English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

501. X içinde birden çok seçili öğe olamaz.
502. Resim depolama Tür Adı türü desteklenmiyor.
503. &Bu tek derleme
504. 'X' özellik veya dizin oluşturucusu, alma erişimcisi olmadığından bu içerikte kullanılamaz
505. Transaction.Current, TransactionScope içinde değiştirildi.
506. Bileşim {0:N0} temel nedenle tek bir bileşim hatası üretti. Temel nedenler aşağıda verilmiştir.
507. HttpBufferlessInputStream kullanılırken bu API desteklenmez.
508. Saydam bir proxy beklenemez.
509. Yeni Parolayı Onayla:
510. DateTimeStyles değerleri AssumeLocal ve AssumeUniversal birlikte kullanılamaz.
511. Çalışma zamanında bir ek açıklamanın yol noktalarını alır veya ayarlar.
512. 'X' öğesi 'Y' olarak ayarlanamıyor. KeySpline değerleri 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır.
513. 'X' yapılandırma bölümü bulunamadı.
514. Belirtilen TaskContinuationOptions, LongRunning ve ExecuteSynchronously'yi birleştirdi. Zaman uyumlu süreklilikler uzun süreli çalışan özelliğine sahip olmamalıdır.
515. 'Tür Adı' türü için 'Öznitelik' genişletilmiş özniteliği birden fazla kez sağlandı.
516. X tanımsız grup numarası başvurusu.
517. Uzaklık ve sayımın toplamı arabelleğin uzunluğundan büyük olamaz.
518. Dağıtıcı 'Tür Adı' türünde bir ErrorHandler öğesini 'Tür Adı' türünde bir özel durumla çağırdı. ErrorHandled == 'X'.
519. "Derleme Adı " derlemesini belirtirken türünü de belirtmelisiniz.
520. Açılır menüdeki onay işaretlerine uygulanan stil.
521. Çerçeve dizini konumu alınamadı.
522. CacheRequest.Pop şu anda yığın üstü isteği olmayan bir CacheRequest içinde çağrıldı.
523. Sertifika ne LocalMachine deposunda ne de CurrentUser deposunda bulunamıyor.
524. 'Tür Adı' türündeki nesne 'Tür Adı' türündeki nesneye dönüştürülemiyor.
525. Dosya yoksa dosya bilgileri sorgulanamaz.
526. ServiceHost başlatıldı: 'X'.
527. Belirtilen parametre adı 'X' geçerli değil.
528. X çağırma hatası.
529. Son sayfa düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
530. Çağıran iş parçacığı kilidi zaten tutuyor.
531. Görüntü verileri işlem sırasında taşmaya neden oldu.
532. Koleksiyon bağımsız değişkeni eklemeler için zaten tamamlandı olarak işaretlenmiş.
533. StepType değiştirilemiyor.
534. Veri kaynağındaki anahtar alanların virgülle ayrılmış listesi.
535. WebProxy "X" proxy komut dosyasının otomatik olarak algılanan konumunu bir URI'ye ayrıştıramadı.
536. Bozuk .resources dosyası. Veri bölümü içine geçersiz 'X' uzaklığı.
537. domainSid parametresi geçerli bir Windows etki alanı SID'si değil.
538. SendReply 'X' içindeki istek iş akışına ait değil.
539. Özel eksen etiketi.
540. Veri kaynağından ileti geldiğinde tetiklenen olay.
541. Büyük alt sınır ve/veya uzunluk nedeniyle, daha büyük dizinler Int32.MaxValue değerini aşacak.
542. Nesne Single türünde olmalıdır.
543. Hata: X
544. PostBackValue tarafından tanımlanan etkin görüntü eşleme alanı tıklatıldığında çalışır.
545. 'X', 'Y' olarak adlandırılmış bir parametre içeriyor ve bu parametre belirtilmedi.
546. "Bilinmeyen BAML kaydı X bulundu".
547. X için değer belirtilmelidir.
548. Bir yalıtım bloğu ayarlanırken alt etkinlikler zamanlanamaz. Alt öğeleri zamanlamadan önce OnEntered BookmarkCallback'in çağrılmasını bekleyin.
549. Havuzda izin verilen en çok bağlantı sayısı.
550. SynchronizationContext, DiscoveryClientChannel tarafından X olan özgün değerine sıfırlandı.
551. Satır oluşturulduğunda harekete geçirilir.
552. Tüm serilerin noktalarının derinliğini alır veya ayarlar. Yüzde cinsinden hesaplanır (%0-1000).
553. Durdurulan İş Akışları/san
554.
555. UriTemplateTable, 'X' şablonuyla denk yolu olan, ancak sorgu dizelerinin tümünün hazır bilgi değerleri yoluyla birbirinden ayrılamayacağı farklı sorgu dizeleri olan birden çok şablonu desteklemez. Daha fazla ayrıntı için UriTemplateTable belgelerine bakın.
556. Microsoft Office Access veritabanı dosyasının adı.
557. Oturum durumunu ekleme işlemini başlat.
558. Zaman çizelgesindeki animasyonlardan biri 'X' ve bu 'Tür Adı' üründe bir özelliğin animasyonu için kullanılamaz.
559. Hedef konumda bilginin kopyalanması için yeterli alan yok.
560. Basit Özellikler
561. Gösterge sütunu minimum genişliği (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden). Otomatik hesaplama için bu özelliği -1 olarak ayarlayın.
562. OID değeri geçersizdi.
563. Genel üyeler statik olmalıdır.
564. XC1011: Projede OutputPath parametresi null olamaz.
565. Üstbilgi adında geçersiz karakter bulundu.
566. SQL Type'a veriler önceden yüklenmiş.
567. Tüm olay erişimcileri yöntem olmalıdır.
568. Geçersiz yapılandırma: X="Y". X değeri 'Z' değerinden büyük olamaz.
569. Adımın birden çok kez ziyaret edilip edilemeyeceğini belirler.
570. Belirtilen 'Tür Adı' türündeki LINQ ifadesi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemez.
571. 'X' 'Duration' öğesi xs:duration olarak ayrıştırılamadığından bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
572. Pasta veya Halka grafiklerinin çizim stilini alır veya ayarlar.
573. Temel akış okunabilir değil.
574. defaultProvider için belirtilen 'X' sağlayıcısı, sağlayıcılar koleksiyonunda yok.
575. Biçim belirtimi. X yerine oturum açmış kullanıcının kullanıcı adı konur.
576. Çalışma zamanı bir RequireTransactionContext çağrısına zaten hizmet vermeyi deniyor.
577. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock veya CreateBindReclaimedLockException'ı geçersiz bir zamanda çağırdı. Bu yöntemler yalnızca, bir örnek üzerinde bir kilit gerektirebilecek bir komut işlenirken çağrılabilir. Geçerli bir kalıcılık sağlayıcısına geçiş yapın veya AutomaticallyAcquiringLock'tan true döndürmek için InstancePersistenceCommand uygulamasını geçersiz kılın.
578. Bu dosyada kod bloklarına izin verilmez.
579. Sistem bileşik yazı tipleri yüklenemiyor. Konum bulunamadı.
580. URI öneki tanınmıyor.
581. Koleksiyon özelliklerine başvuran '$links' bitiş noktaları için güncelleştirme işlemleri desteklenmiyor.
582. Bu sayacın adı.
583. Meta veri işlemi başarısız oldu.
584. MaxNodeCount için yalnızca sıfırdan büyük bir değer atanabilir.
585. Bu işlem yalnızca sözlük türlerinde desteklenir.
586. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan metin.
587. Tasarımcıda işlenemeyen etkinlikler kesilemez ve kopyalanamaz.
588. Nepal dili (Nepal)
589. RouteData, boş olmayan bir dize değerine sahip 'X' adlı bir öğe içermelidir.
590. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle metin biçimlendirme bağlamı oluşturamıyor: 'X'.
591. 'IDataServiceStreamProvider.GetReadStreamUri' yöntemi mutlak bir Uri veya null döndürmelidir.
592. Sunucu isteği işlerken bir hatayla karşılaştı. Özel durum iletisi: 'X'. Daha ayrıntılı bilgi için sunucu günlüklerine bakın. Özel durum izleme yığını:
593. Yöntem zaten tanımlanmış.
594. Geçersiz TypeConverter kullanımı.
595. Görev "Y" SdkToolsPath değerini kullanarak "X" bulmaya çalıştı. SdkToolsPath özelliğine doğru değerin verildiğinden ve altında, aracın işlemciye özgü doğru konumda bulunduğundan emin olun.
596. Üst düğüm kendi kendinin altı değildir.
597. Aynı ServiceContractName ve OperationName 'X' değerine sahip iki SendParameters nesnesi farklı parametre türlerine sahip.
598. Formül Veri Nesnesi - Seri dizisi ve değer dizinlerinin serisi aynı sayıda öğeye sahip olamaz.
599. WebPartManager'ın tek bir örneği olabilir ve bu örnek WebPartZone denetimleri örneklerinin tümünden önce gelmelidir.
600. Ayarların 'Özellik Adı' özelliği bulunamadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions