English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7201. naam wijzigen
7202. Kan assembly Assembly-naam niet vinden.
7203. Kan type niet ophalen uit tekenreeks X, die is ingesloten in een aangepaste attribuutblob.
7204. sp_mergesubscription_cleanup moet worden aangeroepen voor de abonneedatabase
7205. De verzameling mag niet leeg zijn.
7206. %1 taken zijn verwijderd.
7207. De grootte van de id-autoriteit mag niet meer bedragen dan 6 bytes.
7208. Een klasse die is afgeleid van een Uri heeft de invoertekenreeks niet geaccepteerd als een geldige absolute Uri.
7209. Object-id %1, index-id %2, partitie-id ID %3, cluster-id ID %4 (type %5): de pagina %6 kan niet worden verwerkt. Zie de andere fouten voor meer informatie.
7210. Kan trigger %1 niet uitschakelen in tabel %2 omdat deze is vereist voor een bij te werken publicatie.
7211. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 heeft een in line limiet van %2 voor tekst in rijgegevens die afwijkt van waarde %3 die wordt gebruikt in tabel %4.
7212. Er is een FOR XML EXPLICIT-stack-overloop opgetreden. Circulaire relaties tussen bovenliggende labels zijn niet toegestaan.
7213. Ongeldige kop voor CacheControl = X.
7214. Voor de syntaxis van schakelopties typt u MSBuild /help
7215. Kan Unicode-teken \u{0:X4} bij index {1} niet omzetten naar opgegeven codepagina.
7216. DBCC DBREINDEX kan niet worden gebruikt voor systeemtabellen.
7217. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de aggregaatfunctie %3 wordt gebruikt. Een mogelijkheid is de aggregaatfunctie te verwijderen, de weergave niet te indexeren of een andere aggregaatfunctie te gebruiken. Vervang AVG bijvoorbeeld door SUM en COUNT_BIG of COUNT door COUNT_BIG.
7218. Het ADDRESS van de route %1 kan niet TRANSPORT zijn wanneer SERVCE_NAME is opgegeven.
7219. Kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren omdat het minimale querygeheugen niet beschikbaar is. Verklein de geconfigureerde waarde voor de serverconfiguratieoptie 'min memory per query'.
7220. De controle van de geïndexeerde weergave is mislukt voor de weergave %1 (object-id %2) vanwege een interne queryfout %3, foutcode %4, status %5. Raadpleeg Books Online voor meer informatie over deze fout. Deze houdt niet noodzakelijkerwijs een integriteitsprobleem van de gegevens in deze database in. Deze weergave wordt echter niet verder verwerkt.
7221. Aggregaten zijn in deze context niet toegestaan. Alleen scalaire expressies zijn toegestaan.
7222. Meer informatie over wijzingen voor de huidige gebruiker
7223. Een FallBack-certificaat moet worden gemaakt of weggehaald in de hoofddatabase in de modus voor toegang door één gebruiker.
7224. %1 is geen geldige waarde voor @autofix. De enige geldige waarde is 'auto'.
7225. Geeft de informatie die wordt gebruikt voor het starten van een proces aan.
7226. Kan een taak niet toevoegen aan taakcategorie %1.
7227. Voor Pixel Shader Model 3.0 is vereist dat Boole-constanten zich in registers bevinden [0-15].
7228. De Windows Active Directory-client is niet juist geïnstalleerd op de computer waarop SQL Server-exemplaar %1 wordt uitgevoerd. LoadLibrary kan ACTIVEDS.DLL niet laden.
7229. X bevat een niet-ondersteunde extensie voor de cursor.
7230. Eigenschap %1 kan niet worden gewijzigd voor peer-to-peer-publicaties.
7231. Een bericht van het type %1 is ontvangen en is afgewezen bij de XML-validatie. %2 Dit is gebeurd in het bericht met conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtnummer: %5.
7232. %1: het verplaatsen van pagina %2:%3 is mislukt.
7233. Autogrow van bestand %1 in database %2 heeft %3 milliseconden geduurd. Overweeg het gebruik van ALTER DATABASE om een kleinere FILEGROWTH voor dit bestand in te stellen.
7234. Prompt voor beleidswijziging: X
7235. De toegang is geweigerd wegens een wachtwoordprobleem
7236. Deze kop moet worden gewijzigd met behulp van de toepasselijke eigenschap.
7237. %1Er is een argumentenlijst toegepast op een term die niet tot een functie behoort.
7238. XML-validatie: eenvoudige typewaarde %1 is ongeldig. De locatie is %2
7239. Aangepaste procedures worden niet vastgelegd in scripts voor bijwerkopdrachten voor artikelen die zijn gebaseerd op directe INSERT-, UPDATE- of DELETE-instructies.
7240. De gedistribueerde transactie die aan UOW %1 is gekoppeld, bevindt zich in de PREPARE-status. Gebruik de syntaxis KILL UOW WITH COMMIT/ABORT om de transactie af te breken.
7241. Er is een tabelfout opgetreden: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, toewijzingseenheids-id %4 (type %5), pagina %6, rij %7. DBCC heeft een onvolledige opruimbewerking vanuit een on line indexopbouwbewerking gevonden. (De waarde van de antimateriekolom is %8.)
7242. Systeemfout.
7243. De %1-procedure is aangeroepen met een onjuist aantal parameters.
7244. De opgegeven taak %1 is niet gemaakt voor onderhoudsplannen.
7245. De aangewezen BitmapEncoder ondersteunt geen algemene miniaturen.
7246. De gzip-stroom kan niet meer dan 4 GB aan gegevens bevatten.
7247. Tijdens het ongedaan maken van een geregistreerde bewerking in database %1 is een fout opgetreden in logboekrecord-id %2. De rij is niet gevonden. Herstel de database op basis van een volledige back-up of repareer de database.
7248. %1Eindcode %2:%3 wordt verwacht
7249. sp_cursoropen/sp_cursorprepare: de parameter voor de instructie kan alleen een batch of een opgeslagen procedure met één SELECT zijn, zonder FOR BROWSE, COMPUTE BY of toewijzingen van variabelen.
7250. Timeline-objecten kunnen geen tekstobjecten als onderliggende elementen hebben.
7251. Kan het door de gebruiker opgegeven certificaat niet laden. Aangezien een gecodeerde verbinding is vereist, kan de server geen enkele verbinding accepteren. Controleer of het certificaat goed is geïnstalleerd. Zie Configuring Certificate for Use by SSL in Books Online.
7252. Een database of bestandsgroep kan niet worden ingesteld op de modus alleen-lezen als bestanden onderworpen zijn aan een RESTORE PAGE-bewerking. Voltooi de herstelprocedure waarbij bestand %1 is betrokken voordat u een omschakeling naar alleen-lezen probeert.
7253. De TABLESAMPLE-component kan alleen met lokale tabellen worden gebruikt.
7254. Kan gemachtigden niet serialiseren over onbegeleide functieverwijzingen, dynamische methoden of methoden buiten de assembly van de maker van de gemachtigde.
7255. FIPS-waarschuwing: identificatie %1 is langer dan 18.
7256. Het cacheprotocol heeft het serverantwoord geweigerd. Als u het automatisch opnieuw uitvoeren van aanvragen wilt toestaan, stelt u request.AllowAutoRedirect in op true.
7257. Kan de opgegeven partitiebereikwaarde niet vinden.
7258. DEFAULT kan niet worden opgegeven voor FILESTREAM-logboekbestandsgroep %1.
7259. Het type moet een IdentityReference zoals NTAccount of SecurityIdentifier zijn.
7260. AppDomain %1 (%2) is gemarkeerd voor verwijderen uit het geheugen vanwege CLR of beveiligings-DDL-bewerkingen (Common Language Runtime, Data Definition Language).
7261. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 heeft een controlebeperking %2 op een XML-kolom, maar brontabel %3 heeft geen overeenkomstige controlebeperking.
7262. Databasefout: het bestand %1 is geen geldig FileStream-bestand.
7263. Voor bidirectionele Oracle-publicatie moet parameter %1 de waarde %2 hebben.
7264. %1 is geen geldige standaardaanmelding van SQL Server, Windows NT-gebruiker, Windows NT-groep of MSDB-databaserol.
7265. Ongeldige waarde X voor eigenschap Eigenschapsnaam.
7266. Tabel %1 is al gepubliceerd als een ander artikel met een andere automatische ondersteuningsoptie voor de identiteit.
7267. Kan de toegekende machtiging voor de assembly niet bepalen.
7268. [CLIENT: %1]
7269. Te veel volledige-tekstkolommen of de volledige-tekstquery is te complex voor uitvoering.
7270. Het veld replbeginlsn in DBTABLE is ongeldig.
7271. Geanalyseerde eindpunten van conversaties: %1
7272. %1'first' of 'last' wordt verwacht
7273. Gebruik de knop Importeren om de hash van een assembly op basis van de geselecteerde algoritme op te halen.
7274. Een RECEIVE-instructie die een waarde aan een variabele toewijst, mag niet worden gecombineerd met bewerkingen voor het ophalen van gegevens.
7275. Er zijn beschadigde gegevens gevonden tijdens een decoderingsbewerking door de crypto-API.
7276. De gegevenstypetoewijzing voor %1 bestaat niet.
7277. Het bestand %1 is verwijderd uit tempdb en wordt van kracht wanneer de server opnieuw is opgestart.
7278. Interne tests met een enkelvoudige MatrixCamera worden niet ondersteund.
7279. Onverwacht teken: X.
7280. Hash-grootte van algoritme X is Y bytes.
7281. Fysiek gegevenstype %1 accepteert geen sortering.
7282. De analyse van database %1 (%2) is voor %3%% voltooid (nog ongeveer %4 seconden). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7283. Kan niet zowel CreateInstance als een ander type toegang opgeven.
7284. Object %1 is gemarkeerd als 'ms shipped'. Het kan niet worden toegevoegd als een artikel voor samenvoegreplicatie.
7285. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat het een lege indexpagina op niet-knooppuntniveau is.
7286. Er is een fout opgetreden bij het berekenen van de waarde PerformanceCounter (0xX).
7287. De configuratieoptie %1 is van %2 gewijzigd in %3. Voer de instructie RECONFIGURE uit om te installeren.
7288. Een lege tekenreeks is geen geldige waarde voor de parameter format.
7289. Het retourtype bevat een ongeldig type (i.e. null, ByRef)
7290. Een retourobject van het type ILease wordt verwacht, maar X is ontvangen.
7291. Dit abonnement ondersteunt geen automatische nieuwe initialisatie (geabonneerd met de optie no sync). Als u dit abonnement opnieuw wilt initialiseren, moet u het abonnement weghalen en opnieuw maken.
7292. Het schrijven naar %1 is mislukt: %2
7293. De herdefinitie van kenmerk %1 in type %2 is ongeldig. Het kenmerk moet vereist zijn in het afgeleide type als het vereist is in het basistype.
7294. Een gebeurtenismeldingsexemplaar van het type %1 op conversatie-ingang %2 kan niet worden verzonden. De foutcode is %3.
7295. De afgeronde cijfers moeten tussen 0 en 15 liggen.
7296. Kan geen exemplaar maken van X omdat Type.ContainsGenericParameters true is.
7297. Het object dat is gebruikt om aanroepen van de gebeurtenis-handler te marshallen die als resultaat van een wijziging in een Directory worden afgegeven.
7298. SQL Server ondersteunt versie %1 van de SQL Debugging Interface (SDI) niet meer.
7299. U kunt alleen een expliciete waarde voor de identiteitskolom in de tabel %1 opgeven wanneer er een kolomlijst wordt gebruikt en IDENTITY_INSERT is ingesteld op ON.
7300. Aanpassingsgegevens.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions