English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4201. De opgegeven publicatie bestaat niet.
4202. Er is een onjuiste toewijzing van het identiteitsbereik gevonden bij het registreren van de toewijzingsgegevens voor het identiteitsbereik op de distributieserver voor publicatieserver %1, publisher_db %2, publicatie %3 en artikel %4.
4203. Kan de resultatenset van OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 niet opnieuw scannen. %3
4204. Ongeldige URI: het URI-schema is ongeldig.
4205. De nieuwe standaardwaarde is gebonden aan kolom(men) van het opgegeven gebruikersgegevenstype.
4206. decimal-gegevenstype
4207. Het element bestaat niet of het is gevirtualiseerd. Gebruik het patroon VirtualizedItem als het wordt ondersteund.
4208. Versheid van antwoord ligt niet binnen de opgegeven limieten van het beleid.
4209. Ongeldige elementtekst X.
4210. Kan sysservers-vermelding %1 niet markeren als een niet-SQL Server-abonneeserver.
4211. De doorgegeven UTF8-tekenreeks kan niet naar Unicode worden geconverteerd.
4212. Waarschuwing: er is geen codering beschikbaar, kan geen geldig certificaat vinden om te laden.
4213. Kan publicatie %1 niet wijzigen. sync_method kan niet worden gewijzigd in 'native' of 'concurrent'. Heterogene abonneeservers zijn ingeschakeld voor de publicatie.
4214. Weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de definitie een UNION-operator bevat.
4215. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Authentication is vergrendeld.
4216. Kan geen gebeurtenis-handler toevoegen omdat voor de gebeurtenis geen openbare toevoegingsmethode bestaat.
4217. %1 is geen geldige waarde voor de parameter %2. De waarde moet een geheel getal groter dan of gelijk zijn aan %3.
4218. Alle Internet-code krijgt het recht met de oorspronkelijke site verbinding te maken.
4219. Het bericht voor het abonnement op querymeldingen is ongeldig.
4220. Het FileObject is momenteel gesloten. Probeer het te openen.
4221. Kan reparatie niet uitvoeren.
4222. %1 is nog niet geïmplementeerd.
4223. Een leeg naamruimtevoorvoegsel is niet toegestaan in de WITH XMLNAMESPACES-component.
4224. De doelmatrix is niet lang genoeg. Controleer destIndex en de lengte ervan, en de ondergrenzen van de matrix.
4225. De vervangende StrokeCollection kan niet leeg zijn.
4226. In de functie TEXTPTR zijn alleen basistabelkolommen toegestaan.
4227. de code wordt gegenereerd.
4228. De bestanden %1 en %2 zijn beide primaire bestanden. Een database mag maar één primair bestand hebben.
4229. Kan de waarden van eigenschappen niet instellen zolang er een geopende rijenset is.
4230. De distributieserver voor transactionele publicaties of publicaties in de wachtrij kan alleen op Windows NT-platforms worden uitgevoerd.
4231. De waarde Content-Length moet groter dan of gelijk aan nul zijn.
4232. De informatie over conflictoplossing moet een kolom met gegevenstype, datetime of smalldatetime vermelden als conflictoplosser %1 wordt gebruikt.
4233. De SET SHOWPLAN-instructies moeten de enige instructies in de batch zijn.
4234. Volledige-teksttabel of geïndexeerde weergave heeft meer LCID's tussen de kolommen met volledige-tekstindex.
4235. Ongeldige typeattributen. Er is een ongeldig attribuut voor de indeling opgegeven.
4236. Kan geen ITextDocument ophalen uit RichEdit-besturingselement.
4237. Het aangevraagde beveiligingspakket wordt niet ondersteund.
4238. Kan de duur voor TimeSpan.MinValue niet retourneren omdat de absolute waarde van TimeSpan.MinValue hoger is dan de waarde van TimeSpan.MaxValue.
4239. Voor een replicatieopdracht kan een buffer niet worden toegewezen of opnieuw worden toegewezen. De oude omvang is %1, de nieuwe omvang %2.
4240. Kan het type voor klasse Class Name niet vinden.
4241. Bestandsgroep %1 is off line.
4242. De opgegeven StrokeCollection is alleen-lezen.
4243. De volgende fout voor het spiegelen van databases is opgetreden: status %1, foutcode %2, status %3, reeks %4.
4244. U moet database %1 met sp_dboption instellen op de modus voor toegang door één gebruiker voordat u indexen op systeemtabellen kunt herstellen.
4245. U moet de naam van de primaire-sleuteltabel of referentiesleuteltabel opgeven.
4246. Contextmenu
4247. Er is een fout opgetreden bij het decoderen van PKCS1-opvulling.
4248. Microsoft SQL Server Download Only Conflict Resolver
4249. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft een onjuiste waarde geretourneerd voor %3; deze waarde moet %4 zijn.
4250. De naam van het object of de kolom die met %1 begint, is te lang. De maximumlengte is %2 tekens.
4251. Een systeembevestigingscontrole is mislukt. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor details
4252. De syntaxis van de servicenaam %1 is ongeldig.
4253. Het opnieuw genereren van de hoofdsleutel van de service is gelukt.
4254. Het gegevenstype of de tabelkolom %1 bestaat niet of u bent niet gemachtigd.
4255. Mogelijke I/O race condition ontdekt bij het kopiëren van geheugen. Het I/O-pakket is niet standaard thread-veilig. In toepassingen met meerdere threads moet toegang tot een stroom op een thread-veilige manier plaatsvinden, zoals een thread-veilige wrapper die door gesynchroniseerde methoden van TextReader of TextWriter wordt geretourneerd. Dit is ook van toepassing op klassen als StreamWriter en StreamReader.
4256. Waarschuwing: de aanvraag om het bijhouden van wijzigingen te stoppen voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 stopt niet de vulbewerking van de tabel of geïndexeerde weergave die momenteel bezig is.
4257. Bulksgewijs laden: DataFileType is onjuist opgegeven als char. Verondersteld wordt dat DataFileType een widechar is omdat het gegevensbestand een Unicode-handtekening heeft.
4258. Matrices van System.Void worden niet ondersteund.
4259. %1 is geen geldige parameter voor de logboekweergaveagent.
4260. Er zijn te veel opeenvolgende momentopnametransacties in de distributiedatabase. Voer de logboekweergaveagent opnieuw uit of ruim de distributiedatabase op.
4261. Waarschuwing: het gebruik van een UNIQUE-index, PRIMARY KEY-beperking of UNIQUE-beperking voor een tabel met beveiliging op rijniveau kan het vrijgeven van gegevens tot gevolg hebben.
4262. De voor de aanmelding vereiste bibliotheek van de SSL-aanbieder kan niet worden geladen. De verbinding is gesloten. Met SSL worden de gegevens voor de aanmeldingssequentie of alle gecommuniceerde gegevens gecodeerd, afhankelijk van de manier waarop de beheerder de server heeft geconfigureerd. Raadpleeg Books Online voor informatie over dit foutbericht: 0x%1.%2
4263. Het eindpunt van de conversatie heeft geen geldige status voor SEND. De huidige status is %1.
4264. Kan deze bewerking niet uitvoeren als een bericht wordt verzonden.
4265. WAITFOR-query's met het isolatieniveau 'snapshot' kunnen niet worden uitgevoerd.
4266. Typekoppeling X en veldkoppeling met declarerend type Typenaam zijn niet compatibel. Zorg ervoor dat RuntimeFieldHandle en de declarerende RuntimeTypeHandle zich niet in dezelfde FieldInfo bevinden.
4267. OPENXML heeft een onbekende meta-eigenschap %1 gevonden.
4268. Parameternaam %1 bestaat al voor het opgegeven profiel.
4269. De database %1 is geen geldige lokale database.
4270. Berekende kolom %1 kan alleen aan de publicatie worden toegevoegd nadat de kolommen zijn toegevoegd die ervan afhankelijk zijn.
4271. %1 procent is verwerkt.
4272. Kan prestatiemeteritem met de opgegeven categorienaam X en tellernaam Y niet vinden.
4273. R&olproviderklasse:
4274. De huidige grootte voor dit archief kan niet worden bepaald.
4275. Machtiging %1 is geweigerd voor object %2, database %3.
4276. De time-out voor schrijven in milliseconden.
4277. Er is een uitzondering opgetreden tijdens de bewerking waardoor het resultaat ongeldig is. Controleer InnerException voor details over de uitzondering.
4278. %1: kan geen IPersistStream-interface verkrijgen op de XML-tekst.
4279. Agentprofiel voor het overslaan van gegevensconsistentiefouten. Kan alleen worden gebruikt door SQL Server-abonneeservers.
4280. %1 is mislukt. De instellingen voor de volgende SET-opties zijn onjuist: %2. Controleer of de SET-opties goed zijn ingesteld voor geïndexeerde weergaven en/of indexen op berekende kolommen en/of querymeldingen en/of XML-gegevenstypemethoden.
4281. Het beveiligingsbeleid voor elke zone aanpassen
4282. Er is een ongeldige expressie opgegeven in de FOR UPDATE-component.
4283. De volgende tekenreeks is niet gedefinieerd als een taalalias in syslanguages: %1.
4284. De bijwerkactie voldoet niet aan de schemavereisten.
4285. een weergave
4286. De interne matrix kan niet tot meer dan Int32.MaxValue-elementen worden uitgebreid.
4287. Publicatie %1 staat geen abonnementskopie toe of het abonnement is niet gesynchroniseerd.
4288. De traceerkolom-id is ongeldig.
4289. Server-naar-serverprofiel met hoog volume
4290. De .NET Framework-uitvoering is afgebroken wegens stack-overloop. %1
4291. Er is onvoldoende ruimte beschikbaar in de bestandsgroep om de emptyfile-bewerking te voltooien.
4292. U kunt de database niet certificeren terwijl deze tegelijkertijd wordt gebruikt.
4293. Viewport2DVisual3D biedt slechts ondersteuning voor één interactief Material.
4294. Een dynamische momentopnametaak met de opgegeven @dynamic_snapshot_jobid of @dynamic_snapshot_jobname is niet gevonden.
4295. De ORDER BY-component is ongeldig in weergaven, in line functies, afgeleide tabellen en algemene tabelexpressies, tenzij ook TOP of FOR XML is opgegeven.
4296. Deze methode wordt door het huidige object niet ondersteund.
4297. Kan geen replicatiegegevens ophalen voor tabel %1. Controleer of de tabel een primaire sleutel heeft en voer vervolgens de logboekweergaveagent opnieuw uit.
4298. Het object dat is doorgegeven aan X is geen geldig type.
4299. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het ophalen van het gegevenspad van de lokale toepassing van de gebruiker. Controleer of de gebruiker een lokaal gebruikersprofiel heeft op de computer. De verbinding wordt verbroken.%1
4300. Eigenschap %1 kan alleen worden gewijzigd nadat sp_articleview is aangeroepen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions