterlerden oluşmalı ve \, *, ? veya boşluk içermemelidir
7710. Verilen tür paketlenemez.
7711. Denetim üstbilgisinin gösterilip gösterilmeyeceği.
7712. PropertyElement ::= EmptyPropertyElement | NonemptyPropertyElement
7713. Girdi son dakikada eşitlendiğinden önbellek güncelleştirmesi engelleniyor.
7714. Dinamik çağrılar işaretçilerle birlikte kullanılamaz.
7715. IDataServiceStreamProvider.GetWriteStream() geçerli bir yazılabilir akış döndürmelidir.
7716. Tüm eksenlerin etiketleri için aynı otomatik sığdırma yazı tipi boyutunun kullanılacağını gösterir.
7717. InstancePersistenceCommands'in yürütülmesi InstanceHandle serbest bırakıldığı için iptal edildi.
7718. 'X' dizi parametresi boş olmamalıdır.
7719. 'Y' üzerindeki 'X' sağlayıcı bağlantı noktası ve 'Tür Adı' türündeki dönüştürücü aynı bağlantı noktasını kullanmıyor.
7720. 'Tür Adı' nesne türü için derleme tanımlayıcısı yok.
7721. Verme işlemlerindeki değişiklik 'Y' bölümündeki yeniden oluşturulamayan 'X' alma işlemi tarafından engellendi.
7722. Türde bir AddInContractAttribute var ancak implement IContract'i uygulamıyor! Adı: X
7723. 'select' sorgu seçeneği yalnızca son gezinmeden sonra belirtilebilir.
7724. AppSequence üstbilgisinde gerekli InstanceId özniteliği eksik olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
7725. 'X' adlı bir yer işareti zaten var.
7726. X değeri sonlu ve negatif olmayan bir değer olmalıdır.
7727. Tarayıcı öğesi refID içerdiğinden kimlik öğesi kullanılamaz.
7728. Current çağrılmadan önce en az bir kez MoveNext çağrılmalıdır.
7729. Görüntüde bir kare eksik.
7730. Yinelenen ApplicationGesture değerlerine izin verilmez.
7731. SqlParameter.UdtTypeName geçersiz bir çok parçalı ad
7732. Web Bölümü Fiillerinin nasıl işleneceğini belirtir.
7733. Ek açıklama alt konumunu alır veya ayarlar.
7734. Dize olmayan bir değer yazılamaz.
7735. MSB3646: KeyFile ve KeyContainer için değerler belirlenemiyor.
7736. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate değişken bildirimi 'Y', 'Z' yol değişkenine boş bir varsayılan değer sağlar. UriTemplate yol değişkenlerinin null veya boş bir değere bağlanamayacağını unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
7737. Sonsuz bir çizginin belirtilen iki nokta üzerinden çizilmesi gerekip gerekmeyeceğini gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
7738. Formül Veri Nesnesi - Girdi Serisi Seri koleksiyonunda yok: X
7739. HostedTransportConfigurationManager yapılandırmayı başlat
7740. 'Özellik Adı' özelliği bulunamadı.
7741. En az bir sıra sağlanmalıdır.
7742. Bu sayfada 'X' olay işleyicisine izin verilmiyor.
7743. ClipboardCopyMode değeri None ise kopyalama yapılamaz.
7744. 'Tür Adı' türündeki ifade desteklenmiyor.
7745. [Age1] Now - LastSynchronized + AgeHeader = X, Last Synchronized: Y.
7746. X olan parametre değeri Y değerine dönüştürülemedi.
7747. Ek açıklama metninin yazı tipini alır veya ayarlar.
7748. Değer DictionaryEntry[] türünde olmalıdır.
7749. İstek GCHandle öğesi yönetilen bir nesneye dönüştürülemedi.
7750. Koleksiyon değiştiği için numaralandırıcı geçerli değil.
7751. 'X' temsilcisi 'Y' adlı bir parametre içermiyor
7752. Kanal açıldıktan sonra kanal içeriği yönetimi etkinleştirilemez ve devre dışı bırakılamaz.
7753. 'Function Name' işlevi ve 'Function Name' türündeki X alanı aynı tam ada sahip olamaz.
7754. Bu serinin çizildiği grafik alanı.
7755. Karma anahtarı, akışa ilk yazma gerçekleştikten sonra değiştirilemez.
7756. Paylaşılan bellek kesimine bağlama girişimi geçersiz
7757. Geçersiz bir çok parçalı ad nedeniyle SQL Server sonuçları işlenemedi
7758. Açılır menüyle ilişkilendirilmiş metin etiketi.
7759. 'Derleme Adı ' derlemesi bulunamadı.
7760. Döndürülen UnhandledExceptionAction aralık dışındaydı. Abort, Cancel veya Terminate olması gerekiyor.
7761. Özel öznitelik blob'una katıştırılmış olan "X" dizesinden tür çözülemedi.
7762. Command önceden başka bir bağımlılık nesnesiyle ilişkilendirilmiş. Üzerine yazılamaz.
7763. İç DbConnection Hatası: X
7764. Koleksiyonun boş olmaması gerekir.
7765. Tanımlayıcı yetkilisinin boyutu 6 baytı aşmamalıdır.
7766. Veri kaynağında Güncelleştirme Komutu yürütülmeden önce harekete geçirilir.
7767. Sihirbaz adımı için içerik şablonu.
7768. URI'den türetilen sınıf giriş dizesini geçerli bir mutlak URI olarak kabul etmeyi reddetti.
7769. Start, önceden başlatılmış bir görev üzerinde çağrılamaz.
7770. minRequiredNonalphanumericCharacters değeri, minRequiredPasswordLength değerinden büyük olamaz.
7771. targetVersion geçerli bir sürüm dizesi değil: X.
7772. Dizi Add yöntemi uygulanmadı.
7773. 'Yöntem adı' CustomValidationAttribute yöntemi 'Tür Adı' türünde yer almıyor veya genel ve statik değil.
7774. TransactionScope Geçerli İşlemi Değiştirildi
7775. Bölge Değişikliğine İzin Ver
7776. Geçersiz CacheControl üstbilgisi = X.
7777. Anahtar sözdizimi için "MSBuild /help" yazın
7778. Veri kaynağına bağlanırken kullanılacak parolayı gösterir.
7779. Fare menü etiketinin üzerinde dolaştığında etikete uygulanan stil.
7780. {1} dizinindeki \u{0:X4} Unicode karakteri belirtilen kod sayfasına çevrilemiyor.
7781. Göstergede öğenin hedef URL'si.
7782. 'X' PermissionState değeri bu İzin için geçerli değil.
7783. Veri bağlamada düğümün NavigateUrl özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
7784. Geçerli kullanıcıda yapılan değişiklikler hakkında daha fazla bilgi
7785. Tüm özellik erişimcileri yöntem olmalıdır.
7786. X geçerli eklenti modeli bölümü bağlanamadı.
7787. İşlemi başlatmak için kullanılan bilgileri belirtir.
7788. 'Derleme Adı ' derlemesi zaten başka bir appdomain'de yüklendi. Machine.config dosyasında ayarlanması bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
7789. Pixel Shader Model 3.0, mantıksal sabitlerin yazmaçlarda olmasını gerektirir [0-15].
7790. 'X' imleç için desteklenmeyen bir uzantıya sahip.
7791. 'X' yapılandırma bölümü alınamadı.
7792. ThreeLineBreak grafik türü - Bu tür grafik diğer herhangi bir grafikle birleştirilemez.
7793. Okunamayan kurtarma verileri sürümü
7794. Yeni Parola alanı gereklidir.
7795. 'Tür Adı' türü için 'X.Y' alanı tanımlanmadı
7796. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki nesnesi farklı ValueType'a sahip.
7797. İlke değişikliği isteği: X
7798. TreeNode daraltıldıktan sonra harekete geçirildi.
7799. Saklı yordam bilinmeyen X yürütme sonucunu döndürdü.
7800. Bu üstbilgi uygun özellik kullanılarak değiştirilmelidir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions