English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6401. De consistentie van de SQL Server-catalogus of Service Broker wordt niet gecontroleerd omdat er geen databasemomentopname kan worden gemaakt of omdat u WITH TABLOCK hebt opgegeven voor DBCC CHECKDB.
6402. Er is een fout opgetreden tijdens het herstellen van database %1. Kan geen verbinding maken met MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) om de eindstatus van transactie %2 te controleren. Repareer MS DTC en voer het herstel opnieuw uit.
6403. De stroom is geen geldig bronbestand.
6404. De bewerking is niet toegestaan voor sockets die niet op een stroom zijn gericht.
6405. 4-byte integer-gegevenstype
6406. %1Kenmerk %2:%3 is dubbel
6407. De opgegeven eigenschap wordt niet ondersteund door deze codec.
6408. Database %1 is nog niet hersteld. Wacht even en probeer het later opnieuw.
6409. De volgorde van dit item in het gebeurtenissenlogboek.
6410. De validatie van het wachtwoord is mislukt. De account is vergrendeld.
6411. Fout bij het laden van de assembly
6412. Type %1 is geen door de gebruiker gedefinieerd type.
6413. Pool van backbuffer voldoet niet aan de vereisten voor het brontype.
6414. De eigenschap CurrentContext van de LicenseManager is al door een andere gebruiker vergrendeld.
6415. De lengte van de apparaatnaam is nul. De naam is ongeldig. Geef de BACKUP-instructie opnieuw op met een geldige apparaatnaam.
6416. De laatste synchronisatietijd van de cachevermelding = X.
6417. Kan de beperking niet maken. Zie voorgaande fouten.
6418. Geef %1 of %2 op.
6419. De methodenaam %1 is ongeldig voor de aanroep van een UserDefinedType-methode.
6420. Kan tijdelijk bestand voor download niet maken.
6421. De server is gestart met de optie '-f'. De controlefunctie wordt niet gestart. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
6422. Geen enkele route komt overeen met de doelservicenaam voor deze conversatie. Maak een route naar de doelservicenaam zodat berichten in deze conversatie kunnen worden bezorgd.
6423. Kan geen tekstgegevens vinden voor %1, id %2 tijdens het samenstellen van de opdracht.
6424. Begintijd : %1
6425. De startIndex-verwijzing en de lengte verwijzen niet naar een geldige tekenreeks.
6426. Kan tabel %1 niet publiceren voor zowel een samenvoegpublicatie als een publicatie met de optie voor het bijwerken van abonneeservers.
6427. De toepassingsnaam (bronnaam) die wordt gebruikt voor het schrijven van gegevens naar het gebeurtenislogboek.
6428. functie
6429. Deze server is al aangemeld bij MSX %1.
6430. De OLE DB-voorziening %1 voor de gekoppelde server %2 heeft een ongeldige indexdefinitie geretourneerd voor de tabel %3.
6431. De omvang (%1) die is gegeven aan de %2 %3, overschrijdt de toegestane maximumomvang (%4).
6432. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De aanvraagheader van de arbitrage is ongeldig.
6433. %1 Aanmelding is gelukt voor de gebruiker %2. Verificatiemodus: %3. %4
6434. Afgeleide klassen moeten een implementatie leveren.
6435. Type %1.%2 is gemarkeerd voor door de gebruiker gedefinieerde serialisatie, maar implementeert niet de %3.%4 interface.
6436. Hoge tonen verlagen
6437. Het cacheprotocol heeft een antwoord geretourneerd dat in de cache is geplaatst. De cachevermelding is echter ongeldig omdat deze een null-stroom heeft. (Cache Key = X).
6438. De inventarisatie is niet gestart. Roep MoveNext aan.
6439. Toegang tot het pad X geweigerd.
6440. Query's zijn niet toegestaan in WAITFOR.
6441. Ongeldige serialisatie-indeling (%1) voor type %2.%3.
6442. Indeling van antwoord-chunk is ongeldig
6443. Ongeldig Unicode-codepunt gevonden bij index X.
6444. De referentiesleutel 'originating_server_id' van tabel %1 heeft geen overeenkomstige waarde in de weergave 'dbo.sysoriginatingservers_view' waarnaar wordt verwezen.
6445. De taalinstelling is gewijzigd in %1.
6446. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (sql_variant) heeft een ongeldig type voor type-specifieke metagegevens.
6447. De vergrendeling door de beheertoepassing voor replicatiesamenvoeging kan niet worden verkregen voor database %1. Mogelijke oorzaken zijn dat een actieve momentopname werd uitgevoerd toen het schema werd gewijzigd (DDL) of dat is geprobeerd de beheerprocedure te wijzigen.
6448. Niet-geïnitialiseerde tekenreeksen kunnen niet worden gemaakt.
6449. bit-gegevenstype, null-waarden toegestaan
6450. Transmissiekanaal wordt gesloten door service.
6451. Het volledige nummer waarmee het bericht wordt geïdentificeerd in het DLL-gebeurtenisberichtbestand.
6452. Fout tijdens een cryptografische bewerking.
6453. De regel is gebonden aan het gegevenstype.
6454. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. Deze bevat een of meer methoden voor het xml-gegevenstype.
6455. Het FILESTREAM-gegevensbestand kan niet worden verwijderd omdat van het logboekbestand ervan geen back-up is gemaakt.
6456. Object moet van het type Double zijn.
6457. Onverwachte Stroke in PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
6458. Een PROB_MATCH-projectitem in de PROB_MATCH SELECT-lijst is ongeldig.
6459. Het venster is al geregistreerd voor tekenpeninvoer.
6460. WebClient ondersteunt gelijktijdige I/O-bewerkingen niet.
6461. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3. Een rij moet deel uitmaken van partitie nummer %4, maar is gevonden in partitie nummer %5. Dit zijn de mogelijke extra of ongeldige sleutels voor:
6462. Voor tabel %2 kan geen referentiesleutelbeperking %1 worden gedefinieerd met een trapsgewijze DELETE of UPDATE. Voor de tabel is een INSTEAD OF DELETE of UPDATE TRIGGER gedefinieerd.
6463. %1 is mislukt omdat type %2 niet overeenkomt met de %3 specificatie vanwege veld %4.
6464. SQL-webassistent: de parameter @blobfmt is niet op de juiste wijze opgegeven.
6465. De object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5) , pagina-id %6, rij-id %7. De kolom %8 is een var-kolom met een NULL-waarde en een gegevenslengte die niet nul is
6466. Er bestaat geen waarde met deze naam.
6467. De configuratiewaarde voor Switch X is ongeldig.
6468. Als u deze aangepaste sessiestatusdatabase in uw webtoepassing wilt gebruiken, geeft u deze op in het configuratiebestand via de kenmerken allowCustomSqlDatabase en sqlConnectionString in de sectie \.
6469. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @module_or_batch geen large object kan zijn wanneer @type object is.
6470. Kan niet lezen vanuit de stroom.
6471. Replicatie: het verlopen abonnement wordt weggehaald
6472. Onverwacht serverantwoord ontvangen
6473. Kan de naam van systeemdatabase %1 niet wijzigen.
6474. De gevraagde bewerking is ongeldig voor DynamicMethod.
6475. Het gebruik van NOLOCK- of READUNCOMMITTED-aanwijzingen in de FROM-component van een UPDATE- of DELETE-instructie in de doeltabel van de instructie (%1) is afgeschaft. Deze aanwijzingen hebben op deze locatie geen effect. Microsoft adviseert u deze aanwijzingen uit deze instructie te verwijderen. Ondersteuning voor deze aanwijzingen op deze locatie wordt verwijderd in een toekomstige versie van SQL Server.
6476. Eigenschap of veld %1 voor type %2 in assembly %3 is niet statisch.
6477. StylusPointDescription ondersteunt maximaal 31 knoppen.
6478. U kunt de artikeleigenschappen ins_cmd, upd_cmd en del_cmd niet wijzigen omdat de publicatie DTS of de optie voor het bijwerken van abonneeservers toestaat.
6479. De onderdeelnaam komt niet overeen met het type inhoud ervan.
6480. De agent wordt afgesloten. Zie de taakgeschiedenis van de SQL Server Agent voor de taak %1 voor meer informatie.
6481. Poging tot omleiding van activering voor type Typenaam, X. Dit is niet toegestaan, omdat een bekend servicetype al met dit type is geregistreerd of omdat het geregistreerde type als geactiveerd servicetype is geregistreerd.
6482. De samenvoeg-triggers kunnen niet worden gemaakt voor tabel %1.
6483. De transactienaam moet worden opgegeven als deze wordt gebruikt met de markeringsoptie.
6484. Het argument top_n_by_rank (%1) moet groter zijn dan nul.
6485. Aan objecten van dit type is geen ruimte toegewezen.
6486. De bewerking is niet toegestaan voor niet-ingeschakelde elementen.
6487. Hiermee wordt aangegeven of de DTR-regel (Data Terminal Ready) moeten worden ingeschakeld tijdens de communicatie.
6488. Een rijenset-id kan niet worden opgehaald vanuit logboekrecords die zijn gegenereerd vanuit een op een tekstaanwijzer gebaseerde bewerking.
6489. De gebruiker heeft onvoldoende machtigingenom een of meer van de opgegeven databases af te stemmen.
6490. De breedte moet groter dan of gelijk zijn aan DrawingAttributes.MinWidth en kleiner dan of gelijk zijn aan DrawingAttribute.MaxWidth.
6491. Teller X bestaat niet.
6492. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat vereist type %1 niet bestaat of niet correct is gedefinieerd in de bijgewerkte assembly.
6493. De ondergrenzen van de matrix moeten identiek zijn.
6494. Microsoft SQL Server Maximum Conflict Resolver
6495. %1 is geen herkende %2.
6496. Kan niet bulksgewijs laden. Gesorteerde kolom %1 is meerdere malen opgegeven. Waarschijnlijk is de gegevensstroom gesorteerd.
6497. Een parallelle bewerking kan niet worden gestart vanaf een DAC-verbinding.
6498. Cache-Control van antwoord = private+Headers, deze koppen worden verwijderd.
6499. Kan geen sleutel maken zonder een encryptor op te geven.
6500. %1Kenmerk %2 is meerdere keren gedeclareerd binnen %3

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions