English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4801. De buffer is niet groot genoeg om geheugen te kopiëren.
4802. De huidige gebruiker of rol %1 is niet gemachtigd om de eigenaar in te stellen.
4803. De externe service heeft een bericht verzonden dat ongeldige header-velden bevat.
4804. Er zijn geen externe aanmeldingen gedefinieerd.
4805. Er is een poging gedaan een waarde in een kolom die geen NULL-waarden mag bevatten, in te stellen op NULL.
4806. De poging tot invoegen of bijwerken van de gepartitioneerde weergave is mislukt omdat de waarde van de partitioneringskolom niet tot een van de partities behoort.
4807. Dit bereik in de onderliggende lijst is ongeldig. Dit komt mogelijk doordat er elementen zijn verwijderd.
4808. De optie MUST_CHANGE wordt niet ondersteund door deze versie van Microsoft Windows.
4809. Parameter %1 moet NULL of leeg zijn als deze procedure niet wordt uitgevoerd vanuit een %2-database.
4810. %1 aanmelding is afgebroken met de fout %2. %3
4811. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar veld %3 van het type %4.%5 is van het type %6.%7, dat niet 'blittable' is.
4812. Kan synchrone opgeslagen bijwerkprocedure %1 in %2 niet verwijderen.
4813. %1Alle proloogvermeldingen moeten eindigen op ';', %2 gevonden.
4814. De opgegeven registersleutel bestaat niet.
4815. Marshaller-beperking: overmatig lange tekenreeks.
4816. DBCC SHRINKDATABASE: bestands-id %1 van database-id %2 is overgeslagen omdat de ruimtetoewijzing van het bestand niet kan worden aangepast.
4817. Waarschuwing: deze wijziging wordt pas door de doelserver(s) gedownload wanneer een %1 voor de taak is gepost met %2.
4818. Het databasebestand %1 wordt verwijderd.
4819. Het virtuele pad van de toepassing die moet worden gecompileerd (bijvoorbeeld /MyApp). Als -p wordt opgegeven, wordt het fysieke pad gebruikt om de toepassing te vinden. Anders worden de IIS-metagegevens gebruikt en wordt aangenomen dat de toepassing zich op de standaardlocatie (onder /LM/W3SVC/1/Root) bevindt. Deze schakeloptie kan niet worden gecombineerd met de schakeloptie -m.
4820. Parameter @sensitivity ondersteunt waarde %1 niet. De gevoeligheid van e-mail moet NORMAL, PERSONAL, PRIVATE of CONFIDENTIAL zijn.
4821. X ongeldig bij het genereren van brongegevens zonder begeleiding.
4822. Klonen wordt door deze klasse niet ondersteund.
4823. Er is een mogelijke wijziging in de proxy-instellingen van het systeem gemeld. De WebProxy-instellingen worden bijgewerkt met de ScriptEngine.
4824. In de FOR XML EXPLICIT-component zijn voor ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN en NMTOKENS kenmerknamen vereist in %1.
4825. De gegevenstypetoewijzing van %1 naar %2 bestaat niet. Controleer op de bron en de bestemming het gegevenstype, de lengte, de precisie, de schaal en het toestaan van null-waarden. Voer een query uit op de systeemtabel msdb.dbo.sysdatatypemappings voor een lijst met ondersteunde toewijzingen.
4826. Tabelfout: object-id %1, index-id %2 wordt opnieuw opgebouwd.
4827. Functies in vensters ondersteunen geen constanten als ORDER BY-componentexpressies.
4828. Categorie bestaat niet.
4829. Kan de geclusterde index %1 niet maken in de weergave %2 omdat de weergave verwijst naar een onbekende waarde (SUM-aggregaat van expressie met null-waarden). Een mogelijkheid is alleen te verwijzen naar waarden die niet null mogen zijn in SUM. ISNULL() is hiervoor handig.
4830. De schemawijziging is mislukt voor object %1. Dit komt mogelijk door een actieve momentopname of andere activiteiten voor schemawijziging.
4831. Waarschuwing: er is geen geschikt filter gevonden voor het ingesloten object tijdens het vullen met een volledige-tekstindex van de tabel of indexweergave %1 (id van de tabel of de geïndexeerde weergave %2, database-id %3), waarde van de volledige-tekstsleutel 0x%4. Sommige ingesloten objecten in de rij zijn niet geïndexeerd.
4832. Luisteren is niet gestart bij het eindpunt %1 in de metagegevens. Eindpuntbewerkingen zijn uitgeschakeld in deze editie van SQL Server.
4833. Waarschuwing: de procedure sp_mergecleanupmetadata is afgeschaft. In SQL Server 2000 SP1 en hoger wordt bij elke uitvoering van de samenvoegagent sp_mergemetadataretentioncleanup aangeroepen, zodat handmatig opruimen van metagegevens niet nodig is. Doorgegeven parameters worden genegeerd en sp_mergemetadataretentioncleanup wordt aangeroepen.
4834. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de doelservice een bericht heeft verzonden met een berichttype dat alleen kan worden verzonden door de initiator. Naam van het berichttype: %1. Naam van het servicecontract: %2.
4835. De time-out moet groter dan of gelijk aan -1 zijn.
4836. Profiel van rowcount-validatie.
4837. De SPID-traceringskolom kan niet worden verwijderd.
4838. Referentiesleutel %1 is ongeldig. U kunt geen systeemtabellen opnemen in definities van referentiesleutels.
4839. Methoden voor het xml-gegevenstype worden niet ondersteund in berekende kolomdefinities van tabelvariabelen en retourtabellen van functies met tabelwaarden. De fout is opgetreden in kolom %1 van tabel %2, in instructie %3.
4840. Het type moet table of ( view | indexed view | proc | func ) schema only zijn.
4841. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het geheim voor de pre-master is ongeldig.
4842. De tabel uitschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid.
4843. Alleen eendimensionale matrices worden hier ondersteund.
4844. De distributieserver is niet op de juiste wijze geïnstalleerd. Kan de database niet uitschakelen voor publiceren.
4845. Treedt op als het verwijderen van een map en/of bestand overeenkomt met het filter.
4846. De opgegeven coderingsmodus is voor deze algoritme niet geldig.
4847. %1 is mislukt omdat type %2 niet overeenkomt met de %3 specificatie vanwege methode %4.
4848. Foutnummer %1 is ongeldig. Het nummer moet in het bereik van %2 tot en met %3 liggen en mag niet 50000 zijn.
4849. Kan de volledige-tekstcatalogus niet verplaatsen van %1 naar %2. Fout in besturingssysteem %3.
4850. Bestand %1. Aantal gebieden = %2, gebruikte pagina's = %3 en gereserveerde pagina's = %4.
4851. Object %1 kan niet worden gewijzigd.
4852. Kan beveiligingspakket X niet vinden.
4853. Het FallBack-certificaat is gemaakt.
4854. Replicatiewaarschuwing: %1 (drempel: %2)
4855. De voorziening heeft de functionaliteit niet geïmplementeerd.
4856. Berichten met de conversatiehandle %1 en de conversatiegroep %2 zijn verwijderd uit de wachtrij met de id %3.
4857. Kan het benodigde geheugen niet toewijzen.
4858. 4-bytes float-gegevenstype, null-waarden toegestaan
4859. De ClockController.Seek-methode is aangeroepen met argumenten die een zoekbestemming zoeken met een negatieve waarde. De zoekbestemming moet een tijd zijn die groter is dan of gelijk is aan nul.
4860. Een database die niet is geopend, kan niet worden vergrendeld. Zorg dat de toepassing opnieuw verbinding maakt en de bewerking opnieuw uitvoert. Als u het probleem niet met deze actie kunt oplossen, neemt u contact op met de primaire ondersteuningsvoorziening.
4861. Een opgeslagen procedure kan alleen worden gepubliceerd als een 'serializable proc exec'-artikel, een 'proc exec'-artikel of een 'proc schema only'-artikel.
4862. Assembly %1 bestaat al in database %2.
4863. Het type van het doelobject kan niet via een cursor worden bijgewerkt.
4864. XML-ontleding: regel %1, teken %2, hexadecimaal teken verwacht
4865. Het antwoord dat in de cache is opgeslagen, wordt niet ondersteund bij een aanvraag met de opgegeven aanvraagmethode.
4866. De versie van SQL*PLUS die toegankelijk is via de systeempadvariabele is niet actueel genoeg om Oracle-publicaties te ondersteunen. Controleer of er een actuele versie van de Oracle-clientcode is geïnstalleerd op de distributieserver. Zie SQL Server-fout 21620 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
4867. Cultuur-id {0} (0x{0:X4}) is geen ondersteunde cultuur.
4868. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 is een niet-getypeerde NULL, maar is gemarkeerd als een uitvoerparameter.
4869. Er is een ongeldig bericht ontvangen in de ExternalMailQueue. conversation_handle: %1. message_type_name: %2. berichttekst: %3.
4870. Indeling van het uitvoerbare bestand (.exe) of de bibliotheek (.dll) is ongeldig.
4871. Opgeslagen beheerprocedure %1 voor replicatiesamenvoeging kan niet worden uitgevoerd voor publicatie %2. Een mogelijke oorzaak is dat een actieve momentopname werd uitgevoerd toen de beheerprocedure werd aangeroepen.
4872. Er bestaat voor het kenmerk (%1) van de rij (%2) in sys.%3%4 geen overeenkomende rij (%5) in sys.%6%7.
4873. Kan bestand niet decoderen - X.
4874. Er is een interne fout opgetreden tijdens het parseren van BAML-inhoud: bekende typeIds moeten negatief zijn.
4875. Kan het identiteitsbereik voor de tabel %1 op de publicatieserver niet aanpassen.
4876. Kan X niet maken.
4877. De FILESTREAM-gegevensbestandsgroep kan niet worden toegevoegd om te verwijzen naar een lege FILESTREAM-logboekbestandsgroep.
4878. Kan %1 %2 %3 niet uitvoeren op %4 %5 omdat de/het %6 ervan is uitgeschakeld.
4879. De ondersteunde waarden zijn Identification, Impersonation en Delegation.
4880. De gegevenswijzigingen worden naar de publicatieserver geüpload.
4881. LOSKOPPELEN
4882. Machtiging voor prestatiemeteritem:
4883. Niet ondersteund in een matrixmethode van een niet-voltooide typedefinitie.
4884. Kan de database %1 niet loskoppelen omdat deze niet bestaat.
4885. Replicatiedatabaseoptie 'sync with backup' kan niet op de publicatiedatabase worden ingesteld. De database bevindt zich in de modus voor eenvoudig herstel.
4886. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Een UNICODE-tekenreeks is groter dan het maximum aantal toegestane %1 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %2, initiator: %3 en berichtvolgnummer: %4.
4887. Kan bestand File Name niet vinden.
4888. Het service-exemplaar moet zijn afgeleid van Interfacetype of Interfacetype implementeren.
4889. X is niet in de verzameling aanwezig.
4890. Voor de SMTP-server is een beveiligde verbinding vereist of de client is niet geverifieerd.
4891. Het doelbestand File Name is een map en geen bestand.
4892. Kan geen partitiegroepen gebruiken omdat er een of meer circulaire relaties tussen join-filters bestaan.
4893. De opgegeven waarde bevat niet IPermission als label.
4894. De opdracht BACKUP WITH DIFFERENTIAL wordt uitgevoerd op basis van meer dan één back-up van het bestand. Zet eerst al deze back-ups terug voordat u de differentiële back-up terugzet.
4895. De verzameling is gewijzigd tijdens de inventarisatie.
4896. De %1-instructie is niet toegestaan binnen een trigger.
4897. SOAP-parseerfout, xsd:type Typenaam ongeldig X
4898. Kan publicatieserver %1 op distributieserver %2 niet identificeren. Controleer of %3 in de tabel sysservers op de distributieserver is geregistreerd.
4899. De categorie voor dit bericht.
4900. Kan niet meer dan %1 indexen samenvoegen of aaneenschakelen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions