English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1401. Een consoletoepassing maken (standaard)
1402. Voer 'aspnet_compiler -?' uit voor een lijst met geldige opties.
1403. De geclusterde index op gerealiseerde weergave %1 mag geen kolommen bevatten die de waarde null kunnen krijgen als de weergave moet worden gepubliceerd met de op transacties gebaseerde methode.
1404. Cache is niet bijgewerkt op basis van de status van het FTP-antwoord. Verwacht = X, feitelijk = Y.
1405. De eigenschap distributor_password van de distributieserver wordt niet gebruikt en wordt niet ondersteund voor een distributieserver op Windows NT 4.0.
1406. Artikel %1 kan niet worden toegevoegd met automatisch beheer van het identiteitsbereik. Het artikel is al gepubliceerd in een transactionele publicatie met automatisch beheer van het identiteitsbereik.
1407. WITH SNAPSHOT mag maar met één virtueel apparaat worden gebruikt.
1408. Waarschuwing: sysdepends toont aan dat andere objecten (weergaven, procedures, enzovoort) naar dit object verwijzen met de oude naam. Deze objecten worden ongeldig en moeten worden weggehaald en onmiddellijk opnieuw worden gemaakt.
1409. De %1-procedure is aangeroepen met een te groot aantal parameters.
1410. %1Er wordt een typespecificatie verwacht.
1411. Kan object %1 niet vinden of u bent niet gemachtigd, of het object is niet geldig voor het toevoegen van een uitgebreide eigenschap.
1412. De aanvraag voor het bereik in bytes wordt niet door de server ondersteund.
1413. Y is geen geldige waarde voor X. X moet groter zijn dan Z.
1414. Dubbelzinnige treffer gevonden.
1415. Onbekende SeekOrigin opgegeven.
1416. Database %1 kan niet worden bijgewerkt omdat deze alleen-lezen is of alleen-lezen bestanden bevat. Maak de database of de bestanden schrijfbaar en voer het herstellen opnieuw uit.
1417. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Recursieve typedefinities zijn niet toegestaan.
1418. De replicatiefilterprocedures kunnen geen parameters hebben.
1419. De variabele %1 is geen cursorvariabele, maar wordt gebruikt op een locatie waar een cursorvariabele wordt verwacht.
1420. %1: bestands-id %2 van database-id %3 is overgeslagen omdat de bestandsgrootte is gewijzigd tijdens de verkleiningsbewerking.
1421. Geef geen logboekbestanden, off line bestanden, herstelbestanden en verouderde bestanden op voor databasemomentopnamen. %1 is geen geschikt bestand voor een databasemomentopname.
1422. Er lijkt een oneindige lus te zijn geresulteerd uit het herhaaldelijk ongeldig verklaren van de TimeManager tijdens het lay-out-/weergaveproces.
1423. De context is al bevroren.
1424. De archiefkoppeling is ongeldig.
1425. De registersleutel BackupDirectory is onjuist geconfigureerd. Met deze sleutel geeft u het hoofdpad op waarin back-upbestanden op schijf worden opgeslagen als geen volledige-padnamen worden opgegeven. Met dit pad wordt ook gezocht naar herstart-controlepuntbestanden voor RESTORE.
1426. Transactionele replicatie kan niet worden voortgezet omdat bronbeheer van transactioneel bestandssysteem op %1 niet is gestart.
1427. SQL-webassistent kan SQLGetData niet aanroepen.
1428. Initialisatiefunctie voor type is niet aanroepbaar.
1429. Alleen door de gebruiker gedefinieerde typen zijn toegestaan bij het uitgesteld ophalen van UDT.
1430. Alleen leden van de rol sysadmin mogen taken die eigendom zijn van een andere aanmelding, bijwerken of verwijderen.
1431. Er is een Windows-fout opgetreden bij het uitvoeren van %1. Fout = %2.
1432. De .NET Framework-uitvoering is afgebroken. De thread-token is niet hersteld door UDP/UDF/UDT.
1433. %1 is geen rol.
1434. Met Volledig vertrouwen heeft deze assembly met begeleiding onbeperkte toegang tot alle beschermde bronnen. Als deze assembly volledig vertrouwen wordt verleend, brengt dit mogelijk de beveiliging op deze computer in gevaar.
1435. Het %1 protocoltransport luistert niet langer naar verbindingen.
1436. De huidige beveiligingscontext kan niet worden teruggedraaid. De instructie 'Revert' is mislukt.
1437. Kan de planrichtlijn %1 niet %2 omdat de richtlijn niet bestaat of u geen machtiging hebt. Controleer de planrichtlijnnaam en de database van de huidige sessie en of u de benodigde machtiging hebt.
1438. De minimale hoeveelheid fysiek geheugen die door het proces is vereist sinds het is gestart.
1439. Er is een ongeldige doelnaamruimte opgegeven
1440. De database bevindt zich in de toegangsmodus voor één gebruiker.
1441. De stroom is niet leesbaar.
1442. De waarde X is ongeldig.
1443. Kan niet meer dan %1 kolomnamen opgeven voor indexen of primaire sleutels (%2 kolommen zijn opgegeven)
1444. Dit is geen opdracht.
1445. Index X valt buiten het bereik.
1446. De metagegevensstroom is niet beschikbaar voor deze bewerking.
1447. Geef de optie CASCADE op om machtigingen die kunnen worden verleend, in te trekken of te weigeren.
1448. In de database %1 komen inconsistente database- of bestandsmetagegevens voor.
1449. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat het fysieke bestand %2: %3 niet kan worden geopend.
1450. numeric-gegevenstype
1451. Context moet bevroren zijn voordat de methode DoCallBack wordt aangeroepen.
1452. Onvoldoende machtigingen voor het instellen van de configuratiesectie X.
1453. Kan deze eigenschap niet wijzigen in de Empty Size3D.
1454. Aanvraag %1 voor het Oracle-schemafilter voor Oracle-publicatieserver %2 is mislukt.
1455. TEXTIMAGE_ON wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze syntaxis bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. De voorkeursmethode voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens is via het gebruik van de gegevenstypen varchar(max), nvarchar(max) en varbinary(max).
1456. Kan tabel %1 niet afbreken omdat deze is gepubliceerd voor replicatie.
1457. Het kenmerk (%1) van de rij (%2) in sys.%3%4 heeft een ongeldige overeenkomende rij (%5) in sys.%6%7.
1458. Kan geen hash voor deze assembly genereren - X.
1459. De kolom msrepl_tran_version moet zich in de verticale partitie bevinden van het artikel dat is ingeschakeld voor bij te werken abonnementen. De kolom kan niet worden weggehaald.
1460. De instructie %1 mag geen variabelen bevatten.
1461. De triggers voor samenvoegreplicatie voor object %1 kunnen niet worden gemaakt.
1462. Aantal kan niet kleiner dan nul zijn.
1463. Assembly %1 bestaat niet of de gebruiker is niet gemachtigd hiernaar te verwijzen.
1464. Deze eigenschap is al ingesteld en kan niet worden gewijzigd.
1465. XML-ontleding: regel %1, teken %2, SYSTEM verwacht
1466. RepeatBehavior X vertegenwoordigt niet een aantal iteraties en bevat geen IterationCount-waarde.
1467. Verschillende identiteitskolommen toevoegen aan de tabel %1 met de SELECT INTO-instructie.
1468. .NET Framework Runtime is gestopt.
1469. De XP-retouraanroepfunctie %1 is mislukt in de uitgebreide procedure %2 omdat de functie is uitgevoerd in een INSERT-EXEC-instructie. In dat geval kan de uitgebreide procedure uitsluitend een resultatenset verzenden.
1470. Sleutel of naam van item.
1471. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 7.0 Service Pack 2 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat een validatietaak op de volledige publicatie is uitgevoerd.
1472. Kan geen initialisatie uitvoeren op basis van metagegevens in de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
1473. De http-verificatie voor de gebruiker %1'.%2 is voltooid.
1474. De hoofddatabase kan alleen volledig worden hersteld in één stap met een volledige back-up van de database. Opties zoals NORECOVERY, STANDBY en STOPAT worden niet ondersteund.
1475. De Core Properties relationship verwijst naar een onderdeel dat een onjuist type inhoud heeft.
1476. Het FILESTREAM-bestand dat is benoemd met GUID %1 en behoort bij FILESTREAM-gegevensbestands-id 0x%2, bestaat niet of kan niet worden geopend.
1477. De waarde voor @subscription_type is ongeldig. Geldige waarden zijn 'pull' en 'anonymous'.
1478. Kan het bestand %1 niet vinden voor de database %2.
1479. De parameterwaarde moet eindig zijn.
1480. Lijst met codegroepen
1481. FlushFinalBlock()-methode is tweemaal aangeroepen voor een CryptoStream. Deze kan echter maar eenmaal worden aangeroepen.
1482. Er is een onverwacht XML-knooppunt %1 (in de naamruimte %2) gevonden in het element %3 (in de naamruimte %4) van de SOAP-aanvraag.
1483. c: aangepast. Zowel sessiestatusgegevens als de opgeslagen procedures worden opgeslagen in een aangepaste database. De databasenaam moet worden opgegeven.
1484. Waarschuwing: de eigenschap is_ms_shipped is uitgeschakeld voor %1 %2 omdat u niet gemachtigd bent om een object met deze eigenschap te maken of wijzigen.
1485. externe servicebinding
1486. De transactietelling na EXECUTE geeft aan dat de COMMIT- of ROLLBACK TRANSACTION-instructie ontbreekt. Vorige telling = %1, huidige telling = %2.
1487. Wanneer een StylusPointDescription wordt samengesteld, moeten alle StylusPointPropertyInfos die knoppen vertegenwoordigen aan het einde van de verzameling worden geplaatst.
1488. Verificatie op de proxy is vereist
1489. De opgegeven parameter sid is in gebruik.
1490. Assembly's hebben alleen toegang tot het dialoogvenster Bestand openen en zijn gemachtigd om met dit dialoogvenster bestanden te openen. Met deze machtiging kunnen assembly's de inhoud van een bestand dat met het dialoogvenster Bestand openen is geopend ophalen zonder dat het bestand is geopend of aan deze bestanden IO-machtiging is verleend.
1491. Het schema is niet gekoppeld aan de opgegeven taak. De eigenaar van het schema moet ook de eigenaar zijn van de taak of de bewerking moet door een systeembeheerder worden uitgevoerd.
1492. Het opnieuw instellen van de verbinding leidt tot een andere status dan de oorspronkelijke aanmelding. Het aanmelden is mislukt.
1493. Object moet IConvertible implementeren.
1494. Rijen van OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kunnen niet worden vrijgegeven.
1495. Database mirroring is disabled by default. Database mirroring is currently provided for evaluation purposes only and is not to be used in production environments. To enable database mirroring for evaluation purposes, use trace flag 1400 during startup. For more information about trace flags and startup options, see SQL Server Books Online.
1496. %1 valt buiten het geldige bereik voor indexoptie %2. Zie sp_configure, optie %3, voor geldige waarden.
1497. Aggregaten aan de rechterkant van een APPLY kunnen niet verwijzen naar kolommen aan de linkerkant.
1498. Ongeldige elementwaarde X.
1499. MSBUILD: fout MSB1021: kan geen exemplaar van het logboek maken. X
1500. De kolom heeft een ongeldige status.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions