English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3401. Constructor moet een standaardaanroepconventie hebben.
3402. Wanneer de artikeleigenschap published_in_tran_pub op 'true' is ingesteld, moeten uploads worden uitgeschakeld bij de artikeleigenschap upload_options.
3403. Bij een bericht van het type %1 is de XML-validatie op de doelservice mislukt. %2 Dit is gebeurd in het bericht met conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtnummer: %5.
3404. Peer-to-peer-publicaties bieden geen ondersteuning voor %1. Wijzig de waarde van de %2-parameter.
3405. %1 %2 wordt niet meer vertrouwd voor uitvoering.
3406. Het type van kolom %1 in tabel %2 is ongeldig voor sleutelkolommen in een index.
3407. Gebruiker %1 kan niet worden weggehaald, maar uitsluitend worden uitgeschakeld. De gebruiker is al uitgeschakeld in de huidige database.
3408. Het Serice Broker-dialoogvenster %1 kan niet worden gesloten omdat de database met id %2 niet beschikbaar is. U kunt de dialoogvensters handmatig sluiten zodra de database weer beschikbaar is.
3409. Als de AllowHexSpecifier-bit in het bitveld van de enum-waarde is vastgelegd, zijn de enige andere geldige waarden die in de enum-waarde kunnen worden gecombineerd een subset van die in HexNumber.
3410. De typedefinitie van de globale functie is niet voltooid.
3411. De gevonden versie van MSXMLSQL.DLL is ouder dan de minimaal vereiste versie. Versie %1.%2.%3 is gevonden, versie %4.%5.%6 is vereist.
3412. De back-up van de systeemdatabase op apparaat %1 kan niet worden hersteld, omdat deze is gemaakt met een andere versie van de server (%2) dan deze serverversie (%3).
3413. &SQL Server configureren voor toepassingsservices
3414. Kan het gebeurtenissenlogboek niet controleren. Mogelijk bestaat het logboek op een externe computer.
3415. Kan de onderliggende Visual-elementen niet wijzigen voor dit knooppunt omdat een structuurbewerking wordt uitgevoerd.
3416. DBPROP_CHANGEINSERTEDROWS is VARIANT_FALSE en de invoegactie voor de rij is verzonden naar de gegevensbron.
3417. De gevraagde bewerking is mislukt omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie minder is dan 90. Gebruik sp_changemergepublication om publication_compatibility_level van publicatie %1 in te stellen op 90RTM.
3418. De bestaande momentopname van de publicatie is ongeldig gemaakt. Voer de momentopnameagent opnieuw uit om een nieuwe momentopname te genereren.
3419. U kunt slechts een van de drie opties SINGLE_BLOB, SINGLE_CLOB of SINGLE_NCLOB opgeven.
3420. Een geselecteerde machtigingsregel bewerken.
3421. Ten minste één van de argumenten bij COALESCE moet een getypeerde NULL zijn.
3422. Onvoldoende stack-ruimte op de queryprocessor tijdens de queryoptimalisatie. Vereenvoudig de query.
3423. DTS-pakket %1 bestaat in verschillende categorieën. U moet het pakket op unieke wijze opgeven.
3424. @dynamic_snapshot_location kan geen niet-lege tekenreeks zijn als @use_ftp true is.
3425. Er zijn %1 exemplaren gevonden van I/O-aanvragen voor bestand [%3] in database [%4] (%5) die langer duren dan %2 seconden. De bestandsingang is 0x%6. De offset van de laatste lange I/O is: %7
3426. Er zijn fouten geconstateerd tijdens het vullen van de volledige-tekstindex van de tabel of geïndexeerde weergave %1, database %2 (id van tabel of geïndexeerde weergave %3, database-id %4). Raadpleeg de verkenningslogboeken van de functie voor zoeken in volledige tekst voor meer informatie.
3427. Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van methode-, eigenschap- of veldgegevens voor %1 van klasse %2 in assembly %3.
3428. De ResourceReader-klasse kan deze versie van .resources-bestanden niet lezen. Verwachte versie: X Dit bestand: File Name
3429. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id%4 (type %5): het aantal spookrecords in de header (%6) komt niet overeen met het aantal spookrecords (%7) op de pagina %8.
3430. De configuratie van het protocol %1 in het SQL-exemplaar %2 is niet geldig.
3431. De doorgegeven ANSI-tekenreeks kan niet van de ANSI-standaardcodepagina naar Unicode worden geconverteerd.
3432. Er is geen algemeen profiel geconfigureerd. Geef een profielnaam op in de parameter @profile_name.
3433. OLE DB- of ODBC-abonneeservers kunnen zich niet abonneren op artikel %1 in publicatie %2 omdat het artikel een timestamp-kolom heeft en de publicatie is ingesteld op allow_queued_tran (bijwerken van abonnementen in de wachtrij toestaan).
3434. Kan het logboekbestand %1 (%2) niet verkleinen vanwege de minimaal vereiste logboekruimte.
3435. U kunt geen differentiële back-up maken van bestand %1 omdat er nog geen back-up van het bestand bestaat. Geef de opdracht BACKUP DATABASE opnieuw op zonder de optie WITH DIFFERENTIAL.
3436. De titel van de console is te lang.
3437. Ongeldige typeattributen. Er is een ongeneste zichtbaarheidsvlag voor een genest type ingesteld.
3438. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Controlebeperking %1 in brontabel %2 en controlebeperking %3 in doeltabel %4 hebben verschillende instellingen voor 'Not For Replication'.
3439. De witness voor de mirror-sessie heeft foutbericht %1 (status %2) ontvangen van serverexemplaar %3 voor database %4. Raadpleeg de foutenlogboeken op dit serverexemplaar en op het partnerserverexemplaar voor meer informatie over de fout.
3440. Kan een programma niet uitvoeren. De opdracht die werd uitgevoerd is X.
3441. Er is een fout opgetreden bij het afmelden van de typebibliotheek:
3442. Er moet slechts één van de volgende parameters worden opgegeven: @login_name, @fixed_server_role of @msdb_role.
3443. een planguide-batch
3444. Kan een char-waarde niet converteren naar money. De syntaxis van de char-waarde is onjuist.
3445. De berekende kolom %1 kan niet worden gebruikt als een kolom van het type Volledige tekst voor een image- of varbinary(MAX)-kolom. De berekende kolom moet deterministisch, nauwkeurig of persistent zijn, met een grootte die gelijk is aan of kleiner is dan %2 tekens.
3446. LSN %1 (log sequence number) dat voor logboekcontrole van de replicatie is opgegeven, is ongeldig.
3447. Kan de openbare sleutel voor StrongNameKeyPair niet ophalen.
3448. Categorienamen moeten 1024 of minder tekens lang zijn.
3449. %1De inhoud van het xml-element is ongeldig
3450. %1De volgende variabele wordt verwacht: '$name'
3451. Er zijn geen actieve geopende transacties.
3452. Het proces kan het bestand niet openen omdat het door een ander proces wordt gebruikt.
3453. Kan een kolom in de %1-component niet gebruiken tenzij deze is opgenomen in een statistische functie of de GROUP BY-component.
3454. Ongeldige of onjuiste serialisatiegegevens voor het berichtobject.
3455. Descriptor voor object-id %1 in database-id %2 is niet in de hash-tabel gevonden tijdens een poging de hash-bewerking ongedaan te maken. Er ontbreekt een vermelding in een werktabel. Voer de query opnieuw uit. Als hierbij een cursor is betrokken, sluit u de cursor en opent u deze opnieuw.
3456. Het object IAsyncResult is niet vanaf de bijbehorende asynchrone methode voor deze klasse geretourneerd.
3457. Kan geen machtiging voor replicatieaanmelding verlenen aan %1.
3458. einde conversatie ontvangen
3459. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. De aanmelding %1 heeft niet de machtiging CONNECT op het eindpunt. Status %2.
3460. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar veld %3 van het type %4.%5 is niet geldig voor native serialisatie.
3461. De wave-kop is beschadigd.
3462. Beleidsbeheer voor domeinen toestaan
3463. De SQL-netwerkinterfacebibliotheek kan de socket-koppeling niet sluiten wegens een closesocket-fout als gevolg van overmatige geheugenbelasting. Winsock-foutcode: %1.
3464. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De niet-deterministische door de gebruiker gedefinieerde functie %3 wordt gebruikt. Verwijder de verwijzing naar de functie of wijzig deze in een deterministische functie.
3465. Servicewachtrij-objecten kunnen niet worden gebruikt in schemabindingsexpressies. %1 is een servicewachtrij.
3466. Er bestaat geen oud configuratiebestand om te herstellen.
3467. Voor artikel %1 in publicatie %2 kan @partition_options niet worden ingesteld op 2 of 3 (niet-overlappende partities). Het artikel bevat een of meer join-filters met join_unique_key = 0.
3468. Zoeken in volledige tekst is niet ingeschakeld voor de huidige database. Gebruik sp_fulltext_database om zoeken in volledige tekst in te schakelen. De functionaliteit voor het uit- en inschakelen van zoeken in volledige tekst voor een database is afgeschaft. Wijzig de toepassing.
3469. Een object van type Typenaam kan niet naar het type Typenaam worden geconverteerd.
3470. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. minLength kan niet groter zijn dan maxLength.
3471. Geef gebruikers-id op of gebruik -E voor vertrouwde verbinding.
3472. Naar Home verplaatsen
3473. Er is een ongeldig teken gevonden in de Base-64-stroom.
3474. Kan geen servercursor openen op de gegeven instructie of instructies. Gebruik een standaardresultatenset of een clientcursor.
3475. Kan deze eigenschap niet wijzigen in de Empty Rect3D.
3476. Distributieprofiel voor OLEDB-streaming
3477. Verwijzingen van referentiesleutels naar tijdelijke tabellen worden niet ondersteund. De referentiesleutel is %1.
3478. Windows Media Player versie 10 of hoger is vereist.
3479. Gemachtigde van client heeft geen certificaat opgegeven en er zijn geen andere door de gebruiker opgegeven certificaten. Er moet worden geprobeerd de sessie opnieuw te starten.
3480. De bewerking kan niet worden uitgevoerd op een database met een databasemomentopnamen of actieve DBCC-replica's.
3481. De herdefinitie van kenmerk %1 in type %2 is ongeldig. Het kenmerk moet van een type zijn dat een geldige beperking vormt voor het overeenkomstige kenmerk in het basistype.
3482. De server en database selecteren
3483. De ApplicationGesture-matrix moet ten minste één lid bevatten.
3484. Bestand niet beschikbaar (bijvoorbeeld bestand niet gevonden, geen toegang tot bestand)
3485. Er is een interne cursorfout opgetreden: de cursor bevindt zich in een ongeldige toestand.
3486. Kan artikel %1 niet valideren. Het is niet geactiveerd.
3487. Het %1 protocoltransport luistert naar verbindingen.
3488. Hiermee worden de servernaam en -poort voor externe opslag van de sessiestatus opgegeven. Dit is vereist als de modus StateServer is.
3489. Beveiliging op basis van codetoegangsrechten in&schakelen (standaard ingeschakeld)
3490. De vereiste transacties voor het synchroniseren van het no-sync-abonnement met de opgegeven LSN zijn niet beschikbaar op de distributieserver.
3491. Kan een berekende kolom of timestamp-kolom niet toevoegen aan een verticale partitie voor een publicatie in de tekenmodus.
3492. De stack is leeg.
3493. Kan geen partitienummer opgeven in de instructie Alter index voor het opnieuw samenstellen of ordenen van een partitie van %1 %2.
3494. Kan een ModuleBuilder niet opslaan als deze onder een AssemblyBuilder is gemaakt. Roep in plaats hiervan Save voor de AssemblyBuilder aan.
3495. Vlag om submappen voor controle te markeren.
3496. %1: parameter %2 kan niet worden geconverteerd. De resulterende colv zou te veel vermeldingen bevatten.
3497. Lege matrices zijn geen geldige argumentwaarde.
3498. [MaxAge] Absolute controle op verval van tijd (gevoelig voor tijdsverschil), cache verloopt: X.
3499. Kan geen transparentproxy maken. Als er een aangepaste RealProxy wordt gebruikt, moet het proxytype worden ingesteld.
3500. Er is een schending van %1-beperking %2 opgetreden. Kan geen dubbele sleutel invoegen in object %3.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions