English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2201. Pagina naar links schuiven
2202. knooppuntpagina
2203. Onvoldoende hexadecimale cijfers.
2204. een INSERT SELECT-instructie
2205. Kan HOLDLOCK niet in de bladermodus gebruiken.
2206. Deze bewerking is alleen toegestaan voor de eigenaar van de sessie.
2207. Kan de berekende kolom niet gebruiken in de resultaattabel van een streaming door de gebruiker gedefinieerde functie (kolom %1).
2208. Het object wordt niet geïnitialiseerd.
2209. Kan niet bulksgewijs laden. Het gegevenstype voor kolomnummer %1 in opmaakbestand %2 is ongeldig.
2210. De opgegeven OLE-variant is ongeldig.
2211. Event Tracing voor Windows (ETW) heeft een gebeurtenis niet verzonden. Het bericht is mogelijk te groot. Toekomstige verzendfouten met dezelfde foutcode worden mogelijk niet meer verzonden.
2212. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft %3 geretourneerd zonder dat %4 wordt ondersteund.
2213. MSBUILD: fout MSB1027: de schakeloptie /noautoresponse kan niet worden opgegeven in het auto-antwoordbestand MSBuild.rsp of enig ander antwoordbestand waarnaar door het auto-antwoordbestand wordt verwezen.
2214. U moet X opgeven, of Y en Z.
2215. SNIInitialize() is mislukt met fout 0x%1.
2216. Deze methode wordt niet door deze klasse ondersteund.
2217. De fouttolerante index bevat ongeldige metagegevens. De index is mogelijk beschadigd.
2218. Het wachtwoord voor SA kan niet geforceerd opnieuw worden gegenereerd zoals aangevraagd met de opstartoptie -F. Het foutnummer is %1.
2219. Correlatienaam %1 is meerdere malen opgegeven in een FROM-component.
2220. %1: de waarde van parameter %2 is kleiner dan de vereiste minimumgrootte.
2221. Kan de database niet inschakelen voor publiceren.
2222. A&ssembly's de volgende toegang tot printers verlenen:
2223. Ongeldige zone - X
2224. X: Y Effectieve cachestroom sluiten, type = Typenaam, sleutel van cachevermelding = Z.
2225. De huidige database is niet ingeschakeld voor publicatie.
2226. De bronschrijffunctie is al gesloten en kan niet worden bewerkt.
2227. De %1 naam %2 is ingesteld.
2228. Het maximum van %1 bestanden per database is overschreden.
2229. Controle van uitvoering is X
2230. Paden die beginnen met \\?\GlobalRoot bevinden zich in de kernel en mogen niet worden geopend door begeleide toepassingen.
2231. Deze functie is momenteel niet geïmplementeerd.
2232. Het eerste teken in de tekenreeks is het null-teken.
2233. Kan bestands-id %1 niet vinden op apparaat %2.
2234. Kan de opgegeven map X niet maken.
2235. Als er een partitieschema wordt vermeld voor één index, moet het worden vermeld voor alle indexen in de CREATE INDEX-instructie. Er wordt geen partitieschema vermeld voor index %1.
2236. Treedt op als de nieuwe naam van een bestand en/of map overeenkomt met het filter.
2237. Het tekstgegevensblok is ongeldig.
2238. De volgende DBCC PAGE-fout is opgetreden: %1.
2239. Een wijziging van lay-outmaten van element X mag PositiveInfinity niet als DesiredSize retourneren, zelfs als Infinity is doorgegeven als beschikbare grootte.
2240. De eigenschappen van deze machtiging weergeven
2241. De Windows KTM (Kernel Transaction Manager) kan de registratie niet doorvoeren: 0x%1.
2242. Er is al een volledige-tekstindex gemaakt voor de tabel of geïndexeerde weergave %1.
2243. De URL-waarde die is opgegeven voor de parameter %1 is te lang.
2244. Een INSERT-instructie mag geen SELECT-instructie bevatten waarmee waarden aan een variabele worden toegewezen.
2245. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat aan assembly %1 meer dan één bestand is gekoppeld. Gebruik ALTER ASSEMBLY DROP FILE om extra bestanden te verwijderen.
2246. Voor de controlepunt-thread op de achtergrond is een onherstelbare fout opgetreden. Het controlepuntproces wordt beëindigd om de bronnen van de thread vrij te maken. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2247. Matrix heeft niet zoveel dimensies.
2248. De indexaanwijzingen voor de tabel %1 zijn genegeerd omdat de tabel wordt beschouwd als een feitentabel in de star join.
2249. %1 is geen geldige waarde voor parameter %2. De waarde moet een geheel getal zijn dat kleiner is dan of gelijk is aan %3.
2250. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 niet hetzelfde blijvende kenmerk heeft in tabellen %2 en %3.
2251. De foutbeschrijving ontbreekt. Geef een beschrijving op van de fout.
2252. Agentprofiel %1 is niet gevonden op de distributieserver.
2253. De vlag IgnoreCase kan alleen worden gebruikt met tekenreeksargumenten.
2254. De parameter targetType moet van het type IdentityReference zijn.
2255. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 heeft een wijziging gemeld in de in schemaversie tussen het moment van compileren (%3) en runtime (%4) voor tabel %5.
2256. De typedefinitie is ongeldig: het type of inhoudsmodel %1 is te gecompliceerd. Mogelijk moet u het aantal opsommingen of de grootte van het inhoudsmodel beperken.
2257. %1.%2.%3: %4-eigenschap van SqlFacetAttribute kan niet worden gebruikt in deze context.
2258. De methode of bewerking is niet geïmplementeerd.
2259. Het pad voor het neerzetten van bestanden X is niet geldig.
2260. De database moet het eigendom zijn van een lid van de rol sysadmin voordat deze kan worden verwijderd.
2261. Kan object_id niet opzoeken. Het Command-object is null.
2262. Er is een syntaxisfout gevonden. Actie %1 is twee keer opgegeven in de triggerdeclaratie.
2263. Bulksgewijs laden: DataFileType is onjuist opgegeven als widechar. Verondersteld wordt dat DataFileType een char is omdat het gegevensbestand geen Unicode-handtekening heeft.
2264. Onbekend niveautype
2265. Het type Typenaam moet volgens de verwijzing in deze context worden gemarshald.
2266. Het gebruik van FileMode: X in combinatie met FileSystemRights: Y is ongeldig.
2267. SQL-webassistent: de waarde voor @codepage is ongeldig. Voer sp_enumcodepages uit voor een lijst met codetabellen.
2268. Dit antwoord accepteren op basis van het aantal nieuwe pogingen = X.
2269. De %1 %2 op tabel %3 bevat %4 kolomnamen in lijst met sleutels %5. De maximumlimiet voor lijsten met sleutelkolommen voor indexen en statistieken is %6.
2270. De verschuiving is groter dan de lengte van de kolom die moet worden bijgewerkt tijdens het schrijven.
2271. De impliciete conversie van de %1-waarde naar %2 kan niet worden uitgevoerd. De resulterende sortering is wegens een sorteerconflict niet opgelost.
2272. Het bestand %1 is uitgebreid om het herstel te kunnen uitvoeren. Nadat het herstel is voltooid, kunt u de bestanden in de database groter maken. Neem contact op met de systeembeheerder.
2273. Het pad is niet ingesteld, of het is een lege tekenreeks. Controleer of u een pad hebt opgegeven.
2274. Null-object kan niet worden geconverteerd naar een waardetype.
2275. De lijst met %1-namen bevat spaties. Dit is niet toegestaan.
2276. De uit meerdere delen bestaande id %1 kan niet worden gekoppeld.
2277. Het opruimen van samengevoegde metagegevens kan niet worden uitgevoerd wanneer er nog samenvoegprocessen worden uitgevoerd. Het opruimen gaat verder wanneer de samenvoegprocessen zijn voltooid.
2278. De TXF_REPLICATION_RECORD_WRITE-structuur kan niet worden gelezen. LastError heeft %1 geretourneerd
2279. Kan bestandsweergave niet toewijzen.
2280. Padnaam is vereist
2281. De sorteerbewerking tijdens het opbouwen van de index kan niet worden uitgevoerd. Het overschrijven van de toewijzingspagina in database %1 is verhinderd doordat de sorteerbewerking is beëindigd. Voer DBCC CHECKDB uit om na te gaan of toewijzings- en consistentiefouten zijn opgetreden. Mogelijk moet u de database herstellen van een back-up.
2282. De vereiste OID (object-id) kan niet worden gevonden.
2283. De huidige hoofdsleutel kan niet worden gedecodeerd. Als dit een databasehoofdsleutel is, kunt u proberen deze te openen in de sessie voordat u deze bewerking uitvoert. Met de optie FORCE kunt u deze fout negeren en de bewerking voortzetten, maar gegevens die niet met de oude hoofdsleutel kunnen worden gedecodeerd, zijn dan niet beschikbaar.
2284. Decimaal scheidingsteken mag geen lege tekenreeks zijn.
2285. Tabelfout: B-structuurniveaufout in de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6. Het niveau %7 komt niet overeen met het niveau %8 op het hogere niveau %9.
2286. WaitReason is alleen beschikbaar als de ThreadState Wait is.
2287. Waarschuwing: het pad van de volledige-tekstcatalogus %1 is ongeldig. Het pad overschrijdt de lengtelimiet of is een relatief pad of een verborgen map. De volledige-tekstcatalogus kan niet worden gekoppeld.
2288. Parameter %1 is onjuist voor deze DBCC-instructie.
2289. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het starten van het proces voor het gebruikersexemplaar. De verbinding wordt verbroken.%1
2290. De opgegeven sleutel heeft voor deze algoritme een ongeldige grootte.
2291. Anonieme ondersteuning wordt niet ondersteund op HTTP-eindpunten.
2292. De @wmi_query kan niet worden uitgevoerd in de opgegeven @wmi_namespace. Controleer of er een gebeurtenisklasse is in de geselecteerde query in de naamruimte en of de query de juiste syntaxis heeft.
2293. Server kan het bereik niet inwilligen: X.
2294. Er zijn geen parameters opgegeven voor de functie %1.
2295. Bloklengte komt niet overeen met de aanvulling.
2296. Bestandsgroep %1 is geen onderdeel van database %2.
2297. De service MSSQLServer is onverwacht beëindigd. Bekijk het foutenlogboek van SQL Server en de gebeurtenislogboeken van Windows en de toepassing voor mogelijke oorzaken.
2298. laden van standaardsortering %1 voor dit exemplaar van SQL Server.
2299. Service niet beschikbaar. Transmissiekanaal wordt gesloten.
2300. %1: besturingssysteemfout %2 is opgetreden tijdens het maken of openen van %3. Spoor de besturingssysteemfout op en corrigeer deze. Voer vervolgens de bewerking opnieuw uit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions