English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

301. Assembly's &onbeperkte toegang tot alle paden van de adreslijstservice verlenen
302. Gereserveerd foutbericht. Uitgifte is niet toegestaan.
303. Absolute padinformatie is vereist.
304. Database %1 kan niet worden bijgewerkt. De niet-gereleasde versie ervan (%2) wordt niet ondersteund door deze versie van SQL Server. Een database die niet compatibel is met deze versie van sqlservr.exe, kunt u niet openen. U moet de database opnieuw maken.
305. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (sql_variant) heeft een ongeldige lengte voor type-specifieke metagegevens.
306. Verbindingsparameters
307. Er bestaat geen abonnement op publicatieserver %1, publicatiedatabase %2, publicatie %3.
308. Het gegevenstype van de identiteitskolom van tabel %1 is tinyint. Voor tinyint zijn onvoldoende cijfers beschikbaar voor automatisch beheer van het identiteitsbereik voor samenvoegen. Geef een groter gegevenstype op voor de identiteitskolom en voeg het samenvoegartikel toe met automatisch beheer van het identiteitsbereik voor samenvoegen.
309. Er is een ongeldige rij (%1) gevonden in de systeemtabel sys.%2%3.
310. Er bestaat op het aangevraagde niveau al een machtigingenset met deze naam.
311. De verwijzing voor deze methode is null.
312. Geeft aan of het onderdeel op wijzigingen in het gebeurtenislogboek controleert.
313. FOR XML EXPLICIT vereist dat het kenmerkgerichte IDREFS- of NMTOKENS-veld %1 vóór elementgerichte IDREFS/NMTOKEN-velden wordt geplaatst.
314. Voor berekende kolom %1 van tabel %2 kan geen index worden gemaakt. Het onderliggende object %3 heeft een andere eigenaar.
315. SQL-webassistent: de lees/schrijfbewerking op een text-, ntext- of image-kolom is mislukt.
316. Gebruik de schuifregelaar om het minimale vertrouwensniveau voor de assembly te verhogen.
317. Fout bij het vrijgeven van gereserveerde logboekruimte: %1 ruimte %2, code %3, status %4.
318. De opgegeven Visual is al een onderliggend element van een andere Visual of het hoofd van een CompositionTarget.
319. Een trigger heeft een resultatenset geretourneerd en/of is uitgevoerd met SET NOCOUNT OFF terwijl een andere openstaande resultatenset actief was.
320. De PROB_MATCH-subquery is ongeldig.
321. Het onderhouden van de geïndexeerde weergave %1 is mislukt vanwege de optie ignore_dup_key voor de index %2. Haal de index weg of definieer de index opnieuw, maar dan zonder de indexoptie ignore_dup_key.
322. Publicatienaam %1 is ongeldig.
323. Hiermee wordt opgegeven of sessies zonder cookies moeten worden gebruikt om clientsessies te identificeren.
324. Fout bij het parseren van de verbindingstekenreeks die in de optie -C is opgegeven. Fout: X
325. De artikelnaam kan niet all zijn.
326. Database Mail-vastlegniveau: normaal - 1, uitgebreid - 2 (standaard), alles - 3
327. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De header voor SSPI-aanmelding is ongeldig.
328. Tijdens het automatisch opnieuw indienen van een aanvraag is een fout opgetreden.
329. FieldInfo moet een RuntimeFieldInfo zijn.
330. Tabelfout: opeenvolging van B-structuurkoppelingen klopt niet in de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De volgende pointer van %6 verwijst naar de pagina %7. %8 en de bovenliggende pagina zijn echter niet gevonden. Er is mogelijk een probleem met de opeenvolging van koppelingen.
331. De momentopnameagent die bij publicatie %1 hoort, kan niet worden verwijderd.
332. De gebruiker is lid van meer dan één groep. sp_changegroup is ingesteld voor achterwaartse compatibiliteit en verwacht lidmaatschap van maximaal één groep.
333. Er worden routes en beveiligingsgegevens gezocht via de configuratieservice van de Service Broker.
334. WebPermission-aanvraag voor het omleiden van URI is mislukt.
335. Constante komt niet overeen met het gedefinieerde type.
336. Kan geen gegevens lezen uit de transportverbinding: X.
337. primaire xml-index
338. Het spiegelen van de database is uitgeschakeld wegens een bewerking voor opnieuw uitvoeren die is mislukt. Het spiegelen kan niet worden hervat.
339. De waarde die wordt geretourneerd van %1.%2 mag niet NULL zijn.
340. Waarschuwing: de volledige-tekstcatalogus %1 (%2) in de database %3 (%4) heeft onvoldoende systeembronnen. Eventuele vulbewerkingen worden onderbroken totdat er meer bronnen beschikbaar zijn. Redencode: %5. Fout: %6. Als dit bericht regelmatig wordt weergegeven, moet u Books Online raadplegen voor hulp bij het verbeteren van de prestaties van het indexeren.
341. Deze wizard heeft de set met machtigingen bepaald die aan de assembly wordt verleend.
342. Bestandsnaam kan niet null zijn.
343. overdracht
344. De publicatie moet zich in de bcp-modus character, concurrent_c of database snapshot character bevinden om DTS toe te staan.
345. Het Unicode-bereik is niet geldig.
346. De expressie in de TOP-component is ongeldig.
347. Type %1 wordt nog niet ondersteund voor CLR-bewerkingen.
348. TypedReference kan alleen voor geneste waardetypen worden gemaakt.
349. Kan de eigenschap READONLY niet wijzigen voor de bestandsgroep PRIMARY.
350. Typekoppeling X en methodekoppeling met declarerend type Typenaam zijn niet compatibel. Zorg ervoor dat RuntimeMethodHandle en de declarerende RuntimeTypeHandle zich niet bevinden in dezelfde MethodBase.
351. De Message Queuing-service is niet actief. Start deze service en probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.
352. Vergrendelingspartitionering is ingeschakeld. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
353. %1 wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken.
354. &Lege wachtwoorden voor alle providers toestaan
355. De huidige MS DTC-transactie (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) moet worden doorgevoerd door de externe client.
356. De upgrade van database %1 is mislukt omdat index %2 op object-id %3 dezelfde naam heeft als een andere index in dezelfde tabel.
357. Kan geen globale methode of veld vanuit een andere module importeren.
358. Volledige-tekstcatalogus %1 heeft een onbruikbare status. Haal deze volledige-tekstcatalogus weg en maak de catalogus opnieuw.
359. De eigenschap kan niet worden toegevoegd. Eigenschap %1 bestaat al voor %2.
360. Type moet een RuntimeType zijn.
361. Id X is niet geldig.
362. De waarde is hoger dan de maximumwaarde.
363. Kan geen kolomaccessor maken voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
364. Publicatie %1 bestaat al.
365. Kan code niet op een dynamische assembly zonder uitvoeringsrechten uitvoeren.
366. Kan geen negatieve indexpositie schrijven. Kan de fouttolerante index niet bijwerken. De index is mogelijk beschadigd.
367. Standaardgegevenstype voor binding.
368. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste declaratiesyntaxis van DOCTYPE
369. Microsoft SQL Server DATETIME (Later Wins) Conflict Resolver
370. De %1 %2 valt buiten het bereik voor numerieke weergave (maximumprecisie 38).
371. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt als het doel van een bulksgewijze bewerking.
372. Er is geen snapshot-isolatie of Read Committed-momentopname beschikbaar in database %1, omdat SQL Server is gestart met een of meer niet-gedocumenteerde traceermarkeringen. Hierdoor is het versiebeheer van de database uitgeschakeld. Transacties die met momentopname-isolatie zijn gestart, kunnen niet worden doorgevoerd. Query's met een Read Committed-momentopname worden wel uitgevoerd, zij het in de vergrendelde Read Committed-modus.
373. Voor peer-to-peer-topologieën moeten de publicatienamen op alle publicatieservers overeenkomen. De distributieagent voor publicatie [%1].[%2].[%3] probeert artikelen te synchroniseren die zijn opgenomen in publicatie [%4].[%5].[%6].
374. De opgetelde of afgetrokken waarde resulteert in een DateTime die niet kan worden weergegeven.
375. %1Afleiding van 'anySimpleType' door beperking is niet toegestaan.
376. De standaardwaarde van de Content-Type-header kan voor deze aanvraag niet worden gewijzigd.
377. Opstartprocedure %1 kan niet worden gestart.
378. XML-ontleding: regel %1, teken %2, niet-standaardnaamruimte met lege uri
379. Bestand %1 is gecomprimeerd maar bevindt zich niet in een alleen-lezen database of bestandsgroep. Het bestand moet worden gedecomprimeerd.
380. Het invoegen is mislukt. Het heeft tot een conflict geleid met een controlebeperking voor het identiteitsbereik in database %1, gerepliceerde tabel %2%3%4%5. Als de identiteitskolom automatisch door de replicatie wordt beheerd, werkt u het bereik als volgt bij: voer voor publicatieserver sp_adjustpublisheridentityrange uit en voer voor de abonneeserver de distributieagent of de samenvoegagent uit.
381. Voor de opgegeven gebruikersnaam is al een alias opgegeven.
382. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De bericht-id mag niet NULL zijn.
383. Type Typenaam is niet geregistreerd voor activering.
384. Primaire-sleutelindex %1 op tabel %2 kan niet worden uitgeschakeld. De tabel wordt gepubliceerd voor replicatie.
385. Rolproviders beheren...
386. Het sorteerconflict voor de %1-bewerking kan niet worden opgelost.
387. OPENXML heeft een probleem gevonden bij het identificeren van het voorvoegsel van de naamruimte voor meta-eigenschappen. U kunt de naamruimteparameter verwijderen uit de corresponderende sp_xml_preparedocument-instructie.
388. De bestandsnaam mag geen padspecificatie bevatten.
389. De ingevoerde verzameling kan geen null-items bevatten.
390. Aan alle eerste vereisten voor het opruimen van samengevoegde metagegevens is voldaan. Voer sp_mergecompletecleanup uit om de laatste fase van het opruimen van samengevoegde metagegevens te starten.
391. De gegevensset op apparaat %1 is geen back-upset van SQL Server.
392. De rij is verwijderd.
393. Met de parameters voor uur, minuut en seconde wordt een niet weer te geven DateTime beschreven.
394. Het proces kan geen toegang krijgen tot de poort X, omdat deze wordt gebruikt door een ander proces.
395. Er ontbreekt een waarde voor de optie %1 in de id voor de meldingsopties.
396. Het profiel is niet gedefinieerd.
397. Het gegevenstype van vervangingsparameter %1 komt niet overeen met het verwachte type voor de indelingsspecificatie.
398. Optie %1 kan niet worden gewijzigd voor database %2.
399. Een gebruikersnaam is vereist voor de beveiliging van SQL Server.
400. gesimuleerde fout (alleen DEBUG)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions