English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8601. Kan het op Message Queuing gebaseerde abonnement niet initialiseren omdat het platform niet compatibel is met Message Queuing %1
8602. Maken van ToolboxItem van het type: Typenaam is mislukt
8603. Aan de herpublicatieserver is geen identiteitsbereik voor herpublicatie toegewezen door hoofdpublicatieserver %1.
8604. De query bevat een outer-join-aanvraag die niet is toegestaan.
8605. De opgegeven @backup_file_name is geen databaseback-up.
8606. %1: de voor parameternummer %2 opgegeven waarde is ongeldig.
8607. De waarde van de parameter @sync_mode moet 'native' of 'character' zijn.
8608. De parameterwaarde moet groter zijn dan nul.
8609. Kan de bestandsinformatie niet opvragen als het bestand is geopend voor schrijven.
8610. Systeemtabel %1 kan alleen worden gemaakt of gewijzigd tijdens een upgrade.
8611. RegDeleteValue van \"%1\" is mislukt: %2.
8612. De opgegeven voorziening is niet gedefinieerd.
8613. Heterogene-publicatieservers worden ondersteund op Enterprise-edities van SQL Server. Dit exemplaar is %1.
8614. Geef een %1 met null-waarde op als u een prestatieniveau opgeeft.
8615. Het abonnement kan niet worden gekoppeld omdat de publicatie geen abonnementskopieën toestaat om wijzigingen te synchroniseren.
8616. Constructor voor type Typenaam is niet gevonden.
8617. De huidige transactie kan niet worden doorgevoerd en kan niet worden teruggedraaid naar een opslagpunt. Draai de hele transactie terug.
8618. De instructie is beëindigd.
8619. Dll is niet gevonden.
8620. Vary-kop: een kopveld van Cache komt niet overeen met dat van de aanvraag, kopnaam = X, cacheveld = Y, aanvraagveld = Z.
8621. De eigenschap %1 is alleen geldig voor abonnementen die het bijwerken van abonneeservers toestaan.
8622. %1 is geen geldig mailserver_type.
8623. all: alle voorzieningen plus alle gemeenschappelijke tabellen en opgeslagen procedures die door de voorzieningen worden gedeeld
8624. De beschikbare schemaopties voor een weergaveschema-artikel zijn: 0x00000001, 0x00000010, 0x00000020, 0x00000040, 0x00000100, 0x00001000, 0x00002000, 0x00040000, 0x00100000, 0x00200000, 0x00400000, 0x00800000, 0x01000000, 0x08000000, 0x40000000 en 0x80000000.
8625. Kan AppendOnlyStorageUnit 0x%1 niet afbreken. Er volgt een nieuwe poging. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
8626. X heeft een gecombineerd antwoord aangevraagd maar de cachestroom is null.
8627. Kan %1 niet maken voor weergave %2 omdat in de weergave een impliciete conversie wordt uitgevoerd van string naar datetime of smalldatetime. Gebruik een expliciete CONVERT met een deterministische stijlwaarde.
8628. De benoemde parameter moet een niet-directory-object-ACL zijn.
8629. Geldige waarden moeten tussen X en Y (inclusief) liggen.
8630. %1: het apparaat of medium biedt geen ondersteuning voor %2. U kunt deze voorziening gebruiken door een ander apparaat of medium te gebruiken.
8631. %1 actieve abonnementen op querymeldingen die eigendom zijn van beveiligings-id %2 zijn weggehaald.
8632. %1Bronteken %2 (0x%3) is ongeldig
8633. De URL moet het protocol bevatten, bijvoorbeeld 'ftp://' of 'http://'. Een sterretje (*) kan als jokerteken aan het einde van een URL worden gebruikt.
8634. Deze procedure wordt beëindigd. Kan geen geopende transactie hebben wanneer de procedure wordt uitgevoerd.
8635. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1. Test %2 is mislukt. Voor sleuf %3 gaat de rij door in de vrije ruimte op 0x%4.
8636. Een combinatie van oude en nieuwe syntaxis voor het opgeven van cursoropties is niet toegestaan.
8637. Ongeldig partitienummer %1 opgegeven voor %2 %3. Geef een partitienummer op tussen 1 en %4.
8638. Uitzondering die is opgetreden tijdens de bewerking. Null indien geen fout.
8639. tekenreeks
8640. De tijdsyntaxis in tijdreeks %1 bij WAITFOR is onjuist.
8641. OLE DB-voorziening %1 is niet geregistreerd.
8642. Kan sysobjects niet bijwerken. De status van het abonnement kan niet worden gewijzigd.
8643. De xml-schemaverzameling voor variabele %1 is gewijzigd terwijl de batch werd uitgevoerd. Verwijder alle DDL-bewerkingen waarvan de XML-schemaverzameling afhankelijk is uit de batch en voer de batch opnieuw uit.
8644. Niet-gemachtigde informatie
8645. Huidige gebruiker %1 heeft geen machtiging SELECT voor tabel %2.
8646. Optimistische gelijktijdigheidscontrole is mislukt. De rij is buiten deze cursor gewijzigd.
8647. De opgegeven Matrix moet omkeerbaar zijn.
8648. Bulksgewijs laden is mislukt. De kolom in het gegevensbestand is te lang voor rij %1, kolom %2. Controleer of het veldeinde en het rijeinde correct zijn opgegeven.
8649. SQL-webassistent: parameter @procname ontbreekt. De parameter is vereist om een webtaak bij te werken naar 7.0.
8650. Voor weergave of functie %1 zijn een groter aantal kolomnamen opgegeven dan er kolommen zijn gedefinieerd.
8651. Kan de toegang tot de gastgebruiker in de hoofddatabase of tempdb niet uitschakelen.
8652. X-element is vereist.
8653. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat dit een werkbestandspagina is.
8654. hypothetische index
8655. De verwijzing naar een ongeldige locator is opgeheven.
8656. Het samenvoegproces is mislukt omdat het schema van het artikel op de publicatieserver niet overeenkomt met het schema op de abonneeserver. Waarschijnlijk moest er nog een aantal DDL-wijzigingen uit de wachtrij aan de abonneeserver worden doorgegeven. Mogelijk wordt het probleem opgelost door de samenvoeging opnieuw uit te voeren.
8657. Het TouchDevice is al geactiveerd.
8658. DBCC kan geen vergrendeling op object %1 verkrijgen omdat de time-outperiode van de vergrendelingsaanvraag is overschreden.
8659. De maximale door het systeem gegenereerde unieke waarde voor een dubbele groep is overschreden voor de index met partitie-id %1. U kunt het probleem mogelijk oplossen door de index weg te halen en opnieuw te maken. Anders gebruikt u een andere clustersleutel.
8660. Het gebied %1 in de database-id %2 is toegewezen aan meer dan één toewijzingsobject.
8661. De waarde van het documenttype is misvormd. Voor de rij wordt geen volledige-tekstindex gemaakt.
8662. Regel op anonieme gebruikers toepassen.
8663. Afhankelijke assembly's
8664. Object moet van het type GUID zijn.
8665. Tabel %1 heeft geen referentietabel %2 voor referentiesleutels. Voor een logische-recordrelatie is DRI (Declarative Referential Integrity) vereist tussen de bovenliggende tabel en onderliggende tabellen.
8666. X is geen juist samengesteld IIS-metagegevenspad.
8667. Er is een dubbele aanwijzing opgegeven voor de BULK-rijenset.
8668. De nieuwe installatie of hernoemde server kan niet worden gecontroleerd bij het opstarten. Er is een onverwachte fout opgetreden in de logica van de controle. Voer Setup opnieuw uit of verhelp het probleem met de registersleutel.
8669. De STOPAT-component bij deze RESTORE-instructie geeft aan dat het laatste deel van het logboek wijzigingen bevat waarvan een back-up moet worden gemaakt om het bestemmingstijdpunt te bereiken. Van het laatste deel van het logboek voor database %1 is geen back-up gemaakt. Gebruik BACKUP LOG WITH NORECOVERY om een back-up van het logboek te maken, of gebruik de WITH REPLACE-component in de RESTORE-instructie om het laatste deel van het logboek te overschrijven.
8670. XQuery: de maximaal toegestane diepte in XML-exemplaren is %1 niveaus. Een van de paden in de query probeert toegang te krijgen tot knooppunten op een lager niveau.
8671. %1'}' gevonden zonder bijbehorende '{'. Als u de tekens '{' of '}' wilt gebruiken, moet u ze met respectievelijk '{{' of '}}' markeren als bijzondere tekens.
8672. sp_mergesubscription_cleanup wordt gebruikt om push-abonnementen te wissen. Gebruik sp_dropmergepullsubscription om pull-abonnementen of anonieme abonnementen te wissen.
8673. Recursieve terugval is niet toegestaan voor bytes X.
8674. De taak %1 is gestopt.
8675. Kan geen door de gebruiker gedefinieerde typen maken van het XML-gegevenstype.
8676. De uitgebreide definitie van de momentopnameweergave van een van de artikelen overschrijdt de systeemlimiet van 3499 tekens. U kunt ook het standaardmechanisme in plaats van de dynamische momentopname gebruiken om het opgegeven abonnement te initialiseren.
8677. Gegevenstype %1 kan niet worden behandeld als gegevenstype %2.
8678. Aangepaste culturen kunnen niet worden doorgegeven op basis van de LCID, alleen op basis van de naam.
8679. XML-ontleding: regel %1, teken %2, niet-herkende invoerhandtekening
8680. Ongeldige waarde X voor type Typenaam.
8681. (ga naar stap)
8682. Het type doelmatrix is niet compatibel met het type items in de verzameling.
8683. Tabelfout: de FileStream-map voor de object-id %1, index-id %2, partitie-id ID %3 is niet gevonden.
8684. Maken of wijzigen van de SQL Server-database is mislukt.
8685. De definitie van FOREIGN KEY-beperking %1 voor de tijdelijke tabel wordt overgeslagen. Er worden geen FOREIGN KEY-beperkingen afgedwongen voor lokale of globale tijdelijke tabellen.
8686. Kan geen hulptabel toewijzen voor queryoptimalisering. Het maximum aantal tabellen in een query (%1) is overschreden.
8687. Deze BackgroundWorker is momenteel bezet en kan niet meerdere taken tegelijk uitvoeren.
8688. De OLE DB-initialisatieservice is niet geladen. Installeer Microsoft Data Access Components opnieuw. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met Product Support voor de OLEDB-voorziening.
8689. %1Voor aggregaatfunctie %2 wordt een sequentieargument verwacht
8690. De verificatie is mislukt met fout: %1.
8691. Kan de ROWGUIDCOL-eigenschap voor kolom %1 in tabel %2 niet weghalen omdat de kolom niet als ROWGUIDCOL is aangeduid voor de tabel.
8692. Het conversatie-eindpunt met de id %1 en is_initiator: %2 is weggehaald.
8693. Token kan niet nul zijn.
8694. Kan de thread niet starten.
8695. Koptekst van cachevermelding Vary is leeg.
8696. De eigenschap voor instellingen Eigenschapsnaam is alleen-lezen.
8697. Kan geen schemabinding uitvoeren voor %1 %2. Er wordt verwezen naar systeemobject %3.
8698. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft een ongeldige door de gebruiker gedefinieerde typedefinitie geretourneerd voor de tabel %3.
8699. U kunt zich niet abonneren op artikel %1, omdat de heterogene abonneeserver %2 de waarde 'truncate' van parameter @pre_creation_cmd niet ondersteunt.
8700. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De antwoordheader van de arbitrage is ongeldig.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions