English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5701. Er is een DBCC DBCONTROL-fout opgetreden. De database is niet alleen-lezen gemaakt.
5702. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De B-structuurpagina %6 heeft twee bovenliggende knooppunten %7, sleuf %8 en %9, sleuf %10.
5703. De waarde is te groot of te klein voor een Single.
5704. De dubbele sleutel is genegeerd.
5705. De volgende twee opdrachten zijn equivalent en zijn gebaseerd op de IIS-metagegevens. De gecompileerde toepassing wordt gedistribueerd naar c:\MyTarget:
5706. Er wordt een niet-gedefinieerde DateTimeStyles-waarde gebruikt.
5707. Artikel %1 met een of meer dynamische functies kan niet worden weggehaald uit publicatie %2. Mogelijk bestaan actieve abonnementen voor de publicatie. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om het artikel weg te halen en alle actieve abonnementen opnieuw te initialiseren.
5708. De eigenschap CurrentContext van de LicenseManager is momenteel vergrendeld en kan niet worden gewijzigd.
5709. Referentiesleutel %1 verwijst naar ongeldige tabel %2.
5710. Het distributieagentprofiel is ingeschakeld voor de verwerking van LOB-gegevens met OLEDB-streaming.
5711. X, Er is niets geschreven naar de stroom, ken deze cachevermelding niet toe.
5712. Het toevoegen van het certificaat met de index X is mislukt.
5713. Het herstelmodel kan niet worden gewijzigd in SIMPLE als bestanden onderworpen zijn aan een RESTORE PAGE-bewerking. Voltooi de herstelprocedure waarbij bestand %1 is betrokken voordat u een omschakeling naar SIMPLE probeert.
5714. Parameter %1 is niet van het type waarmee de parameter is gemaakt. Haal de procedure weg en maak deze opnieuw en geef daarbij voor het type een naam op die uit twee gedeelten bestaat.
5715. Kan de geclusterde index %1 niet maken in de weergave %2 omdat de indexsleutel kolommen bevat die niet zijn opgenomen in de component GROUP BY. Een mogelijkheid is de kolommen die niet in de GROUP BY-component staan uit de indexsleutel te verwijderen.
5716. E-mail is niet in de wachtrij geplaatst. Database Mail is gestopt. Gebruik sysmail_start_sp om Database Mail te starten.
5717. Ongeldig type voor het lid ParameterInfo in de klasse Attribute.
5718. Een speciale Uri-parseeraanvraag: X kan niet worden gemengd met andere parseervlaggen voor Uri-onderdeel: Y.
5719. Het type moet vanuit COM te maken zijn.
5720. Reeds verbonden.
5721. Primaire-sleutelkolom %1 kan niet van een verticale partitie worden uitgesloten.
5722. Waarschuwing: regel %1: de optie %2 is verouderd en heeft geen effect.
5723. Een nieuwe transactie is niet toegestaan omdat er andere threads worden uitgevoerd in de sessie.
5724. BACKUP kan de opdracht %1 niet uitvoeren. Ga na of in het logboek van de back-uptoepassing berichten met meer informatie zijn vastgelegd.
5725. Het aantal moet positief zijn en verwijzen naar een locatie binnen de tekenreeks/matrix/verzameling.
5726. De database %1 is al ingesteld voor het spiegelen van de database.
5727. Bulksgewijs laden is mislukt. Codetabel %1 is niet geïnstalleerd. Installeer de codetabel en voer de opdracht opnieuw uit.
5728. De mislukte actie is:
5729. Deze server is momenteel niet aangemeld bij een MSX.
5730. een toewijzing
5731. De maximumgrootte van de primaire index van tabel %1 is %2 bytes. Voor CREATE XML INDEX moet de grootte beperkt blijven tot %3 bytes
5732. De aangevraagde FTP-opdracht wordt niet ondersteund als u een HTTP-proxy gebruikt.
5733. Bestandsnamen dupliceren.
5734. De aanvraag overschrijft een interne limiet. Vereenvoudig of verklein de aanvraag.
5735. kritieke sectie clr
5736. De verlener heeft niet de machtiging GRANT.
5737. Er is al een asynchrone leesbewerking gestart op de stroom.
5738. Voor opgeslagen-procedureartikelen moet de waarde van de parameter @property 'description', 'dest_table', 'dest_object', 'creation_script', 'pre_creation_cmd', 'schema_option' of 'destination_owner' zijn.
5739. OleInitialize is mislukt voor X.
5740. %1'?>' wordt verwacht
5741. De toewijzing van een bewaarde pagina kan niet ongedaan worden gemaakt.
5742. De DisplayIndex voor de DataGridColumn met Header X ligt buiten het bereik. DisplayIndex moet groter dan of gelijk aan 0 zijn, en kleiner dan Columns.Count.
5743. Ongeldige URI: er komt een ongeldige volgorde in de tekenreeks voor.
5744. Alleen LPArray of SafeArray heeft een geneste marshal zonder begeleiding.
5745. (niet actief)
5746. De naam van de communicatiepoort die moet worden geopend.
5747. %1Het 'form'-kenmerk kan niet worden opgegeven bij een lokale kenmerk- of elementdefinitie met het kenmerk ref.
5748. Slechts één van de parameters %1 en %2 kan worden ingesteld.
5749. Het aantal parameters dat is doorgegeven aan sp_execute komt niet overeen met het aantal parameters dat is gebruikt bij het voorbereiden van de handle (%1).
5750. Het IAsyncResult-object is niet afkomstig van de corresponderende async-methode voor dit type, of EndRead is meermaals aangeroepen met hetzelfde IAsyncResult.
5751. De browsermogelijkhedenassembly is verwijderd.
5752. Opgegeven categorie %1 bestaat niet voor categorieklasse %2.
5753. De CHECK-instructie is afgebroken. De database kan niet worden gecontroleerd omdat er geen momentopname van de database kan worden gemaakt en de database of tabel niet kan worden vergrendeld. Zie Books Online voor meer informatie over dit probleem en hoe u het probleem kunt voorkomen. Lees ook vorige fouten voor aanvullende informatie.
5754. FOR XML EXPLICIT-veld %1 kan de instructie HIDE maar één keer opgeven.
5755. X is geen geldige KeyStore-naam.
5756. Kan geen voorlooptekens (..) gebruiken voor afsluiten boven de hoogste map.
5757. Tijdwaarde ligt buiten het tijdperkbereik.
5758. Nummers van vastleggroepen moet lager dan of gelijk aan Int32.MaxValue zijn.
5759. StandardOutputEncoding wordt alleen ondersteund als standaarduitvoer wordt omgeleid.
5760. De aanmelding %1 in sp_link_publication is niet toegewezen aan een gebruiker in publicatiedatabase %2.
5761. Kan de metagegevens voor publicatie %1 niet opruimen omdat andere publicaties een of meer artikelen in deze publicatie gebruiken.
5762. De COMPUTE-component #%1 met aggregaatexpressie #%2 is niet opgenomen in de selectielijst.
5763. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat er schemareplicatie wordt uitgevoerd.
5764. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat de instructie @stmt een syntaxisfout bevat of niet is toegestaan voor een planrichtlijn. Gebruik één geldige instructie.
5765. De on line indexbewerking kan niet worden uitgevoerd voor index %1. De index bevat kolom %2 met het gegevenstype text, ntext, image, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) of xml. De bewerking moet off line worden uitgevoerd.
5766. De te decoderen gegevens overschrijden het maximum voor deze modulus van X bytes.
5767. De systeemtabellen voor de samenvoegreplicatie kunnen niet worden weggehaald.
5768. De hoogte moet groter dan of gelijk zijn aan DrawingAttributes.MinHeight en kleiner dan of gelijk zijn aan DrawingAttribute.MaxHeight.
5769. %1 is geen geldig stijlnummer bij het converteren van XML.
5770. Het synchroniseren van mirror-database %1 is onderbroken waardoor de status van de database inconsistent is. De opdracht ALTER DATABASE kan niet worden uitgevoerd. Zorg dat de mirror-database actief en on line is. Herstel vervolgens de verbinding van het mirror-serverexemplaar en laat de mirror-database de synchronisatie voltooien.
5771. De importbuffer voor deze transactie is niet geldig.
5772. Bijwerken van cache wordt niet ondersteund voor opnieuw gestarte FTP-antwoorden. Offset opnieuw starten = X.
5773. certificaat
5774. De vlag @sysadmin_only wordt niet meer ondersteund door SQLAgent en is hier alleen behouden voor achterwaartse compatibiliteit.
5775. De voorziening ondersteunt de vereiste methode niet.
5776. Er is een null-sessiesleutel opgehaald uit SSPI.
5777. initconfig: waarschuwing: het opgegeven affiniteitsmasker is niet geldig. De standaardinstelling van geen affiniteit wordt gebruikt. Gebruik sp_configure 'affinity mask' of 'affinity64 mask' om het systeem te configureren voor compatibiliteit met het CPU-masker op het systeem. U kunt het systeem ook configureren op basis van het aantal gelicentieerde CPU's.
5778. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De koptekst van het beveiligingsbericht is ongeldig. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
5779. In toekomstige versies van SQL Server wordt het gedrag van het gegevenstype Transact-SQL timestamp mogelijk gewijzigd om dit in overeenstemming te brengen met het gedrag dat wordt gedefinieerd in de standaard. Op dat moment zal het huidige timestamp-gegevenstype worden vervangen door een rijversiegegevenstype.
5780. Windows-kernelobject %1 bestaat al. Het is geen eigendom van de SQL Server-serviceaccount. De SQL Server-prestatiemeteritems zijn uitgeschakeld.
5781. Kan de aanroep niet naar de juiste methode omzetten.
5782. In huidige database %2 kan geen item met de naam %1 worden gevonden, gezien het feit dat @itemtype is ingevoerd als %3.
5783. Win32-besturingselement voor bewerking kan geen onderliggende elementen hebben.
5784. Alleen Uri-voorvoegsels met een geldige hostnaam worden ondersteund.
5785. Server %1 is niet gedefinieerd als een abonneeserver.
5786. Het conversatie-eindpunt met de handle %1 is weggehaald.
5787. De waarde 'manual' voor abonnementenparameter @sync_type wordt niet meer ondersteund.
5788. Kan aanmelding niet toevoegen met sp_addlogin (gebruiker = %1). Deze procedure wordt beëindigd.
5789. Er wordt een rijverschuiving verwacht in de gegevensstroom voor bulksgewijs kopiëren van text- of image-gegevens.
5790. Trigger %1 is geen trigger voor %2.
5791. Kan geen vermelding voor de externe toepassing X vinden.
5792. Bestand of bestandsgroep %1 kan niet worden geselecteerd voor deze bewerking.
5793. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het element in het beperkte type moet dezelfde naam hebben als en een beperkter type zijn dan het overeenkomstige basistype.
5794. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het element met openbare variabele gegevens (%1) is gedupliceerd in dit bericht.
5795. Er is een ongeldige kolomalias %1 voor opmaakkolom opgegeven als XML-verwerkingsinstructie in FOR XML PATH. De notatie moet 'verwerkingsinstructie(doel)' zijn.
5796. Certificaat is van het type X509Certificate2 en bevat de persoonlijke sleutel.
5797. initdata: er is geen geheugen beschikbaar voor kernel-buffers.
5798. Primair logboekbestand %1 ontbreekt en de database is niet op de juiste wijze afgesloten. De database kan niet opnieuw worden opgebouwd.
5799. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 7.0 Service Pack 2 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat gedecentraliseerde conflictregistratie is ingesteld.
5800. Kan de expliciete waarde voor de identiteitskolom in tabel %1 niet invoegen als IDENTITY_INSERT is ingesteld op OFF.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions