English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6701. De DTS-eigenschappen kunnen niet worden ingesteld omdat de publicatie transformeerbare abonnementen toestaat die gebruikmaken van DTS.
6702. Kan de native HTTP-ondersteuning van SQL Server niet initialiseren vanwege onvoldoende resources. HTTP-toegang tot SQL Server is niet beschikbaar. Fout 0x%1. Deze fout betekent meestal dat er onvoldoende geheugen vrij is. Verwijder niet-essentiële processen of toepassingen uit het geheugen of plaats systeemgeheugen bij.
6703. Het pad van de wisstreek kan niet NULL zijn.
6704. Kan het opgegeven bestand niet vinden.
6705. %1Element <%2> is ongeldig in deze schemacontext
6706. Er is geen scheidingsteken ingesteld voor het tokenizer-object. De fouttolerante index is beschadigd.
6707. Het PKCS 9-attribuut kan niet expliciet worden toegevoegd aan de verzameling.
6708. Voor database %1 is het spiegelen van databases ingesteld, maar de exemplaren van de partner- en de witness-server zijn niet beschikbaar. De database kan niet worden geopend.
6709. Onbekend lidtype.
6710. Kan de splitsing van logische pagina %1 in object %2 in database %3 niet ongedaan maken. De pagina's bevatten samen meer gegevens dan op één pagina passen.
6711. Kan eigenschap %1 voor artikel %2 niet wijzigen omdat er een abonnement op het artikel bestaat.
6712. Er bestaat voor database %1 al een primaire ingang voor de back-upfunctie voor logboekbestanden.
6713. Ongeldige DEVMODE-bytes
6714. Kan %1 niet uitvoeren terwijl de logboekweergaveagent de database repliceert.
6715. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: niet-gedeclareerde entiteit
6716. De maskerwaarde kan niet null of leeg zijn.
6717. Negatieve telling in de metagegevens van de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
6718. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat deze niet alle kolommen levert uit de lidtabellen.
6719. Eerste controles van systeemtabel: object-id %1. Kan de pagina %2 niet lezen en vergrendelen met het type vergrendeling %3. De CHECK-instructie is afgebroken als gevolg van een onherstelbare fout.
6720. DBCC: de comprimeringsfase van index %1 is voor %2%% voltooid.
6721. Er is een fout opgetreden bij het maken van de webproxy die is opgegeven in de configuratiesectie system.net/defaultProxy.
6722. Weggelaten rijlabels (lege rijlabelnamen) kunnen niet worden gebruikt bij kenmerkgerichte FOR XML-serialisatie.
6723. MouseAction X wordt niet ondersteund.
6724. SQL-webassistent: de waarde voor @unittype moet tussen 1 en 4 liggen.
6725. Bij het repareren van de toepassing is een fout opgetreden.
6726. De database kan niet exclusief worden vergrendeld om de bewerking uit te voeren.
6727. Het logboek in deze back-upset begint op LSN %1. Dit is te recent om op de database te worden toegepast. Een oudere back-up van het logboek dat LSN %2 bevat, kan worden hersteld.
6728. Hiermee wordt het standaardthema opgegeven dat op alle pagina's moet worden toegepast.
6729. Het omgevingsblok dat wordt gebruikt om een proces te starten, kan niet langer dan 65535 bytes zijn. Het omgevingsblok is X bytes lang. Verwijder enkele omgevingsvariabelen en probeer het opnieuw.
6730. De capaciteit van de hash-tabel is overgelopen en negatief geworden. Controleer de laadfactor en de capaciteit en de huidige grootte van de tabel.
6731. Opruimen van de distributie: %1
6732. &SSL vereist
6733. Verkenningsbeheer voor volledige tekst is niet geïnitialiseerd. Alle verkenningen die zijn gestart vóór de volledige initialisatie van Verkenningsbeheer moeten opnieuw worden gestart. Start SQL Server opnieuw en voer de opdracht opnieuw uit. Kijk ook in het foutenlogboek voor eventuele oorzaken voor het niet starten van Verkenningsbeheer, zodat u deze kunt wegnemen.
6734. Agent %1 probeert het opnieuw nadat een fout is opgetreden. Er zijn %2 nieuwe pogingen gedaan. Raadpleeg de taakhistorie voor de agent in de map Taken voor meer informatie.
6735. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren. Alleen met een geïntegreerde verbinding kunt u een gebruikersexemplaar genereren. De verbinding wordt verbroken.%1
6736. Berekende kolom %1 in tabel %2 kan niet behouden blijven omdat de kolom niet-deterministisch is.
6737. Het aantal tekens in het pad naar de volledige-tekstcatalogus %1 is groter dan de tekenlimiet %2.
6738. Doelpad %1 is ongeldig.
6739. De time-out moet een positief getal of -1 zijn.
6740. De metagagevensquery-aanvraag is niet geldig.
6741. Kan %1 niet uitvoeren op de %2 %3 omdat het een systeem-%4 is.
6742. Parserfout. Het huidige element is niet compatibel met het volgende element X.
6743. De berichten in de wachtrij met de id %1 verwijzen naar de ongeldige conversatiegroep %2.
6744. X is een ongeldige koppeling.
6745. De fout is hersteld.
6746. %1Dit type mag niet over een %2-facet beschikken
6747. De optie /X vereist een waarde
6748. CacheControl dat in de cache is opgeslagen = must-revalidate en cache is niet schoon.
6749. Kan geen eigenschappen ophalen vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
6750. Ongeldige id: er is een implementatie- of toepassings-id opgegeven.
6751. Alleen globale samenvoegabonnementen kunnen worden toegevoegd aan database %1.
6752. Het attribuut X kan niet worden weergegeven als Y aanwezig is.
6753. Externe functieaanroepen zijn niet toegestaan in een functie.
6754. Uitgebreid Alpha kleine letters
6755. Gebruikersexemplaren worden niet ondersteund in deze editie van SQL Server.
6756. Er is een fout opgetreden.
6757. De opgegeven uitvoerbuffer is te klein. Kan de fouttolerante index niet bijwerken. De index is mogelijk beschadigd.
6758. De databasemomentopname kan niet worden gemaakt. De start van de momentopname is mislukt.
6759. Kan sjabloonverwijzing X niet ophalen: Y.
6760. De initialisatievector moet even lang zijn als de blokgrootte van de algoritme in bytes.
6761. Kan geen aggregaatfunctie uitvoeren op een expressie die een aggregaat of subquery bevat.
6762. Er is geen certificaat opgegeven vanaf de externe server.
6763. Het abonnement kan nu niet worden weggehaald.
6764. Dynamische momentopnamen zijn alleen geldig voor samenvoegpublicaties.
6765. De opdracht RESTORE WITH CONTINUE_AFTER_ERROR is uitgevoerd, maar er zijn beschadigingen gevonden. De database bevat mogelijk inconsistenties.
6766. De namen van FTP-methoden kunnen niet null of leeg zijn.
6767. De status van het bestand of de bestandsgroep %1 is ongeldig voor de optie 'Recover Data Only'. Alleen secundaire bestanden met de status OFFLINE of RECOVERY_PENDING kunnen worden verwerkt.
6768. XML-validatie: de definitie voor type %1 is ongeldig. SQL Server biedt momenteel geen ondersteuning voor het beperken van samenvoegingstypen.
6769. Er is een onverwachte fout opgetreden in de weergavethread.
6770. Kan klasse \X niet in het tekenbereik opnemen.
6771. Geeft aan of de timer wordt ingeschakeld voor het starten van een gebeurtenis op een bepaald interval.
6772. SQL-webassistent: vertaling naar de gewenste codetabel is niet beschikbaar op dit systeem.
6773. Zelfde map FileIO - X
6774. De STANDBY-bestandsnaam is ongeldig.
6775. %1: de opgegeven cursoridentificatiewaarde (%2) is niet geldig.
6776. De BitmapImage-initialisatie is niet voltooid. Roep de methode EndInit aan om de initialisatie te voltooien.
6777. De rij heeft een geopend opslagobject.
6778. Een extensienaam in de configuratiesectie CodeDom moet een niet-lege tekenreeks zijn die begint met een punt.
6779. Verzameling kan niet null zijn.
6780. Het vereiste kenmerk Attribuut ontbreekt.
6781. Index %1 is niet gemaakt. Deze index heeft een sleutellengte van minimaal %2 bytes. De toegestane maximale sleutellengte is %3 bytes.
6782. De instructie ALTER DATABASE is mislukt.
6783. De %1-parameters (id en naam) mogen niet beide NULL zijn.
6784. Samenvoegfilter %1 bestaat niet.
6785. De bufferruimte voor VDI is volledig gebruikt toen SQL Server differentiële gegevens naar SQL Writer wilde schrijven.
6786. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een UNNEST bevat. Een mogelijkheid is UNNEST te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
6787. Het gebruik van FileMode: X in combinatie met FileSystemRights: Y is ongeldig. FileMode.Truncate is alleen geldig in combinatie met FileSystemRights.Write.
6788. De voorziening kan updates voor deze tabel niet ondersteunen.
6789. Ter informatie: de health monitor voor volledige-tekstcatalogi heeft een fout gerapporteerd voor de catalogus %1 (%2) in de database %3 (%4). Redencode: %5. Fout: %6. De catalogus is beschadigd en alle huidige vulbewerkingen worden gestopt. Gebruik rebuild catalog om de fout te herstellen en het vullen geheel opnieuw te starten.
6790. Er wordt in een reparatie verwezen naar het object met id X, maar het object is niet geregistreerd.
6791. U kunt geen partitiebereikwaarde opgeven voor hash-partitionering.
6792. Aanmelding %1 is al toegewezen aan gebruiker %2 in database %3.
6793. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Partitie %1 van %2 %3 heeft TEXT-bestandsgroep %4 en partitie %5 van %6 %7 heeft TEXT-bestandsgroep %8.
6794. Als partitiegroepen met achterwaartse compatibiliteit van niveau 90 of hoger worden gebruikt, moet @keep_partition_changes worden ingesteld op false. De waarde van de eigenschap @publication_compatibility_level moet lager zijn dan 90 voor @keep_partition_changes = true en @use_partition_groups = true.
6795. Meldingen van systeemgebeurtenissen worden in de huidige context niet ondersteund. Meldingen van globale systeemgebeurtenissen worden bijvoorbeeld mogelijk niet door serverprocessen ondersteund.
6796. U kunt geen anoniem abonnement hebben op een publicatie die geen onafhankelijke agent heeft.
6797. Ongeldige syntaxis op regel X.
6798. De verbinding met server %1 kan niet tot stand worden gebracht. Controleer de verificatiegegevens.
6799. %1 bijwerken
6800. Het bericht kan niet worden verzonden omdat het berichttype %1 is gemarkeerd als SENT BY TARGET in het contract, terwijl deze service een initiator is.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions