English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8701. De cursor is READ ONLY.
8702. De machtiging ALL is afgeschaft en wordt alleen gehandhaafd voor compatibiliteit. Dit impliceert NIET ALLE machtigingen die zijn gedefinieerd op de entiteit.
8703. De sleutel [%1] bevat een unieke kolom met null-waarden.
8704. Alleen leden van de rol sysadmin of db_owner kunnen deze bewerking uitvoeren.
8705. Op de MSX-server moet de editie Standard of Enterprise van SQL Server worden uitgevoerd.
8706. De uitvoering van %1DBCC %2 (%3%4%5)%6 door %7 is niet normaal beëindigd als gevolg van foutstatus %8. Verstreken tijd: %9 uur %10 minuten %11 seconden.
8707. conversatietimer starten
8708. Verificatie mislukt aan de andere zijde (de stroom is mogelijk nog wel beschikbaar voor aanvullende verificatiepogingen).
8709. U kunt geen schuifvergrendeling opgeven voor een cursor die een externe tabel bevat.
8710. DisplayIndex wordt al gebruikt voor een andere kolom.DisplayIndex moet uniek per kolom zijn.
8711. CharacterMetrics is niet geldig. De verticale voortgang (gedefinieerd als de som van BlackBoxHeight, TopSideBearing en BottomSideBearing) kan niet negatief zijn.
8712. Database %1 bevindt zich in de beperkte modus. Alleen de database-eigenaar en leden van de rollen dbcreator en sysadmin kunnen toegang krijgen tot de database.
8713. Tabelfout: toewijzingspagina %1 heeft ongeldige %2 paginakoptekstwaarden. Het type is %3. Controleer het type, de cluster-id en de pagina-id op de pagina.
8714. De hoofd-Visual van een VisualTarget kan geen bovenliggend element bevatten.
8715. Ter informatie: het vullen met volledige tekst %1 van de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4) is onderbroken. Aantal verwerkte documenten: %5. Aantal documenten mislukt: %6. Aantal documenten dat opnieuw moet worden geprobeerd: %7.
8716. De heterogene-publicatieserver [%1] is niet gevonden.
8717. X argumenten worden verwacht voor methode Methodenaam.Y.
8718. Artikel %1 in publicatie %2 kan niet worden voorbereid voor samenvoegreplicatie.
8719. DataGridColumn met Header X bestaat al in de kolommenverzameling van een DataGrid. DataGrids kunnen geen kolommen delen en kunnen geen dubbele kolomexemplaren bevatten.
8720. Bytematrix voor GUID moet precies X bytes lang zijn.
8721. 8000-bytes character-gegevenstype met variabele lengte
8722. De standaardwaarde is losgekoppeld van de tabelkolom.
8723. Fout %1 is opgetreden toen bestand %2 werd geopend om configuratiegegevens op te halen bij het opstarten. De fout wordt mogelijk veroorzaakt door een ongeldige opstartoptie. Controleer de opstartopties en corrigeer of verwijder deze indien nodig.
8724. De standaard FILESTREAM-gegevensbestandsgroep kan alleen worden verwijderd als het de laatst overgebleven FILESTREAM-gegevensbestandsgroep is.
8725. Geclusterde index %1 kan niet on line opnieuw worden opgebouwd. De index is uitgeschakeld.
8726. MaterialGroup kan geen interactief Material zijn (IsVisualHostMaterial is true).
8727. Initialisatie is mislukt.
8728. Kan de pagina %1 niet lezen en vergrendelen met het type vergrendeling%2. %3 is mislukt.
8729. U moet de eigenschap UseShellExecute van het Process-object instellen op false om een proces als gebruiker te starten.
8730. De parameter @publisher mag niet NULL zijn voor heterogene-publicatieservers.
8731. De privésleutel van het certificaat is niet gevonden
8732. Parameter van het waardetype ByRef kan niet null zijn.
8733. Openbare-sleuteltoken
8734. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Pages is vergrendeld.
8735. Kan de tabelgegevens niet vinden voor artikel %1. De lokale distributieservercache is mogelijk beschadigd.
8736. Het is niet toegestaan TREAT meer dan eens toe te passen in dezelfde expressie in een verwijzing naar een volledige-teksteigenschap.
8737. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De velden voor sleutels van beveiligingscertificaten moeten of beide aanwezig zijn of beide afwezig. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
8738. Het recht moet worden teruggedraaid voordat u deze bewerking probeert.
8739. Er is geen bewegingsherkenner beschikbaar in het systeem.
8740. CHECKSUM(*) kan niet worden gebruikt in de definitie van een berekende kolom.
8741. De hoofddatabase kan alleen worden hersteld als de server wordt uitgevoerd in de modus voor één gebruiker. Zie How to: Start an Instance of SQL Server (sqlservr.exe) in Books Online voor informatie over het starten van de server in de modus voor één gebruiker.
8742. Kan type-id %1 niet vinden in database %2. Dit is het gevolg van een schemainconsistentie.
8743. CONTROLE VAN BERICHTINTEGRITEIT
8744. Onverwacht >.
8745. Het totale aantal gebieden = %1, gebruikte pagina's = %2 en gereserveerde pagina's = %3 in deze database.
8746. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @module_or_batch niet kan worden gecompileerd.
8747. Recht X is niet geldig op dit systeem.
8748. Kan geen logische recordrelatie instellen tussen de tabellen %1 en %2, omdat de join-component verwijst naar een kolom van het type text, image, ntext, xml, varchar(max), nvarchar(max) of varbinary(max).
8749. Logboekbestand %1 voor deze database is al actief.
8750. RAISERROR oude stijl (notatie: RAISERERROR geheel getal tekenreeks) wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik hiervan bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan RAISERERROR nieuwe stijl.
8751. De waarde X die is doorgegeven voor de parameter UriKind, is ongeldig.
8752. hostsynchronisatieobject
8753. De eigenschap ROWGUIDCOL kan alleen worden opgegeven voor het gegevenstype uniqueidentifier.
8754. Gebruiker %1\%2 is niet gemachtigd om fouten op te sporen in de gevraagde clientverbinding.
8755. De evaluatieperiode voor uw editie van SQL Server loopt over %1 dag(en) af.
8756. %1 is mislukt omdat type %2 een door SqlUserDefinedType.ValidateMethodName opgegeven methode %3 bevat die niet overeenkomt met de vereiste specificatie. De handtekening voor de methode is ongeldig.
8757. Het PERSISTED-kenmerk kan niet worden gewijzigd op kolom %1 omdat deze kolom niet is berekend.
8758. %1 van route %2 moet minder dan %3 tekens lang zijn.
8759. Per tabel is maar één lijst met indexaanwijzingen toegestaan.
8760. Voor SINGLE_CLOB is een DBCS (Double-Byte Character Set) (char)-invoerbestand vereist. Het opgegeven bestand is Unicode.
8761. De eigenschap Set of Get of een methodeaanroep voor een COM-object moet worden opgegeven.
8762. In de SoapQName ontbreekt een Namespace-waarde X.
8763. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 heeft een ongeldige gegevenslengte of metagegevenslengte.
8764. Kan niet bulksgewijs laden. Het kolomeinde voor kolomnummer %1 in opmaakbestand %2 is ongeldig.
8765. Selecteer een specifieke cultuur, bijvoorbeeld zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO, zh-SG.
8766. De methode X is mislukt omdat de aangepaste cultuur Y al bestaat.
8767. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 ondersteunt de schemavergrendelingsinterface, maar heeft %3 geretourneerd voor %4.
8768. MSBUILD: fout MSB1013: het antwoordbestand is tweemaal opgegeven. Een antwoordbestand kan slechts eenmaal worden opgegeven.
8769. Kan %1 niet uitvoeren voor de e%2 %3 vanwege afwezigheid ervan of omdat u geen machtiging hebt.
8770. De id van het containerobject kan niet hetzelfde zijn als de object-id.
8771. De replicatiecontrole voor %1 wordt vernieuwd.
8772. SNIInitializeListener() is mislukt met fout 0x%1.
8773. Kan niet decoderen of coderen met opgegeven %1 omdat er geen persoonlijke sleutel beschikbaar is of omdat het wachtwoord voor de persoonlijke sleutel onjuist is.
8774. Weggelaten rijlabels (lege rijlabelnamen) zijn niet compatibel met de instructie XMLSCHEMA FOR XML.
8775. Kan twee elementen in de matrix niet vergelijken.
8776. De Stroke in StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed wordt niet herkend.
8777. De waarde voor X moet lager zijn dan de threadgroeplimiet van Y threads. De oorspronkelijke waarden worden hersteld.
8778. Kan %1 niet uitvoeren voor de %2 %3.
8779. Ongeldig type Unity.
8780. Domeinisolatie per zwervende gebruiker
8781. Het beginpunt voor het vooruitrollen is nu bij LSN (Log Sequence Number) %1. Verder vooruitrollen voorbij LSN %2 is nodig om de herstelprocedure te voltooien.
8782. De eerste mislukte machtiging is:
8783. De beperking voor type %1 is ongeldig. Als het basistype lege inhoud heeft, moet het afgeleide type ook lege inhoud hebben, en als het afgeleide type lege inhoud heeft, moet het basistype leeggemaakt kunnen worden.
8784. SkipVerification-machtiging is vereist voor het aanpassen van een op afbeeldingen gebaseerd statisch veld (RVA).
8785. Voor deze bewerking moet het archief geopend zijn.
8786. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De markeringen End of Conversation en Error zijn beide ingesteld. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
8787. Standaardlevensduur van het dialoogvenster
8788. X kan geen lege tekenreeks zijn.
8789. Alleen een van de volgende bindende vlaggen kan worden ingesteld: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
8790. Het spiegelen van databases kan niet worden ingeschakeld. Database %1 verkeert niet in de modus voor volledig herstel op beide partners.
8791. Externe toegang kan veld X voor type Typenaam niet vinden.
8792. Er kan maar één geclusterde index worden vermeld voor een tabel of een weergave. Indexen %1 en %2 zijn allebei opgegeven als geclusterde index voor object %3.
8793. Kan de kolomlijst niet maken omdat deze te lang is. Maak de lijst handmatig.
8794. Assembly %1 kan niet worden geïnstalleerd omdat het bestaande beleid verhindert dat de assembly wordt gebruikt.
8795. Een dubbele streek kan niet worden toegevoegd aan StrokeCollection.
8796. X, Cachevermeldingen hoeven niet opnieuw te worden gevalideerd.
8797. Het gebruik van de parameters %1 is niet toegestaan wanneer de parameter %2 is ingesteld op %3.
8798. De gedistribueerde transactie met UOW %1 is gedwongen teruggedraaid.
8799. Kan SectionRecord niet vinden.
8800. De ROLLBACK TRANSACTION-aanvraag heeft geen corresponderende BEGIN TRANSACTION.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions