English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

501. Object moet van het type Single zijn.
502. De logische-recordrelatie kan niet worden toegevoegd omdat artikel %1 is gepubliceerd in publicatie %2, waarvan het compatibiliteitsniveau lager is dan 90. Stel met sp_changemergepublication publication_compatibility_level van publicatie %2 in op 90RTM.
503. Onbekende BAML-record X gevonden.
504. Waarschuwing: de parameters voor beveiliging, batchgrootte en planning zijn afgeschaft en mogen niet meer worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij 'sp_addsubscriber' voor meer informatie.
505. De metagegevens die op schijf zijn opgeslagen voor berekende kolom %1 in tabel %2, komen niet overeen met de kolomdefinitie. Voorkom mogelijke beschadiging van de index door deze berekende kolom weg te halen en opnieuw te maken.
506. Er moet een waarde voor X worden opgegeven.
507. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het servicecontract niet is gevonden. Servicecontract: %1.
508. De systeemdatabase kan niet worden verplaatst met RESTORE.
509. Abonnementen voor direct bijwerken: de xml-waarden die door de abonneeserver zijn ingevoegd of bijgewerkt, worden als NULL-waarden gerepliceerd naar de publicatieserver.
510. Kan geen standaardwaarden maken voor kolommen met het gegevenstype timestamp. Tabel %1, kolom %2.
511. Parameter @importance ondersteunt waarde %1 niet. De prioriteit van e-mail moet LOW, NORMAL of HIGH zijn.
512. Toevoegen van sessiestatus starten.
513. Elke GROUP BY-expressie moet minstens één kolomverwijzing bevatten.
514. Een van de animaties in de tijdlijn is een X en kan niet worden gebruikt om een eigenschap van type Typenaam te animeren.
515. Onvoldoende ruimte op de doellocatie om de informatie te kopiëren.
516. De OID-waarde is ongeldig.
517. Database %1 is niet gepubliceerd voor transactionele replicatie of momentopnamereplicatie.
518. Globale leden moeten statisch zijn.
519. Kan de procedure %1 niet afhankelijk maken van een geïndexeerde weergave van het type 'indexed view logbased' of een basistabel, omdat de geïndexeerde weergave eveneens afhankelijk is van deze tabel.
520. Er is een back-up van het logboek teruggezet. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), eerste LSN: %4, laatste LSN: %5, aantal dump-apparaten: %6, apparaatgegevens: (%7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
521. Ongeldig teken gevonden in de kopnaam.
522. De basisstroom is niet leesbaar.
523. Standaardpublicatieserver %1, publicatiedatabase %2 en publicatie %3 mogen niet uit de lijst met synchronisatiepartners worden verwijderd
524. zwevende-kommawaarde
525. Voor heterogene query's moeten de opties ANSI_NULLS en ANSI_WARNINGS voor de verbinding worden ingesteld. Dit garandeert een consistente querysemantiek. Schakel deze opties in en voer de query opnieuw uit.
526. De opgegeven xml-schemaverzameling-id is ongeldig: %1
527. Het pad dat voor het abonnementssetupscript is gegenereerd, lijkt afgekapt te zijn. Configureer de distributieserver opnieuw met een korter pad naar de werkmap voor deze publicatieserver en voer de bewerking opnieuw uit.
528. Kan samengestelde lettertypen voor systeem niet laden. Locatie niet gevonden.
529. Voorvoegsel van de URI wordt niet herkend.
530. Regel %1 in opmaakbestand %2: wer wordt verwezen naar niet-bestaande element-id %3.
531. Er is een fout opgetreden bij het converteren van een tekenreeks naar een uniqueidentifier.
532. De naam van deze teller.
533. Metagegevensbewerking is mislukt.
534. Opgeslagen procedure %1 kan geen toegang krijgen tot de registersleutel.
535. %1: kan pagina %2:%3 van systeemtabel SYSFILES1 niet naar een ander bestand verplaatsen omdat deze alleen in het primaire bestand van de database kan voorkomen.
536. XML-schemaverzameling %1 waarnaar wordt verwezen door tabelvariabele %2, is weggehaald of gewijzigd tijdens het uitvoeren van de batch. Voer de batch opnieuw uit.
537. Het tekstindelingsprogramma kan geen tekstindelingscontext maken vanwege fout: X.
538. Voor ALTER TABLE mogen alleen kolommen worden toegevoegd die nullen kunnen bevatten of waarvoor een DEFAULT-definitie is opgegeven, of als de kolom die wordt toegevoegd een identiteits- of timestamp-kolom is. Als aan geen van de vorige voorwaarden wordt voldaan, moet de tabel leeg zijn als u deze kolom wilt toevoegen. Kolom %1 kan niet worden toegevoegd aan niet-lege tabel %2 omdat deze niet aan deze voorwaarden voldoet.
539. Methode is al gedefinieerd.
540. Kan abonnementen van non-immediate_sync-publicaties niet opnieuw initialiseren.
541. De query bevat te veel tabelnamen. Het toegestane maximum is %1.
542. Kan methode %1 voor type %2 niet vinden in assembly %3.
543. Kan de eigenschap voor instellingen Eigenschapsnaam niet vinden.
544. PRIMARY kan alleen worden opgegeven voor de FILESTREAM-logboekbestandsgroep in een CONTAINS-component.
545. SPID %1: de transactie wordt teruggedraaid. Geschatte voltooiing van de terugdraaibewerking: %2%%. Geschatte resterende tijd: %3 seconden.
546. De aangevraagde waarde X is niet gevonden.
547. Lid bij positie X is null.
548. De validatie van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord voldoet niet aan de beleidsvereisten van Windows omdat het te lang is.
549. De beveiligingscontext is verlopen.
550. Databases spiegelen
551. De aangewezen BitmapEncoder ondersteunt geen ColorContexts.
552. Ongeldige opdrachtreeks
553. Kan de hoofddatabase alleen herstellen als de server in de modus voor één gebruiker verkeert.
554. De syntaxis bij %1 is onjuist. Als u een algemene tabelexpressie wilt opgeven, moet u de vorige instructie expliciet afsluiten met een puntkomma.
555. Proxy %1 is geen geldige Windows-gebruiker.
556. %1 is mislukt omdat een CLR-procedure alleen mag worden gedefinieerd op CLR-methoden die SqlInt32, System.Int32 of void retourneren.
557. De optie WITH ENCRYPTION of CREATE TRIGGER is alleen van toepassing op T-SQL-triggers en niet op CLR-triggers.
558. Kan een TimeSpan-eigenschapswaarde voor een Duration-waarde van X niet controleren. Controleer de HasTimeSpan-eigenschap voordat u de TimeSpan-eigenschapswaarde van een Duration aanvraagt.
559. Het object dat wordt gebruikt voor het marshallen van aanroepen door de gebeurtenis-handler die worden gedaan als een interval is verstreken.
560. SQL-webassistent: kan de tabel niet vinden in het HTML-bestand.
561. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream)-protocolstroom is onjuist. De MARS (Multiple Active Result Sets) TDS-koptekst ontbreekt.
562. Poging een proxy voor een niet gebonden type te maken.
563. De geactiveerde procedure %1 in wachtrij %2 heeft het volgende uitgevoerd: %3
564. De schemagebonden weergave %1 kan alleen worden gepubliceerd als indexed view schema only of een logboekgebaseerd geïndexeerd weergaveartikel (alleen transactioneel).
565. contract
566. Voor kolom %1 is de breedte ongeldig: %2.
567. Ongeldige retourwaarde of argument in het retourbericht.
568. SQLSQM.EXE kan niet worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat er gegevens in het register ontbreken of beschadigd zijn of dat SQLSQM.EXE niet kan worden gevonden.
569. De grootte van de doeltekenreeks is te klein om het XML-exemplaar weer te geven
570. Kan niet-geclusterde index %1 niet weghalen door de geclusterde-indexcomponent weg te halen.
571. De definitie voor het door de gebruiker gedefinieerde gegevenstype %1 is gewijzigd.
572. CacheControl dat in de cache is opgeslagen = no-cache, enkele koppen worden verwijderd.
573. De artikelgegevens zijn ongeldig!
574. hwnd kan niet IntPtr.Zero of null zijn.
575. X is geen geldig configuratieattribuut voor type Typenaam.
576. Er is een onbekende eigenschap opgegeven: %1.
577. De volledige-tekstcatalogus %1 (%2) in de database %3 (%4) wordt opnieuw gekoppeld om een fout te herstellen. Redencode: %5. Fout: %6. Als dit bericht regelmatig wordt weergegeven, moet u SQL Server Books Online raadplegen voor hulp bij probleemoplossing. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
578. RETURN-instructies in functies met scalaire waarden moeten een argument bevatten.
579. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat er geen bestandsnaam is opgegeven voor de in line assemblybestandsparameter %1.
580. Gebruikersgegevenstype %1 heeft geen regel.
581. X(Aantal In-Buffers=Y, Out-Buffer-lengte=Z, geretourneerde code=A).
582. X is een aangepaste cultuur, maar geen vervangingscultuur. Geef niets op voor CultureAndRegionModifiers.Replacement.
583. %1 is een lid van de serverrol sysadmin aan wie geen toegang kan worden verleend of ingetrokken tot de proxy. Leden van de serverrol sysadmin kunnen elke proxy gebruiken.
584. Het is mogelijk dat bevoegdheid %1 wordt ingetrokken of niet wordt toegewezen.
585. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de opgegeven waarde is geen geldig exemplaar van gegevenstype %3. Controleer de brongegevens op ongeldige waarden. Numerieke gegevens waarvan de schaal groter is dan de precisie, zijn bijvoorbeeld ongeldig.
586. Bulksgewijs invoegen wordt niet ondersteund via dit toegangsprotocol.
587. Er is een .NET Framework-fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de instructie: %1.
588. %1 kan niet worden uitgevoerd. De waarde voor parameter %2 is ongeldig. Geldige waarden zijn @support_options [0 - 5], @log_severity [1 - 4], @log_file_size [2.000.000 - 999.000.000], @no_of_log_files [2 - 500], @upload_interval [0 - 40320], @delete_after_upload [0 - 1].
589. Kan geen GUID toewijzen voor de token.
590. Unicode text-gegevenstype
591. Met de DROP_EXISTING-optie kan een xml-index niet naar een relationele index worden geconverteerd. %1 is een xml-index.
592. FILESTREAM-bestanden off line plaatsen wordt niet ondersteund.
593. Onbekende TypeCode-waarde.
594. Kan geen CustomAttribute verzenden met een argument van het type Typenaam.
595. Codegroep uit niveau X verwijderd.
596. De laadfactor moet liggen tussen 0,1 en 1,0.
597. Een antwoord als gevolg van een HEAD-aanvraag heeft een afwijkende Content-Length-kop.
598. Beleids-assembly's weergeven
599. Object-id %1, doorsturende rij pagina %2, sleuf %3 wijst naar pagina %4, sleuf %5. Doorgestuurde rij niet gevonden. Mogelijke toewijzingsfout.
600. ROWS-telling: gewijzigd van (%1) in (%2) rijen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions