English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7901. Fout bij het lezen van map X.
7902. Kan index %1 op tabel %2 niet openen vanuit OLE DB-voorziening %3 voor gekoppelde server %4. %5
7903. De uitvoering van een volledige-tekstbewerking is mislukt omdat de database alleen-lezen is.
7904. %1 is mislukt omdat de parametertellingen niet overeenkomen.
7905. Er is een tabelfout opgetreden: pagina %1 is leeg in object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6). Dit is niet toegestaan op niveau %7 van de B-structuur.
7906. De aanmeldingsoptie voor gebruikersexemplaren is niet toegestaan als u verbinding maakt met een gebruikersexemplaar van SQL Server. De verbinding wordt gesloten.%1
7907. De eigenaar (%1) van deze taak is een ongeldige aanmelding of is geen geldige gebruiker van database %2.
7908. Het object Objectnaam wordt extern gemaakt door een proxy die interfaceontdekking niet ondersteunt. Dit type extern object wordt niet ondersteund.
7909. Kan de gebeurtenis-handler niet verwijderen omdat voor de gebeurtenis geen openbare verwijderingsmethode bestaat.
7910. InstanceLifetime wordt niet gebruikt door ReadOnly-tellers.
7911. De SQLBrowser-service kan een clientaanvraag niet verwerken.
7912. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren. Alleen met de versie SQL Server Express kunt u een gebruikersexemplaar genereren. De verbinding wordt verbroken.%1
7913. Kan een taak (of de bijbehorende stappen of schema's) die afkomstig is van een MSX-server, niet toevoegen, bijwerken of verwijderen.
7914. MSBUILD: fout MSB1004: geef de naam van het doel op.
7915. U kunt geen CONTINUE-instructie gebruiken buiten het bereik van een WHILE-instructie.
7916. Kan de naam van de abonneeserver niet bepalen voor het uitvoeren van de gedistribueerde agent.
7917. Er is een aanvraag verzonden voor het laden van een tape in het station %1. Het verwachte volume heeft (familie-id %2, volgnummer %3).
7918. DBCC kan DLL %1 niet vrijgeven. SQL Server kan alleen juist werken als deze DLL beschikbaar is.
7919. Er zijn vergrendelingsaanwijzingen opgegeven die conflicten veroorzaken.
7920. Herstel: de aanwijzers voor %1 volgende en %2 vorige pagina's zijn zodanig ingesteld dat deze onderling overeenkomen in object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7).
7921. Typen zijn geregistreerd
7922. Een groepeerfunctie kan alleen worden opgegeven wanneer CUBE of ROLLUP is opgegeven in de GROUP BY-component.
7923. De gastgebruiker kan niet worden toegewezen aan een aanmeldingsnaam.
7924. &Omleidings-URL:
7925. Aanmelding %1 is eigenaar van een of meer databases. Wijzig de eigenaar van de volgende databases voordat u de aanmelding weghaalt.
7926. Het item maakt al deel uit van de verzameling.
7927. Een interne buffer is vol.
7928. Herstel naar een bepaald tijdstip is niet mogelijk, tenzij de primaire bestandsgroep deel uitmaakt van de herstelsequentie. Laat de tijdstipcomponent weg of herstel de primaire bestandsgroep.
7929. DDL-replicatie (@replicate_ddl parameter) kan niet worden ingeschakeld voor publicatie %1. Het compatibiliteitsniveau van de publicatie is ingesteld op een lagere waarde dan '90RTM'. Voor nieuwe publicaties stelt u de parameter @publication_compatibility_level in sp_addmergepublication in op '90RTM'. Voor bestaande publicaties stelt u @publication_compatibility_level in op '90RTM' met sp_changemergepublication.
7930. symmetrische sleutel
7931. Methode %1 van het type %2 in assembly %3 is gemarkeerd als mutator. Mutators kunnen niet worden gebruikt in het alleen-lezen gedeelte van de query.
7932. De opgegeven constructor moet worden gedeclareerd voor de generieke typedefinitie van het opgegeven type.
7933. Kan database %1 niet publiceren omdat deze op een andere server is gemarkeerd als gepubliceerd. Publiceer de database pas nadat u sp_replicationdboption hebt uitgevoerd met de waarde FALSE voor publish en merge publish.
7934. U kunt de netwerknaam niet instellen op server %1 omdat dit geen gekoppelde SQL Server is.
7935. Hier wordt extra foutopsporingsinformatie weergegeven die in bepaalde situaties kan helpen bij foutopsporing.
7936. %1 moet een geldige Windows-aanmelding zijn met de vorm: MACHINE\aanmelding of DOMAIN\aanmelding. Zie de documentatie voor %2.
7937. Voor de publicatie wordt niet met dynamisch filteren gewerkt.
7938. Er is een interne fout in nieuw geproduceerde padcijfers.
7939. Een onderliggend element van een Timeline in XAML moet ook een Timeline zijn of een klasse die van een Timeline is afgeleid.
7940. Herstart-controlepuntbestand %1 is afkomstig van een eerdere onderbroken RESTORE-bewerking en is niet consistent met de huidige RESTORE-opdracht. Geef voor de opdracht voor opnieuw starten dezelfde opdracht op als voor de onderbroken opdracht en voeg de RESTART-component toe. U kunt ook de huidige instructie opnieuw opgeven zonder de RESTART-component.
7941. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De cast-conversie-expressie voor sortering %3 is afhankelijk van het besturingssysteem en daarom niet-deterministisch.
7942. Alle vertrouwde code wordt het recht verleend met de oorspronkelijke site verbinding te maken.
7943. Registersubsleutels mogen niet meer dan 255 tekens bevatten.
7944. Parameter %1 moet worden opgegeven. Deze parameter mag niet NULL zijn.
7945. Het maximum aantal vervangende tekenreeksen is 255.
7946. De functieaanroep %1 is niet eenduidig. Er bestaat zowel een door de gebruiker gedefinieerde functie als een methodeaanroep met deze naam.
7947. Met de volgende opdracht wordt de toepassing /MyApp intern gecompileerd. Dit betekent dat er geen compilaties meer nodig zijn waneer er HTTP-aanvragen naar worden verzonden:
7948. Deze back-upset kan niet door RESTORE worden toegepast. De database is verdacht. Herstel een back-upset waarmee de schade wordt hersteld.
7949. Dit bericht is weggehaald omdat het Broker-exemplaar ontbreekt in het FROM-veld. De berichtoorsprong is %1.
7950. MemberInfo kan voor object ISerialized Objectnaam niet worden opgehaald.
7951. Peer-to-Peer-publicatieservers worden alleen ondersteund in Enterprise-edities van SQL Server. Dit exemplaar is %1.
7952. De waarde kan niet Double.NaN zijn.
7953. Kan cachevermelding met sleutel = Y niet verwijderen met X. Fout (veroorzaakt) = Z.
7954. Alleen absolute mappen zijn toegestaan als opnamemap.
7955. Bronzoekactie is teruggevallen op de definitieve terugvalbronnen in een satelliet-assembly, maar die satelliet is niet gevonden of kan niet worden geladen. Installeer de toepassing opnieuw of repareer deze.
7956. XML-methoden zijn niet toegestaan in een GROUP BY-component.
7957. Cultuur X is een neutrale cultuur. Deze kan niet voor het indelen en parseren worden gebruikt en kan daarom niet als de huidige cultuur van de thread worden ingesteld.
7958. Publicatieserver %1, publicatiedatabase %2, publicatie %3 kunnen niet worden verwijderd uit de lijst met synchronisatiepartners.
7959. Het dialoogvenster voor het melden van query's over conversatie-handle %1 is gesloten vanwege de volgende fout: %2.
7960. De lidmaatschapsvoorwaarde Sterke naam is waar voor alle assembly's met een sterke naam die met onderstaande naam overeenkomen. Assembly's die aan deze lidmaatschapsvoorwaarde voldoen, krijgen dezelfde machtigingen als deze codegroep.
7961. De nieuwe aanvraag mag niet worden gestart. Het moet een geldige transactiedescriptor bevatten.
7962. identificatie
7963. De parameter @dts_package_password moet een null-waarde hebben als de parameter @dts_package_name niet is opgegeven.
7964. Een of meer FOR UPDATE-kolommen zijn aangepast aan het eerste exemplaar van de bijbehorende tabel in de query.
7965. De opgegeven component %1 kan niet worden weggehaald omdat deze wordt gebruikt door component %2
7966. De gekwalificeerde oude naam is niet gevonden voor itemtype %1.
7967. Kan niet bulksgewijs laden vanwege een fout bij het schrijven van bestand %1. De code van de besturingssysteemfout is %2.
7968. Het externe exemplaar van database %1 is niet gerelateerd aan het lokale exemplaar van de database.
7969. De context van de crypto-voorziening is niet geïnitialiseerd.
7970. Wanneer een tabel geen gewone indexen heeft, is het niet toegestaan een partitienummer op te geven in de instructie Alter index als deze ook het trefwoord ALL bevat om de partities van de tabel %1 opnieuw te bouwen.
7971. Server %1 is een MSX. Kan de ene MSX niet aanmelden bij een andere.
7972. Controleer of een geluidsbestand bestaat op de opgegeven locatie.
7973. Poging tot het uitvoeren van een niet-gemachtigde bewerking.
7974. Kan server %1 niet vinden in sysservers. Voer sp_addlinkedserver uit om de server toe te voegen aan sysservers.
7975. De lengte van de gegevens moet een meervoud van 16 bytes zijn.
7976. U moet minimaal één vlag instellen.
7977. De distributieserver is niet geïnstalleerd.
7978. De gedecodeerde sessiesleutel heeft een onverwachte lengte.
7979. UID (gebruikers-id) : %1
7980. Het proces is afgesloten, dus de aangevraagde informatie is niet beschikbaar.
7981. Kan geen logische-recordrelatie toevoegen omdat referentiesleutelbeperking %1 niet is ingeschakeld voor tabel %2.
7982. De omvang die hoort bij een uitgebreide eigenschap, kan niet groter zijn dan 7.500 bytes.
7983. Alle code wordt door de codegroep volledig vertrouwd. De codegroep vormt tevens de basis van de codegroepstructuur.
7984. Regel op alle gebruikers toepassen.
7985. Kan SAVE TRANSACTION niet gebruiken binnen een gedistribueerde transactie.
7986. Onverwachte waarde. Uitstelbare inhoud moet worden opgegeven als een System.Stream of System.Byte[].
7987. De ROWS-waarde of de REPEATABLE-basis in de TABLESAMPLE-component voor tabel %1 is ongeldig. De waarde of basis moet een geheel getal zijn.
7988. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt vanwege een mislukte verificatie. Status %1.
7989. Weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat deze is gemaakt met de optie WITH CHECK OPTION of omdat deze een weergave bevat die is gemaakt met WITH CHECK OPTION en in de resulterende query meerdere malen naar de doeltabel wordt verwezen.
7990. De kenmerkdefinitie voor kenmerk %1 is ongeldig. Het kenmerktype moet een eenvoudig type zijn.
7991. De SQL-netwerkinterfacebibliotheek kan de SPN-gerelateerde bibliotheek niet laden. Fout: %1.
7992. De bij te werken opgeslagen procedure %1 op de abonneeserver is niet opgenomen in sysobjects.
7993. %1: heap-pagina %2:%3 kan niet worden verplaatst omdat het opbouwen van de berekende kolomexpressie is mislukt.
7994. Ongeldige Base.
7995. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Er zijn te veel parameters opgegeven in deze RPC- aanvraag. Het maximum is %1.
7996. Bij verzending is een onverwachte fout opgetreden
7997. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de naam van het servicecontract in het bericht niet overeenkomt met de naam in het conversatie-eindpunt. Naam van het servicecontract in het bericht: %1, naam van het servicecontract in het eindpunt: %2.
7998. De id van bovenliggende label %1 behoort niet tot de geopende labels. Voor FOR XML EXPLICIT moeten bovenliggende labels eerst worden geopend. Controleer de volgorde van de resultatenset.
7999. Containermap %1 van het FILESTREAM-bestand kan niet worden geopend. Het besturingssysteem heeft NT-statuscode 0x%2 geretourneerd.
8000. De aanvraag voor hoofdmachtiging is mislukt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions