English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2701. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat de route naar de bestemming ongeldig is.
2702. Herstel tot een momentopname is niet toegestaan voor de hoofddatabase.
2703. De binaire stroom X bevat geen geldige BinaryHeader. Mogelijke oorzaken zijn een ongeldige stroom of objectversiewijziging tussen serialisatie en deserialisatie.
2704. De informatie van de beveiligingsdescriptor is niet geldig.
2705. X HitTestParameters worden niet ondersteund in Y.
2706. Kan de parameterwaarde %1 niet bijwerken of wijzigen voor heterogene publicaties.
2707. CREATE UNIQUE INDEX is beëindigd omdat een dubbele sleutel is gevonden voor objectnaam %1 en indexnaam %2. De waarde van de dubbele sleutel is %3.
2708. Argument is geen machtigingselement.
2709. Index-id %1 voor tabel %2 (opgegeven in de FROM-component) bestaat niet.
2710. Er is een fout opgetreden bij het parseren van de cookie-kop van Uri X.
2711. De indelingsspecificatie is ongeldig: %1.
2712. Kan de server %1 niet weghalen omdat deze wordt gebruikt als een publicatieserver in replicatie.
2713. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. De tabel %1 heeft een kolomniveau-controlebeperking %2 voor kolom %3 die niet kan worden geladen voor semantische validatie.
2714. De geserialiseerde MaxCapacity-eigenschap van StringBuilder moet positief zijn en groter dan of gelijk aan de String-lengte.
2715. Er zijn geen databasegegevens gevonden in de artikelcache.
2716. Bron X bestaat al op de lokale computer.
2717. De opgegeven gebeurtenistypen zijn niet geldig voor het opgegeven doelobject.
2718. Kan niet bulksgewijs laden. Fout bij het lezen van het aantal kolommen voor opmaakbestand %1.
2719. De snapshot-isolatietransactie is mislukt in database %1 omdat de database geen snapshot-isolatie toestond toen de huidige transactie werd gestart. Mogelijk kunt u de transactie opnieuw uitvoeren.
2720. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een join bevat met een afgeschafte Transact SQL-join-syntaxis ( *= and =* ). Een mogelijkheid is de operator = (niet-outer join) te gebruiken.
2721. Kan %1 op %2 niet uitvoeren. De waarde bestaat niet.
2722. Herstel: off-rowgegevenskolom met id %1, voor object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) op pagina %7, sleuf %8 is verwijderd.
2723. Meer informatie over dit vertrouwensniveau
2724. X mag niet negatief zijn.
2725. De aanvraag is niet uitgevoerd omdat de batch is afgebroken. Dit kan worden veroorzaakt door een afbrekingssignaal van de client, of doordat in dezelfde sessie een andere aanvraag wordt uitgevoerd, waardoor de sessie bezet is.
2726. Kan geen RANGE-partitiefunctie maken met verschillende parametertypen.
2727. Voor deze bewerking was OperationCompleted al aangeroepen. Verdere aanroepen zijn ongeldig.
2728. Het is niet toegestaan een sleutelverzameling te wijzigen die is afgeleid van een woordenboek.
2729. Kan de handler voor servicebeheer niet registreren. RegisterServiceCtrlHandler is mislukt en retourneert de volgende fout: %1.
2730. De selectielijst voor de INSERT-instructie bevat minder items dan de invoeglijst. Het aantal SELECT-waarden moet overeenkomen met het aantal INSERT-kolommen.
2731. Server %1 is geen abonneeserver.
2732. Er is geen persoonlijke sleutel voor het beveiligingscertificaat dat aan de database-principal (id: %1) is gebonden. Het is mogelijk dat het certificaat onjuist is gedefinieerd of geïnstalleerd. Installeer het certificaat opnieuw of maak een nieuw certificaat.
2733. Cache-Control van cache = X.
2734. %1-opties %2 en %3 veroorzaken conflicten.
2735. Gebruik de eigenschap Blocking om de status van de socket te wijzigen.
2736. Poging tot het oproepen van gegevens uit een lege kanaalfilterstack.
2737. De parameter voor OPENXML-markeringen moet van het gegevenstype int zijn.
2738. Kan back-upbestand %1 niet gebruiken, omdat het oorspronkelijk is geformatteerd met sectoromvang %2 en dit apparaat een sectoromvang van %3 heeft.
2739. Er is een interne fout opgetreden in de Service Broker: een object heeft niet de juiste status voor deze bewerking. Deze fout wijst op een ernstig probleem met SQL Server. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en de Windows-gebeurtenislogboeken op informatie die wijst op mogelijke hardwareproblemen.
2740. Kan geen matrix maken van TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- of RuntimeArgumentHandle-objecten.
2741. Een lege GUID is niet geldig voor X.
2742. Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van CREATE/ALTER DB. Zie de vorige fout voor meer informatie.
2743. FILEGROWTH mag voor bestand %1 niet groter zijn dan MAXSIZE.
2744. Kan de weergave of functie %1 niet bijwerken omdat deze aggregaten of een DISTINCT-component bevat.
2745. Lokale machtigingsregels
2746. @dynamic_snapshot_location kan geen niet-lege tekenreeks zijn als @alt_snapshot_folder niet leeg of niet null is.
2747. Kan geen kolommen met een ongeldige DisplayIndex toevoegen aan de verzameling DataGrid.Columns.
2748. Van het laatste gedeelte van het logboek voor database %1 is nog geen back-up gemaakt. Maak een back-up van het logboek met BACKUP LOG WITH NORECOVERY als het logboek gegevens bevat die u niet wilt kwijtraken. Geef de WITH REPLACE- of WITH STOPAT-component van de RESTORE-instructie op als u de inhoud van het logboek wilt overschrijven.
2749. Kan de waarde voor OPENXML-kolom %1 niet wijzigen in het gegevenstype sql_variant. De waarde is te lang. Wijzig het gegevenstype van deze kolom in text, ntext of image.
2750. De SSPI-context is ongeldig.
2751. Pad kan niet null zijn.
2752. Fout bij binden aan doelmethode.
2753. Taakstappen:
2754. On line indexbewerkingen kunnen alleen worden uitgevoerd in de Enterprise-editie van SQL Server.
2755. Als er een computernaam is opgegeven, moet er een categorie worden opgegeven.
2756. X is geen geldig virtueel pad.
2757. Een tabel uitschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid. Vereist de optie -t.
2758. Er zijn geen machtigingen om te controleren.
2759. Aanmelding %1 is eigenaar van een of meer multiservertaken. Het eigenaarschap van deze taken kan alleen worden toegewezen aan leden van rol %2.
2760. Het eindpunt %1 is een ingebouwd eindpunt en kan daarom niet worden weggehaald. Gebruik de protocolconfiguratiehulpprogramma's om ADD of DROP Transact-SQL-eindpunten toe te voegen (ADD) of te verwijderen (DROP).
2761. Kan geen machtigingenset met de opgegeven naam vinden.
2762. Een andere synchronisatiepartner kan alleen op de publicatieserver worden geconfigureerd.
2763. Parameter %1 is alleen bestemd voor heterogene-publicatieservers. De parameter moet %2 zijn voor SQL-publicatieservers.
2764. Aan doelserver %1 zijn geen taken toegewezen.
2765. De eigenschapswaarde X moet groter zijn dan nul.
2766. Waarschuwing: de assembly van Microsoft .Net Framework %1 die u registreert is niet volledig getest in een host-omgeving voor SQL Server.
2767. Geen toegang tot een gesloten registersleutel.
2768. X, Cache is niet bijgewerkt op basis van het huidige cacheprotocol = Y.
2769. De poort is gesloten.
2770. Er is een push-abonnement op publicatieserver %1. Alleen pull-abonnementen en anonieme abonnementen kunnen worden gekopieerd.
2771. Ten minste één van de volgende parameters moet worden opgegeven. %1.
2772. Rekenkundige overloopfout voor type %1, waarde = %2.
2773. Geanalyseerde services: %1
2774. %1De tekstsectie is onbepaald. Het volgende ontbreekt: `
2775. Geef de openbare sleutel van de sterke naam op. Naam en versie zijn optioneel maar zorgen voor een veiligere voorwaarde.
2776. De partitiefunctie-instructie kan niet worden gewijzigd. Kan de tabel %1 niet opnieuw partitioneren door de partitiefunctie %2 aan te passen omdat de bijbehorende geclusterde index %3 is uitgeschakeld.
2777. De stroom ondersteunt geen gelijktijdige I/O-lees- of -schrijfbewerkingen.
2778. Kan geen traceerbestand maken.
2779. De syntaxis bij het trefwoord %1 is onjuist.
2780. Niet-ondersteund gebruik van een waarde getypeerd QName in knooppunt %1
2781. De methode X.CreateClock heeft een al bestaand object geretourneerd in plaats van een nieuw object dat eigenschappen overneemt van TimelineClock.
2782. Voor deze BackgroundWorker wordt weergegeven dat er geen voortgang wordt gerapporteerd. Pas WorkerReportsProgress aan zodat de functie weergeeft dat er voortgang wordt gerapporteerd.
2783. Het abonnement is alleen-lezen. Het kan niet worden bijgewerkt.
2784. De conversatie-handle {%1-%2-%3-%4%5-%6%7%8%9%10%11} is ongeldig.
2785. Per query kan slechts één exemplaar van de BULK-rijensetvoorziening worden gebruikt.
2786. CREATE FUNCTION is mislukt omdat er geen kolomnaam is opgegeven voor kolom %1.
2787. Type Typenaam is niet gevonden.
2788. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat het paginatype is gewijzigd tijdens het verkleinen.
2789. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Het afleiden is ongeldig omdat het kenmerk 'final' is opgegeven op het basistype.
2790. Dubbele naam voor onderdeel X. Namen voor onderdelen moeten uniek en hoofdlettergevoelig zijn.
2791. De NativeDigits-matrix moet precies tien leden bevatten.
2792. Het artikel kan niet worden gemaakt op tabel %1 omdat het meer dan %2 kolommen bevat en bijhouden op kolomniveau wordt gebruikt. Verklein het aantal kolommen in de tabel of wijzig het bijhouden in rijniveau.
2793. Index %1 op tabel %2 kan niet worden uitgeschakeld. De vereiste machtiging is geweigerd om referentiesleutel %3 op tabel %4, die deze index gebruikt, uit te schakelen.
2794. Interne fout. De buffer voor het lezen van de kolomwaarde is te klein. Voer DBCC CHECKDB uit om te controleren op beschadigingen.
2795. De controle is afgebroken. Tijdens het verzamelen van feiten is een fout geconstateerd. Mogelijk is er onvoldoende geheugen op tempdb of is een systeemtabel niet consistent. Controleer de voorgaande fouten.
2796. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 retourneert een %3-index %4 met het ongeldige bladwijzervolgnummer %5.
2797. Het opgegeven veld moet worden gedeclareerd voor een generieke typedefinitie.
2798. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor de eigenschap filter_type. Geldige waarden zijn 1 (alleen join-filter), 2 (alleen logische-recordrelatie) en 3 (join-filter en logische-recordrelatie).
2799. DDL-replicatie resulteert in gedwongen herinitialisatie omdat de publicatie %1 de tekenmodus bcp gebruikt of omdat de tijdstempel/identiteitskolom alleen voor het artikel %2 wordt gerepliceerd als basistype.
2800. De beveiligings-id mag niet de eigenaar zijn van dit object.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions