English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11501. Kan CAS-bevestigingen niet uitvoeren in Security Transparent-assembly's
11502. Kan geen procesinformatie opvragen over de prestatiemeter.
11503. Partitiefuncties kunnen alleen worden gemaakt in de Enterprise-editie van SQL Server. Alleen deze editie van SQL Server ondersteunt partitionering.
11504. De waarde X is in de configuratiesectie van appSettings voor sleutel Y aangetroffen en deze waarde is geen geldige Z.
11505. Het abonnement op de abonneeserver bestaat niet.
11506. De database bevat al een object met de naam %1.
11507. De Service Broker in database %1 wordt uitgeschakeld omdat de GUID van de Service Broker in de database (%2) niet overeenkomt met de GUID in sys.databases (%3).
11508. %1Voor %2 is een singleton (of een lege sequentie vereist). Er is een operand van het type %3 gevonden
11509. Hoofdbeheer toestaan
11510. Het versturen van een PREPARE-bevestiging voor MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is mislukt: %1.
11511. De sitenaam moet worden opgegeven.
11512. De index ligt buiten de matrixgrenzen.
11513. De server-principal %1 bestaat niet of u hebt geen machtiging.
11514. De naam van de computer waarop gebeurtenissen worden gelezen of geschreven.
11515. %1 is al geconfigureerd als TSX-computer.
11516. Waarde %1 voor de status is ongeldig. Het bereik van geldige waarden is van %2 tot en met %3.
11517. De waarde van de eigenschapsparameter moet %1 zijn.
11518. Geheugentekort bij voorziening.
11519. Er is een ernstige fout opgetreden bij de verzending van het Service Broker-bericht (bewerking %1): Fout: %2, status: %3. De verzending van het bericht wordt hervat over %4 seconden.
11520. De doelmatrix is niet compatibel met objecten binnen X.
11521. Het type Typenaam mag niet worden gebruikt als typeargument.
11522. Standaardwaarde opgeven voor leden die niet zijn gemarkeerd als 'override' of 'hide'
11523. De bewaarperiode voor de distributiedatabase moet groter zijn dan de bewaarperiode van bestaande niet-samenvoegpublicaties.
11524. Waarschuwing: het certificaat dat u hebt gemaakt is nog niet geldig. De begindatum ligt in de toekomst.
11525. Dispatcher wordt al uitgevoerd in de toepassing.
11526. er is al een assembly met dezelfde SQL-naam aanwezig in de huidige database
11527. Alle intranetcode krijgt het recht uit de installatiemap te lezen.
11528. numeric-gegevenstype, null-waarden toegestaan
11529. FILESTREAM-bestand %1 kan niet worden toegevoegd omdat de doelbestandsgroep slechts één bestand kan bevatten.
11530. Voor heterogene-publicatieservers moet @sync_method character of concurrent_c zijn.
11531. De publicatieweergaven voor samenvoegreplicatiepublicatie %1 kunnen niet worden gemaakt.
11532. Er bestaat geen rij (%2) voor het kenmerk (%1) in sys.%3%4.
11533. Machtiging voor codegroep op niveau ingesteld op X is gewijzigd in Y.
11534. Tabelfout: de FileStream-map voor de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3 maakt deel uit van bestandsgroep %4, maar hoort in bestandsgroep %5.
11535. Er zijn te veel back-upapparaten opgegeven voor de back-up- of herstelbewerking. %1 apparaten zijn toegestaan.
11536. Named pipe-verbindingen van de server zijn alleen beschikbaar voor lokale toegang. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
11537. De opgegeven bestandsnaam is ongeldig.
11538. 'dts horizontal partitions' en 'no dts horizontal partitions' zijn geen geldige waarden voor 'status'. Gegevenstransformaties zijn niet toegestaan voor de publicatie.
11539. XML-ontleding: regel %1, teken %2, naam verwacht
11540. Afspelen of pauzeren
11541. Of dit proces prioriteit krijgt wanneer het wordt gebruikt.
11542. De XP-retouraanroepfunctie %1 is mislukt in de uitgebreide procedure %2 omdat de functie is aangeroepen vanuit een UDF, waarmee het verzenden van gegevens niet is toegestaan.
11543. De introductie van FOREIGN KEY-beperking %1 in tabel %2 kan leiden tot cyclussen of meerdere trapsgewijze paden. Geef ON DELETE NO ACTION of ON UPDATE NO ACTION op of wijzig andere FOREIGN KEY-beperkingen.
11544. Het type van het item - Informatie, waarschuwing enz.
11545. Procedure %1 kan niet binnen een transactie worden uitgevoerd.
11546. Bronobject %1 moet een schemagebonden weergave zijn met minimaal een geclusterde index om te worden gepubliceerd als weergaveartikel met een op het logboek gebaseerde index.
11547. Servicewachtrij %1 kan niet rechtstreeks worden bijgewerkt.
11548. Het bestand %1 van de systeemcatalogus is gewijzigd. Het nieuwe pad wordt gebruikt wanneer u de database opnieuw start.
11549. Time-&out aanvraaguitvoering (seconden):
11550. Het primaire en secundaire object zijn al aan elkaar gekoppeld.
11551. De publicatie is ingesteld voor gebruik zonder dynamische filters, maar er zijn een of meer dynamische filters gevonden.
11552. %1 heeft met succes %2 pagina's verwerkt in %3.%4 seconden (%5.%6 MB/sec.).
11553. Verwijzingen naar door de gebruiker gedefinieerde typen in een andere database zijn niet mogelijk.
11554. Ongeldige coderingsopmaak.
11555. Het einde van de tape is bereikt. Verwijder tape %1 en plaats de volgende tape voor %2 van database %3.
11556. De eigenschap %1 van het artikel %2 kan niet worden gewijzigd.
11557. Het databaseobject in de artikelcache kan niet worden vergrendeld.
11558. Kan de timer niet beëindigen.
11559. Kan een beveiligingsfunctie niet evalueren.
11560. Het artikel bestaat niet.
11561. De bewerkingen MERGE en CONCATENATE kunnen alleen worden uitgevoerd op objecten in dezelfde database. De objecten %1 en %2 bevinden zich in verschillende databases.
11562. De baud-rate die moet worden gebruikt voor deze seriële poort.
11563. 6.x-publicatie.
11564. Het tekstindelingsprogramma kan de documentcontext niet instellen vanwege fout: X.
11565. Het minimale vertrouwensniveau voor een assembly instellen
11566. Het spiegelen van databases kan niet worden ingeschakeld. Database %1 heeft het kenmerk Alleen-lezen op een van de partners.
11567. Kan X niet maken omdat er al een bestand of map met die naam bestaat.
11568. Kan de Windows KTM (Kernel Transaction Manager) niet maken: 0x%1.
11569. Aantal gestarte uitvoeringen
11570. Een kolom komt meerdere keren voor in de ORDER BY-lijst. Kolommen in de ORDER BY-lijst moeten uniek zijn.
11571. In een schemagebonden object of een beperkingsexpressie moet voor %1 %2 een naam worden opgegeven die uit twee delen bestaat.
11572. De procedure wordt alleen ondersteund op heterogene-publicatieservers. Publicatieserver %1 is een SQL Server-publicatieserver.
11573. Geclusterde exemplaren worden niet ondersteund in deze editie van SQL Server.
11574. Niet-gedefinieerde kenmerkvlag ingesteld of de import- en exportvlaggen zijn gelijktijdig ingesteld.
11575. Het gedeelde kenmerk in naamruimte 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' kan alleen worden gebruikt in gecompileerde bronwoordenboeken.
11576. initeventlog: kan de service EventLog niet initialiseren voor sleutel %1.
11577. Er bevinden zich niet-ondersteunde normaliseringsmarkeringen in de metagegevens van de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
11578. De IAM-pagina %1 voor de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) is verantwoordelijk voor pagina's in de bestandsgroep %7 die deel moeten uitmaken van de bestandsgroep %8.
11579. Subsysteem voor wachtrijweergave van replicatietransacties
11580. VAN MAKELAAREXEMPLAAR
11581. Het aantal WaitHandles moet minder dan of gelijk aan 64 zijn.
11582. Procedure %1 kan %2 niet uitvoeren voor bron %3. De serverfout is %4.
11583. Er zijn bulksgewijs geregistreerde bewerkingen in de database. Voer BACKUP LOG uit.
11584. Servergebruiker %1 is geen geldige gebruiker in database %2. Voeg eerst de gebruikersaccount toe aan de database.
11585. Het volume dat op %1 is gekoppeld, heeft niet de verwachte back-upsetidentiteit. Mogelijk is het volume verouderd omdat deze mediafamilie op een later tijdstip is overschreven. Zoek in dat geval het juiste volume, met volgnummer %2 van mediafamilie %3.
11586. SQL-webassistent: de waarde voor @targetdate is ongeldig. Geef een geldige datum na 01-01-1900 op.
11587. De waarde van het oneindigheidslid is niet geldig in de Matrix.
11588. Opgegeven waarde bevat ongeldige HTTP Header-tekens.
11589. Object moet van het type DateTime zijn.
11590. Standaardcodering van bijlagen
11591. Kan geen toegang krijgen tot in de cache opgeslagen eigenschappen in een patroon dat is geretourneerd vanuit GetCurrentPattern.
11592. De service %1 in de FROM SERVICE-component moet overeenkomen met de service %2 waarnaar wordt verwezen door %3 = %4.
11593. Momenteel niet in een uitzonderingsblok.
11594. De declaraties komen niet overeen voor parameter %1. De .NET Framework-verwijzing en T-SQL OUTPUT-parameterdeclaraties moeten overeenkomen.
11595. 0 (alle stappen) ..
11596. Kolomnaam %1 bestaat niet in de doeltabel of -weergave.
11597. Ophalen van cache is mislukt: X.
11598. Het genereren van cookies is mislukt in de %1-instructie.
11599. Een rollenbeheerdersprovider toevoegen en configureren.
11600. Treedt op als Interval is verstreken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions