English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11201. Web Bölümlerinden veya bağlantı noktalarından en az biri yok olduğundan, şu anda seçili durumdaki Web Bölümüyle uyumsuz hale geldiğinden veya şu anda başka bir bağlantı tarafından kullanıldığından ve birden çok bağlantıyı desteklemediğinden, bu bağlantının oluşturulmasına devam edilemiyor.
11202. 'Tür Adı' türü alınamıyor.
11203. İş akışının sonlandırılması istendi.
11204. Geçersiz durum.
11205. Boş ad alanları olan 'X' iç içe tablosunun, farklı ad alanlarına sahip birden çok üst tablosu olamaz.
11206. Bu öğe metin içeriyor.
11207. Veri noktaları ekleme hatası. Y değerlerinin belirtilmesi gerekiyor.
11208. Utc DateTime örneklerinin UTC Uzaklığı 0 olmalıdır.
11209. Yolun bölümlerini ayırmak için kullanılan karakter.
11210. İstek (Method = Yöntem adı) önbellekten sunulamıyor ve geçerli CachePolicy (X) nedeniyle başarısız olacak.
11211. Ekleme modundayken bu alanın bulunup bulunmayacağı.
11212. X, Anahtar = Y, Kaldırma işlemi başarısız oldu -> Durum = Z.
11213. Örneğin varsayılan yer işareti kapsamında yer aldığından yer işareti kapsamı silinemiyor.
11214. Veri noktaları ekleme hatası. X değerlerinin sayısı Y değerlerinden azdır
11215. Bu olay Select işlemi yürütülmeden önce oluşturuldu.
11216. Algoritma kullanılamıyor veya bu işlem için desteklenmiyor.
11217. Durum kodu tam olarak üç basamak olmalıdır.
11218. ThreadLocal nesnesi atılmadı.
11219. Gösterge koleksiyonu dizin oluşturucusu. Gösterge adı veya dizini parametre olarak sağlanabilir.
11220. 'Tür Adı' türü Control'un bir alt sınıfı değil.
11221. Duyarlık boş veya 0-99 aralığında olabilir.
11222. İşlev imzası için bilinmeyen yönetilmeyen çağırma kuralı.
11223. Tür Çözümleyicisi
11224. Dizin aralık dışındaydı. Eksi olmamalı ve dize uzunluğundan daha küçük olmalıdır.
11225. 'X' dizini yok.
11226. Etiket resminin hedef URL'si.
11227. Sunucu X, veritabanı Y veritabanı yansıtma için yapılandırılmadı.
11228. 'X' özel özniteliğinin değeri geçersiz. Değer 0 ile 360 arasında olmalıdır.
11229. Mikrofon Sesini Artır
11230. Kayıt defteri HKEY, geçerli aralığın dışındaydı.
11231. SqlDependency.OnChange, aynı temsilci için birden çok olay kaydını desteklemiyor.
11232. İşaretçi resmi yolunu veya resim URL'sini alır veya ayarlar.
11233. 'Özellik Adı' özelliği Dizeden Değere dönüştürmeyi desteklemiyor.
11234. Kullanıcı Arabirimi İzni:
11235. Derleme yüklenemedi. 'X' dosya görüntüsü geçersiz.
11236. Giriş belgesi, X tarafından ayarlanan sınırı aştı.
11237. En büyük çalışma kümesi boyutu geçerli değil. En küçük çalışma kümesi boyutundan büyük veya eşit olmalıdır.
11238. Muhtemelen farklı anahtarlara sahip iki varlık aynı satıra eşlendi. Eşlenen bu iki parçanın AssociationSet'in her iki tarafını da ilgili sütunlarla eşlediğinden emin olun.
11239. String veya binary veriler kesilebilir.
11240. DiscoveryClientChannel başarıyla bir bitiş noktası buldu ve bunu kullanarak kanalı açtı. İstemci EndpointAddress='X' ve Via='Y' kullanarak bir hizmete bağlandı.
11241. E-posta iletisinin konusu.
11242. Dinamik öğe metinlerine uygulanacak biçim dizesi, örneğin "X Öğesi".
11243. 'X' bölge adı desteklenmiyor.
11244. Sonraki adım düğmesinin düğme türü.
11245. X bağımsız değişkeni null veya sıfır uzunluğunda olamaz.
11246. 'Yöntem adı' yöntemi 'Tür Adı' genel bildirim türüne sahip. Bildirim türünü GetTokenFor'a açık olarak sağlayın.
11247. Anahtar zaten sözlükte vardı.
11248. SQL Server oturum veritabanıyla bağlantı kurulamadı. Bağlantı dizesi (sunucu='X', veritabanı='Y'), IPartitionResolver 'Tür Adı' türünün bir örneği tarafından döndürüldü.
11249. /asmpath seçeneği yalnızca /regfile seçeneği kullanılarak bir kayıt defteri dosyası oluşturulurken desteklenir.
11250. AddValidationError yalnızca bir X etkinliğinin alt ağacından çağrılabilir.
11251.

Yönteme izin verilmiyor. Hizmete yönelik geçerli istekler oluşturmak için lütfen Özellik Adı' özelliğinin MimeType'ı geçerli değil. Lütfen mime türünün boş olmadığından emin olun.
11255. 'Tür Adı' kavramsal türü için ilgili nesne katmanı türü bulunamadı.
11256. İş akışı durduruldu.
11257. Belirtilen klavye iç havuzu zaten bir siteye ait.
11258. Tanımlayıcısı 'X' olan hizmet örneği bellekten kaldırıldı.
11259. Başkırtça (Rusya)
11260. 'xsl:analyze-string' öğesi 'xsl:matching-string' ya da 'xsl:non-matching-string' öğelerinden birini veya her ikisini içermelidir.
11261. WebScript bitiş noktaları için otomatik biçim seçimi desteklenmiyor.
11262. Diğer count seçenekleriyle çakışacağından kaynak kümesine count seçeneği eklenemiyor.
11263. 'X' işlemi şu anda gerçekleştirilemiyor. Hizmet örneği bu işlemi işlemeye hazır olduğundan bir deneme daha yapılacak.
11264. Üst öğe varsayılan bir oluşturucuya sahip değil. Varsayılan oluşturucu açıkça tanımlanmalıdır.
11265. Güvenlik ayarları nedeniyle, kimliği 'Y' olan veri kaynağında 'X' ADO.net Yönetilen Sağlayıcısına erişim reddedildi.
11266. İleri düğmesi
11267. Çözünürlük en az 0.0f olmalıdır.
11268. 'X' DoWhile etkinliğinin kullanılabilmesi için önce koşul ayarlanmalıdır.
11269. Sağlanan DateTime'ın Kind özelliği DateTimeKind.Unspecified olarak ayarlanmalıdır.
11270. Ölçek ayracıyla daraltılabilen Minimum eksen ölçeği bölgesi boyutunu toplam eksen genişliğinin yüzdesi cinsinden alır veya ayarlar.
11271. Dış görünüm dosyalarında ifadelere izin verilmez.
11272. Tarayıcı yetenekleri derlemesi ASP.BrowserCapsFactory.dll başarıyla yüklendi.
11273. Beklenmeyen nesne türü 'Tür Adı'. 'Tür Adı' türü 'Tür Adı' türünde öğeler bekliyor.
11274. Listedeki öğeleri doldurmak için kullanılan veri kaynağı.
11275. Belirtilen yürütülebilir dosya geçerli bir Win32 uygulaması değil.
11276. Tür Adı türünün bir örneği oluşturulurken, Proxy özniteliği uyumsuz bir nesne döndürdü.
11277. İkili işlecin ikinci veri kaynağı System.Collections.Generic.IEnumerable değil System.Linq.ParallelQuery olmalıdır. Bu sorunu düzeltmek için AsParallel() uzantı yöntemini kullanarak doğru veri kaynağını System.Linq.ParallelQuery olarak dönüştürün.
11278. XC1030: 'Tür Adı' türü bu içeriği işlemek için uygun bir TypeConverter'a veya içerik özelliğine sahip değil.
11279. 'X' fiziksel yolunun yapılandırması açılamıyor.
11280. Bu düğümün yapılandırma dosyasında tanımlanan yol konumu yapılandırmaları.
11281. Yüklenmemiş bir uygulama etki alanına erişim girişiminde bulunuldu.
11282. Hesap bilgileri alınamıyor.
11283. Bağımsız değişkenin adı boş olamaz.
11284. Depo tarafından üretilen 'X' deseni 'timestamp' veya 'rowversion' türünde olmayan özellikler için desteklenmez.
11285. Bu özellik çapraz uygulama etki alanı için henüz desteklenmiyor.
11286. Bağlantılar etkinleştirilmeden önce oluşturuldu.
11287. Gizlemeye İzin Ver
11288. Bu özellik boş bir dizeye ayarlanamaz.
11289. Alanın sıralanma yönü.
11290. Çağrılan üye dinamik bir derlemede desteklenmiyor.
11291. 'X' öğesi önceden tanımlı boyuta sahip değil ve bu nedenle sizeof yalnızca unsafe bağlamında kullanılabilir (System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf kullanmayı düşünün)
11292. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate yol değişkeni 'Y' boş bir varsayılan değere sahipken, şablon bir joker karakterle tamamlanıyor. Boş varsayılan değerleri olan UriTemplate yol değişkeninin yalnızca boş varsayılan değerleri olan başka yol değişkenleri tarafından izlenmesi gerektiğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
11293. t: geçici. Oturum durumu verileri "tempdb" veritabanında depolanır. Oturum yönetmeye yönelik saklı yordamlar "ASPState" veritabanına yüklenir. SQL'i yeniden başlatırsanız veriler kalıcı olmaz. (Varsayılan)
11294. 'X' için yardım görüntüler
11295. "Tür Adı" türünün "Özellik Adı" özelliğindeki "X" tür adı, geçerli bir dilden bağımsız tür adı değil.
11296. Çağrılan üye dinamik bir modülde desteklenmiyor.
11297. HTTP önbellek protokolü mantığına uygun olması için önbellek girdisi meta verileri 'HTTP/1.1 200 OK' durum satırıyla değiştiriliyor.
11298. WorkflowApplication X sonlandırıldığından işlem gerçekleştirilemedi.
11299. 'Tür Adı' türü üzerindeki 'Özellik Adı' özelliği desteklenmeyen bir temel tür olan 'Tür Adı' türünde.
11300. X "Y" geçersiz. Bulma istemcisi kanalı kullanılırken X "Z" olmalıdır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions