English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3901. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Er is geen compatibele %1. Status %2.
3902. Kan de distributieserver of de distributiedatabase voor de lokale server niet vinden. De distributieserver is mogelijk niet geïnstalleerd, of de lokale server is op de distributieserver niet als een publicatieserver geconfigureerd.
3903. Controle op juiste XML-opmaak: een XML-naamruimtedeclaratie kan niet buiten de elementdeclaratie verschijnen. Herschrijf de XQuery zodat deze juist opgemaakte XML retourneert.
3904. Het aantal systeemeigen koppelingen dat aan dit proces is gekoppeld.
3905. Oracle-server [%1] is al gedefinieerd als publicatieserver [%2] op distributieserver [%3].[%4]. Haal de publicatieserver of het openbare synoniem [%5] weg en maak de server opnieuw.
3906. %1: kan de toewijzing van pagina %2:%3 van een weggehaald cluster niet ongedaan maken.
3907. Kan geen CREATE VIEW uitvoeren omdat WITH %1 is opgegeven en de weergave niet kan worden bijgewerkt.
3908. Standaard moeten de tabel en de gebruikersgegevenstypen zich in de huidige database bevinden.
3909. -m of -v moet worden opgegeven (maar niet beide).
3910. Agenda weergeven
3911. %1Er is geen element met de naam %2:%3 in het type %4
3912. De voorziening kan een zoekpositie voor rijen niet ondersteunen.
3913. Kan het maximum of minimum aantal toegestane id's voor de identiteitskolom niet vinden voor het opgegeven artikel.
3914. Mutator %1 op %2 kan niet worden aangeroepen op een null-waarde.
3915. De aanmelding van de server in MSX is gewijzigd van %1 in %2.
3916. Het kanaaltype wordt niet herkend.
3917. De pagina %1 in de database-id %2 is toegewezen aan zowel de object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7) als object-id %8, index-id %9, partitie-id %10, cluster-id %11 (type %12).
3918. Door de gebruiker gedefinieerde functies zijn niet toegestaan voor een WEBMETHOD met FORMAT=NONE.
3919. Er zijn meerdere aangepaste attributen van hetzelfde type gevonden.
3920. Deze bewerking is slechts eenmaal per object toegestaan.
3921. De IL Generator kan bij geopende uitzonderingen niet worden gebruikt.
3922. Waarschuwing: de eindtijd van de laatste vulbewerking van de volledige-tekstcatalogus in de map %1 komt niet overeen met de database %2. De volledige-tekstcatalogus is gekoppeld en moet mogelijk opnieuw worden gevuld.
3923. Artikel %1 kan schema_option 0x4 (scriptidentiteit als identiteit) niet ondersteunen wanneer identityrangemanagementoption NONE is. Om identiteit als identiteit te repliceren moet identityrangemanagementoption op MANUAL of AUTO zijn ingesteld voor publicaties die geen ondersteuning bieden aan het bijwerken in de wachtrij van abonneeservers.
3924. sp_indexoption wordt niet ondersteund voor XML Index. Gebruik in plaats hiervan ALTER INDEX.
3925. Te veel wijzigingen tegelijk in map: X.
3926. Ongeldige XML in bestand File Name bij element X. De sectie ondersteunt alleen -labels.
3927. dialoog
3928. Het pad naar het traceerbestand is ongeldig of wordt niet ondersteund.
3929. %1 kan database %2 niet verwerken. De database wordt door deze sessie gebruikt. U kunt het beste de hoofddatabase gebruiken om deze bewerking uit te voeren.
3930. SQL-webassistent: kan het sjabloonbestand niet openen.
3931. Het vereiste patroon voor de URI met ;component is AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component, waarin Vxxxx de assemblyversie is en PublicKey de uit 16 tekens bestaande tekenreeks die het openbare sleuteltoken van de assembly vertegenwoordigt. Vxxxx en PublicKey zijn optioneel.
3932. Toegewezen archiefruimte overschreden (voor huidige map of gegevensset)
3933. De grootte van de privésleutel van het certificaat is incompatibel met de uitwisselingssleutel van de gecodeerde sleutel
3934. Het partner- en het witness-serverexemplaar voor database %1 zijn beide niet beschikbaar. Voer de opdracht opnieuw uit als minstens één van de exemplaren beschikbaar is.
3935. Kan het beleid voor X niet opslaan. U beschikt niet over de juiste rechten om het bestand te wijzigen.
3936. Kan de buffer van de opgegeven SPID niet weergeven. Deze bevindt zich in de overgangsfase.
3937. De parameters van user_domain, user_name en user_password kunnen alleen worden opgegeven voor replicatiesubsystemen.
3938. Pseudokolommen zijn niet toegestaan in de kolomlijst van een PIVOT-operator.
3939. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat bronparameter %2 van de assembly geen geldige assembly is.
3940. Een transactie die is gestart in een MARS-batch is nog steeds actief aan het einde van de batch. De transactie wordt teruggedraaid.
3941. Geldige nieuwe typen van een op het logboek gebaseerd tabelartikel zijn 'logbased', 'logbased manualfilter', 'logbased manualview' en 'logbased manualboth'.
3942. Kan niet zoeken in volledige tekst in master-, tempdb- of model-database.
3943. Null is een ongeldige constante waarde voor dit type.
3944. Voor dit object staat een DrawingContext open. De DrawingContext moet Closed of Disposed zijn voordat de aanroepen Open of Append kunnen worden gedaan.
3945. Er is een fout opgetreden bij het ontvangen van gegevens: %1.
3946. Kan de tabel %1 niet vinden. Later wordt geprobeerd deze tabelnaam op te lossen.
3947. Kan de toegekende machtiging voor de toepassing niet bepalen.
3948. Een aanvraag voor Voorwaardelijk bereik op HTTP <= 1.0 is niet geïmplementeerd.
3949. Het contract voor de externe service is weggehaald.
3950. Er zijn geen externe aanmeldingen voor %1 op externe server %2.
3951. De groeifactor van de wachtrij moet tussen X en Y liggen.
3952. Kan deze bewerking niet uitvoeren nadat het antwoord is verzonden.
3953. Back-upfunctie voor logboekbestanden - waarschuwingstaak.
3954. Tijdens een bewerking van de Service Broker/Database Mirroring is een cryptografische aanroep van het systeem mislukt. Systeemfout %1.
3955. De vertaling is niet geldig.
3956. Deze eigenschap wordt door deze klasse niet ondersteund.
3957. De hoofdsleutel in de database %1 moet toegankelijk zijn voor de Service Broker. Foutcode:%2. De codering van een bestaande hoofdsleutel is vereist.
3958. De hoeveelheid CPU-tijd die het proces in de kern van het besturingssysteem heeft doorgebracht.
3959. De database is niet meer ingeschakeld voor abonnementen.
3960. Kan alleen UNIQUE- of PRIMARY KEY-beperkingen maken voor berekende kolommen. Voor CHECK-, FOREIGN KEY- en NOT NULL-beperkingen is het vereist dat berekende kolommen persistent zijn.
3961. U mag de systeemtabel %1 niet afbreken.
3962. Kan geen index met de naam %1 vinden voor de tabel %2.
3963. De juiste syntaxis is: sp_bindrule rulename, objectname [, 'futureonly']
3964. Waarschuwing: de beperking %1 van %2. De nieuwe sortering kan gevolgen hebben voor %3. Schakel WITH CHECK uit en weer in.
3965. Poging een matrix te bewerken met een onjuist aantal dimensies.
3966. Kan de browsermogelijkhedenassembly niet verwijderen. Controleer of deze niet door andere processen wordt gebruikt. Deze bewerking vereist mogelijk andere machtigingen.
3967. De parameter From gaan lagere waarde hebben dan To.
3968. De ID/IDREF-validatie neemt te veel geheugen in beslag. Probeer het aantal ID- en IDREF-kenmerken te verminderen. U kunt ook het bestand herschikken zodat elementen met IDREF-kenmerken na de elementen verschijnen waarnaar ze verwijzen.
3969. %1: de opgegeven geijktijdigheidsbeheeroptie %2 (%3) is incompatibel met statische cursors of cursors die alleen snel vooruit kunnen. Uitsluitend alleen-lezen is compatibel met statische cursors of cursors die alleen snel vooruit kunnen.
3970. %1
3971.
Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het Broker-exemplaar ontbreekt in het TO-veld.
3972. Kan de retourcode voor een programma dat wordt uitgevoerd niet ophalen. De opdracht die werd uitgevoerd is X.
3973. Weet u zeker dat u dit item voor bindingsbeleid wilt verwijderen?
3974. Databasefout: de pagina %1 is gemarkeerd met het onjuiste type op de PFS-pagina %2. PFS-status 0x%3 verwacht 0x%4.
3975. Het invoegen of bijwerken van een kolom heeft tot een conflict geleid met een regel die is opgelegd door een vorige CREATE RULE-instructie. De instructie is beëindigd. Het conflict is opgetreden in database %1, tabel %2, kolom %3.
3976. Subsysteem voor Transact-SQL
3977. Kan SQLPath niet ophalen voor het vullen van syssubsystems.
3978. Samengevoegde lijst van verbindingstekenreeksinstellingen.
3979. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het maximum aantal segmenten met openbare variabele gegevens (%1) is overschreden. Elementen met openbare variabele gegevens gevonden: %2.
3980. Lidtype %1 in samenvoegingstype %2 is ongeldig. Samenvoegingen mogen geen complexe lidtypen hebben.
3981. MaxStale uitschakelen (ingesteld op 0).
3982. Hypothetische index %1 kan niet on line opnieuw worden opgebouwd.
3983. Doorgestuurde rijen komen niet overeen: object-id %1, partitie-id %2, cluster-id %3 (type %4) pagina %5, sleuf %6 verwijst naar de doorgestuurde rijpagina %7, sleuf %8; de doorgestuurde rij verwijst terug naar de pagina %9, sleuf %10
3984. Databaseoptie %1 bestaat niet.
3985. Assembly-configuratie verwijderen
3986. De stroom ondersteunt geen schrijfbewerkingen.
3987. Er is geen alias opgegeven voor een aggregaat in de PROB_MATCH SELECT-lijst.
3988. Deze back-upset wordt niet hersteld. Alle gegevens zijn al hersteld tot een punt na de periode die door deze back-upset wordt gedekt.
3989. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De id van de sessiesleutel ontbreekt. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
3990. Argument kan niet nul zijn.
3991. De gebruiker is niet gemachtigd om een query uit te voeren op de virtuele tabel, DBLog. Alleen leden van de serverrol die is vastgelegd door sysadmin en de databaserol die is vastgelegd door db_owner hebben deze machtiging
3992. NAAM VAN DE UITGEVER VAN HET DOELCERTIFICAAT
3993. Deze ALTER DATABASE-instructie wordt niet ondersteund.
3994. U moet een mapnaam opgeven, geen relatief of absoluut pad.
3995. Het proces beschikt niet over het recht X, dat vereist is voor deze bewerking.
3996. Voorvoegsels zijn niet toegestaan in een waarde- of draaikolom van een UNPIVOT-operator.
3997. Kan de cursor niet laden vanuit de stroom.
3998. Het abonnement is niet gesynchroniseerd binnen de maximale retentietijd of is van de publicatieserver weggehaald. U moet het abonnement opnieuw initialiseren om gegevens te ontvangen.
3999. Dynamische toewijzing van vergrendelingen wordt gebruikt. Eerste toewijzing van %1 vergrendelingsblokken en %2 blokken van eigenaar per knooppunt. Dit bericht dient alleen ter informatie, u hoeft niets te doen.
4000. Het &standaardbeleidsbestand voor het geselecteerde niveau openen

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions