English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10801. Gegevensrij (%1:%2:%3) die wordt aangegeven met (%4) met indexwaarden (%5).
10802. Referentiesleutel %1 is niet gemaakt. Alleen de verwijzende verwijderingsacties NO ACTION en CASCADE zijn toegestaan voor berekende referentiekolom %2.
10803. Waarschuwing: voorloopkolommen van index %1 en %2 zijn niet van hetzelfde type. De samenvoeging resulteert daarom in een aaneengeschakelde index.
10804. De lengte van de matrix moet liggen tussen X tot en met Y.
10805. Kan in tabel %1 geen geschikte sleutel vinden voor het uitgesteld ophalen van UDT.
10806. De naam van de toepassing, het document of de URL die wordt gestart.
10807. Type sessiestatusondersteuning:
10808. Back-upapparaat %1 kan niet worden geopend. Besturingssysteemsfout %2 is opgetreden.
10809. Selecteren tot Home
10810. De eigenschap FillRowMethodName van SqlFunctionAttribute bevat geen geldige naam van een methode.
10811. Cultuurnaam X of Y wordt niet ondersteund.
10812. Verklaringsfout: Abort=Quit, Retry=Debug, Ignore=Continue
10813. Peer-to-peer-publicaties bieden geen ondersteuning aan %1. Het artikel %2 werkt momenteel met %3. Wijzig deze waarde voordat u doorgaat.
10814. Kan geen rijen aan sysdepends toevoegen voor het huidige object omdat dit afhankelijk is van het ontbrekende object %1. Het object wordt wel gemaakt.
10815. Kolomnaam %1 komt meerdere keren voor in de lijst met resultaatkolommen.
10816. GetPortNames wordt niet ondersteund op Win9x-platforms.
10817. De teller is een enkelvoudig exemplaar. De naam X is voor deze tellercategorie niet geldig.
10818. Validatie wordt niet ondersteund voor heterogene abonneeservers.
10819. De codec kan het type URI dat is opgegeven niet gebruiken.
10820. Te veel ).
10821. Foutcodeniveaus hoger dan %1 kunnen alleen door leden van de rol sysadmin met de optie WITH LOG worden opgegeven.
10822. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @stmt niet overeenkomt met een instructie in de opgegeven module of batch. Een mogelijkheid is @stmt aan te passen aan een instructie in de module of batch.
10823. Er is een fout opgetreden bij het opzoeken van het openbare-sleutelcertificaat dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server. Aan het certificaat dat is gevonden is geen privésleutel gekoppeld.
10824. De machtiging voor geïsoleerd opslagbestand is onbeperkt.
10825. Kan geen exclusief gebruik verkrijgen van %1 %2 om de gevraagde bewerking uit te voeren.
10826. MSDTC op server %1 is niet beschikbaar.
10827. De %1-instructie is mislukt. Het parametertype van de partitiefunctie die is gebruikt voor het partitioneren van de %2 %3 wijkt af van het parametertype van de partitiefunctie die is gebruikt voor het partitioneren van index %4.
10828. De verleende set van de mislukte assembly was:
10829. Het huidige configuratiesysteem biedt geen ondersteuning voor instellingen die zijn gericht op de gebruiker.
10830. Statistieken kunnen niet met de indexoptie DROP_EXISTING naar een index worden geconverteerd als de indexoptie ONLINE ook is opgegeven.
10831. DBCC MEMOBJLIST kan niet worden uitgevoerd wegens een tijdelijke inconsistentie in de PMO-structuur. Voer de bewerking opnieuw uit.
10832. Type wordt niet ondersteund.
10833. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Een string-variabele in een gegevensveld is geen geldige Unicode-tekenreeks: %1. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %2, initiator: %3 en berichtnummer: %4.
10834. Het gebruik van uit twee delen bestaande namen in DROP INDEX wordt afgeschaft. De syntaxis nieuwe stijl luidt DROP INDEX <1p-naam> ON {<3p-tabelnaam> | <3p-weergavenaam> }
10835. De lengte van de ISF-gegevens moet groter zijn dan nul.
10836. Het kanaal X is al geregistreerd.
10837. endpoint
10838. De inventarisatie is niet gestart of is al voltooid.
10839. Optienaam %1 is ongeldig.
10840. SQL Server staat geen nieuwe verbindingen toe omdat Service Control Manager een pauze heeft aangevraagd. Voer de service verder uit via SQL Computer Manager of Services in het Configuratiescherm.
10841. X is geen geldige System.Windows.Automation.AutomationEvent.
10842. XML-ontleding: regel %1, teken %2, NDATA verwacht
10843. De nieuwe regel is gebonden aan kolom(men) van het opgegeven gebruikersgegevenstype.
10844. De service met de id %1 is weggehaald.
10845. Kan functie-evaluatie niet gebruiken om een TypedReference-object te maken.
10846. Parameter %1 wordt niet langer ondersteund.
10847. Uit XML DTD zijn één of meer XML-fragmenten weggelaten. Externe subsets, indien aanwezig, zijn genegeerd.
10848. Een trigger heeft een resultatenset geretourneerd terwijl de serveroptie 'disallow_results_from_triggers' is ingesteld op 'true'.
10849. U moet onmiddellijk een abonnement nemen op de gehele publicatie als u een initialize with backup-abonnement instelt.
10850. E-mail Id %1 is verwijderd uit de tabel sysmail_mailitems. Deze e-mail wordt niet verzonden.
10851. Statusserverinstellingen
10852. Bestand %1 is niet eenduidig. De identiteit in de back-upset komt niet overeen met het bestand dat momenteel in de on line database is gedefinieerd. Als u wilt afdwingen dat het bestand wordt gebruikt in de back-upset, plaatst u de database off line en geef u vervolgens de opdracht RESTORE opnieuw op.
10853. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het versienummer van de conversatiebeveiliging is niet %1.%2.
10854. De waarde voor @schema_option is ongeldig.
10855. Het certificaat is nog niet geldig
10856. Wilt u deze assembly of alle assembly's van deze uitgever vertrouwen?
10857. Er is onvoldoende stack-ruimte beschikbaar voor het uitvoeren van de instructie
10858. Kan geen machtigingenset genereren. Mogelijk is de invoer-XML onjuist.
10859. Een voltooide handtekening kan niet worden gewijzigd.
10860. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van de sleutel voor sleuteluitwisseling is %1, maar moet liggen tussen %2 en %3 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %4, initiator: %5 en berichtvolgnummer: %6.
10861. Kan artikel %1 niet wijzigen. De publicatie is al geactiveerd.
10862. SSL moet niet zijn ingeschakeld voor bezorgmethoden met een opnamemap.
10863. Het aantal opgegeven IP-adressen moet hoger dan 0 zijn.
10864. Assembly-afhankelijkheden
10865. Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven van een controletracering. SQL Server wordt afgesloten. Controleer voorwaarden zoals de beschikbare schijfruimte en corrigeer deze indien nodig en start SQL Server vervolgens opnieuw op. Als het probleem blijft optreden, schakelt u de controle uit door de server vanaf de opdrachtregel te starten met de schakeloptie '-f' en SP_CONFIGURE te gebruiken.
10866. Het abonnement is bijgewerkt.
10867. Het logboek in deze back-upset eindigt op LSN %1. Dit LSN is te vroeg om op de database te worden toegepast. Een recentere back-up van het logboek dat LSN %2 bevat, kan worden hersteld.
10868. De waarde voor resync-type is ongeldig. Er is voor dit abonnement geen validatie uitgevoerd.
10869. Kan index %1 van tabel %2 niet verwerken omdat een van de partities tot bestandsgroep %3 behoort en deze is niet gemarkeerd.
10870. De validatiemethode Methodenaam() heeft een fout geretourneerd bij deze aanvraag.
10871. Er is al een CCW gekoppeld aan het object.
10872. %1 is geen geldige notatie bij conversies van %2 naar een tekenreeks.
10873. De opgeslagen procedures voor samenvoegreplicatie voor artikel %1 kunnen niet worden gemaakt.
10874. Synoniemen zijn ongeldig in een schemagebonden object of een beperkingsexpressie.
10875. Deze differentiële back-up kan niet worden hersteld. De database is niet hersteld naar de juiste eerdere toestand.
10876. Er is meer dan één schema met de naam %1 gekoppeld aan taak %2. Gebruik 'sp_update_schedule' om de schema's bij te werken.
10877. Er is een fout opgetreden tijdens het genereren van een sleutel die nodig is voor deze bewerking.
10878. Deze AnimationEffectCollection wordt al door een ander UIElement gebruikt.
10879. CompareOption.Ordinal kan niet met andere opties worden gebruikt.
10880. CacheControl dat in de cache is opgeslagen = no-cache.
10881. Er is een wachtwoord vereist als deze procedure wordt uitgevoerd op een publicatieserver met een externe distributieserver. Het wachtwoord moet overeenkomen met het wachtwoord dat op de distributieserver is geconfigureerd.
10882. Deze transactie is gestopt door MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).
10883. De secundaire database %1.%2 voor back-ups van logboekbestanden heeft een hersteldrempel van %3 minuten en heeft al %4 minuten geen herstel uitgevoerd. De herstelde latentie is %5 minuten. Controleer de gegevens van het agentlogboek en de back-upfunctie voor logboekbestanden.
10884. Het doelelement komt overeen met een gebruikersinterface die niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat het bovenliggende venster is gesloten).
10885. Kan TypeToken voor een type Byref niet ophalen.
10886. Of het procesonderdeel het beëindigen van het bijbehorende proces moet controleren en de gebeurtenis Exited moet verhogen.
10887. De benoemde parameter moet een directory-object-ACL zijn.
10888. Het abonnement op het artikel %1 in de publicatie %2 op de abonneeserver %3 is opnieuw geïnitialiseerd na een mislukte synchronisatie.
10889. De OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kan %3 niet uitvoeren voor tabel %4. %5
10890. Kan XML-index %1 niet weghalen met de oude Table.Index-syntaxis. Gebruik in plaats daarvan de Index ON Table-syntaxis.
10891. De client kan niet deelnemen aan een sessie met SPID %1. Deze fout kan zijn veroorzaakt door een eerdere mislukte bewerking of een wijziging in machtigingen sinds de sessie is gestart. Controleer de foutenlogboeken op mislukte bewerkingen vlak voor dit foutbericht.
10892. RestartPosition voor de tabel is geannuleerd tijdens melding.
10893. Het object geeft een ongeldige id aan.
10894. Het CMS-bericht is niet gecodeerd.
10895. De standaardwaarde voor parameter %1 is ongeldig.
10896. Een extern onderdeel heeft een uitzondering veroorzaakt.
10897. Alleen een systeembeheerder kan het eigenaarschap van een taak opnieuw toewijzen.
10898. Kan geen nieuwe parallelle bewerking starten, omdat er al te veel parallelle bewerkingen worden uitgevoerd. Gebruik de configuratieoptie 'max worker threads' om het aantal toegestane threads te verhogen, of verminder het aantal parallelle bewerkingen dat op het systeem wordt uitgevoerd.
10899. Het cachebeleid is niet geldig.
10900. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat ernaar wordt verwezen door object %1. Assembly's waarnaar wordt verwezen door SQL-objecten, kunnen niet onzichtbaar worden gemaakt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions