English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4901. De %1 %2 kan niet worden verwijderd omdat deze niet leeg is.
4902. Het maken van een exporttoken voor een gedistribueerde transactie is afgebroken met deze fout: %1. Neem contact op met de MS DTC-systeembeheerder (Microsoft Distributed Transaction Coordinator).
4903. X is geen GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod mag alleen worden aangeroepen voor een methode waarvoor MethodBase.IsGenericMethodDefinition true is.
4904. Gemiddelde wachttijd (ms)
4905. De opties SINGLE_LOB, SINGLE_CLOB en SINGLE_NCLOB sluiten alle overige opties uit.
4906. SQLsnmp
4907. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 retourneert gegevens die niet overeenkomen met de verwachte gegevenslengte voor kolom %3.%4. De (maximale) verwachte gegevenslengte is %5, terwijl de lengte van de geretourneerde gegevens %6 is.
4908. De ontbrekende parameter heeft geen standaardwaarde.
4909. Ongeldig gebruik van een volledige-tekstpredikaat in de HAVING-component.
4910. Kan SQL*PLUS niet uitvoeren. Controleer of er een actuele versie van de Oracle-clientcode is geïnstalleerd op de distributieserver. Zie SQL Server-fout 21617 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
4911. Onvoldoende status om het juiste object te retourneren.
4912. De waarde voor %1 is ongeldig. Geldige waarden zijn 'true' en 'false'.
4913. De server wordt verder uitgevoerd na een inactiviteit van %1 seconden. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
4914. De FOR UPDATE-component is ongeldig voor instructies die SET-operatoren bevatten.
4915. Service Broker Manager kan niet worden gestart. Controleer het foutenlogboek van SQL Server en het gebeurtenislogboek van Windows op extra berichten.
4916. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste XML-declaratiesyntaxis
4917. MSBUILD: fout MSB1009: projectbestand bestaat niet.
4918. De aangepaste cultuur X is in gebruik.
4919. Microsoft SQL Server DATETIME (Earlier Wins) Conflict Resolver
4920. Kan niet meer dan één geclusterde index voor beperkingen toevoegen voor tabel %1.
4921. Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van %1 metagegevens voor database-id %2, bestands-id %3.
4922. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De header voor aanmeldingsonderhandeling is ongeldig.
4923. De VIA-voorziening van de server is gereed voor het accepteren van clientverbindingen met [ %1:%2 ].
4924. Object-id %1, doorsturende rij pagina %2, sleuf %3 moet verwijzen naar pagina %4, sleuf %5. De doorsturende rij is niet gevonden. Mogelijke toewijzingsfout.
4925. De verzameling kan niet leeg zijn.
4926. De %1-instructie heeft tot een conflict geleid met de %2-beperking %3. Het conflict is opgetreden in database %4, tabel %5%6%7%8.
4927. %1: de grootte van bestand %2 is onjuist. Voor de grootte wordt %3 MB vermeld, maar de grootte moet %4 MB zijn. Spoor schijffouten op en corrigeer deze. Herstel vervolgens de database van een back-up.
4928. SQL-webassistent: de waarde voor @charset is ongeldig. Voer sp_enumcodepages uit voor een lijst met tekensets.
4929. Kopwaarden mogen niet langer dan X tekens zijn.
4930. De TypedReference moet worden geïnitialiseerd.
4931. Assembly's hebben alleen toegang tot het dialoogvenster Bestand openen en Bestand opslaan, en zijn gemachtigd om bestanden met deze dialoogvensters te openen en op te slaan. Met deze machtiging kunnen assembly's de inhoud van een bestand ophalen of in stand houden zonder dat het bestand wordt geopend of aan deze bestanden IO-machtiging is verleend.
4932. De waarde die voor de time-out is opgegeven, is ongeldig. Geef voor de time-out een geldig geheel getal op tussen 0 en 2147483647.
4933. Sortering %1 wordt alleen voor Unicode-gegevenstypen ondersteund en kan niet op database- of serverniveau worden ingesteld.
4934. De database kan niet worden hersteld omdat het logboek niet is hersteld.
4935. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De offset van het segment met persoonlijke variabele gegevens is onjuist.
4936. De eigenschap InitialLeaseTime kan alleen worden ingesteld als de lease zich in de oorspronkelijke status bevindt. De status is X.
4937. Veld X is niet gevonden.
4938. De opgegeven naam %1 van een eigenaar bestaat niet of u bent niet gemachtigd deze te gebruiken.
4939. Kan geen KeyTime maken met de waarde X omdat deze lager is dan nul.
4940. Voor het object Process moet de eigenschap UseShellExecute worden ingesteld op onwaar om omgevingsvariabelen te gebruiken.
4941. Er is een ongeldig gegevenstype opgegeven in de %1-instructie.
4942. Kan primaire-sleutelkolom %1 niet toevoegen aan artikel %2.
4943. De parameter: X is niet geldig. Gebruik het object dat is geretourneerd vanuit de overeenkomende asynchrone aanroep Begin.
4944. Er is al een controle voor de back-upfunctie voor logboekbestanden gedefinieerd. Roep sp_define_log_shipping_monitor aan met @delete_existing = 1.
4945. Een matrix van lengte vier met geldige decimale bytes is voor de constructor van de decimale bytematrix vereist.
4946. Kan de server %1 niet weghalen omdat deze wordt gebruikt als een abonneeserver voor de externe publicatieserver %2 in replicatie.
4947. Een of meer van de opgegeven WITH-opties zijn niet geldig voor deze opdracht.
4948. AsyncFlowControl-object moet worden gebruikt in de thread waar het is gemaakt.
4949. Voor database %1 kan geen nieuwe pagina worden toegewezen. Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar in bestandsgroep %2. Maak de vereiste schijfruimte vrij door objecten uit de bestandsgroep weg te halen, bestanden aan de bestandsgroep toe te voegen of autogrowth in te schakelen voor de bestaande bestanden in de bestandsgroep.
4950. Er is een fout opgetreden tijdens een poging de status van de RPCSS-service vast te stellen. Na een oproep aan %1 is %2 geretourneerd. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
4951. Er is een fout opgetreden: expliciet @objtype %1 wordt niet herkend.
4952. De kolom %1 kan niet worden gebruikt als een volledige-tekstkolom voor een image-kolom. De kolom moet van het type character-based zijn met een grootte die gelijk is aan of kleiner is dan %2 tekens.
4953. U moet X of Y opgeven.
4954. Het element X bevat een of meer ongeldige waarden.
4955. Het handshaking-protocol voor transportbesturing in gegevensuitwisseling. Het protocol kan worden ingesteld op Geen.
4956. XML_ERROR_MASK
4957. een DISTINCT-component
4958. Moet Source instellen in RoutedEventArgs vóór het bouwen van een gebeurtenisroute of het aanroepen van handlers.
4959. De transactie die is gekoppeld aan deze bewerking, is doorgevoerd of teruggedraaid. Probeer het opnieuw met een andere transactie.
4960. Token {0:x} is geen geldig FieldInfo-token in het bereik van module {1}.
4961. De string literal voor het argument %1 van de methode %2 mag niet groter zijn dan %3 bytes.
4962. TypedReferences kunnen niet opnieuw als primitieven worden gedefinieerd.
4963. In hoofddatabase:
4964. Standaard maximale bestandsgrootte
4965. Waarschuwing: de volledige-tekstcatalogus %1 wordt momenteel weggehaald, maar is ingesteld als standaard.
4966. MSBUILD: fout MSB1023: kan het antwoordbestand niet lezen. X
4967. Kan standaardbeperking %1 niet weghalen zolang deze door een referentiesleutel wordt gebruikt als referentiële actie SET DEFAULT.
4968. Hiermee worden meldingen over wijzigingen in het bestandssysteem gecontroleerd. Als een map of bestand is gewijzigd, wordt een gebeurtenis geactiveerd.
4969. Replicatieoptie %1 is al ingesteld op TRUE.
4970.
4971. De koppeling is niet vastgemaakt.
4972. Het toewijzen is mislukt omdat te veel metagegevens zijn gewijzigd.
4973. Een bestaande cachevermelding moet worden verwijderd.
4974. Voor DROP STATISTICS moet u de naam van het object (tabel of weergave) en de naam van de statistieken opgeven, in de notatie 'objectnaam.naamstatistieken'.
4975. IPv4-adres 0.0.0.0 en IPv6-adres ::0 zijn onbekende adressen die niet kunnen worden gebruikt als een doeladres.
4976. Kan labels van codegroep niet juist genereren.
4977. Een externe distributieserver is op deze serverversie niet toegestaan.
4978. Autogrow van bestand %1 in database %2 is door de gebruiker geannuleerd of heeft een time-out na %3 ms. Gebruik ALTER DATABASE om een kleinere FILEGROWTH-waarde voor dit bestand in te stellen, of de nieuwe bestandsgrootte expliciet in te stellen.
4979. De LinkedList is leeg.
4980. %1Operator %2 kan niet worden toegepast op operanden %3 en %4.
4981. Ongeldige definitie voor element %1. In SQL Server zijn momenteel geen toevoegingen aan bestaande substitutiegroepen toegestaan via ALTER XML SCHEMA COLLECTION.
4982. %1: de waarde van parameter %2 is ongeldig.
4983. De implementatie van de IObjectReference-interface retourneert te veel geneste verwijzingen naar andere objecten die IObjectReference implementeren.
4984. De server-principal is ingesteld als uitvoeringscontext van een gebeurtenismelding en kan niet worden weggehaald.
4985. De waarde van de %1 parameter moet zich bevinden in het bereik %2.
4986. %1 is geen primair databasebestand.
4987. Synoniem %1 verwijst naar synoniem %2. Synoniemen mogen niet worden aaneengeschakeld.
4988. Kan weergave of functie %1 niet bijwerken omdat de wijziging gevolgen heeft voor meerdere basistabellen.
4989. Kan scannen met NOLOCK niet voortzetten omdat gegevens zijn verplaatst.
4990. Er bestaat al een toewijzing van een standaardnaam voor een externe aanmelding vanuit externe server %1.
4991. Er is onvoldoende bereik beschikbaar om een nieuw bereik toe te wijzen voor een publicatieserver.
4992. Het primaire bestand is niet beschikbaar. Het moet worden hersteld of op een andere manier beschikbaar worden gemaakt.
4993. De back-up van het bestand of de bestandsgroep %1 is niet toegestaan. De bestandgroep is niet on line. U kunt BACKUP wel uitvoeren met een van de componenten FILEGROUP of FILE waarmee u alleen on line gegevens in de selectie opneemt.
4994. Tabelfout: koppelingen tussen objecten: de bovenliggende pagina %1, sleuf %2 in het object %3, index %4, partitie %5, cluster %6 (%7) en pagina %8->volgende in object %9, index %10, partitie %11, cluster %12 (%13), verwijst naar pagina %14 maar bevinden zich niet in hetzelfde object.
4995. Er is een onverwacht einde van de gegevensstroom gevonden.
4996. Poging tot het aanroepen van proxy terwijl een constructoraanroep wordt uitgevoerd.
4997. Kan de identiteit van het domein niet bepalen.
4998. Als deze optie wordt opgegeven, wordt de assembly niet volledig ondertekend wanneer deze wordt gemaakt.
4999. Waarschuwing: deze instantie van de server is gestart met de opstartoptie voor een minimale configuratie (-f). Een instantie van SQL Server met een minimale configuratie wordt automatisch uitgevoerd in de modus voor één gebruiker. Als u de server met een minimale configuratie hebt gestart, moet u de betreffende waarde(n) van de serveroptie wijzigen en de server opnieuw starten.
5000. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat tabel %1 is gemaakt met de FILESTREAM-bestandsgroep.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions