English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5601. De bestandsgroep %1 is geselecteerd. Toen de back-up werd gemaakt, had deze groep de naam %2. De opdracht RESTORE wordt verder uitgevoerd met de nieuwe naam van de bestandsgroep.
5602. De validatiemethode Methodenaam() heeft de volgende onverwachte status geretourneerd: X.
5603. Vlag waarmee wordt aangegeven of dit onderdeel actief is of niet.
5604. DROP ASSEMBLY is mislukt omdat naar %1 wordt verwezen door object %2.
5605. Kan niet controleren tot aan het logboekrecord voor verwijderen van een updatebasis op LSN {%1:%2:%3}.
5606. Er is een verwachte controlesomwaarde doorgegeven, maar de controlesommen worden niet vergeleken omdat er alleen-rowcount-controle is aangevraagd.
5607. De metagegevensquery is alleen geldig in de hoofdmap van de metagegevenshiërarchie.
5608. Vereist attribuut Attribuut niet gevonden.
5609. Kan geen bestandsgroep met de naam DEFAULT hebben.
5610. / of tekenreeks wordt verwacht.
5611. De instructie CREATE SCHEMA moet worden gevolgd door een naam of machtigingstrefwoord.
5612. Een opslagpuntbewerking in het transactionele bestandssysteem van Windows is mislukt: 0x%1.
5613. Het abonnement is niet geïnitialiseerd of niet gemaakt voor bewerkingen in de failover-modus.
5614. De manier waarop het hoofdvenster moet worden gemaakt als het proces wordt gestart.
5615. Deze taak heeft een of twee meldingen aan andere operatoren dan %1. De taak kan niet worden gericht op externe servers, zoals momenteel is gedefinieerd.
5616. Kan de eigenschap RoutedEvent niet wijzigen terwijl de RoutedEvent wordt gerouteerd.
5617. De indelingsopgave is ongeldig.
5618. Er bestaat voor de secundaire database %1 al een ingang voor de back-upfunctie voor logboekbestanden.
5619. Het uitvoeren van de query voor Oracle XactSet-taakkenmerken voor publicatieserver %1 is mislukt.
5620. De huidige beveiligingscontext is ingesteld door %1. De context kan niet worden teruggedraaid met instructie %2.
5621. Sommige kalenderwaarden zijn gewijzigd. Gebruik de eigenschap AvailableCalendars of de methode LoadDataFromCultureInfo om de kalenderlijst in te stellen.
5622. Kan DROP %1 niet uitvoeren met %2 omdat %3 een %4 is. Gebruik DROP %5.
5623. Kan activeringsbeheer van de Service Broker niet starten. Dit bericht is een symptoom van een ander probleem. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en het Windows-gebeurtenislogboek op extra berichten en verhelp het onderliggende probleem.
5624. Kan de celselectie niet wijzigen wanneer SelectionUnit is ingesteld op FullRow.
5625. Kan de tokentelling in de metagegevens van de fouttolerante index niet parseren. De index is mogelijk beschadigd.
5626. Kan het exemplaar van het prestatiemeteritem niet verwijderen omdat het object als Alleen-lezen is geïnitialiseerd.
5627. Een aggregaat kan alleen in een ON-component worden weergegeven als deze zich bevindt in een subquery van een HAVING-component of een selectielijst, en als de kolom die wordt gecombineerd, een externe verwijzing is.
5628. Het partitieschema %1 is gemaakt. %2 is gemarkeerd als de volgende gebruikte bestandsgroep in het partitieschema %3.
5629. De database-principal is eigenaar van een %1 en kan niet worden weggehaald.
5630. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat kolom %2 van basistabel %3 meerdere malen wordt gebruikt.
5631. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Globalization is vergrendeld.
5632. Kan een of meer eigenschappen niet instellen op de query voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2. %3
5633. Eigenschap %1 kan alleen worden gewijzigd als de publicatie is ingeschakeld voor heterogene abonnementen. De publicatie is niet ingeschakeld.
5634. Bepaalde generatiewaarden overschrijden de maximale limiet van %1 die wordt gebruikt in SQL Server 2000. Wijzig publication_compatibility_level van de publicatie in 90 om het probleem op te lossen.
5635. Er wordt een niet-gedefinieerde NumberStyles-waarde gebruikt.
5636. Fouten en/of waarschuwingen bij het verwerken van de XQuery-instructie voor de methode %1 van het gegevenstype XML. Zie eerdere foutberichten voor meer informatie.
5637. Het knooppunt LinkedList maakt deel uit van een LinkedList.
5638. Er is een null-waarde in een matrix gevonden.
5639. De gegevenstypen varchar(max), nvarchar(max) en varbinary(max) worden niet ondersteund als retourwaarde of uitvoerparameter voor externe query's.
5640. Surrogate ondersteunt PopulateData() niet.
5641. Twee matrices, X en Y, moeten dezelfde grootte hebben.
5642. De servicewachtrij %1 is momenteel uitgeschakeld.
5643. Er bestaat al een artikel met een andere delete_tracking-waarde voor object %1.
5644. Kan geen statusrapport verkrijgen. De terugdraaibewerking voor proces-id %1 wordt niet verder uitgevoerd.
5645. Kan use_partition_groups niet uitsluiten voor publicatie %1 omdat de publicatie een of meer logische recordrelaties heeft. In het geval van logische recordrelaties moet u de eigenschap @use_partition_groups van de publicatie op 'true' instellen.
5646. -1 [geen maximum], 0..n
5647. Alle vensters en gebeurtenissen
5648. X, Sleutel = Y, Commit-bewerking is mislukt -> Z.
5649. Het fysieke pad naar het sleutelbestand met sterke naam.
5650. Niet-negatief getal is vereist.
5651. Voor de parameter @suser_sname is een waarde opgegeven terwijl de publicatie niet met SUSER_SNAME() werkt voor dynamisch filteren.
5652. advanceWidths en glyphOffsets vormen een coördinaat die te groot is voor de glyph in index X. Voor renderingEmSize Y mogen de waarden Z niet overschrijden.
5653. Verifiëren met huidige Windows-referenties.
5654. MS SQL SNMP Extension Agent wordt gestopt.
5655. Vertegenwoordigt een onderdeel van een Windows-prestatiemeter.
5656. Kan een afbeelding zonder frames niet opslaan.
5657. U moet een opmaakbestand of een van de drie opties SINGLE_BLOB, SINGLE_CLOB of SINGLE_NCLOB opgeven.
5658. CriticalHandle kan niet null zijn.
5659. DTS-pakket-id %1 bestaat al onder een andere naam.
5660. Time-out tijdens het wachten op signaalbuffertype %1, bp %2, pagina %3:%4, stat %5, database-id: %6, toewijzingseenheid-id: %7:%8, taak 0x%9 : %10, wachttijd %11, markeringen 0x%12, taakeigenaar 0x%13. Het wachten wordt voortgezet.
5661. Het opgegeven apparaattype wordt niet ondersteund voor het spiegelen van back-ups.
5662. Tabel of object-id %1 is niet gevonden. Controleer de systeemcatalogus.
5663. Er is een .NET Framework-fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een door de gebruiker gedefinieerde routine of aggregaat %1: %2. De eventuele gebruikerstransactie wordt teruggedraaid.
5664. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het maken van een verbinding met het gebruikersexemplaar. De verbinding wordt verbroken.%1
5665. X is geen geldige Percent-waarde voor een KeyTime. De Percent-waarde moet een getal tussen 0,0 en 1,0 zijn.
5666. Het protocol X wordt door deze klasse niet ondersteund.
5667. De SQLBrowser-service kan geen registratie uitvoeren voor het ontvangen van meldingen voor configuratiewijzigingen.
5668. Het berichttype %1 is niet gevonden.
5669. De methode X is mislukt omdat de eigenschap Y, die een object Z had moeten bevatten, niet was toegewezen en niet kon worden afgeleid van een sjablooncultuur.
5670. Deze procedure ondersteunt alleen externe uitvoering van push-abonnementsagenten.
5671. U moet ofwel @job_id of @job_name (en optioneel @schedule_name) opgeven, ofwel @schedule_id.
5672. MSBUILD: fout MSB1026: schemabestand bestaat niet.
5673. Kan de %1 %2 niet weghalen omdat minimaal één deel van de tabel zich in een alleen-lezen bestandsgroep bevindt.
5674. Variabelennaam %1 is al gedeclareerd. Variabelennamen moeten uniek zijn binnen een querybatch of opgeslagen procedure.
5675. De LIFETIME van de route %1 moet in het bereik %2 tot %3 liggen.
5676. Kan geen verbinding maken met server %1. Het accepteren van externe aanmeldingen is niet voor de server geconfigureerd. U kunt externe aanmeldingen toestaan met de optie voor externe toegang.%2
5677. Pagina omhoog schuiven
5678. De verbindingsverificatiewaarde van de Service Broker is ongeldig.
5679. %1Er is geen kenmerk met de naam @%2 in het type %3
5680. %1 heeft minder kolommen dan in de kolomlijst zijn opgegeven.
5681. Er is onvoldoende bufferruimte om de schrijfbewerking uit te voeren.
5682. Kan het eindpunt van het netwerk niet sluiten of kan de netwerkbibliotheek niet uitschakelen. Dit wordt veroorzaakt door een interne fout in de netwerkbibliotheek. Raadpleeg het foutenlogboek. De vermelding die op deze fout volgt, bevat de foutcode van de netwerkbibliotheek.
5683. Dag voor blackout - X
5684. Kan niet schrijven naar een gesloten TextWriter.
5685. X heeft een cachestroom voor een bereik geretourneerd, Offset = Y, Length = Z.
5686. Het opgegeven begin-LSN {%1:%2:%3} voor logboekcontrole van de replicatie is geplaatst vóór replbeginlsn {%4:%5:%6}.
5687. %1Er is een expressie met een relatief pad gebruikt zonder context
5688. %1actieve transactie:
5689. Kan bestand %1 niet openen. Alleen schijfbestanden worden ondersteund.
5690. Voor de query met parameters %1 wordt parameter %2 verwacht, maar deze is niet opgegeven.
5691. Aanroepconventie moet VarArgs zijn.
5692. Voor publicatie %1 moet de optie use_partition_groups zijn ingesteld op true, zodat deze logische-recordrelaties kan bevatten. U kunt deze optie instellen door sp_addmergepublication of sp_changemergepublication uit te voeren.
5693. De grootte van de consolebuffer mag niet minder zijn dan de huidige grootte en positie van het consolevenster, en ook niet groter zijn dan of gelijk zijn aan Int16.MaxValue.
5694. De groepsdefinitie voor groep %1 is ongeldig. Recursieve groepsdefinities zijn niet toegestaan.
5695. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Het certificaat dat wordt gebruikt door dit eindpunt is niet gevonden: %1. Gebruik DBCC CHECKDB in de hoofddatabase om de integriteit van de metagegevens van de eindpunten te controleren. Status %2.
5696. Kan tabel %1 niet openen vanuit OLE DB-voorziening %2 voor gekoppelde server %3. %4
5697. einde conversatie ontvangen met fout
5698. Selecteren tot PageDown
5699. Er bestaan geen uitgebreide, opgeslagen procedures.
5700. %1Alleen constante expressies-worden ondersteund voor de naamexpressie van berekende elementen en kenmerkconstructies.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions