English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7301. Alsatyan dili (Fransa)
7302. Gerekli 'Öznitelik' özniteliği eksik.
7303. 'X' salt okunur alanının üyeleri değiştirilemez (oluşturucu veya değişken başlatıcı içinde olması dışında)
7304. Öğe için tür bildirimi yok.
7305. TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityName=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Data=F, Annotations=G, ProfileName = H
7306. Sayfa geri çağırmasında Response.Redirect çağrılamaz.
7307. FileMode: X ile FileSystemRights: Y birlikte kullanılamaz. FileMode.Truncate yalnızca FileSystemRights.Write ile kullanıldığında geçerlidir.
7308. 'X' AdRotator, DataSource özelliğinden gelen koleksiyonun ilk öğesinin veri türünün ImageUrl, NavigateUrl gibi tanıtım özelliklerine sahip olmasını bekliyordu. Öğenin geçerli veri türü: 'Y'.
7309. 'X' kısıtlamasına uyan geçerli bir verme işlemi bulunamadı, geçersiz verme işlemleri reddedilmiş olabilir.
7310. Kayıtlı olmayan bir düzeltmede tanımlayıcısı X olan nesneye başvuruluyor.
7311. UriTemplate BindByName yöntemi, bağlama için bağımsız değişkenler koleksiyonunda boş bir adla çağrıldı. BindByName'e geçirilen NameValueCollection veya Dictionary değerinin anahtar olarak boş (veya null) bir ad içeremeyeceğini lütfen unutmayın. Daha fazla ayrıntı için UriTemplate belgelerine bakın.
7312. Active Directory üyelik sağlayıcısı sunucusuz LDAP bağlantı dizelerini desteklemiyor.
7313. Geçerli bağlamda sistem olayı bildirimleri desteklenmiyor. Örneğin sunucu işlemleri global sistem olayı bildirimlerini desteklemeyebilir.
7314. Kod yeniden oluşturulursa, bu dosyada el ile yapılan değişikliklerin üzerine yazılacak.
7315. Grafik genişliği.
7316. Sol kenar boşluğu negatif olamaz.
7317. CryptoConfig'e eklenen algoritmalara derlemeleri dışından erişilebilmesi gerekir.
7318. Geçersiz sözdizimi, satır X.
7319. MSB3702: XslTransformation görevi için XsltParameters bağımsız değişkeni işlenemiyor. X
7320. Renk Seçici
7321. "Tür Adı" türü ne serisi hale getirilebilir ne de IContract'in bir türevi değil.
7322. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki ReceiveParametersContent nesnesi farklı sayıda parametreye sahip.
7323. Satır veriyle sınırlandığında harekete geçirilir.
7324. Yalnızca açık etkinlikler yürütülebilir. 'X' etkinliği açılmadı.
7325. 'X' koleksiyonu metin içeriği desteklemiyor.
7326. Şu parametrelerden biri belirtilmelidir: dependencies, absoluteExpiration, slidingExpiration.
7327. Yardım sayfasının nasıl gösterileceğini belirler.
7328. Sağlanan durum gerektiği gibi Committed değerini taşımıyor. Durum: 'X'
7329. Kayıt defterinden etkinleştirilen protokollerin listesini alma hatası
7330. Ayarlar kaydedilemedi: X
7331. X yönteminizin 'Y' ObjectDataSource içindeki tüm değerleri karşılaştırdığını belirttiniz, ancak Z için geçirilen sözlük boş. X için geçerli bir sözlük geçirin veya modunuzu OverwriteChanges olarak değiştirin.
7332. Aktarım bağlantısı oluşturulamıyor.
7333. (İç)LongRunning SelfReplicating görevini oluşturmak için bir girişimde bulunuldu.
7334. Dikdörtgen boş olmaz.
7335. 'X' adlı kenarlık türü zaten kayıtlı.
7336. Bir içerik özelliği, nesneyi etkinleştirmeyle ilgili aday içeriği onaylamadı.
7337. Bu türdeki öğelerin bir koşulu yoktur.
7338. Eval(), XPath() ve Bind() gibi veri bağlama yöntemleri yalnızca sayfada yer alan denetimlerde kullanılabilir.
7339. Belirtilmişse, hata ayıklama bilgileri derleme sırasında yayınlanır.
7340. 3B Huni grafiğinin çizim stilini alır veya ayarlar.
7341. UDT parametrelerinin, birincil anahtarın parçası olmadıkları sürece where yan tümcesinde kullanılmasına izin verilmez.
7342. Sağlanan genel bağımsız değişken sayısı genel tür tanımının parametre sayısıyla aynı değil.
7343. Insert() çağrıldığında yürütülecek yöntem.
7344. Sözdizimi hatası, komut tanınmadı.
7345. Değer bir sayı değil.
7346. XC1017: 'X' özelliği için metin gösterimi bekleniyor.
7347. 'X' tablosunda SQL önbellek bildirimini devre dışı bırakmak için veritabanı üzerinde yeterli izniniz yok. 'X' tablosundan tetikleyici kaldırmak ve 'AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification' tablosundan satır kaldırmak için izninizin olması gerekiyor.
7348. Yasak bir bölgeden gelen kod hiçbir izin almaz.
7349. MethodExpression içinde sorgunun sonuç türünün değiştirilmesi desteklenmez. 'IEnumerable<X>' türünde bir dönüş değeri bekleniyor.
7350. InstanceStore uygulaması bir InstancePersistenceException özel durumu oluşturdu. InstancePersistenceException iç özel durumdur.
7351. Belirtilen klavye iç havuzu bu kaynağın alt öğesi değil.
7352. Kapalı 'X' Web Bölümünü yeni bir bağlantı oluşturulamıyor.
7353. Değerin alınacağı kaynak form alanının adı.
7354. Ekleme dizini aralığın dışındaydı. Negatif olmayan bir değer olmalı ve boyuttan küçük veya eşit olmalıdır.
7355. Bu akış için boyut kotası (X) aşıldı.
7356. 'Tür Adı' türünün tanımlı oluşturucusu yok
7357. Özellik değeri X değerinden büyük veya buna eşit olmalıdır.
7358. Geçersiz türde kaynak nesnesi. Stream, BinaryReader veya String (dosya adı) olabilir.
7359. Lütfen '$edmxInputFile$' değiştirme belirtecinin üzerine kendisinden üretmek istediğiniz .edmx dosyasının asıl adını yazın.
7360. 'X' özel özniteliğinin değeri geçersiz. Değer 0-50 aralığında olmalıdır.
7361. Sağlayıcı başlatılamadı: X.
7362. Toplu işlem yapılırken, komutun UpdatedRowSource özelliği değeri UpdateRowSource.FirstReturnedRecord veya UpdateRowSource.Both geçersizdi.
7363. Yoruba dili (Nijerya)
7364. Satıra Göre Kaydır
7365. X çıktıları:
7366. Nesne Adı şema nesnesi desteklenmiyor.
7367. SerializationInfo nesnesine aynı üye iki kere eklenemez.
7368. Fare Y koordinatı.
7369. Neden: Durum sunucusuyla iletişim sırasında hata oluştu.
7370. 'X' bağımsız değişkeni 'Tür Adı' türünde olmalıdır.
7371. 'X' TransactedReceiveScope'un Receive özelliği geçerli bir Receive etkinliğine ayarlanmalıdır.
7372. X Günlüğü 'Y' bilgisayarında bulunamıyor.
7373. Anahtar sözcük, kayıt defteri Tür Adı türü hizmet sağlamaz.
7374. Sayfa Kataloğu
7375. Oturum açma düğmesinde gösterilecek metin.
7376. Şema belgesi oluşturulamadı.
7377. İlişkili işlem sonlandığında döndürülen değer.
7378. İleti uzunluğu X, desteklenen en fazla uzunluk olan 4000'i aşıyor.
7379. Gruplandırma - X değeri için yalnızca First, Last ve Ave formülleri kullanılabilir.
7380.
7381. 'X' öneki makinede varolan bir kayıtla çakıştığından bu önekte dinlenemedi.
7382. startIndex ve count bağımsız değişkenlerinin sayısı koleksiyonun Count değerine eşit veya daha küçük olmalıdır.
7383. 'Tür Adı' kaynak türündeki birden fazla EntityPropertyMappingAttribute'ta PropertyName özellik değeri 'X' birden fazla kez sağlandı.
7384. 'Tür Adı' türü görünür değil. Yerel bir türse, lütfen XamlReaderSettings'de LocalAssembly alanını ayarlayın.
7385. Nesne, Empty olarak atanamaz.
7386. İşlenmemiş hata:
7387. X konumundaki yapı bozuk gibi görünüyor ve kullanılamaz.
7388. Text özelliğinin değeri boş veya null olamaz.
7389. 'X': Tanınmış bir nesne kendisini oluşturucusunda sıralayamaz veya sıralanmasına neden olacak bir eylem gerçekleştiremez ('this' işaretçisini uzak yönteme parametre olarak geçirmek gibi).
7390. MSBUILD : error MSB1035: Yoksayılacak proje uzantılarını belirtin.
7391. 'Nesne Adı' nesnesi SeriesNameConverter kullanıyor ve DataManager hizmetine erişim sağlamıyor.
7392. Yönlendirme URL'si '/' veya '~' karakteriyle başlayamaz ve '?' karakteri içeremez.
7393. GUID, 4 çizgi bulunan 32 basamak içermelidir (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
7394. 'Y' üzerindeki 'X' bağlantı noktası devre dışı bırakıldı.
7395. Sunucu X uygulama dizinine erişemiyor. Bunun nedeni URL'de Unicode karakterlerin bulunması olabilir. Unicode karakterler ancak IIS 6 veya daha yeni bir sürümü çalışan işlemi yalıtma modunda çalıştırırken desteklenir.
7396. Önceden farklı bir TaskScheduler'da sıraya alınmış bir görev için ExecuteTask çağrılamaz.
7397. AsOrdered sıralanabilir olmayan bir bölümleyici ile kullanılamaz.
7398. Dize tam olarak bir karakter uzunluğunda olmalıdır.
7399. Gizlilik anahtarı eşleşmiyor. Hedef gizlilik deposu: X.
7400. Güvenlik Sorusu:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions