English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5901. Kan het artikel niet weghalen. Er bestaat een abonnement op.
5902. De openbare sleutel moet worden opgegeven.
5903. De afbeelding bevat geen frames.
5904. De hoeveelheid stopbits per verzonden/ontvangen byte.
5905. Kan niet bulksgewijs laden omdat bestand %1 niet kan worden geopend. De code van de besturingssysteemfout is %2.
5906. Het gegevenstype XML wordt niet ondersteund als een parameter voor externe oproepen.
5907. De gebruiker is niet gemachtigd om de KILL-instructie te gebruiken.
5908. SQL-webassistent kan SQLColAttribute niet aanroepen.
5909. De oorspronkelijke server moet local of MSX zijn.
5910. Het logboekbestand kan niet opnieuw worden opgebouwd omdat de database niet correct is afgesloten.
5911. De back-upgegevens aan het einde van %1 zijn onjuist geformatteerd. Mogelijk zijn de back-upsets op de media beschadigd en onbruikbaar. Geef RESTORE HEADERONLY op om de back-upsets op de media te bepalen. Geef RESTORE VERIFYONLY op om de bruikbaarheid van de back-upsets te bepalen. Als alle back-upsets onvolledig zijn, formatteert u de media opnieuw met BACKUP WITH FORMAT. Hierbij worden alle back-upsets verwijderd.
5912. %1Kan niet expliciet converteren van %2 naar %3
5913. De aanvraag is verzonden met te veel parameters. Het maximum aantal is %1.
5914. Weergaven of functies op tijdelijke tabellen zijn niet toegestaan. Tabelnamen die met '#' beginnen, geven tijdelijke tabellen aan.
5915. Het opgegeven filtercriterium is ongeldig.
5916. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat deze van een ongeldig paginatype is.
5917. Weergaven die verwijzen naar tabellen op meerdere servers, kunnen niet worden bijgewerkt in de editie van dit SQL Server-exemplaar %1. Zie Books Online voor meer details over de ondersteuning van functies in verschillende edities van SQL Server.
5918. Er is een fout opgetreden bij het evalueren van het artikelsynchronisatieobject na het weghalen van de kolom. De filtercomponent voor artikel %1 mag niet naar de weggehaalde kolom verwijzen.
5919. Tijdens het opnieuw uitvoeren van een geregistreerde bewerking in database %1 is een fout opgetreden in logboekrecord-id %2. Gewoonlijk is de specifieke fout eerder geregistreerd in het gebeurtenislogboek van Windows. Herstel de database op basis van een volledige back-up of repareer de database.
5920. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Typen met complexe inhoud kunnen alleen worden afgeleid van basistypen met complexe inhoud.
5921. De metagegevens voor een batch rijen kunnen niet worden opgehaald.
5922. De cursor heeft een FOR UPDATE-lijst en de bij te werken kolom is niet opgenomen in deze lijst.
5923. Het vernieuwen van items in het DataGrid is mislukt. Een van de mogelijke oorzaken is het feit dat de toegevoegde SortDescriptions niet geldig zijn. In dat geval kan het probleem waarschijnlijk worden verholpen door CanUserSort voor de kolom in te stellen op false, door de eigenschap SortMemberPath te gebruiken voor de kolom, of door de gebeurtenis Sorting te verwerken in DataGrid.
5924. XML-validatie: het ID- of IDREF-kenmerk overschrijdt de toegestane maximumlengte. De locatie is %1
5925. De doorgegeven gebruikersnaam en/of het doorgegeven wachtwoord is ongeldig of het huidige proces heeft onvoldoende machtigingen.
5926. Er is geen regio aan de Invariant Culture (Culture-id: 0x7F) gekoppeld.
5927. De cursor is niet geopend.
5928. De naamwijziging kan niet worden uitgevoerd omdat de SID van de nieuwe naam niet overeenkomt met de oude SID van de principal.
5929. Vorige bewerking wordt nog steeds uitgevoerd.
5930. Deze zone bevat alle toepassingen uit de lijst met websites met beperkte toegang van Internet Explorer.
5931. Kan geen logische-recordrelatie toevoegen omdat referentiesleutelbeperking %1 voor tabel %2 is gemarkeerd als NOT FOR REPLICATION.
5932. Interne fout: de stack-limiet van de server is bereikt. Kijk of de query te veel geneste niveaus bevat en probeer de query te vereenvoudigen.
5933. Kan distributiedatabase %1 niet openen omdat deze off line is of wordt hersteld. De replicatie-instellingen en systeemobjecten kunnen niet worden bijgewerkt. Voer sp_vupgrade_replication opnieuw uit als deze database beschikbaar is.
5934. Kan alleen een scalaire expressie opgeven als argument bij de RETURN-instructie.
5935. Kan filter %1 niet toevoegen omdat er actieve abonnementen zijn. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om het toevoegen af te dwingen en de actieve abonnementen opnieuw te initialiseren.
5936. De typedefinitie is ongeldig. Vaste facetten kunnen niet opnieuw worden gedefinieerd.
5937. Kan niet in sysarticleupdates invoegen met sp_articlecolumn.
5938. Dit bericht is weggehaald omdat de gebruiker geen machtiging heeft voor toegang tot de doeldatabase. Database-id: %1. Berichtoorsprong: %2.
5939. X kan binnen een AppDomain slechts eenmaal worden ingesteld.
5940. Kan het artikel %1 in het abonnement %2:%3 niet opnieuw initialiseren met de publicatie %4 (geabonneerd met de optie 'no sync').
5941. Subsysteem voor analyseopdrachten
5942. Tabelfout: pagina %1, object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6). Onverwacht paginatype %7.
5943. Er is al een andere bereikspecificatie voor deze aanvraag toegevoegd.
5944. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1. Paginatype %2 wordt niet verwacht.
5945. De prioriteit ten opzichte waarvan de threads in het proces relatief worden uitgevoerd.
5946. X is geen geldige waarde voor Y.
5947. Kan geen samenvoegpublicatie op deze server inschakelen omdat de werkmap van de distributieserver geen UNC-pad gebruikt.
5948. Voor de gegeven instructie kan geen cursorplan worden gegeneerd. De functie textptr() is voor een LOB-kolom gebruikt vanuit een van de basistabellen.
5949. Machtiging %1 is geweigerd voor object %2, database %3, schema %4.
5950. Dubbele waarden zijn niet toegestaan in de lijst met bereikgrenswaarden voor een partitiefunctie. De grenswaarde die u toevoegt, is al aanwezig op volgnummer %1 in de lijst met grenswaarden.
5951. Kan %1 niet maken voor weergave %2 omdat deze een APPLY bevat. U kunt besluiten geen index voor de weergave te maken of APPLY te verwijderen.
5952. Kan het artikel %1 niet toevoegen. De publicatie van een geïndexeerde weergave die is gepubliceerd als 'indexed view logbased' en een opgeslagen procedure van het type 'proc exec' is niet mogelijk als hun algemene basistabel ook wordt gepubliceerd.
5953. %1De tweede 'replace'-operand mag alleen knooppunten bevatten. %2 is gevonden
5954. Cursorparameters in een opgeslagen procedure moeten worden gedeclareerd met de opties OUTPUT en VARYING en moeten in de volgorde CURSOR VARYING OUTPUT worden opgegeven.
5955. De server kan DCOM niet laden.
5956. Berichtnummer %1 of de opgegeven taalversie bestaat niet.
5957. De waarde van de parameter @backupdevicetype moet 'logical', 'disk' of 'tape' zijn.
5958. Een 5XX-antwoord dat kan worden vervangen door de bestaande cachevermelding.
5959. Object Objectnaam is verwijderd en kan niet meer worden gebruikt.
5960. Navigatiejournaal
5961. Kolom %1 kan niet in een verticale partitie worden opgenomen omdat deze geen null-waarde kan bevatten en niet met een standaardwaarde is gedefinieerd.
5962. %1De positie mag niet worden opgegeven als een kenmerk- of documentknooppunt wordt ingevoegd. %2 is gevonden
5963. Er is een interne fout in de Service Broker geconstateerd. De database is mogelijk beschadigd. Voer DBCC CHECKDB uit.
5964. De 'status'-waarde moet 'no column names', 'include column names', 'string literals', 'parameters', 'DTS horizontal partitions' of 'no DTS horizontal partitions' zijn.
5965. Datum van HttpWebResponse is ouder dan de datum van het antwoord in de cache.
5966. Kan de Service Broker niet gebruiken om de sessiesleutels van de conversatie in database %1 bij te werken naar de gecodeerde indeling (fout: %2). De Service Broker van deze database is uitgeschakeld. Er is een hoofdsleutel voor de database vereist om de Broker in te schakelen.
5967. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Het ontvangen SSPI-bericht Confirm status is onverwacht. Status %1.
5968. Offsets worden niet ondersteund bij het verzenden van een FTP-aanvraag via een HTTP-proxy.
5969. Apparaat van backbuffer is ongeldig.
5970. Het verwijderen van het certificaat met de index X is mislukt.
5971. Serialisatiefout.
5972. De verbinding met server [%1] is mislukt.
5973. %1 is geen geldige optie voor parameter @delfile.
5974. U bent niet gemachtigd om %1 in de AS-component te gebruiken.
5975. De waarde van parameter @pre_creation_cmd moet 'none' of 'drop' zijn.
5976. Kan BROKER_INSTANCE niet opgeven zonder SERVICE_NAME in de route %1.
5977. Kan geen controlepuntrecord schrijven naar database-id %1 omdat er onvoldoende ruimte over is voor het logboek. Vraag de databasebeheerder om het logboek af te breken of meer ruimte toe te wijzen aan logboekbestanden voor databases.
5978. Vorige pagina
5979. De hoeveelheid CPU-tijd die door het proces is gebruikt.
5980. Kan de volgende HTTP-statusregel van de cache niet parseren: X.
5981. De naam van de externe toepassing, X, is al ingesteld.
5982. Een cursorvariabele kan niet als een parameter voor een externe procedureaanroep worden gebruikt.
5983. SQL-webassistent: @procname is niet geldig.
5984. Microfoonvolume dempen
5985. De geselecteerde sleutel/waarde van AppSetting verwijderen.
5986. Het vereiste kenmerk (%1) ontbreekt voor rij (%2) in sys.%3%4.
5987. &Verbindingstekenreeksbeheer
5988. Het doel van genest invoegen, genest bijwerken of genest verwijderen moet van het type multiset zijn.
5989. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het eindpunt van de conversatie niet beveiligd is, het bericht echter wel.
5990. Object moet van het type UInt64 zijn.
5991. Tekenpeninvoer heeft een fout aangetroffen.
5992. De grootte van de openbare sleutel van het certificaat is incompatibel met de cryptografieprovider
5993. Kan de opstartoptie niet wijzigen omdat deze optie beperkt is tot objecten die geen parameters hebben.
5994. Bindingsbeleid
5995. Kan geen standaardlogboekbestand maken omdat de naam te lang is.
5996. Het servernetwerkadres %1 is niet actief of bestaat niet. Controleer het netwerkadres en voer de opdracht opnieuw uit.
5997. Kan geen eigenschap vinden voor het attribuut Attribuut.
5998. Methode %1 in klasse %2 in assembly %3 heeft enkele ongeldige argumenten.
5999. Type %1 is geen gedefinieerd systeemtype.
6000. Antwoord is null, dus deze aanvraag zou moeten mislukken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions