English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9701. Er is een onjuiste uitlijning van gegevenstypen gedetecteerd in een laad- of opslaginstructie.
9702. Kan een aantal of alle id-verwijzingen niet omzetten.
9703. Moet nul zijn.
9704. Opslagtoewijzing overschreden.
9705. De DBCC-instructie is onjuist. Raadpleeg de documentatie voor de juiste DBCC-syntaxis en -opties.
9706. Kan de indelingstekenreeks voor fout %1, taal-id %2 niet laden. Besturingssysteemfout: %3. Controleer of sqlevn70.rll is geïnstalleerd in C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\Resources\1043, waarbij 1043 de taal-id is voor Nederlands, of de betreffende map voor de gebruikte landinstelling. Controleer ook het geheugengebruik.
9707. Er is een systeemfout opgetreden tijdens het onderhoud van fuzzy opzoektabellen.
9708. Standaardkolom voor binding.
9709. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste syntaxis van conditional-sectie
9710. Regel %1: het procedurenummer %2 is ongeldig. Het nummer moet tussen 1 en 32767 liggen.
9711. Ongeldig gebruik van de XML-gegevenstypemethode %1. Er wordt een mutator-methode verwacht in deze context.
9712. De CLSID-registersleutel die aangeeft dat de Oracle OLEDB Provider voor Oracle, OraOLEDB.Oracle, is geregistreerd, is niet op de distributieserver aanwezig. Controleer of de Oracle OLEDB-provider is geïnstalleerd en geregistreerd op de distributieserver. Zie SQL Server-fout 21629 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
9713. De versieopslag is vol. Kan geen nieuwe versie(s) toevoegen. De transactie die de versieopslag nodig heeft, wordt mogelijk teruggedraaid. Raadpleeg BOL voor meer informatie over hoe u tempdb kunt configureren voor versies.
9714. De grootte van het nieuwe consolevenster zorgt ervoor dat de consolebuffer te groot is.
9715. Er zijn geen peers gevonden voor %1:%2:%3.
9716. Deze bewerking wordt niet ondersteund.
9717. Er bestaat geen ingang voor primaire server %1, primaire database %2 op deze secundaire server. Registreer eerst de primaire server.
9718. Er zijn geen metagegevens van de fouttolerante index opgegeven voor de serialisatie. De index is mogelijk beschadigd.
9719. Het teken X ligt buiten het Unicode-bereik van codepunten.
9720. Kan kolomvoorvoegsel %1 niet gebruiken. Dit moet overeenkomen met het object in UPDATE-component %2.
9721. De eigenschap Eigenschapsnaam heeft een ongeldige waarde X.
9722. Het relatieve pad moet een tekenreeks met de subtekenreeks .. zijn of het relatieve pad bevat geen hoofdmap.
9723. Replicatieoptie %1 is al ingesteld op FALSE.
9724. Kan niet controleren of subset_filterclause een dynamische functie bevat.
9725. De gegevensset op apparaat %1 is een back-upset van SQL Server die niet compatibel is met deze versie van SQL Server.
9726. SQL Server kan geen thread starten (de foutcode is 0x%1) om een nieuwe aanmelding of verbinding te verwerken. Ga na of in het foutenlogboek van SQL Server of de gebeurtenislogboeken van Windows informatie over gerelateerde problemen is geregistreerd.%2
9727. XQuery: de naam of een deel van een meerdelige naam die begint met %1 die is doorgegeven aan %2() is geen geldige SQL-id. De naam of het deel is te lang. De maximale lengte is %3, de werkelijke lengte is %4.
9728. Kan geen exemplaar maken van X omdat het een interface is.
9729. De thread is gemaakt met een ThreadStart-gemachtigde die een parameter niet accepteert.
9730. %1Er is een syntaxisfout gevonden bij %2
9731. Het huidige compatibiliteitsniveau is %1.
9732. De maximale bestandsgrootte kan niet groter zijn dan 2147483647, met de paginagrootte als eenheid. De groei van het bestand kan niet groter zijn dan 2147483647, met de paginagrootte of het percentage als eenheid.
9733. Een FontFamily kan niet meer dan één FamilyTypeface hebben met dezelfde Style, hetzelfde Weight en dezelfde Stretch.
9734. De wizard brengt wijzigingen aan in dat deel van het beveiligingsbeleid op de computer dat op alle gebruikers van toepassing is. Deze optie is geschikt voor thuisgebruikers en systeembeheerders die wijzigingen willen aanbrengen voor alle gebruikers van deze computer.
9735. OPENXML biedt geen ondersteuning voor het ophalen van schema's uit externe tabellen, zoals in %1.
9736. Kan de tabel geen andere naam geven omdat deze is gepubliceerd voor replicatie.
9737. De toegevoegde SortDescriptions zijn niet geldig. Het probleem kan waarschijnlijk worden verholpen door CanUserSort voor de kolom in te stellen op false, door de eigenschap SortMemberPath te gebruiken voor de kolom, of door de gebeurtenis Sorting te verwerken in DataGrid.
9738. De COLLATE-component kan niet worden gebruikt voor expressies met een COLLATE-component.
9739. XML-validatie: element %1 mag niet xsi:nil='true' hebben omdat het element niet is gedefinieerd als nillable of omdat het een vaste-waardebeperking heeft. De locatie is %2
9740. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat er geen geheugen meer beschikbaar is voor dit exemplaar van SQL Server.
9741. Kan het profiel niet weghalen. Het is in gebruik.
9742. De sortering is mislukt. Er is onvoldoende ruimte beschikbaar of er bestaan vergrendelingen in database %1.
9743. Assembly's &onbeperkte toegang tot sockets verlenen
9744. Object kan niet null zijn.
9745. Kan de eigenaar van een tabel die een geïndexeerde weergave heeft, niet wijzigen.
9746. RESTORE PAGE is niet toegestaan bij databases die gebruikmaken van het eenvoudige herstelmodel.
9747. Er is een probleem opgetreden tijdens het verwijderen van %1 uit sysaltfiles.
9748. De volgende XML-fout is opgetreden: %1
9749. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze het trefwoord TOP bevat. Een mogelijkheid is TOP te verwijderen uit de weergave of de weergave niet te indexeren.
9750. De parameterwaarde X kan niet negatief zijn.
9751. Elementtype Typenaam wordt niet ondersteund.
9752. Een absolute URI in een lettertypegroep moet een bestand://schema hebben.
9753. Ondersteuning voor exclusieve beheerdersverbinding is niet geladen vanwege de fout 0x%1, statuscode: 0x%2. Deze fout wijst meestal op een probleem met een socket, bijvoorbeeld dat een poort al in gebruik is.
9754. RegQueryValueEx van \"%1\" is mislukt: %2.
9755. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 gegevenstype %2 heeft in brontabel %3. Dit wijkt af van het type %4 in doeltabel %5.
9756. De snapshot-isolatietransactie is mislukt in database %1 omdat het object waartoe met de instructie toegang werd gezocht, is gewijzigd met een DDL-instructie in een andere gelijktijdige transactie nadat deze transactie is gestart. Dit is niet toegestaan omdat de metagegevens geen versiegegevens hebben. Een gelijktijdige update naar metagegevens kan leiden tot inconsistenties als dit wordt gecombineerd met snapshot-isolatie.
9757. Er is een BadImageFormatException opgetreden bij het parseren van de handtekening. Dit komt waarschijnlijk door gebrek aan een generieke context. Controleer of er genericTypeArguments en genericMethodArguments zijn opgegeven en of deze voldoende context bevatten.
9758. %1 is geen geldige waarde voor de %2-parameter. De waarde moet een positief geheel getal zijn dat niet gelijk is aan nul.
9759. Waarschuwing: het bijhouden van volledige-tekstwijzigingen is momenteel ingeschakeld voor de tabel %1.
9760. Ongeldige labelinhoud in ILGenerator.
9761. Deze wijziging wordt pas van kracht als u de momentopname opnieuw uitvoert.
9762. Kan object %1 niet weghalen omdat hiernaar wordt verwezen door een FOREIGN KEY-beperking.
9763. Kan object %1 niet verwerken. OLE DB-voorziening %2 voor gekoppelde server %3 geeft aan dat het object geen kolommen heeft of dat de huidige gebruiker geen machtiging heeft voor dit object.
9764. De naam voor de transactiemarkering is ongeldig. Het voorvoegsel LSN: is gereserveerd.
9765. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De server bevindt zich in de modus voor één gebruiker. Slechts één beheerder kan momenteel een verbinding maken.%2
9766. Index %1 (partitie %2) op tabel %3 kan niet opnieuw worden georganiseerd. De bestandsgroep heeft het kenmerk alleen-lezen.
9767. Interne fout in de queryprocessor: de queryprocessor heeft tijdens de uitvoering een onverwachte fout gevonden.
9768. Er bestaan in de database andere gebruikers dan de database-eigenaar of de gast. U moet de gebruikers weghalen voordat u de database verwijdert.
9769. De lijst X bevat te veel items. Er zijn maximaal Y items toegestaan.
9770. De waarde van de eigenschap offload_server mag niet overeenkomen met de naam van de abonneeserver.
9771. Ontneemt de standaard-ASP.NET-account (op basis van O/S) de mogelijkheid om automatisch databases in Sql Server Express (SSE) te maken door de account uit de rol dbcreator te verwijderen.
9772. Het aantal databases in exclusieve-modusgebruik onder een werkruimte is beperkt. Omdat de limiet is overschreden, is de bewerking mislukt.
9773. Tabel %1 is een systeemtabel of een tijdelijke tabel. DBCC CLEANTABLE kan niet worden toegepast op een systeemtabel of tijdelijke tabel.
9774. De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 geen gedistribueerde transactie kan starten.
9775. BitmapMetadata zijn niet beschikbaar in BitmapImage.
9776. Fout in cookie-indeling.
9777. Ongeldige leesaanvraag voor type X.
9778. X is geen geldig type of geldige waarde.
9779. Controle op juiste XML-opmaak: kenmerk %1 is dubbel. Herschrijf de XQuery zodat deze juist opgemaakte XML retourneert.
9780. Kan de ongebruikte interne querymeldingstabel %1 in de database %2 niet weghalen.
9781. Er is een conversiefout van gegevens voor bulksgewijs laden opgetreden (niet-passend type of ongeldig teken voor de opgegeven codetabel) voor rij %1, kolom %2 (%3).
9782. Syntaxis %1 is niet toegestaan in schemagebonden objecten.
9783. Een aanvraag voor een voorwaardelijk bereik kan niet worden samengesteld.
9784. Kan geen aggregaat of subquery gebruiken in een expressie die wordt gebruikt voor de GROUP BY-lijst van een GROUP BY-component.
9785. Het UnmanagedType dat is doorgegeven aan DefineUnmanagedMarshal is geen eenvoudig type. Geen van de volgende waarden mag worden gebruikt: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
9786. Hiermee wordt interactie met Windows-gebeurtenislogboeken geboden.
9787. Er zijn te veel kenmerken of naamruimtedefinities gevonden
9788. De buffergrootte voor het coderen/decoderen van gegevens is niet 8 bytes uitgelijnd.
9789. %1Het doel van 'insert' moet een enkelvoudig knooppunt zijn. %2 is gevonden
9790. De koptekst voor bestand %1 is geen geldige databasebestandskoptekst. Eigenschap %2 is onjuist.
9791. Kan %1 niet maken voor weergave %2. Deze heeft geen unieke geclusterde index.
9792. Er is een geldige waarde vereist voor parameter @resync_date_str wanneer @resync_type wordt ingesteld op 2.
9793. De imitatieoptie is geselecteerd, maar er is geen wachtwoord opgegeven. U dient het wachtwoord voor imitatie in te stellen. De wijzigingen voor imitatie worden niet toegepast.
9794. Serverfout %1 is opgetreden tijdens het herstellen van het logboek voor database %2.
9795. X, bewerking Lookup is mislukt -> Y.
9796. Beschadigd .resources-bestand. Tekenreeks voor naamindex X gaat voorbij het einde van het bestand.
9797. GUID kan niet null zijn.
9798. SQL Server-waarschuwing: %1 heeft de aanmelding bij TSX-server %2 opgeheven. Voer sp_delete_targetserver uit op de MSX om de opheffing te voltooien.
9799. Sterke naam uit assembly importeren
9800. Kan de eigenschap X van een Y niet animeren met behulp van een Z. Zie de binnenste uitzondering voor meer informatie.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions