English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1001. Kan het object %1 niet verwerken omdat het een vierdelige naam betreft, die niet door DBCC-opdrachten wordt ondersteund.
1002. Tijdens het opstarten van de database in een warme stand-by %1 (database-id %2) was het stand-by bestand (%3) niet toegankelijk voor de RESTORE-instructie. De besturingssysteemfout was %4. Voer een diagnose van de besturingssysteemfout uit, verhelp het probleem en probeer opnieuw op te starten.
1003. Het bestand in X is geen geldig wave-bestand.
1004. Indexaanwijzingen zijn alleen toegestaan in een FROM-component.
1005. Onbekend configuratienummer (%1) in sysconfigures.
1006. Alleen de eigenaar van een taak of leden van de rol sysadmin kunnen een planning loskoppelen.
1007. De vensterpositie moet zodanig worden ingesteld dat het huidige venster binnen de buffer van de console past, en de getallen mogen niet negatief zijn.
1008. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin, leden van de vaste databaserol db_owner en eigenaren van abonnementen die worden bediend door de opgegeven taak van de replicatieagent, kunnen de overname-instellingen van de agent wijzigen.
1009. DBCC CHECKCONSTRAINTS kan niet worden uitgevoerd. Er is een interne queryfout opgetreden.
1010. 8000-bytes binary-gegevenstype
1011. Als de langID gedeeltelijk vertrouwd wordt gebruikt, moet deze C#, VB, J#, of JScript zijn. Daarnaast moet de taalprovider zich in de globale assembly-cache bevinden.
1012. Voor deze API moet de ApplicationBase expliciet worden opgegeven in de AppDomainSetup-parameter.
1013. Object moet van het type SByte zijn.
1014. Kan niet op de externe server werken wanneer de sessie is aangemeld in een gedistribueerde transactie met een actief opslagpunt.
1015. Poging tot verwijderen uit lege rid-lijst. De fouttolerante index is beschadigd.
1016. De gegevenstypen TEXT, NTEXT en IMAGE worden verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik hiervan bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan de gegevenstypen varchar(max), nvarchar(max) en varbinary(max).
1017. De stroom is te lang.
1018. De kolom [%1] is niet gevonden in het artikel.
1019. Beperkte publicaties worden niet meer ondersteund.
1020. Alleen lokale bestandspaden en pakket-Uri's worden ondersteund.
1021. De regionaam X mag niet corresponderen met een neutrale cultuur. Er is een specifieke cultuurnaam vereist.
1022. De bladermodus is ongeldig voor een instructie waarmee waarden worden toegewezen aan een variabele.
1023. Deze database is niet ingeschakeld voor publicatie.
1024. Geeft aan of de timer opnieuw moet worden gestart als deze wordt ingeschakeld.
1025. SQL Server-bevestiging: bestand: <%1>, regel = %2. De mislukte bevestiging is %3 %4. Deze fout kan te maken hebben met timing. Als de fout blijft optreden nadat u de instructie opnieuw hebt opgegeven, controleert u de structurele integriteit van de database met DBCC CHECKDB of start u de server opnieuw op om te controleren of de gegevensstructuren in het geheugen niet zijn beschadigd.
1026. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste declaratiesyntaxis van tekst
1027. %1 %2 kan niet worden gemaakt op tabel %3. Op xml-kolom %4 kan alleen een xml-index worden gemaakt.
1028. @freq_relative_interval moet 1st (0x1), 2nd (0x2), 3rd [0x4], 4th (0x8) of Last (0x10) zijn.
1029. Database %1 bestaat al.
1030. SQL-webassistent: de procedure is met te veel parameters aangeroepen.
1031. INSERT in gepartitioneerde weergave %1 is niet mogelijk omdat tabel %2 een IDENTITY-beperking heeft.
1032. Kan de structuur van een subsleutel niet verwijderen omdat de subsleutel niet bestaat.
1033. %1 is een ongeldige naam omdat deze ongeldige tekens bevat.
1034. Tabelfout: controle van de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id%4 (type %5) is niet mogelijk als gevolg van ongeldige toewijzingspagina('s) (IAM).
1035. De SMTP-host is niet opgegeven.
1036. Een nieuwe provider toevoegen.
1037. De eigenschap X wordt verwacht, Y is ontvangen.
1038. Objecten die UDT-kolommen weergeven, zijn niet toegestaan in gedistribueerde query's. Gebruik een pass-through-query om toegang te verkrijgen tot extern object %1.
1039. Het systeem kan deze fout niet zelf herstellen.
1040. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat er een nieuw artikel aan de publicatie is toegevoegd nadat de momentopname is gegenereerd.
1041. De Version-informatie zonder begeleiding is te groot om te handhaven.
1042. De XML-schema-URI bevat teken %1(0x%2), hetgeen niet is toegestaan in XML.
1043. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat u niet de juiste machtiging hebt. Pas de vereiste databasemachtiging aan.
1044. Er zijn geen gegevens om te laden.
1045. De socket is al gebonden aan een I/O-voltooiingpoort.
1046. Instructie %1 is niet toegestaan zolang het herstelmodel SIMPLE is. Gebruik BACKUP DATABASE of wijzig het herstelmodel met ALTER DATABASE.
1047. Database %1 die is aangevraagd in de aanmelding en de standaarddatabase van de gebruiker kunnen beide niet worden geopend. In plaats daarvan wordt de hoofddatabase gebruikt.
1048. Toe te voegen waarde ligt buiten de reeks.
1049. algemeen waitable object
1050. Een of meer argumenten zijn door de voorziening als ongeldig gemeld.
1051. A&ssembly's toegang tot de volgende berichtenwachtrijen verlenen:
1052. De kopie van het abonnement kan niet worden gemaakt omdat het abonnement op publicatie %1 is verlopen.
1053. De procedure %1 heeft geprobeerd de status NULL te retourneren. Dit is niet toegestaan. In plaats daarvan wordt de status 0 geretourneerd.
1054. Kan geen gegevens voor de peer-to-peerdatabase ophalen.
1055. Als AllGestures is opgegeven, moet dit de enige ApplicationGesture in de ApplicationGesture-matrix zijn.
1056. Er is een reparatie voor het object met id X geregistreerd, maar het object wordt niet in de grafiek weergegeven.
1057. De beveiligingsdescriptor is ongeldig omdat deze geen gegevens bevat over de eigenaar of de primaire groep ervan.
1058. Ter informatie: het criterium voor zoeken in volledige tekst bevat opvulwoorden.
1059. Kan geen ingebouwd object overdragen.
1060. DragAction X is niet geldig.
1061. Het vergelijken van de rijen tijdens het sorteren is mislukt. Het gegevenstype van een sleutelkolom is onbekend. Mogelijk zijn de metagegevens beschadigd. Neem contact op met de technische support.
1062. Hiermee wordt het recht om de controle over te slaan verleend
1063. Database %1 lijkt niet betrokken te zijn bij het maken van back-ups van logboekbestanden.
1064. %1SQL Server-verzameltijd voor externe metagegevens voor tabel %2.%3:%4, CPU-tijd = %5 ms, verstreken tijd = %6 ms.
1065. &Toepassingsservice-informatie uit een bestaande database verwijderen
1066. Kan de gegevens uit de rij van OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 niet ophalen. %3
1067. De server wordt verder uitgevoerd na een inactiviteit van %1 seconden. Reden: brondruk.
1068. Kan de lengte van deze stroom niet verder dan de capaciteit uitbreiden.
1069. De verbinding met MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is verbroken. Het herstel van gedistribueerde transacties met MS DTC waarover twijfel bestaat wordt gestart zodra de verbinding opnieuw tot stand is gebracht. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
1070. Token {0:x} is niet geldig in het bereik van module {1}.
1071. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 ondersteunt sortering op kolomniveau, maar kan geen sorteringsgevens leveren voor kolom %3.
1072. Timestamp-waarden moeten niet afnemen.
1073. Voor de back-upset op apparaat %1 wordt een functie van Microsoft Tape Format gebruikt die niet door SQL Server wordt ondersteund.
1074. Filter %1 bestaat al in publicatie %2.
1075. Er is geen tekenreeks met metagegevens van de fouttolerante index opgegeven voor de initialisatie. De index is mogelijk beschadigd.
1076. Poging toegang te verkrijgen tot een veld dat niet toegankelijk is voor de aanroepfunctie.
1077. Kan geen gegevens schrijven naar de transportverbinding: X.
1078. Het stuurprogramma van het beeldscherm moet videoversnelling ondersteunen om video of audio af te kunnen spelen.
1079. De verzameling is gewijzigd. Mogelijk wordt de inventarisatiebewerking niet uitgevoerd.
1080. De kolom %1.%2 is ongeldig in de ORDER BY-component omdat deze niet is opgenomen in een statistische functie en er geen GROUP BY-component is.
1081. %1 is geen geldige officiële taalnaam.
1082. Kan geen verbinding met de externe server maken
1083. POST-antwoord zonder Cache-Control of Expires-koppen.
1084. Onbekende statuscode voor deze kolom.
1085. XML-validatie: de definitie voor type %1 is ongeldig. SQL Server biedt momenteel geen ondersteuning voor het opnemen van ID, QName of een lijst van QName in de lidtypen van een samenvoegingstype.
1086. Gegevensstroom is nog steeds geopend.
1087.
1088. Kan de sync_mode van publicatie %1 niet wijzigen in tekenmodus, omdat de publicatie een of meer logische recordrelaties heeft.
1089. Bas verhogen
1090. De volledige rowcount-validatie voor de tabel %1 is voltooid na een mislukte snelle controle. DBCC UPDATEUSAGE wordt automatisch gestart.
1091. Mogelijk kunnen de programma's niet worden uitgevoerd.
1092. Kan in bestandsgroep %1 geen bestanden toevoegen, verwijderen of wijzigen. De bestandsgroep is alleen-lezen.
1093. RESTORE LOG is afgebroken. Voer RESTORE DATABASE %1 WITH RECOVERY uit als u de database in de huidige status wilt gebruiken.
1094. Functies in vensters kunnen niet worden gebruikt in de context van een andere functie of aggregaat in een venster.
1095. XML-validatie: tekst %1 is gevonden in het inhoudsmodel alleen-kenmerk. De locatie is %2
1096. RESTORE kan database %1 niet starten.
1097. V&erschuivend verloop inschakelen
1098. Voor Pixel Shader Model 2.0 is vereist dat samplerconstanten zich in registers bevinden [0-3].
1099. Het agentprofiel kan niet worden gebruikt door heterogene abonneeservers.
1100. Kan %1 niet maken voor weergave %2. De weergave is niet schemagebonden.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions