English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10201. Object-id's moeten groter dan nul zijn.
10202. Er zijn te weinig werkthreads opgegeven. Het minimumaantal is %1.
10203. Het compatibiliteitsniveau mag niet kleiner zijn dan 60.
10204. De server heeft een ongeldig antwoord geretourneerd in de verificatie-handshake.
10205. SQL-webassistent: de URL-specificatie is ongeldig.
10206. Er wordt een isgelijkteken (=) verwacht na de optienaam. In plaats daarvan is %1 gevonden.
10207. De I/O van database %1 is stilgezet. U hoeft niets te doen. Als de I/O echter niet direct wordt hervat, kunt u de back-up annuleren.
10208. Selectiemodus X wordt door deze klasse niet ondersteund.
10209. De conversie van char-gegevenstype naar smalldatetime-gegevenstype heeft geresulteerd in een smalldatetime-waarde buiten het bereik.
10210. Opslaan van de instellingen is mislukt: kan geen toegang krijgen tot de configuratiesectie.
10211. Ongeldige URL.
10212. Kan niet lezen uit eigenschap %1 voor type %2 in assembly %3 omdat deze geen get-accessor heeft.
10213. Er is een onverwachte TIE-record (Text Information End) gevonden. De gegevens van de laatste verwerkte TIB (Text Information Begin) zijn: (textInfoFlags 0x%1, coloffset %2, newSize %3, oldSize %4), de status van de tekstcollectie is %5. Neem contact op met Product Support.
10214. Kan het gegevenstype niet converteren vanwege niet-overeenstemmende tekens.
10215. Agent %1 voor publicatieserver (%2), database (%3), publicatie (%4) is niet gevonden.
10216. De servermodus SSL moet een certificaat met de gekoppelde persoonlijke sleutel gebruiken.
10217. Kan het gebruikersscriptbestand niet kopiëren naar de distributieserver.(%1)
10218. Schemanamen kunnen niet worden opgegeven als voorvoegsel van de triggernaam voor triggers op database- en serverniveau.
10219. Het bijhouden van volledige-tekstwijzigingen moet voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 worden gestart voordat de wijzigingen kunnen worden leeggemaakt.
10220. Een niet op een bestand gebaseerd PolicyLevel-object kan niet worden hersteld.
10221. Kolom MSrepl_tran_version is een vooraf gedefinieerde kolom die wordt gebruikt voor replicatie en kan alleen van het gegevenstype uniqueidentifier zijn
10222. De schaal (%1) voor kolom %2 moet binnen het bereik van %3 tot en met %4 vallen.
10223. AppDomain %1 is uit het geheugen verwijderd door het escalatiebeleid om consistentie van de toepassing te garanderen. De toepassing heeft een beheerde vergrendeling niet vrijgegeven. %2
10224. Waarschuwing: kan de naam van de lokale computer niet bepalen. Daardoor kunnen MSX-bewerkingen niet worden gepost.
10225. Object-id %1 (object %2) kan niet worden uitgevoerd. Het is een synoniem. Als het object waarnaar het synoniem verwijst een tabel of weergave is, voert u de bewerking opnieuw uit met het basisobject waarnaar het synoniem verwijst.
10226. Er is een fout opgetreden tijdens een poging om de referenties van de SQLAgent-proxyaccount te lezen uit de LSA.
10227. Het teken is niet geldig in een metagagevensquery-aanvraag.
10228. OleRegisterDragDrop is mislukt met retourcode X en vensterkoppeling Y.
10229. Het servicecontract %1 is meerdere keren opgegeven. Verwijder het dubbele servicecontract.
10230. Bron X is niet in logboek Y geregistreerd. (Deze is in logboek Z geregistreerd.) " De Source- en Log-eigenschappen moeten overeenkomen of u kunt Log op de lege tekenreeks instellen, zodat deze automatisch in overeenstemming met de eigenschap Source kan worden gebracht.
10231. Kan geen gebruikersexemplaar configureren bij het opstarten. Er is een fout opgetreden bij het configureren van vermeldingen in de systeemdatabase in MASTER DB.
10232. Het bronobject [%1].[%2] is een tijdelijk object en kan niet worden gepubliceerd.
10233. Waarschuwing: een gekoppelde server die naar de oorspronkelijke server verwijst, is geen ondersteund scenario. Als u een vierdelige naam wilt gebruiken om te verwijzen naar een lokale tabel, dient u de werkelijke servernaam te gebruiken en geen alias.
10234. Kan niet bulksgewijs laden omdat bestand %1 niet kan worden gelezen. De code van de besturingssysteemfout is %2.
10235. Het configuratiesysteem kan slechts eenmaal worden ingesteld. Het configuratiesysteem is al ingesteld.
10236. De vlag @change_active mag niet worden opgegeven voor artikelen met handmatige filters of weergaven.
10237. Werkmap %1 is ongeldig.
10238. %1Reeks %2 is geen geldige tijdsduurwaarde
10239. Kan DLL %1 of een van de DLL's waarnaar deze verwijst, niet laden. De reden is: %2.
10240. Te veel glyph-runs in de scene om weer te geven.
10241. De uitgebreide eigenschap van de onderhoudstrigger ontbreekt.
10242. Het zoeken van de map voor bestand %1 is mislukt met besturingssysteemfout %2.
10243. Het uitvoeren kan niet worden voortgezet. De sessie bevindt zich in de afbreekstatus.
10244. De formele parameter %1 is niet gedeclareerd als een OUTPUT-parameter, maar als de feitelijke parameter die wordt doorgegeven in de gevraagde uitvoer.
10245. U bent momenteel andere configuraties aan het bewerken, die moeten worden toegepast voordat deze locatie wordt bewerkt. Wilt u de wijzigingen die u in andere vensters hebt aangebracht opslaan, deze vensters sluiten en een nieuw venster openen?
10246. Ongeldige zoekoorsprong.
10247. De vorige status moet 'active', 'inactive' of 'subscribed' zijn.
10248. De database is vooruitgerold naar het einde van deze back-upset en voorbij het opgegeven tijdstip. Met RESTORE WITH RECOVERY kunt u het huidige herstelpunt accepteren.
10249. Er is een fout opgetreden bij het invoegen in de schemawijzigingstabel.
10250. Er is een beschadigd bericht met ongeldige markeringen ontvangen. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
10251. De bewerking RESTORE kan niet worden voortgezet. Een of meer bestanden zijn toegevoegd aan of verwijderd uit de database nadat de back-upset is gemaakt.
10252. Methode %1 van het type %2 in assembly %3 is niet gemarkeerd als mutator. Alleen mutators kunnen worden gebruikt om de waarde van een door de gebruiker gedefinieerd type bij te werken.
10253. De waarde voor de parameter @subscription_type is ongeldig. Geldige opties zijn 'push', 'pull' en 'both'.
10254. Het opslaan in een cache wordt niet ondersteund in de niet-binaire FTP-aanvraagmodus.
10255. Uitsluitend typen die door het systeem worden geleverd, kunnen aan de methode GetUninitializedObject worden doorgegeven. X is geen geldig type.
10256. Opslag wordt eerst op gebruiker en vervolgens op assembly geïsoleerd. De assembly heeft onafhankelijk van de toepassing toegang tot gegevens, maar alleen als deze door dezelfde gebruiker worden gebruikt.
10257. SQL-webassistent: kan de webtaak niet bijwerken naar 7.0. De webtaak behoudt de 6.5-indeling en moet opnieuw worden gemaakt.
10258. 0..127 [1 = zondag .. 64 = zaterdag]
10259. Er bestaat al een hoofdsleutel in de database. Haal die sleutel weg voordat u deze instructie uitvoert.
10260. Hiermee wordt de standaardverificatiemodus voor een toepassing opgegeven.
10261. Voor de functie met tabelwaarden %1 kan geen kolomalias worden gebruikt.
10262. Er is %1 MB geheugen voor grote pagina's toegewezen.
10263. Bitmapmetagegevens kunnen niet worden gewijzigd.
10264. Kan de effectieve tijd van de SSPI-context niet opvragen.
10265. Als de rij wordt verwijderd, wordt de limiet voor het aantal wijzigingen in de wachtrij overschreden. Deze limiet is opgegeven door de rijenseteigenschap DBPROP_MAXPENDINGROWS.
10266. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze de component HAVING bevat. Een mogelijkheid is de HAVING-component te verwijderen.
10267. Er mag maar één van de parameters worden opgegeven: %1 of %2.
10268. Kan de wijziging niet doorvoeren omdat er al een momentopname is gegenereerd. Stel @force_invalidate_snapshot in op 1 om de wijziging te forceren en de bestaande momentopname ongeldig te maken.
10269. SQL Server is gestart in de modus voor één gebruiker. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10270. Alle assembly's van dezelfde &uitgever
10271. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 heeft RULE-beperking %2. SWITCH is niet toegestaan op tabellen met RULE-beperkingen.
10272. De queryprocessor kan geen queryplan produceren omdat er geen interne bronnen meer beschikbaar zijn. Dit gebeurt maar zelden en dan alleen bij zeer complexe query's of bij query's die naar een groot aantal tabellen of partities verwijzen. Vereenvoudig de query. Als u van mening bent dat dit bericht onterecht is, neemt u voor meer informatie contact op met Customer Support Services.
10273. MethodInfo moet een RuntimeMethodInfo zijn.
10274. De opties CUBE en ROLLUP zijn niet toegestaan in een GROUP BY ALL-component.
10275. Antwoordstatus = X.
10276. %1 voor %2 is mislukt omdat de T-SQL- en CLR-typen voor de retourwaarde niet overeenkomen.
10277. De SQLBrowser-service kan het detecteren van analyseservices niet instellen.
10278. Er is geen dialoogbeveiliging beschikbaar voor deze conversatie omdat er geen externe servicebinding bestaat voor de doelservice. Definieer een externe servicebinding of gebruik ENCRYPTION = OFF in de instructie BEGIN DIALOG.
10279. Door de witness is geen vermelding gevonden voor de GUID voor het spiegelen van de database {%1-%2-%3-%4%5-%6%7%8%9%10%11}. De configuraties komen niet overeen. Voer de opdracht opnieuw uit of stel de witness opnieuw in vanuit een van de mirror-partners voor de database.
10280. Weergave %1 heeft geen unieke gegroepeerde index.
10281. Als de eigenschap WatchForExit op waar is ingesteld, wordt deze gebeurtenis verhoogd als het bijbehorende proces bestaat.
10282. De conversie van de %1-waarde %2 heeft geleid tot een overloopfout van een %3-kolom. Gebruik een grotere kolom voor gehele getallen.
10283. De transactie mag niet worden doorgevoerd binnen een door de gebruiker gedefinieerde routine, trigger of aggregaat omdat de transactie niet is gestart op dat CLR-niveau. Wijzig de toepassingslogica om strikt nesten van transacties af te dwingen.
10284. De kolom rowguid voor de tabel mag niet uit de partitie worden uitgesloten.
10285. Kan geen CMS-handtekening maken voor lege inhoud.
10286. %1De definitie van %2 is circulair
10287. U moet zwevende tekst binnen een gebruikerstransactie maken.
10288. XQuery: kan niet bijwerken met waarde %1 omdat deze niet is gevalideerd tegen type {%2}%3
10289. Het schema voor het controleren van de pariteit van elke ontvangen byte en het markeren van elke verzonden byte.
10290. De naam van een hulptabel voor het onderhoud van fuzzy opzoektabellen is null. Kan het onderhoud niet uitvoeren.
10291. Index %1 voor tabel %2 (RowsetId %3) bevindt zich op een bestandsgroep met het kenmerk Alleen-lezen die niet kan worden gewijzigd.
10292. De gedistribueerde transactie die aan UOW %1 is gekoppeld, bevindt zich niet in de PREPARED-status. Gebruik KILL UOW om de transactie af te breken.
10293. Transactie-informatie voor de database %1.
10294. Regel op specifieke gebruikers toepassen.
10295. Kan geen UPDATE uitvoeren op partioneringskolom %1 van weergave %2 omdat tabel %3 een CASCADE DELETE- of CASCADE UPDATE-beperking heeft.
10296. ReaderWriterLock.RestoreLock is aangeroepen zonder alle vergrendelingen op te heffen die zijn toegepast sinds de aanroep van ReleaseLock.
10297. Alleen de hoofddatabase wordt hersteld omdat de traceermarkering 3608 is opgegeven. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10298. De schakeloptie X moet worden gevolgd door een argument.
10299. Er is een nieuwe verbinding tot stand gebracht met dezelfde peer en deze verbinding heeft de arbitrage verloren. Status %1.
10300. De CLR-procedure/-functie/-UDT die wordt ondertekend, verwijst naar een assembly die niet is ondertekend door een sterke naam of een assembly.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions