English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3001. Type Typenaam is niet voltooid.
3002. Kan de externe distributieserver niet negeren (@ignore_remote_distributor kan niet 1 zijn) als de database wordt ingeschakeld voor publicatie of samenvoegpublicatie.
3003. Onjuist X-formulier gevonden tijdens het parseren van tekenreeks Y.
3004. Cursor ophalen: impliciete conversie van gegevenstype %1 naar %2 is niet toegestaan.
3005. Contextstroom wordt al onderdrukt.
3006. Gegevenstype %1 bestaat al.
3007. %1: kan de toewijzing van pagina %2:%3 (type UNLINKED_REORG_PAGE) niet ongedaan maken.
3008. Het herstel voor database %1 wordt overgeslagen omdat hiervoor een upgrade vereist is, maar de database is gemarkeerd voor stand-by. Gebruik RESTORE DATABASE WITH NORECOVERY om de database terug te zetten naar een herstelstatus en ga door met de herstelsequentie.
3009. Kan de schemarijenset %1 voor OLE DB-voorziening %2 voor gekoppelde server %3 niet verkrijgen. De voorziening ondersteunt de interface, maar retourneert een foutcode als deze wordt gebruikt.
3010. Het regeltype instellen op Toestaan.
3011. binary-gegevenstype met variabele lengte
3012. Waarschuwing: de distributiedatabase %1 heeft het compatibiliteitsniveau %2. Wordt gewijzigd in %3.
3013. De server-TCP-provider is gestopt met luisteren op poort [ %1 ] wegens een storing. Fout: %2, status: %3. De server probeert het luisteren automatisch te hervatten.
3014. Kan niet naar toepassingsbron X navigeren met een WebBrowser-besturingselement. Voor URI-navigatie moet de bron zich bevinden in de oorspronkelijke site van de toepassing. Gebruik het voorvoegsel pack://siteoforigin:,,,/ om hard-coding van de URI te voorkomen.
3015. De kolommen rowdump en lockres zijn alleen geldig bij tabellen en geïndexeerde weergaven waarbij de aanwijzing NOEXPAND is opgegeven.
3016. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6. De test (%7) is mislukt. Het adres 0x%8 is niet uitgelijnd.
3017. Poging tot toegang tot ontbrekende methode.
3018. %1Syntaxisfout bij bronteken 0x%2, in de buurt van %3, string literal verwacht.
3019. Waarschuwing: er is geen geschikte wordbreaker gevonden tijdens het vullen met een volledige-tekstindex van de tabel of indexweergave %1 (id van de tabel of de geïndexeerde weergave %2, database-id %3), waarde van de volledige-tekstsleutel 0x%4. Voor sommige kolommen in de rij is een neutrale wordbreaker gebruikt.
3020. Kan geen aangepaste artikelordening opgeven in publicatie %1 omdat het compatibiliteitsniveau ervan lager is dan 90. Stel met sp_changemergepublication publication_compatibility_level in op 90RTM.
3021. Het opgegeven abonnement bestaat niet of is nog niet gesynchroniseerd.
3022. Er is een niet-Booleaanse expressie opgegeven in een context waarin een voorwaarde wordt verwacht, bij %1.
3023. Er is door nul gedeeld.
3024. %1Het form-kenmerk kan niet worden opgegeven voor een globale kenmerk- of elementdefinitie.
3025. Er zijn te weinig of te veel bestanden opgegeven voor FILESTREAM(LOG)-bestandsgroep %1.
3026. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de naam van het berichttype niet is gevonden. Naam van het berichttype: %1.
3027. De codegroep kent de machtigingenset van het intranet toe aan code van de intranetzone. De machtigingenset verleent de intranetcode het recht op geïsoleerde opslag, volledige toegang tot de gebruikersinterface, enige mogelijkheid tot reflectie en beperkte toegang tot omgevingsvariabelen.
3028. %1 is geen geldige waarde voor de configuratieoptie %2.
3029. Fout bij het doorvoeren van een alleen-lezen of een TEMPDB XDES. De server wordt afgesloten.
3030. Gegevenstype %1 kan niet worden geconverteerd naar %2.
3031. Er is een fout opgetreden. Details van de uitzondering:
3032. Het abonnement is niet geïnitialiseerd. Voer eerst de distributieagent uit.
3033. Hiermee wordt aangegeven dat de teller alleen-lezen is. Externe tellers en tellers die niet met dit onderdeel zijn gemaakt zijn alleen-lezen.
3034. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste declaratiesyntaxis van ENTITY
3035. Groter dan verzamelingsgrootte.
3036. RESTORE kan niet worden uitgevoerd op %1. De database is geconfigureerd voor het spiegelen van databases. Verwijder het spiegelen met de opdracht ALTER DATABASE als u de database wilt herstellen.
3037. Kan een rol geen lid maken van zichzelf.
3038. DELETE is niet toegestaan omdat weergave %1 door de instructie wordt bijgewerkt. Deze weergave maakt deel uit van een join en heeft een INSTEAD OF DELETE-trigger.
3039. U kunt geen kolommen voor meer dan één onderliggende tabel bijwerken in één updateaanroep.
3040. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @params niet NULL is. @params moet NULL zijn als @type 'object' is.
3041. Schema van replicatieagent.
3042. De kenmerken 'type' en 'ref' kunnen niet beide voorkomen
3043. Systeemfout %1 is opgetreden bij het maken van een nieuwe element-GUID voor dit doorgestuurde bericht.
3044. Het onbekende isolatieniveau 0x%1 is aangevraagd bij MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).
3045. Object moet een matrix van primitieven zijn.
3046. maken
3047. INDEXKEY_PROPERTY wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan sys.index_columns.
3048. Er is niet voldaan aan een beveiligingsvereiste aan de andere zijde. Probeer het ProtectionLevel en/of ImpersonationLevel te verhogen.
3049. Alle machtigingen in een instructie voor verlenen, weigeren of intrekken moeten tot hetzelfde bereik behoren (bijvoorbeeld server of database)
3050. Kan %1 niet uitvoeren. Controleer %2 in de installatiemap.
3051. Kan %1 niet in Active Directory weergeven omdat de naam te lang is. Active Directory-namen mogen niet langer zijn dan 64 tekens.
3052. De streek die wordt vervangen, is niet in de huidige verzameling aanwezig.
3053. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 bevat geclusterde index %2 terwijl tabel %3 geen geclusterde index bevat.
3054. SQL wordt direct uitgevoerd zonder cursor.
3055. De gezochte database bestaat niet.
3056. %1: heap-page %2:%3 kan niet worden verplaatst omdat het vullen van de berekende kolomexpressie is mislukt.
3057. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1: de parameterstatusmarkeringen zijn ongeldig.
3058. Categorie X bestaat niet.
3059. LocalDataStoreSlot-opslag is vrijgemaakt.
3060. Het bron- en doelpad moeten identieke hoofdmappen hebben. Het is niet mogelijk ze naar een ander volume te verplaatsen.
3061. De database-eigenaar wordt ingesteld op SA.
3062. initerrlog: foutenlogboekbestand %1 kan niet worden geopend. Besturingssysteemfout %2 is opgetreden.
3063. Index of statistieken %1 voor weergave %2 kan of kunnen niet worden gemaakt. Kan niet controleren of sleutelkolom %3 nauwkeurig en deterministisch is. U kunt de kolom verwijderen uit de sleutel voor de index of de statistieken, de kolom als persistent markeren in de basistabel als de kolom berekend is of een niet-CLR-afgeleide kolom in de sleutel opnemen.
3064. XML-validatie: ongeldige inhoud. Verwachte elementen: %1 waar element %2 is opgegeven. Locatie: %3
3065. Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van %1 metagegevens voor database-id %2, bestands-id %3 en transactie=%4. Aanvullende context=%5. Locatie=%6(%7). Probeer de bewerking opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de databasebeheerder om de vergrendelings- en geheugenconfiguratie te controleren. Controleer de toepassing op mogelijke impasseconflicten.
3066. De geselecteerde provider verwijderen.
3067. Voor peer-to-peer-topologieën moeten de publicatienamen op alle publicatieservers overeenkomen. U wilt object [%1].[%2] opnieuw publiceren. Dit wordt al gepubliceerd in peer-to-peer-publicatie [%3].[%4].[%5].
3068. Er is een onverwachte NULL-waarde geretourneerd voor kolom %1.%2 van OLE DB-voorziening %3 voor gekoppelde server %4. Deze kolom mag niet NULL zijn.
3069. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het element in het beperkte type moet in één van de naamruimten voorkomen die zijn toegestaan door het jokerteken van het basistype.
3070. Kan de tekenreeks voor fout %1, taal-id %2 niet indelen. Dit kan worden veroorzaakt door onvoldoende geheugen op de server of door een fout tijdens het indelen van het bericht.
3071. datumkiezer
3072. De FILESTREAM-functie is uitgeschakeld.
3073. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het element met persoonlijke variabele gegevens (%1) is gedupliceerd in dit bericht.
3074. Gebeurtenismeldingen op serverniveau zijn uitgeschakeld. De database-MSDB bestaat niet.
3075. Het impliciet maken van een %1 is mislukt. Reden: de %2 is mogelijk weggehaald of de naam is al in gebruik.
3076. NAAR MAKELAAREXEMPLAAR
3077. Poging tot toegang tot een niet-bestaand veld.
3078. BACKUP LOG is niet mogelijk omdat er bulksgewijs geregistreerde wijzigingen aanwezig zijn in de database en een of meer bestandsgroepen niet beschikbaar zijn.
3079. Voor een niet-statische methode is een doel vereist.
3080. Time-outs worden ondersteund voor deze stroom.
3081. Kan een abonneedatabase niet naar een bestaande database kopiëren.
3082. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om te voldoen aan de verwachte vereisten van een bewerking, mogelijk vanwege de fragmentatie van virtuele adresruimte. Probeer het later opnieuw.
3083. Ongeldige URI: kan de Authority/Host niet parseren.
3084. Foute parameter voor Rotation. Alleen Rotate0, Rotate90, Rotate180 en Rotate270 worden ondersteund.
3085. Age van cache = X, MaxAge van cache = Y.
3086. Kan geen partitiegroepen gebruiken omdat een of meer filters verwijzen naar de volgende weergave met functies: %1.
3087. Methoden voor het xml-gegevenstype worden niet ondersteund in berekende kolomdefinities. Maak een scalaire door de gebruiker gedefinieerde functie om de methodeaanroep terug te laten lopen. De fout is opgetreden in kolom %1 van tabel %2, in instructie %3.
3088. De naam van de primaire bestandsgroep kan niet worden gewijzigd.
3089. Er is een mogelijke oneindige hercompilatie gedetecteerd voor SQLHANDLE %1, PlanHandle %2, beginpunt van partitie %3, eindpunt van partitie %4. De laatste reden voor hercompilatie was %5.
3090. De partner voor database %1 is niet gedefinieerd of is niet dezelfde als de partner die probeert het spiegelen van de database in te stellen.
3091. Alleen leden van de rol sysadmin kunnen parameter %1 opgeven.
3092. Er worden massagegevens verwacht, maar deze zijn niet verzonden. De batch wordt beëindigd.
3093. De logische tabellen INSERTED en DELETED kunnen niet worden bijgewerkt.
3094. Samengevoegde of aaneengeschakelde indexen kunnen niet worden gemaakt voor tijdelijke objecten. Het object %1 is tijdelijk.
3095. De opgegeven taak-id vertegenwoordigt geen %1-agenttaak voor een push-abonnement in deze database.
3096. Objectgrafiek kan niet null zijn.
3097. De %1-telling voor object %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) is onjuist. Voer DBCC UPDATEUSAGE uit.
3098. De gedistribueerde transactie is voltooid. Meld deze sessie aan in een nieuwe transactie of de NULL-transactie.
3099. De bestandsnaam RenameTo kan niet null of leeg zijn.
3100. MODIFY FILE is mislukt. De omvang is groter dan MAXSIZE.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions