English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6101. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de tabelvariabele %3 wordt gebruikt. Een mogelijkheid is deze weergave niet te indexeren of de verwijzing naar de tabelvariabele te verwijderen.
6102. Automation-client heeft geen toegang tot de UI omdat de toepassing wordt afgesloten.
6103. Door het tellertype wordt aangegeven hoe de waarde van de teller dient te worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als feitelijke telling of als wijzigingsratio.
6104. Achtergelaten met X clientcertificaten waaruit kan worden gekozen.
6105. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat object %1 geen door de gebruiker gedefinieerde tabel is.
6106. Bestand %1 (aantal gemengde gebieden = %2, gemengde pagina's = %3).
6107. De versie ALL van de %1-operator wordt niet ondersteund.
6108. Een prestatieniveau moet als volgt worden opgemaakt: 'object_name|counter_name|instance_name|comparator(> of < of =)|numerieke waarde'.
6109. Fout %1 is opgetreden tijdens het vullen van de tabel of indexweergave %2 met een volledige-tekstindex (id van de tabel of de geïndexeerde weergave %3, database-id %4), waarde van de volledige-tekstsleutel 0x%5. Er wordt een poging gedaan om het indexeren opnieuw uit te voeren.
6110. Met de parameters voor jaar, maand en dag wordt een niet weer te geven DateTime beschreven.
6111. optie
6112. Het JScript-bestand van de proxy heeft een uitzondering veroorzaakt bij het initialiseren: X.
6113. Kan primaire sleutelbeperking %1 niet weghalen omdat de tabel een XML-index heeft.
6114. Werkthread 0x%1 van IO Completion Listener (0x%2) lijkt geen plaats te maken op het knooppunt %3. Geschatte verbruikte CPU-tijd: kernel %4 ms, gebruiker %5 ms, interval: %6.
6115. Een kanaalfilter heeft de methode Store voor de filterstack aangeroepen zonder eerste gegevens in de stack te plaatsen.
6116. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De account is uitgeschakeld.%2
6117. Kan geen index maken voor de kopie van de verwijzingstabel.
6118. Er bestaat al een beveiligingsdescriptor met de naam %1.
6119. De maximale bufferlengte moet binnen de werkelijke bufferlengte liggen.
6120. Een combinatie van oude en nieuwe syntaxis in een CREATE/ALTER DATABASE-instructie is niet toegestaan.
6121. trigger
6122. Kan de SMTP-host niet vinden.
6123. Het abonnement bestaat al.
6124. Doelserver %1 is geen lid van groep %2.
6125. Opgeslagen procedure %1 is al gepubliceerd als een niet-compatibel type.
6126. Kan geen eigenschappen of patronen aanvragen die niet in de cache zijn opgeslagen.
6127. De optie %1 wordt niet herkend voor parameter de %2.
6128. SQL Server kan niet worden gestart op deze computer. Het model van de processor(en) (de CPU) ondersteunt niet alle vereiste instructies om SQL Server uit te voeren. Raadpleeg de sectie over systeemvereisten in Books Online voor meer informatie.
6129. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan niet vertalen van Unicode naar de opgegeven codetabel.
6130. De server heeft de clientreferenties geweigerd.
6131. Roep de methode Bind aan voordat u deze bewerking uitvoert.
6132. De externe aangepaste foutmodus is al ingesteld.
6133. %1 kan niet vóór %2 komen.
6134. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Onverwachte gebeurtenis (%1) voor de huidige context (%2). Status %3.
6135. XML-validatie: voor element %1 is vervanging vereist. Het is gedefinieerd als abstract. De locatie is %2
6136. Cultuurnaam X wordt niet ondersteund.
6137. Het certificaat is niet geldig op dit moment.
6138. Heterogene-publicatieservers bieden geen ondersteuning voor eigenschap %1.
6139. Bestands-IO
6140. Kan %1 %2 niet aan een schema binden omdat naam %3 ongeldig is voor schemabinding. Namen moeten een tweedelige notatie hebben en een object kan niet naar zichzelf verwijzen.
6141. Ongeldige zone voor beveiligingsmachtiging opgegeven.
6142. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Identity is vergrendeld.
6143. &Standaardomleidings-URL:
6144. Kan artikel %1 niet toevoegen omdat er actieve abonnementen zijn. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om het toevoegen af te dwingen en de actieve abonnementen opnieuw te initialiseren.
6145. De glyph-letterbeeld-URI wijst niet naar een eerder vastgelegd glyph-letterbeeld.
6146. Onverwachte tekenreeks-id X. Tekenreeks-id's moeten sequentieel zijn.
6147. Voor doeltabel %1 moet een expliciete kolomlijst worden opgegeven als de tabelaanwijzing KEEPIDENTITY wordt gebruikt en de tabel een identiteitskolom bevat.
6148. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Typen met eenvoudige inhoud kunnen alleen worden afgeleid van basistypen met eenvoudige inhoud.
6149. Waarschuwing: de abonneeserver %1:%2 is niet gemarkeerd voor hernieuwde initialisatie op de publicatieserver omdat het abonnement ongeldig of anoniem is.
6150. De voorziening kan een vereiste eigenschap niet ondersteunen.
6151. Kan de beveiligingsdescriptor voor dit frame niet ophalen.
6152. De Font Face-index moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul.
6153. SP_POST_MSX_OPERATION: %1 %2 downloadinstructie(s) gepost.
6154. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5): het aantal records in de header (%6) komt niet overeen met het aantal records (%7) op de pagina %8.
6155. De queryprocessor kan geen plan maken omdat index %1 op tabel of weergave %2 is uitgeschakeld.
6156. Publicatie in tekenmodus ondersteunt geen verticale filtering wanneer de basistabel tracering op kolomniveau niet ondersteunt.
6157. De aanvraag is mislukt omdat er geen cachevermelding (CacheKey = X) is gevonden en het effectieve CachePolicyY is.
6158. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar de CLR-functie (common language runtime) met tabelwaarden %3. Een mogelijkheid is de verwijzing naar de functie te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
6159. sp_indexoption wordt niet ondersteund voor XML Index en de tabel heeft een XML-index. Gebruik in plaats hiervan ALTER INDEX om de optie in te stellen voor ALLE indexen.
6160. Er is een ongeldige time-out voor een toepassingsvergrendeling doorgegeven aan %1.
6161. Kan het vereiste type RemoteRegAsm voor het uitvoeren van de registratie niet laden
6162. Als een publicatie voor internet is ingeschakeld, mag de eigenschap alt_snapshot_folder niet leeg zijn.
6163. Voor de listener X die is toegevoegd aan bron Y moet een listener met dezelfde naam zijn gedefinieerd in de hoofdsectie voor Trace-listeners.
6164. Kan niet overschakelen naar 'text in row' in tabel %1.
6165. %1Het XSD-schema is te gecompliceerd
6166. Hiermee voert u een bewerking uit op een afzonderlijke thread.
6167. Geen MemberInfo voor object Objectnaam.
6168. Er ontbreekt een hulptabel voor het onderhoud van fuzzy opzoektabellen.
6169. Het aantal rijen in de TOP-component moet een geheel getal zijn.
6170. Er is een ongeldige SPID (Server Process Identifier) %1 of batch-id %2 opgegeven.
6171. Toegang tot de externe server is geweigerd omdat er geen aanmeldingstoewijzing bestaat.
6172. Ongeldig elementlabel X.
6173. Kan de volledige-tekstbewerking niet voltooien omdat de volledige-tekstsleutel voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 off line is.
6174. Pagina naar rechts schuiven
6175. Waarde mag niet negatief zijn en moet lager dan of gelijk zijn aan Int32.MaxValue.
6176. Kan geen geheugen toewijzen voor het knooppunt voor de replicatieschemaversie.
6177. Het bericht is weggehaald omdat de Service Broker in de doeldatabase niet beschikbaar is: %1.
6178. %1Er wordt een XML-schemadocument verwacht
6179. %1Voor eindcode /%2 ontbreekt de bijbehorende begincode
6180. De optie voor de externe server is ongeldig: %1.
6181. Er bestaat al een door de gebruiker gedefinieerd type voor het type assembly %1 van assembly %2. Er kan maar één SQL-type worden toegewezen aan een type assembly. CREATE TYPE mislukt.
6182. Een beveiligingsdescriptor met een andere revisie dan 1 is niet geldig.
6183. De benoemde parametermatrix kan niet groter dan de argumentmatrix zijn.
6184. Een of meer van de tabellen die voor tabel %1 moeten worden ingevoegd met de batchprocedure voor invoegen, zijn aanwezig in MSmerge_tombstone.
6185. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat methode %2 op type %3 in assembly %4 een ongeldig aangepast kenmerk %5 heeft.
6186. Controlepunten plaatsen in de database die is gewijzigd.
6187. X is geen geldige ImeConversionMode.
6188. Paginatype onbekend
6189. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Metagegevens zijn niet toegestaan voor de Sql Variant-parameter.
6190. COM-registratiefunctie moet statisch zijn.
6191. Voor de bulksgewijze rijenset in de FROM-component moet een correlatienaam worden opgegeven.
6192. Vereist attribuut Attribuut kan niet leeg zijn.
6193. Voor RESTORE is MAXTRANSFERSIZE=%1 vereist. %2 is opgegeven.
6194. %1 kan geen uitvoerparameters accepteren.
6195. Een anonieme identiteit kan geen imitatie uitvoeren.
6196. Er is een ongeldige waarde voor wachtrijtype opgegeven. Geldige waarden = (%1).
6197. Geselecteerd certificaat: X.
6198. Er is een wijziging in de eindpuntconfiguratie vastgesteld. Service Broker-beheer en -transport wordt opnieuw gestart.
6199. Communicatie met de foutopsporing op %1 is niet mogelijk (fout = 0x%2). De foutopsporing is uitgeschakeld voor verbinding %3.
6200. Een nieuwe sleutel/waarde-vermelding van AppSetting maken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions