English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9401. 'X' özellik öğesi bir nesne öğesinin içinde değil.
9402. SectionRecord bulunamadı.
9403. "File Name" yeniden dağıtım listesinin FileList öğesindeki Redist adı boş veya null. Redist adının null veya boş olmadığından emin olun.
9404. Toplanan dilim gösterge metnini alır veya ayarlar.
9405. Bağımsız değişken null veya boş olamaz.
9406. Kullanım süresi Process olan bir örneğe ancak InstanceLifetime için PerformanceCounterInstanceLifetime.Process ayarı belirlenmiş olan PerformanceCounter ile erişilebilir.
9407. 'X' gibi özel bir çıkış önbellek sağlayıcısı kullanıldığında, yalnızca şu süre sonu ilkeleri ve önbellek özellikleri desteklenir: dosya bağımlılıkları, mutlak süre sonları, statik doğrulama geri çağırmaları ve statik değiştirme geri çağırmaları.
9408. Uzaklık değeri negatif veya arabellek uzunluğundan büyük olamaz.
9409. Bölge, Bölümün veya başka bir Bölgenin içine yerleştirilebilir.
9410. 'Tür Adı' değişken türü 'Tür Adı' Konum türüyle eşleşmiyor.
9411. Başka bir Y işlemi askıdayken X çağrılamaz.
9412. Belirtilen uzunluk X olan en büyük değeri aşıyor.
9413. Etkinleştirme sırasında tutarsız durum; aynı nesne için iki proxy olabilir.
9414. X, bu ComposablePart veya bunun ComposablePartDefinition özniteliği üzerindeki ImportDefinitions özelliğinden kaynaklanmadı.
9415. 'OnBeginFind' yönteminde oluşturulan AsyncResult tamamlandıktan sonra, bir MatchingEndpoint eklenemez.
9416. Veri noktaları bağlama hatası. Y değerlerinin belirtilmesi gerekiyor.
9417. LocationEnvironment'a yalnızca geçirildiği koşulun kapsamı dahilinde erişilebilir.
9418. Başlık Simgesi Görüntü Bağlantısı
9419. Bu işlem bu sınıf için desteklenmiyor.
9420. Ağ Geçidi Zaman Aşımı
9421. Okumak istediğiniz dosyanın tam veya göreli yolu. Örneğin, "dosyam.txt".
9422. Çizim alanı stili dışındaki veri noktası etiketi.
9423. Numaralandırıcı başlatılmadı.
9424. AllowHexSpecifier sayı stili kayan nokta veri türlerinde desteklenmez.
9425. Arabirimin oluşturucuları olamaz.
9426. Kişiselleştirme verileri zaten bu kimliğe sahip bir denetime uygulanmış olduğundan 'X' denetimine kişiselleştirme verileri uygulanamıyor.
9427. Bu IEnumerable yalnızca tek sabit listesini destekler.
9428. Herhangi birinin çok baytlı kod sayfası olması durumunda, TextInfo.ANSICodePage ve TextInfo.OEMCodePage özelliklerinin aynı olması gerekir.
9429. Bağımsız değişken türü System.Void olamaz.
9430. "X" görev adı bulunamadı.
9431. Örnek hatası.
9432. Kenarlık rengini alır veya ayarlar.
9433. Özel durum iletisi: X
9434. Özellik Adı özelliği alınamadı.
9435. Reddedilen öğelerin sayısı reddetme nedenlerinin sayısıyla eşleşmiyor.
9436. Kimliğe bürünme için geçersiz simge - çoğaltılamaz.
9437. 'Y' adlı X öğesinin ToValidate bağımsız değişkeni null olarak çözümlendi. Doğrulama için null olmayan bir nesne sağlanmalıdır.
9438. Yapılandırma dosyasında kayıtlı relativeAddress 'X' geçerli değil. Olası nedenler: Boş bir adres veya güncel olmayan (yani, '/' veya '\\' ile başlayan) bir adres girdiniz veya adres geçersiz karakterler içeriyor. Desteklenen relativeAddress biçimleri, "[folder/]file" veya "~/[folder/]file".
9439. Veri kaynağında bulunan verilen değer türü Tür Adı, belirtilen hedef sütunun Tür Adı türüne dönüştürülemiyor.
9440. VirtualPath, ~/ ile başlayan ve boş olmayan bir dize olmalıdır.
9441. Formül, her girdi veri noktası için aynı sayıda Y değeri istiyor.
9442. Parola yanıtı için şema eşlemesi belirtilmedi.
9443. FileName özelliği tarafından belirlenen uygulamaya geçirilecek komut satırı bağımsız değişkenleri.
9444. 'X' parametresinin 'Tür Adı' türünde bir değer üretmek için belirtilen kullanımı derlenmiş sorguda LINQ to Entities tarafından desteklenmiyor.
9445. WindowClosed olayı yalnızca RootElement ve TreeScope.Subtree ya da WindowPattern uygulayan bir öğe için geçerlidir.
9446. Execute işlemi, Command'e atanan Connection nesnesi bekleyen bir yerel işlemde olduğunda, Command nesnesinde bir Transaction nesnesi olmasını gerektirir. Command'in Transaction özelliği başlatılmamış.
9447. Adlandırma kapsayıcısı bir denetim olmalıdır.
9448. İstek URL'si: X
9449. Bir iç özel durum yakalandı
9450. X kimlikli öğenin mantıksal adı ayarlanamıyor. Bu kimlik 'Y' kaynak yoluyla başlamalıdır.
9451. Dizinin uzunluğu sıfır olmamalıdır.
9452. 'X' sağlayıcısının maxEventDetailsLength özniteliği için belirtilen 'Y' değeri geçersiz. Değer 0 ile 1073741823 arasında olmalıdır.
9453. "Derleme Adı " derlemesinde "X" adlı bildirim kaynağı girişi bulunamadı. Lütfen "X" bildirim kaynağının derlemeye bağlı olduğundan emin olmak için yazımı, büyük küçük har durumunu ve oluşturma kurallarını denetleyin.
9454. 'X' bağlantı noktası yok.
9455. 'Özellik Adı' meta veri özelliği için belirtilen değer XName türünde olmalıdır
9456. Bilinmeyen gösterge hücresi türü: Tür Adı
9457. Bu seçenek, ASP.NET üyeliği, profilleri, rol yönetimi, kişiselleştirmesi ve SQL Web olayı sağlayıcısını veritabanından kaldırır. Not: Bu işlem geri alınamaz.
9458. Önceki çağrının işlenmesi tamamlanmadan BeginGetRequestStream/BeginGetResponse yeniden çağrılamaz.
9459. TimeSpan parametresi eksi veya artı 14,0 saat içinde olmalıdır.
9460. İçinde veri olan bir tablonun DateTimeMode modu, 'X' değerinden 'Y' değerine değiştirilemez.
9461. Gruplandırma - En az bir girdi serisinin belirtilmesi gerekiyor.
9462. Sağlanan E-posta geçersiz.
9463. Yardım iletisi.
9464. Kategori için belirtilen Sayaç düzeni geçersiz. AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction veya SampleFraction türündeki bir sayacın hemen arkasından temel sayaç türlerinden biri (AverageBase, CounterMultiBase, RawBase veya SampleBase) gelmelidir.
9465. Bu kod bir şablondan oluşturuldu.
9466. Görünen adı 'X' olan etkinlik bir örnekle zaten ilişkilendirilmiş. Bir örnekle ilişkilendirildikten sonra etkinliğin meta verileri değiştirilemez. Bu hata ayrıca, kök etkinliği gerçekte başka bir iş akışının parçası olan bir iş akışını yürütmeye çalıştığınızı gösteriyor olabilir.
9467. Değer 'Tür Adı' veya 'X' türünde olmalıdır.
9468. X IID için sıralayıcı alınamadı.
9469. Sayı sabit değerlerinde kullanılan ondalık ayırıcı.
9470.
9471. Yatay çizgi ek açıklama sınıfı.
9472. X Satır Y, konum Z.
9473. EndRead ancak tek zaman uyumsuz okuyucu olduğunda çağrılabilir.
9474. Krom Türü
9475. Bağlantı kapatıldı
9476. 'X' içindeki alfasayısal olmayan karakterler 'Y' değerinden büyük veya buna eşit olmalıdır.
9477. Gösterge hücresi kenar boşlukları (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden).
9478. Derleme Adı derlemesi bulunamadı.
9479. İç Hata: Yuva işleyicisi tamamlama bağlantı noktasına bağlanamadı.
9480. Sonraki adım düğmesinin metni.
9481. XML meta veriler geçersiz. X koleksiyonu bir Y sütunu içermeli ve bu bir dize sütunu olmalı.
9482. regionName parametresi null olmalıdır.
9483. Belirtilen bağlantı noktası geçersiz. Bağlantı noktası 0'dan büyük olmalıdır.
9484. Seri bağlantı noktası kaynağını temsil eder.
9485. Grafik işleyici yapılandırmasında kayıp 'url'.
9486. Gelen istek, adresi 'X' olan bir ServiceActivation öğesiyle eşleşiyor.
9487. Proxy Yeniden Yönlendirme Kullan
9488. App_Data alt dizininde Microsoft SQL Express Veritabanı dosyası oluşturulurken erişim reddedildi
9489. Geçerli düğüm için kullanılan şablon.
9490. Toplanan dilim rengini alır veya ayarlar.
9491. 206 Yanıtının başlangıç konumu önbellek girdisinin sonuna hizalanmadı.
9492. Özellik Düzenleyicisi: X
9493. Dağıtılmış İşlemler Oracle9i istemci yazılımını gerektirir.
9494. X İfadesi
9495. Menünün statik bölümünde görüntülenecek düzeylerin sayısı.
9496. BeginInit çağrıldıktan sonra eşleşen bir EndInit çağrısı olana kadar JumpList uygulanamaz.
9497. 'X' kabartma dizini belirtilen yazı tipi için geçerli değil.
9498. Belirtilen 'X' arama uzaklığı Akış konumunun negatif olmasına neden olur.
9499. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz Alfa (olasılık) değeri.
9500. Null denetim başvurusu denetim durumu gerektirecek şekilde kaydedilemez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions