English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8001. Kan de parameter %1 niet wijzigen terwijl de publicatie abonnementen heeft.
8002. De poging om de OLE-bibliotheek te initialiseren is mislukt. Controleer of de juiste versies van de OLE DLL's op deze computer zijn geïnstalleerd.
8003. Het onderhouden van de geïndexeerde weergave %1 is mislukt omdat de weergave een expressie op basis van statistische resultaten bevat. Een mogelijkheid is de geclusterde index weg te halen uit de weergave.
8004. De CHECK-instructie is afgebroken. De database bevat uitgestelde transacties.
8005. De %1-waarde voor opgeslagen procedure %2 is ongeldig.
8006. BobMgr::GetBuf: het schrijven naar een grote uitvoerbuffer bij het sorteren is niet voltooid na %1 seconden.
8007. De tekenreeks is niet als geldige DateTime herkend.
8008. Er is een fout gevonden in kolom, parameter of variabele #%1: er kan geen kolombreedte worden opgegeven voor gegevenstype %2.
8009. De conversie van char-gegevenstype naar een datetime-gegevenstype heeft geresulteerd in een datetime-waarde buiten het bereik.
8010. De buffergrootte is ontoereikend.
8011. Gebruiker of rol %1 bestaat niet in deze database.
8012. Van server %3, database %4 is het ongeldige of onverwachte bericht voor het spiegelen van databases %1 met het type %2 ontvangen.
8013. Het conversatie-eindpunt met de id %1 en is_initiator: %2 verwijst naar de ongeldige conversatie-handle %3.
8014. %1De waarde van het %2-facet valt buiten het geldige bereik
8015. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 bevat meerdere tabellen die overeenkomen met de naam %3.
8016. Kan een aanroep voor deze socket niet blokkeren omdat een eerdere asynchrone aanroep wordt verwerkt.
8017. De Microsoft SQL Server-service (mssqlserver%1%2) wordt afgesloten. De systeembeheerder moet deze service starten.
8018. SELECT INTO is mislukt omdat het door de gebruiker gedefinieerde type %1 niet bestaat in de doeldatabase.
8019. CREATE DEFAULT en DROP DEFAULT worden verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van CREATE DEFAULT en DROP DEFAULT bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan standaarddefinities, die u kunt maken met het trefwoord DEFAULT van ALTER TABLE of CREATE TABLE.
8020. Kan geen machtigingen verlenen, weigeren of intrekken aan of van speciale rollen.
8021. De parameters @article en @join_articlename kunnen niet dezelfde waarde hebben.
8022. Het opgegeven venster behoort niet tot de huidige thread.
8023. De servicemanager kan de sessiesleutel voor het coderen van een bericht niet ophalen.
8024. Er zijn geen andere talen beschikbaar.
8025. De variabele %1 kan niet als parameter worden gebruikt. Aan een CURSOR OUTPUT-parameter mag geen cursor zijn toegewezen voordat de procedure wordt uitgevoerd.
8026. Het CultureInfo-object dat voor nummervervanging wordt gebruikt, moet een specifieke cultuur zijn, geen neutrale cultuur of InvariantCulture.
8027. De gebiedsinstructie X bevat ongeldige tekens. RegionText kan geen nieuwe regeltekens bevatten.
8028. Een CONTAINS- of FREETEXT-predikaat geldt slechts voor één tabel of geïndexeerde weergave. Kwalificeer het gebruik van * met de naam van een tabel of geïndexeerde weergave.
8029. Beperkingskolom %1 is niet gevonden in tabel %2.
8030. X is geen geldige waarde voor dit besturingselement.
8031. Er is geprobeerd een native serverbewerking (%1) uit te voeren buiten het geldige bereik.
8032. De conversatiegroep %1 is weggehaald.
8033. XML-ontleding: regel %1, teken %2, eindcode komt niet overeen met begincode
8034. Expires instellen =X.
8035. @freq_interval moet tussen 1 en 31 liggen voor een maandelijkse taak.
8036. Providerinstellingen.
8037. Artikelen kunnen slechts in één peer-to-peer-publicatie worden opgenomen. [%1].[%2] is al opgenomen in peer-to-peer-publicatie %3.
8038. De XML-rijlabelnaam voor FOR XML bevat een ongeldige XML-id. %1(0x%2) is het eerste onjuiste teken.
8039. De systeemfunctie ReadFileEx, die is uitgevoerd voor bestand %1, heeft maar %2 bytes gelezen. De waarde %3 wordt verwacht.
8040. Replicatiedatabaseoptie %1 kan alleen worden ingesteld als de database een publicatiedatabase of distributiedatabase is.
8041. Onjuiste benoemde \k<...>-retourverwijzing.
8042. Service niet beschikbaar, controleverbinding sluiten
8043. Stroom ondersteunt schrijfbewerkingen niet.
8044. Het opgegeven object mag geen exemplaar zijn van een generiek type.
8045. Object-id %1 (object %2): kan geen berekende kolommen en door de gebruiker gedefinieerde typen voor dit object controleren omdat de CLR (Common Language Runtime) is uitgeschakeld.
8046. Toegangsmethoden voor gebeurtenis X ontbreken.
8047. MinFresh van clientbeleid = X.
8048. De distributieserver is niet op de juiste wijze geïnstalleerd.
8049. Codering door de computersleutel kan niet worden toegevoegd aan de servicehoofdsleutel omdat de servicehoofdsleutel niet kan worden gedecodeerd of niet bestaat.
8050. De gebruiker is niet gemachtigd om database %1 te wijzigen of de database bestaat niet.
8051. Beperking %1 bestaat niet.
8052. Dubbele dynamische-modulenaam binnen een assembly.
8053. De selector komt al op de lijst met gecontroleerde selectoren voor.
8054. Unicode-vervangingstekens moeten worden uitgeschreven als paar in dezelfde aanroep, en niet afzonderlijk. U kunt in plaats hiervan een tekenmatrix doorgeven.
8055. Het attribuut X moet op een integerwaarde worden ingesteld.
8056. De voorziening heeft een serverfout veroorzaakt in een extern proces.
8057. decimal-gegevenstype, null-waarden toegestaan
8058. Het gebruik van de afgeschafte syntaxis voor indexopties. De afgeschafte syntaxisstructuur voor relationele indexopties wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze syntaxisstructuur bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die momenteel gebruikmaken van deze functie.
8059. Een nieuwe machtigingenset maken
8060. De tekenreeks kan niet de lengte nul hebben.
8061. De volgorde van de kolommen is niet opgegeven in het object dat de rijenset heeft gemaakt. De opdracht is opnieuw uitgevoerd om de volgende ophaalpositie terug te zetten op de oorspronkelijke positie, en de volgorde van de kolommen is gewijzigd.
8062. De hash moet worden voltooid voordat de hash-waarde wordt opgehaald.
8063. Stel AWE Enabled in op 1 in de configuratieparameters om gebruik van extra geheugen toe te staan.
8064. %1Kenmerk %2 is meerdere keren gedeclareerd
8065. Er wordt een poging gedaan om de gedistribueerde transacties met MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) waarover twijfel bestaat te herstellen. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
8066. Ongeldige waarde.
8067. Een cultuur moet binnen X stappen kunnen terugvallen op de Invariant Culture om een bovenliggend element te zijn. Helaas is de terugvalketen van cultuur Y te lang. Selecteer een andere cultuur.
8068. wachten
8069. Kan weergave %1 niet bijwerken omdat deze of een weergave waarnaar deze verwijst, is gemaakt met de optie WITH CHECK OPTION en de definitie ervan de TOP-component bevat.
8070. De waarde van X moet een NaN zijn, of een eindige waarde die groter dan of gelijk aan 1 is.
8071. Exemplaarnaam van het prestatiemeterobject.
8072. De beperking voor type %1 is ongeldig. Een onderdeel 'sequence' mag alleen worden beperkt door 'element' of 'sequence'.
8073. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 levert inconsistente metagegevens. Tijdens het uitvoeren is een extra kolom verschaft die bij het compileren niet is gevonden.
8074. %1 bestaat niet in de huidige database.
8075. Bij het opgeven van FieldInfo voor het herstellen van een genest type moet ook een geldige id voor dat containerobject worden opgegeven.
8076. De aanmelding is mislukt. Het aantal gelijktijdige gebruikers komt al overeen met het aantal geregistreerde licenties (%1 ) voor deze server. Als u het maximum aantal gelijktijdige gebruikers wilt verhogen, schaft u extra licenties aan en registreert u deze vervolgens met het onderdeel Licentieverlening van het Configuratiescherm.%2
8077. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de functie %1 van het type %2 niet meer voldoet aan de indexeerbaarheidsvereisten en wordt gebruikt voor permanente berekende kolom %3 van tabel %4.
8078. Er is niets opgegeven voor het decoderen van de metagegevens van de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
8079. in verschillende belangrijke kolommen van systeemtabellen. De volgende
8080. Er is een andere HwndTarget aan dit venster gekoppeld.
8081. De time-out voor het abonnement op querymeldingen is ongeldig. Het toegestane bereik ligt tussen 1 en 2147483647.
8082. Kolom %1 kan niet in een IF UPDATE-component worden gebruikt. Het is een berekende kolom.
8083. Er zijn meer kolommen opgegeven in een samengevoegde expressie die een outer-verwijzing bevat. Als een expressie die wordt samengevoegd een outer-verwijzing bevat, moet die outer-verwijzing de enige kolom in de expressie zijn waaraan wordt gerefereerd.
8084. Alle code van de lokale computer wordt door de codegroep volledig vertrouwd
8085. Toegang geweigerd. Mogelijk beschikt u niet over beheerdersreferenties voor deze taak. Neem contact op met de systeembeheerder voor ondersteuning.
8086. Kan X niet als aanbieder van het kanaalfilter gebruiken. Interfacetype wordt niet geïmplementeerd.
8087. Biedt de standaard-ASP.NET-account (op basis van O/S) de mogelijkheid om automatisch databases in Sql Server Express (SSE) te maken door de account aan de rol dbcreator toe te voegen.
8088. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van de id van de sessiesleutel is %1, maar moet %2 bytes zijn. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
8089. FORXML XMLSCHEMA kan niet worden gebruikt met een getypeerde XML-kolom waarvan de schemacollectie leeg is.
8090. Het IAsyncResult-object is niet afkomstig van de corresponderende async-methode voor dit type, of EndWrite is meermaals aangeroepen met hetzelfde IAsyncResult.
8091. Als u wijzigingen aanbrengt in dit bestand, kan dit onjuist gedrag veroorzaken wanneer
8092. De syntaxis ONLINE/OFFLINE voor bestanden kan niet met CREATE DATABASE worden gebruikt.
8093. Ongeldige URI: het Uri-schema is te lang.
8094. De voor %1 opgegeven kenmerkwaarde is ongeldig.
8095. Het spiegelbeheer van de makelaar is niet volledig geïnitialiseerd.
8096. Assembly-isolatie per gebruiker
8097. De fysieke naam kan niet NULL zijn.
8098. De aanvraag is mislukt.
8099. Voor artikel %1 moet kolomtracering worden ingeschakeld om conflictoplosser %2 te gebruiken. De standaardconflictoplosser wordt gebruikt om conflicten met dit artikel op te lossen.
8100. Er zijn meer dan 255 kolommen opgegeven in de COMPUTE-component. Deze metagegevens kunnen niet naar een 6.5-client worden verzonden.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions