English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

7601. SSL/TLS güvenli kanalı oluşturulamadı
7602. Görev güncel olduğundan atlanıyor.
7603.

Bu işlem JSONP yanıtlarını destekliyor. Geri çağırma işlevi "X" Url sorgusu parametresi kullanılarak belirtilebilir.


7604. 'Tür Adı' varlık türünde HasStream özniteliği için 'X' değeri desteklenmiyor.
7605. Kalıcılık sağlayıcısı olarak bir InstanceStore kullanılırken, bir örneği örnek kimliğine göre yüklerken ek anahtarlar belirtilemez.
7606. SQL Network Interfaces
7607. 'X', 'Y' değerine eşit veya daha büyük olmalıdır.
7608. Name='X' ve ServiceContract 'Sözleşme Adı' olan Endpoint'in Uri özelliği null veya boş. Bu Endpoint için bir Uri sağlanmalıdır.
7609. InstanceHandle'daki Free yöntemi, bu tanıtıcı için OnNewInstanceHandle yürütülürken çağrılamaz.
7610. Kullanıcı adı geçersiz olduğunda gösterilecek metin.
7611. Geçerli bir alt yedek karakter 0xdc00 ile 0xdfff (dahil) arasındadır.
7612. EffectiveKeySize değeri en az 40 bit olmalıdır.
7613. Web Bölümünü silmeyi doğrulamak için gösterilen metin.
7614. Değer, StringValue'dan güncelleştirilemiyor.
7615. Seçili Web Bölümünün süslemesine uygulanan stil.
7616. Piramit içinde yer alan veri noktası etiketlerinin dikey hizalamasını alır veya ayarlar.
7617. Olay yönlendirme oluşturulurken ağaçta olası döngü bulundu.
7618. Bir ek açıklamanın Y konumunun yer işareti noktasına uzaklığını alır veya ayarlar.
7619. Yönlendirme Hizmeti kimliği şu olan İletiyi başarıyla iletti: 'X [işlem Y] - 'Z'.
7620. Tanıtıcı geçersiz.
7621. Dizi üç boyutlu bir dizi değildi.
7622. Grafik alanının Y ekseni etrafında döndürme açısını alır veya ayarlar.
7623. "Y" projesindeki "X" hedefi ("Z" hedefinden sonra çalışmak üzere ayarlanmış):
7624. 'Derleme Adı ' dosyası veya derlemesi ya da bunun bağımlılıklarından biri yüklenemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
7625. 'Yöntem adı' yöntemi null döndürdü, ancak uygulamada buna izin verilmiyor.
7626. Belirtilen dosya imzalanmamış veya yok.
7627. 'X' string'i Margins nesnesine dönüştürülemez.
7628. Seçili bağlantı dizesini düzenle.
7629. Bu uygulama Windows Platform FIPS doğrulanmış şifreleme algoritmalarının bir parçası değil.
7630. Trigger üzerindeki özellik null olamaz.
7631. Uygulamayı önyükleme denemesinde hata oluştu.
7632. Gönderme desteklenmiyor.
7633. Bu işlem için renk bağlamı sRGB veya scRGB olmalıdır.
7634. Kısmi yanıt varolan önbellek girdisiyle birleştirilmiyor. Önbellek Akış Boyutu = X, yanıt Aralık Başlangıcı = Y.
7635. Sağ kenar boşluğu.
7636. anonim yöntem
7637. Kimliği 'X' olan öğe bulunamadı.
7638. "nameType" değeri geçersiz.
7639. Metin rengini alır veya ayarlar.
7640. Kaynağın görünürlüğü Private veya Assembly olarak değiştirilirken tür parametresi null olamaz.
7641. Sağlanan etkinlik kimliğinin biçimi geçersizdi. Başında ve sonunda nokta bulunmayan, '1.12.3' gibi noktayla ayrılmış bir tamsayı değerleri listesi olmalıdır.
7642. Kurallaştırma dönüşümü çıktısı: X
7643. Hatalı Xml X
7644. Laponca, Güney (Norveç)
7645. 'File Name' dosyası açılırken G/Ç hatası oluştu.
7646. Geçersiz dizin oluşturucu bağımsız değişken türü.
7647. 'xsl:analyze-string' 'X' adında ikinci bir alt öğeye sahip olamaz.
7648. İlk sayfa düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
7649. Y dizinindeki X baytları belirtilen kod sayfasından Unicode'a çevrilemiyor.
7650. SQL komut dosyalarını verme işlemini başlat.
7651. Kodlanmış tamsayı 4 bayttan uzun
7652. 'X' FunctionImport'un 'Tür Adı' ReturnType'ındaki 'Özellik Adı' özelliği geçersiz.
7653. Ağaç düğümünün genişletme durumu.
7654. Laponca, Skolt (Finlandiya)
7655. İş parçacığının geçerli öncelik düzeyi.
7656. Yanıt metin kutusundaki ilk değer.
7657. WaitForEvents veya BeginWaitForEvents işlemi X sonra süre sonuyla karşılaştı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir zaman aşımı değerinin bir bölümü olabilir.
7658. XML'den Özel Üyelik Al
7659. Labels - LabelIndex negatif olamaz.
7660. Strokes değişti.
7661. İşleme sırasında yerel hata
7662. Eklenti ardışık düzenine erişilirken sorun oluştu.
7663. EntityPropertyMappingAttribute'un kaynak yolunda belirtilen 'Özellik Adı' özelliği, yoldaki son kesim olarak sağlandığı halde temel bir türde değil.
7664. Beklenmeyen paket biçimi nedeniyle el sıkışması başarısız oldu.
7665. Pixel Shader Model 3.0 örnekleyici sabitlerin yazmaçlarda olmasını gerektirir [0-7].
7666. Modül bir çalışma zamanı Module nesnesi olmalıdır.
7667. 'X' örnek anahtarı zaten tamamlanmış olduğundan bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi.
7668. Denetimin kullanıcı için parolayı otomatik olarak oluşturup oluşturmadığını belirler.
7669. Bozuk .resources dosyası. ResourceReader üstbilgisi okunmaya çalışılırken beklenmeyen EndOfStreamException alındı.
7670. Sayaç adı olarak geçersiz boş veya null dize.
7671. ** Özet **
7672. Seçilen Kategori: X (gelişmiş özellikler)
7673. X ifadesiyle Tür Adı varlık türündeki örneklerin başlatılması desteklenmiyor.
7674. CharacterMetrics öğesinin Metrics özelliğinde gerekli bir alan eksik.
7675. Çok fazla sayıda karakter. Sonuç bayt sayısı tamsayı olarak döndürülebilenden daha fazla.
7676. Moğolca (Geleneksel Moğolca)
7677. Yönlendirme Hizmeti kanalda çağrıyı iptal ediyor: 'X'.
7678. Yöntem gövdesi varolmamalıdır.
7679. Üst kültürün desteklenen bir kültür olması gerekir. X, şu anda yüklü olan bir kültür değil.
7680. "X" özelliği genel bir özelliktir ve değiştirilemez.
7681. Adlandırılmış İzin Kümeleri:
7682. 'Tür Adı' türünde sorgu sonucu oluşturulamaz.
7683. ASP.Net hosted derlemesi.
7684. Neden: Yeniden derleme sayısı üst sınırına ulaşıldı.
7685. Grafik alanı özellikleri.
7686. Tür Adı türündeki ArrayIndexer int olmadığından desteklenmiyor.
7687. Yeniden konumlandırılmış SmartLabels'ın belirtme çizgisi stilini alır veya ayarlar.
7688. StyleSheetTheme denetime zaten uygulandı. Birden çok kez uygulanamaz.
7689. 'Tür Adı' statik türüne dönüştürülemiyor
7690. RoutedEventArgs içindeki RoutedEvent ve EventRoute eşleşmiyor.
7691. Nesne iki kere kayıt ettirilemez.
7692. Derleme yüklenemiyor: Derleme Adı
7693. MSB4188: Derleme iptal edildi.
7694. aralık: 0-8000
7695. 'X' geçerli bir Url değil. Göreli olmalı veya http: ya da https: protokolünü kullanmalıdır.
7696. Dönüştürme arabelleği taşması.
7697. X konumundaki anahtar parametresi null. Tüm anahtar denetim parametreleri dize olmalıdır.
7698. AdjustmentRule dizisi null öğeler içeremez.
7699. 'exclude-result-prefixes' özniteliğinde '#default' değeri kullanılıyor ve bu özniteliğin üst öğesinde varsayılan ad alanı yok.
7700. 'Derleme Adı ' derlemesindeki XmlnsCompatibleWithAttribute'te gerekli bir özellik eksik. NewNamespace ve OldNamespace özelliklerinin her ikisini de ayarlayın veya XmlnsCompatibleWithAttribute'u kaldırın.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions