English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3501. De database-principal voor het opzoeken van het certificaat is ongeldig
3502. Een exemplaar van het XML-gegevenstype heeft te veel niveaus van geneste knooppunten. De maximaal toegestane diepte is %1 niveaus.
3503. Het afdwingen van het cursorplan is mislukt omdat een invoerplan meer dan één -knooppunt met het OperationType=%1 bevat. Een mogelijkheid is een XML-cursorplan te gebruiken dat zonder aanpassing is overgenomen van SQL Server.
3504. Het antwoord staat het opslaan in cache expliciet toe = Cache-Control: X.
3505. De vervangende bytes voor ontvangen bytes met pariteitsfouten.
3506. Ad-hoc-updates van systeemcatalogussen zijn niet toegestaan.
3507. Kan de service MSSQLServerADHelper niet starten. Controleer of de serviceaccount voor dit exemplaar van SQL Server de vereiste machtigingen heeft om de service MSSQLServerADHelper te starten.
3508. De huidige thread bevindt zich niet in de STA-modus (Single Thread Apartment). Voor het starten van een proces met UseShellExecute die is ingesteld op True moet de huidige thread zich in de STA-modus bevinden. Controleer of voor de functie Main STAThreadAttribute is gemarkeerd.
3509. Externe scans worden niet ondersteund bij query's voor het zoeken in volledige tekst.
3510. %1De opgegeven naam is geen geldige XML-naam: %2
3511. Vanwege beveiligingsbeperkingen kan er geen toegang worden verkregen tot het type Typenaam.
3512. Voor verbindingen met deze server is codering vereist. De clientbibliotheek biedt geen ondersteuning voor codering. De verbinding is gesloten. Voer een upgrade van de clientbibliotheek uit.%1
3513. U bent niet gemachtigd om de service %1 te gebruiken.
3514. De replicatiefilterprocedures mogen alleen SELECT-, GOTO-, IF-, WHILE-, RETURN- en DECLARE-instructies bevatten.
3515. Het certificaat, de asymmetrische sleutel of de persoonlijke sleutel bestaat niet of heeft een ongeldige indeling.
3516. %1: pagina %2:%3 kan niet worden verplaatst omdat het een sorteerpagina is.
3517. Database-id %1, pagina %2 is gemarkeerd als RestorePending. Dit kan duiden op beschadiging van de schijf. Herstel de database om dit probleem op te lossen.
3518. Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van de querytekst naar OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
3519. %1Het kenmerk mag niet buiten een element verschijnen
3520. Kan de rij niet synchroniseren omdat deze is bijgewerkt met een ander proces dan replicatie.
3521. Statusregel van vermelding = HTTP/X Y Z.
3522. Ongeldige OleAut-datum.
3523. %1'//' gevolgd door self-, parent- of descendant-or-self-assen wordt niet ondersteund wanneer er eenvoudig getypeerde of http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyType-elementen worden aangetroffen. %2 is gevonden.
3524. Geen schrijfbare eigenschap.
3525. De gebeurteniswaarschuwing %1 van de assembly is weggehaald.
3526. Map heeft geen browserbestanden: X.
3527. Kan de REPAIR-instructie niet verwerken. De database mag geen momentopname zijn.
3528. Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd nadat de aanvraag is ingediend.
3529. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat tabel %2 een DEFAULT-beperking heeft.
3530. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste documentsyntaxis
3531. Deze niet-CLS-methode is niet geïmplementeerd.
3532. (Taakresultaat)
3533. Alleen ingebouwde groepen kunnen met deze optie worden gebruikt.
3534. De sessie is aangemeld bij een actieve gebruikerstransactie tijdens een poging een nieuwe transactie te binden. De sessie is losgekoppeld van de vorige gebruikerstransactie.
3535. De systeemfunctie WriteFileEx, die is uitgevoerd voor bestand %1, heeft maar %2 bytes geschreven. De waarde %3 wordt verwacht.
3536. De XML-hoofdlabelnaam van FOR XML bevat een ongeldige XML-id. %1(0x%2) is het eerste onjuiste teken.
3537. Het object komt niet overeen met het doeltype.
3538. De e-mail bevindt zich in de wachtrij.
3539. De bewerking is niet voltooid. Mogelijk is er een interne impasse opgetreden.
3540. De gegevens voor knooppunt %1 kunnen niet worden geserialiseerd omdat deze een teken (0x%2) bevatten dat niet is toegestaan in XML. Als u deze gegevens wilt ophalen met FOR XML, converteert u de gegevens naar het gegevenstype binary, varbinary of image
3541. U kunt alleen een databasemomentopname maken terwijl de database on line is.
3542. Regel %1 bestaat niet.
3543. Methoden voor xml-gegevenstypen worden niet meer ondersteund in controlecriteria. Haal het controlecriterium weg of maak een scalaire door de gebruiker gedefinieerde functie om het oproepen van de methode in te verpakken. De fout is opgetreden bij tabel %1.
3544. Standaarddatumvolgorde %1 voor taal %2 is ongeldig. In plaats daarvan wordt mdj gebruikt.
3545. Kolom %1 van tabel %2 kan niet worden uitgesloten van een verticale partitie omdat er een berekende kolom is die afhankelijk is van deze kolom.
3546. Agentprofiel voor verbindingen over lage bandbreedte.
3547. Er is een fout gevonden in kolom of parameter #%1: opgegeven kolomprecisie %2 is groter dan maximumprecisie %3.
3548. %1 is mislukt omdat methode %2 van klasse %3 in assembly %4 als resultaat %5 geeft, terwijl CLR-triggers als resultaat void moeten geven.
3549. geclusterde index
3550. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De niet-ondertekende berichtkop is ongeldig. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
3551. Ongeldige map voor URL.
3552. De gegevenstypen text, ntext en image kunnen niet in een GROUP BY-component worden gebruikt.
3553. sql:variable
3554. U kunt geen bestandsgroep toevoegen met ALTER DATABASE ADD FILE. Gebruik ALTER DATABASE ADD FILEGROUP.
3555. Kan de constructor voor klasse Class Name niet vinden.
3556. Schema %1 is niet verwijderd omdat dit wordt gebruikt door minstens één taak. Gebruik 'sp_detach_schedule' om schema's uit een taak te verwijderen.
3557. Toegang geweigerd tot %1 of het pad is ongeldig.
3558. De RPC-beveiligingsgegevens voor de publicatieserver ontbreken of zijn ongeldig. Gebruik sp_link_publication om deze gegevens op te geven.
3559. Kan niet meer resultatensets retourneren (wordt niet ondersteund door de voorziening).
3560. Een geldige agent-id voor het abonnement op publicatieserver %1, database %2, publicatie %3 is niet gevonden.
3561. Servicebesturingsafhandeling heeft een ongeldige besturingscode = %1 ontvangen.
3562. Het servicecontract met de id %1 is weggehaald.
3563. Kan de aangevraagde traceersjabloon niet vinden: id = %1.
3564. Voorwaardelijke compileersymbolen definiëren
3565. Onverwacht einde van bestand.
3566. Configuratieoptie %1 is niet uniek.
3567. De database-engine heeft een drijvende-kommauitzondering ontvangen van het besturingssysteem tijdens het verwerken van een aanvraag van de gebruiker. Probeer de transactie opnieuw uit te voeren. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de systeembeheerder.
3568. U bent niet gemachtigd om de bewerking uit te voeren.
3569. De waarde van parameter @status moet 'active' en 'inactive' zijn.
3570. De client kan de sessie met SPID %1 niet opnieuw gebruiken. De sessie is opnieuw ingesteld voor groepsgewijze verbindingen. Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een eerdere bewerking. Ga in de foutenlogboeken na of onmiddellijk voorafgaand aan deze fout bewerkingen zijn mislukt.
3571. De server luistert op [ %1 <%2> %3].
3572. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat het kenmerk MaxLen van het type %1 gewijzigd zou worden in de bijgewerkte assembly. Het kenmerk MaxLen mag niet worden gewijzigd door permanente typen.
3573. Het opgegeven type moet vanuit COM zichtbaar zijn.
3574. U bent niet gemachtigd om de BULK LOAD-instructie te gebruiken.
3575. Ongeldige waarde X voor LeadingZero in het LDML-bestand.
3576. Deze code is gegenereerd met een hulpprogramma.
3577. CREATE DATABASE of ALTER DATABASE is mislukt omdat de resulterende cumulatieve databaseomvang de limiet van %1 MB per %2 van uw licentie overschrijdt.
3578. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat sortering op kolomniveau is uitgeschakeld met het script waarmee het artikelschema is gemaakt.
3579. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat er al een planrichtlijn %2 van @type 'template' bestaat op @stmt.
3580. Het bestand %1 bestaat niet of is geen herkenbaar traceerbestand. Er kan ook een fout zijn opgetreden tijdens het openen van het bestand.
3581. Toepassingsinstellingen bewerken/toevoegen
3582. Kan het XML-bestand niet opslaan
3583. ISO-2022-CN-codering (codepagina 50229) wordt niet ondersteund.
3584. De oude status van de database kan niet worden hersteld. De primaire namen of momentopnamenamen zijn onjuist opgegeven, niet alle andere momentopnamen zijn weggehaald of er ontbreken bestanden.
3585. capaciteit is kleiner dan de huidige grootte.
3586. Binaire serialisatie wordt momenteel niet ondersteund door de LocalFileSettingsProvider.
3587. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het berichttype ontbreekt voor dit bericht. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
3588. De waarde voor @agent_type moet 1 (momentopname), 2 (logboekweergave), 3 (distributie) of 4 (samenvoegen) zijn
3589. De voorziening kan de waarde voor deze kolom niet bepalen.
3590. Er is een mogelijke constructorrecursie gedetecteerd.
3591. Het luisteren van de TcpListener moet zijn uitgeschakeld voordat u deze bewerking uitvoert.
3592. De instructie SELECT INTO kan niet dezelfde bron- en doeltabellen hebben.
3593. Er wordt een naam verwacht in de id voor de meldingsopties.
3594. De spiegeldatabase %1 heeft onvoldoende transactielogboekgegevens om de logboekback-upketen van de hoofddatabase te behouden. Dit kan gebeuren als een logboekback-up van de hoofddatabase niet is gemaakt of hersteld voor de spiegeldatabase.
3595. De drempelwaarde [%1:%2] voor de publicatie [%3] is ingesteld. Een of meer abonnementen op deze publicatie zijn verlopen.
3596. De waarde van parameter @TriggerType moet 'insert', 'update' of 'delete' zijn.
3597. Het retourargument is van een ongeldig type.
3598. Er is een fout opgetreden bij de poging om de werktabel met partitie-id %1 weg te halen.
3599. Opnieuw instellen wordt niet ondersteund op de enumerator.
3600. Kan een char-waarde niet converteren naar smallmoney. De char-waarde heeft een onjuiste syntaxis.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions