English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5101. Het databasecompatibiliteitsniveau is te laag. Het compatibiliteitsniveau moet Version80 of hoger zijn.
5102. Ongeldige cijfers voor de opgegeven database.
5103. De ontvangersinformatie van het type Typenaam is niet geldig.
5104. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat er een interne fout (code %1, status %2) is opgetreden tijdens het verwerken van het bericht. Controleer het foutenlogboek voor meer informatie.
5105. Pagina %1 bevindt zich na het einde van het bestand. Alleen pagina's in het huidige bereik van het bestand kunnen worden hersteld.
5106. De SQL-server kan de transactiecontext van kerneltransactiebeheer niet verkrijgen om de bestandssysteembewerking uit te voeren.
5107. Tracering-id %1 is beëindigd wegens een fout. De oorzaak is %2. Los het probleem op en start de tracering opnieuw.
5108. Geen toegang tot lid.
5109. De uitwisselingssleutel van de sleutel heeft een ongeldige grootte nadat deze is gedecodeerd met de privésleutel van het certificaat
5110. Codegroep gegenereerd door het configuratiehulpprogramma van .NET
5111. Aan de kolom is al een DEFAULT gebonden.
5112. De bewerking is ongeldig vanwege de huidige staat van het object.
5113. Kan het logboek voor de bron X niet openen. U hebt mogelijk geen schrijfmachtigingen.
5114. De waarden PasswordChar en PromptChar kunnen niet hetzelfde zijn.
5115. Identiteitskolom %1 moet van het gegevenstype int, bigint, smallint, tinyint zijn of een decimale of numerieke waarde met een schaal van 0 die geen nul mag zijn.
5116. De opgegeven stroom met statistieken is beschadigd.
5117. Momentopnamen van systeemdatabase %1 zijn niet toegestaan.
5118. STATEMENT
5119. Kan beleidsniveau X niet opslaan.
5120. De defecte status van bestand %1 van herstelde database %2 blijft gehandhaafd. Voor de database wordt het eenvoudige herstelmodel gebruikt, terwijl het bestand is gemarkeerd voor toegang voor lezen en schrijven. Uitsluitend alleen-lezen bestanden kunnen met stuksgewijs herstel worden hersteld.
5121. Een of meer schema's zijn niet verwijderd omdat deze worden gebruikt door minstens één taak. Gebruik 'sp_detach_schedule' om schema's uit een taak te verwijderen.
5122. Gerepliceerde transacties worden uit de distributiedatabase verwijderd.
5123. Kan bestand %1 niet verwijderen omdat dit het enige bestand is in de bestandsgroep DEFAULT.
5124. BEGIN TRANSACTION voor MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is mislukt: %1.
5125. Het eind van de stroom is bereikt voordat parsering is voltooid.
5126. De selectielijst van een samengestelde geïndexeerde weergave moet count_big(*) in compatibiliteitsmodus 90 en hoger bevatten.
5127. Type-id's groter dan 65535 kunnen niet worden verzonden naar clients in SQL Server 2000 of eerder.
5128. Deze methode wordt niet door deze klasse geïmplementeerd.
5129. Het percentage voor ScrollBar moet tussen 0 en 100 liggen.
5130. Kan een CONTAINS- of FREETEXT-predikaat niet gebruiken voor %1 %2 omdat het geen volledige-tekstindex heeft.
5131. Databasebestand %1 is off line.
5132. Uitzondering %1, %2 is opgetreden toen verbinding %3 opnieuw werd ingesteld door de server. Omdat de fout bij het opnieuw instellen van de verbinding niet kan worden hersteld, is de verbinding weggehaald. Neem contact op met de technische support van Microsoft.
5133. De afhankelijke aliassen zijn weggehaald.
5134. Het bijschrift van het hoofdvenster voor het proces.
5135. Een variabele kan niet worden gebruikt om een zoekvoorwaarde op te geven in een volledige-tekstpredikaat als hiertoe via een cursor toegang wordt verkregen.
5136. De opgegeven bestandsextensie is ongeldig.
5137. %1 kan niet null of leeg zijn als %2 wordt ingesteld op 0 (SQL Server-verificatie).
5138. De juiste syntaxis is: sp_dboption [dbname [,optname [,'true' | 'false']]]
5139. Er is een ongeldige kolomlengte ontvangen van de bcp-client voor kolom-id %1.
5140. indexpagina
5141. Geef een geldige job_id op (of 0x00 voor alle taken).
5142. Kan geen verbinding maken met de Oracle-databaseserver %1 met de Microsoft OLEDB-provider MSDAORA. Zie SQL Server-fout 21627 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
5143. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het element in het beperkte type mag geen ruimere 'block'-waarde dan het overeenkomstige element in het basistype.
5144. De opgegeven module is al geladen.
5145. Dubbele bronnaam binnen een assembly.
5146. De dynamische-momentopnamelocatie in een of meer dynamische-momentopnametaken voor de opgegeven publicatie kan niet worden gewijzigd.
5147. Het type argumenten dat is doorgegeven naar generieke vergelijkingsfunctiemethoden, is ongeldig.
5148. Aanvraagvoorwaarde = If-Modified-Since:X.
5149. Het verwijderen is mislukt omdat het token niet voorkomt in de index. De fouttolerante index is beschadigd.
5150. Procedure %1 is al gemaakt met groepsnummer %2. Maak een procedure met een groepsnummer dat nog niet is gebruikt.
5151. Er bestaat geen alias voor de opgegeven gebruiker.
5152. Kan de replicatieabonnementen niet in de hoofddatabase maken. Kies een andere database voor het maken van abonnementen.
5153. Geneste updates kunnen niet worden uitgevoerd op UDT-typen die niet Format.Structured zijn.
5154. Begineigenschap gevonden vóór eind-X.
5155. Het verschil tussen twee datetime-kolommen heeft een overloopfout veroorzaakt tijdens runtime.
5156. Er wordt geprobeerd het naamruimtevoorvoegsel %1 opnieuw te definiëren
5157. Externe configuratie is mislukt met uitzondering X.
5158. Het artikelfilter kan niet worden toegevoegd aan artikel %1 in publicatie %2.
5159. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De MIC-grootte is %1, maar mag niet langer zijn dan %2 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
5160. Setuser is om een van de volgende redenen mislukt: database-principal %1 bestaat niet, de bijbehorende server-principal heeft geen servertoegang, dit type database-principal kan niet worden nagebootst of u bent niet gemachtigd.
5161. De open modus van het FileObject is niet ingesteld op een geldige waarde. Dit FileObject is beschadigd.
5162. Ongeldig gebruik van een operator met neveneffecten of een tijdafhankelijke operator in %1 binnen een functie.
5163. Dit bericht is weggehaald vanwege licentiebeperkingen. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.
5164. Het bijwerken van kolommen met de eigenschap rowguidcol is niet toegestaan.
5165. Kan BeginConnect niet aanroepen als op dezelfde socket een andere asynchrone bewerking wordt uitgevoerd.
5166. Een database die wordt hersteld, kan niet worden gekoppeld.
5167. Het abonnement is verlopen
5168. %1 %2 is een systeemobject dat automatisch wordt weggehaald. Het kan niet worden gebruikt in query's of DDL.
5169. Het wachtwoord voor de persoonlijke sleutel is ongeldig.
5170. Aantal is lager dan de ondergrens van de matrix in de eerste dimensie.
5171. De opdracht BACKUP WITH CONTINUE_AFTER_ERROR heeft een back-upset met beschadigde gegevens gemaakt.
5172. De conversie van datetime-gegevenstype naar smalldatetime-gegevenstype heeft geresulteerd in een smalldatetime-overloopfout.
5173. Bereik moet PropertyTabScope.Document of PropertyTabScope.Component zijn
5174. De gegevens over de maximale timestamp voor de momentopnamehistorie kunnen niet worden opgehaald.
5175. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat assembly %2 een systeemassembly is. Mogelijk kunt u een gebruikersassembly maken om de gewenste functionaliteit in te pakken.
5176. Ongeldige conversie van X naar Y.
5177. De opgegeven gegevens zijn niet geldig. Zie de binnenste uitzondering voor meer informatie.
5178. Categorienaam van het prestatiemeterobject.
5179. Het gegevensobject moet ten minste één indeling hebben.
5180. Opruiming van verlopen abonnementen
5181. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat tabel %1 is gemarkeerd voor replicatie.
5182. Ongeldig type voor de eigenschap X.
5183. Een geldig identiteitsbereik is niet beschikbaar. Controleer het gegevenstype van de identiteitskolom.
5184. een USE-database-instructie
5185. Null of leeg volledige-tekstpredikaat.
5186. De instructie of functie moet worden uitgevoerd in de context van een gebruikerstransactie.
5187. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 levert ongeldige metagegevens voor kolom %3. %4
5188. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een INNER join bevat met een join-aanwijzing. Een mogelijkheid is de aanwijzing te verwijderen.
5189. De indexen op tabel %1 kunnen niet opnieuw worden georganiseerd. Er wordt al een on line index op de tabel opgebouwd of opnieuw opgebouwd.
5190. Er moet een Van-adres worden opgegeven
5191. Het tekstindelingsprogramma kan geen onderbekingsrecord verkrijgen vanwege fout: X.
5192. De sleutel X bestaat niet in de configuratiesectie van appSettings.
5193. Kan type Typenaam, dat vereist is voor deserialisatie, niet laden.
5194. Kan niet bulksgewijs laden. De sorteernaam voor bronkolom %1 in opmaakbestand %2 is ongeldig.
5195. XML-ontleding: regel %1, teken %2, meerdere dubbele punten in gekwalificeerde naam
5196. Kan de registratie van deze cultuur niet ongedaan maken omdat het een bovenliggend element van X is. Probeer eerst de registratie van X ongedaan te maken.
5197. Kan X-subklassenobject niet instellen op Y-object.
5198. Het doorgegeven argument komt niet uit dezelfde ModuleBuilder.
5199. De berichten in de wachtrij met de id %1 verwijzen naar het ongeldige berichttype %2.
5200. Typebibliotheek X is afgemeld

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions