English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9501. Replicatie-%1: de agent %2 is gepland voor een nieuwe poging. %3
9502. Assembly's hebben alleen toegang tot het dialoogvenster Bestand opslaan en zijn gemachtigd om met dit dialoogvenster bestanden op te slaan. Met deze machtiging kunnen assembly's de inhoud van een bestand behouden zonder dat het bestand wordt opgeslagen of aan deze bestanden IO-machtiging is verleend.
9503. Kan binnenste aanvraag URI-schema niet omzetten. De bypass-cache is alleen geschikt voor omzetbare schematypen, zoals HTTP, FTP of bestand.
9504. De laatste instructie in een functie moet een RETURN-instructie zijn.
9505. Beleidsniveau X is gewijzigd, maar niet opgeslagen. Het beleid dat in dit beleidsniveau wordt weergegeven is geen juiste representatie van het beleid in Y.
9506. Parameter %1: functie- of procedureparameters met onjuist opgemaakte of afgeschafte namen worden niet ondersteund via exclusieve SOAP-toegang. Raadpleeg de documentatie voor regels over de juiste naamgeving van parameters.
9507. De opgegeven STOPAT-tijd is te vroeg. De database is al geheel of gedeeltelijk vooruitgerold voorbij dat punt.
9508. Rangordefunctie %1 moet een ORDER BY-component hebben.
9509. Geef %1 of %2 op om de logboekvermeldingen te identificeren.
9510. Kan NOCOUNT niet op OFF instellen in de triggeruitvoering omdat de serveroptie disallow_results_from_triggers 'true' is.
9511. Typen zijn voor object ISerializable Objectnaam niet beschikbaar.
9512. Alleen een tabelobject kan als een 'tabel'-artikel voor samenvoegreplicatie worden gepubliceerd.
9513. Kan geen niet-neutrale cultuur die gerelateerd is aan X vinden.
9514. Kan assembly %1 niet vinden map %2 niet vinden.
9515. voor of na @active_start_time
9516. Kan functionele eenheid %1 niet toevoegen aan onderdeel %2. Deze eenheid is al geregistreerd bij het onderdeel.
9517. Kan geen referentie instellen voor principal %1.
9518. Het vernieuwen van Oracle XactSet-taakkenmerken voor publicatieserver %1 is mislukt.
9519. Parameter moet statisch zijn.
9520. Welke databasetaak wilt u uitvoeren?
9521. Kan niet aanmelden bij de transactie omdat de transactie al is doorgevoerd of teruggedraaid.
9522. MSBUILD: fout MSB1024: er kan slechts één schema worden opgegeven voor validatie van het project.
9523. Kan de monitor niet verwijderen, omdat er nog databases deelnemen aan het maken van back-ups van logboekbestanden.
9524. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een LEFT, RIGHT of FULL OUTER join bevat en in geïndexeerde weergaven geen OUTER joins zijn toegestaan. Een mogelijkheid is een INNER join te gebruiken.
9525. Tijdens het opnieuw opstarten voor herstel is een I/O-fout opgetreden op controlepuntbestand %1 (de besturingssysteemfout is %2). De instructie wordt voortgezet, maar kan niet opnieuw worden gestart. Zorg dat voor het controlepuntbestand een geldige opslaglocatie beschikbaar is.
9526. Voor deze indexbewerking is %1 kB per DOP nodig. De totale hoeveelheid van %2 kB voor een DOP van %3 is groter dan de sp_configure-waarde van %4 kB die is ingesteld voor de geavanceerde serverconfiguratieoptie 'index create memory (KB)'. Verhoog deze instelling of verklein de DOP en voer de query opnieuw uit.
9527. De tekenreeks met metagegevens van de fouttolerante index is te lang. De index is mogelijk beschadigd.
9528. MSBUILD: logboekfout X: Y
9529. U kunt geen outer-join-operatoren opgeven in een query die samengevoegde tabellen bevat.
9530. Kan de %1 %2 niet weghalen omdat minimaal één deel van de tabel zich in een off line bestandsgroep bevindt.
9531. Tape %1 (familie-id %2, volgnummer %3, media_set_guid %4) is geladen in het tapestation %5. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9532. DBCC INDEXDEFRAG kan niet worden gebruikt voor systeemtabelindexen
9533. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De account is momenteel vergrendeld. De systeembeheerder kan de account ontgrendelen. %2
9534. De queryprocessor kan geen plan produceren voor tabel of weergave %1 omdat de tabel deel uitmaakt van een bestandsgroep die niet on line is.
9535. Er is een positieve q-gram-lengte vereist voor tokenisatie.
9536. %1 heeft %2 toewijzingsfouten en %3 consistentiefouten in database %4 gevonden.
9537. Herstel: de doorgestuurde record voor object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4, (type %5), op pagina %6, sleuf %7 is geconverteerd naar een gegevensrij.
9538. De conflicttabel voor artikel %1 kan niet worden gemaakt.
9539. Subquery's zijn in deze context niet toegestaan. Alleen scalaire expressies zijn toegestaan.
9540. Aanmelding %1 heeft een of meer machtigingen verleend. Trek de machtigingen in voordat u de aanmelding weghaalt.
9541. Case-expressies mogen slechts tot niveau %1 worden genest.
9542. X: een (genegeerde) uitzondering op Y = Z.
9543. Er is geen huidig object dat kan worden geretourneerd.
9544. Kan geen statusrapport worden verkrijgen. De terugdraaibewerking voor UOW %1 wordt niet verder uitgevoerd.
9545. Publicaties waarvoor heterogene abonnementen zijn ingeschakeld, bieden geen ondersteuning voor %1. Wijzig de waarde van de %2-parameter.
9546. De decoderingssleutel is onjuist.
9547. Aan bestandsgroep %1 zijn geen bestanden toegewezen. In deze bestandsgroep kunnen geen tabellen, indexen en kolommen voor grote objecten worden gemaakt. Voeg met ALTER DATABASE een of meer bestanden toe aan de bestandsgroep.
9548. De tabel %1 is niet eenduidig.
9549. Deze protocolversie wordt niet ondersteund.
9550. XML-validatie: XML-exemplaren van het inhoudmodel van het type of de modelgroep %1 kunnen op verschillende manieren worden gevalideerd en worden niet ondersteund.
9551. Er is een tabelfout opgetreden: toewijzingseenheids-id ID %1, pagina %2. De test (%3) is mislukt. De waarden zijn %4 en %5.
9552. De cursor is al geopend.
9553. Kan het compatibiliteitsniveau van een publicatie niet lager instellen dan de huidige waarde.
9554. Door komma's gescheiden lijst met gebruikers.
9555. De kolom of het gebruikersgegevenstype moet zich in de huidige database bevinden.
9556. Het bijwerken of invoegen van weergave of functie %1 is mislukt omdat deze een afgeleid of constant veld bevat.
9557. Er is een ongeldige sqlSortId opgegeven voor de parameter %1.
9558. Het type neemt geen eigenschappen over van CodeGroup
9559. Kolom %1 kan niet worden uitgesloten van de verticale partitie omdat een unieke index toegang probeert te krijgen tot de kolom.
9560. Time-out tijdens het wachten op signaalbuffertype %1, bp %2, pagina %3:%4, stat %5, database-id: %6, toewijzingseenheid-id: %7%8, taak 0x%9 : %10, wachttijd %11, markeringen 0x%12, taakeigenaar 0x%13. Het wachten wordt niet voortgezet.
9561. De gevraagde bewerking is ongeldig wanneer deze is aangeroepen voor een null-ModuleHandle.
9562. U kunt geen anoniem push-abonnement maken.
9563. Het resultaat van de kolomexpressie voor kolom %1 is niet compatibel met het gevraagde type XML. Het resultaat moet een element, tekstknooppunt, commentaarknooppunt, verwerkingsinstructie of documentknooppunt zijn.
9564. Kan geen record met de geschiedenis of de gegevens van de back-up- of herstelactie invoegen in de msdb-database. Dit kan duiden op een probleem met de msdb-database. De back-up- of herstelactie is voltooid.
9565. De taak is toegepast op %1 nieuwe servers.
9566. Databasefout: de database %1 heeft inconsistente metagegevens. Deze fout kan niet worden hersteld en voorkomt verdere DBCC-verwerking. Herstel de database vanaf een back-up.
9567. (lege tekenreeks)
9568. Een en dezelfde voorziening is meer dan één keer opgegeven.
9569. Het object kan niet in dit type matrix worden bewaard.
9570. De eigenschap offload_server mag niet overeenkomen met de naam van de distributieserver.
9571. Voor het NeutralResourcesLanguageAttribute is een ongeldige of niet-herkende definitieve bronterugvallocatie opgegeven: X.
9572. SQL-webassistent: kan geen bind-token verkrijgen.
9573. Sortering %1 wordt niet ondersteund door het besturingssysteem.
9574. De codec kan het type stroom dat is opgegeven niet gebruiken.
9575. Voer de distributieagent in een stroommodus voor abonnementen op één bestand uit voordat u het abonnement xact_seqno herstelt.
9576. Planrichtlijn %1 komt overeen met de instructie nadat deze automatisch is onderverdeeld in parameters via een FORCED- of SIMPLE-parameterbewerking, maar de aanwijzing RECOMPILE die deze bevat is genegeerd. RECOMPILE wordt niet ondersteund voor automatisch in parameters onderverdeelde instructies. Overweeg om deze planrichtlijn weg te halen of om RECOMPILE hieruit te verwijderen.
9577. Besturingssysteemfout %1 is het gevolg van poging tot het lezen van de sortering op pagina %2, in bestand %3, in database met id %4. Er wordt een nieuwe poging tot lezen gedaan.
9578. De service kan niet veilig worden geforceerd. Verwijder het spiegelen van de database en herstel de database %1 om toegang te verkrijgen.
9579. Alleen de eerste acht tekens van een aangepaste logboeknaam zijn van belang en er bestaat op het systeem al een ander logboek met de eerste acht tekens van de opgegeven naam. Opgegeven naam: X. Naam van het bestaande logboek: Y.
9580. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 heeft een controlebeperking %2 op een CLR UDT-kolom, maar brontabel %3 heeft geen overeenkomstige controlebeperking.
9581. Kan geen filterweergave of procedure genereren. Controleer of de opgegeven waarde voor de parameter @filter_clause of sp_addarticle kan worden toegevoegd aan de WHERE-component van een SELECT-statement om een geldige query te maken.
9582. Voor FOR XML AUTO zijn primaire sleutels vereist om verwijzingen te maken naar %1. Selecteer primaire sleutels of gebruik BINARY BASE64 om binaire gegevens in gecodeerde vorm te verkrijgen als er geen primaire sleutels bestaan.
9583. %1 is geen geldige door SQL Server vastgelegde serverrol, Windows NT-gebruiker of Windows NT-groep.
9584. Tekstindelingsprogramma kan onderbrekingsrecord niet klonen vanwege fout: X.
9585. De exclusieve beheerdersverbinding is in gebruik door %1 op %2.%3
9586. Het opgegeven LSN {%1:%2:%3} voor de logboekcontrole van rpldone is vóór het feitelijke begin van de replicatie geplaatst in het logboek {%4:%5:%6}.
9587. Kan de geclusterde index %1 niet maken in de weergave %2 omdat geen enkele rij voldoet aan de definitie van de weergave. Een mogelijkheid is de tegenstellingen uit de definitie te verwijderen.
9588. De te coderen gegevens overschrijden het maximum voor deze modulus van X bytes.
9589. Er moeten alleen zichtbaarheidsvlaggen worden ingesteld bij het maken van EnumBuilder.
9590. Geanalyseerde conversatiegroepen: %1
9591. %1'to', 'insert' of 'delete' wordt verwacht
9592. SPID (serverproces-id): %1%2
9593. Kolom %1 kan niet worden weggehaald uit tabel %2 omdat het een primaire-sleutelkolom is.
9594. InvokeMember kan alleen voor COM-objecten worden gebruikt.
9595. Er bestaan al twee of meer taken met de naam %1. Geef %2 op in plaats van %3 om de taak eenduidig te identificeren.
9596. De combinatie van de waarden minOccurs en maxOccurs is ongeldig. minOccurs moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan maxOccurs
9597. Kan geen token maken voor gebruiker %1 in database %2.
9598. Het is mogelijk dat een aggregaat niet in de OUTPUT-component verschijnt.
9599. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Fout %1 is opgetreden bij het initialiseren van de persoonlijke sleutel die bij het certificaat hoort. Het SQL Server-foutenlogboek en het Windows-gebeurtenislogboek bevatten mogelijk vermeldingen voor deze fout. Status %2.
9600. Kan %1 XML-index met de naam %2 op tabel %3 niet vinden

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions