English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10601. t: tijdelijk. Sessiestatusgegevens worden opgeslagen in de database tempdb. Opgeslagen procedures voor sessiebeheer worden geïnstalleerd in de database ASPState. Gegevens worden niet bewaard wanneer u SQL opnieuw start. (Standaard)
10602. @identity_range, @pub_identity_range en @threshold kunnen niet NULL zijn als @identityrangemanagementoption is ingesteld op none of manual.
10603. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De MIC is aanwezig, maar de berichttekst of coderingsmarkering ontbreekt. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
10604. De naam van het type: X in de eigenschap: Eigenschapsnaam van het type: Typenaam is geen taalonafhankelijke naam van een type.
10605. Publicatie %1 ondersteunt geen %2-abonnementen.
10606. Er zijn te veel vervangingsparameters opgegeven voor RAISERROR. U mag niet meer dan %1 vervangingsparameters opgeven.
10607. De wizard brengt wijzigingen aan in dat deel van het beveiligingsbeleid op de computer dat van toepassing is op u, de huidige gebruiker. Deze optie is geschikt voor gebruikers in een onderneming die wijzigingen in het beleid willen aanbrengen zonder dat dit gevolgen heeft voor andere gebruikers van dezelfde computer.
10608. Het geactiveerde lid wordt in een dynamische module niet ondersteund.
10609. De metagegevens van de cachevermelding worden vervangen door de statusregel HTTP/1.1 200 OK om te voldoen aan de HTTP-logica voor cacheprotocollen.
10610. De %1-instructie is mislukt. De bereikgrenswaarden die zijn gebruikt voor het partitioneren van de %2 %3 wijken af van de bereikgrenswaarden die zijn gebruikt voor index %4.
10611. De TSX-server is momenteel niet aangemeld.
10612. Er zijn onverwachte tekengegevens gevonden in het element %1 (in de naamruimte %2) van de SOAP- aanvraag.
10613. Zoeken in volledige tekst is niet geïnstalleerd, of een volledige-tekstcomponent kan niet worden geladen.
10614. Pseudokolommen zijn niet toegestaan in een waarde- of draaikolom van een UNPIVOT-operator.
10615. Uitgevoerde opstartprocedure %1.
10616. Een toepassingsspecifiek categorienummer dat aan dit item is toegewezen.
10617. De conversatiegroep %1 verwijst naar de ontbrekende service met de id %2.
10618. Kan %1 %2 niet wijzigen omdat deze wordt gepubliceerd voor replicatie.
10619. gebeurtenistype
10620. Een bibliotheek-assembly maken
10621. De opgeslagen procedure is alleen van toepassing op Oracle-publicatieservers. Publicatieserver %1 is een %2-publicatieserver.
10622. Het opgeven van HOLDLOCK als tabelaanwijzing zonder haakjes is afgeschaft en wordt uit toekomstige versies verwijderd.
10623. De volgende fout is opgetreden: %1, code: %2, status: %3. (Parameters:%4). De fout wordt in beknopte modus weergegeven omdat tijdens de opmaak een fout is opgetreden. De traceergegevens, ETW- gegevens, meldingen enzovoorts worden overgeslagen.
10624. Kan de eigenschap Owner niet instellen voor een venster dat is gesloten.
10625. De onderliggende verbinding is gesloten: X.
10626. %1Element %2 is al gedefinieerd
10627. Functie %1 vereist minstens %2 argument(en).
10628. %1 is mislukt omdat type %2 niet overeenkomt met de %3-specificatie: aangepast kenmerk %4 ontbreekt.
10629. De WebProxy kan niet automatisch een Uri voor een proxyscript detecteren.
10630. Door de gebruiker gedefinieerd type %1. %2 is uitgeschakeld omdat de schijfindeling van het type is gewijzigd. Gebruik DROP TYPE om het uitgeschakelde type te verwijderen.
10631. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (sql_variant) heeft een ongeldige sortering voor type-specifieke metagegevens.
10632. Berekende kolom %1 kan pas aan de publicatie worden toegevoegd als object %2, dat afhankelijk is van de kolom, is toegevoegd.
10633. Validatie wordt niet ondersteund voor artikelen die zijn ingesteld voor horizontale DTS-partities.
10634. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat een gecomprimeerde momentopname is gebruikt.
10635. Ongeldige inhoud voor cookie = 'X'.
10636. Het fysieke bestandspad van het FILESTREAM-bestand kan niet worden gewijzigd.
10637. Het type van kolom %1 in tabel %2 is ongeldig voor opgenomen kolommen in een index.
10638. Geeft aan of het procesonderdeel aan een werkelijk proces is gekoppeld.
10639. Kan geen kolomcomponent voor artikelweergave maken. Reduceer het aantal kolommen of maak de weergave handmatig.
10640. Herstel: %1 index is opnieuw opgebouwd voor object %2 in database %3.
10641. Er is een push-abonnement op %1 gevonden. Voor een push-abonnement kan geen pull-abonnementsagent worden toegevoegd.
10642. Kan geen aanroepen van BeginInit nesten of het item aanroepen nadat de JumpList is gewijzigd.
10643. Voor het NeutralResourcesLanguageAttribute van de assembly Assembly-naam is een ongeldige cultuurnaam opgegeven: X.
10644. Het volume op apparaat %1 is sequentienummer %2 van mediafamilie %3, terwijl sequentienummer %4 van mediafamilie %5 wordt verwacht. Controleer of de apparaatspecificaties en de geladen media juist zijn.
10645. X moet groter zijn dan nul.
10646. Geen bijbehorende aanhalingstekens in id voor de meldingsopties.
10647. Wijzigingsvoorwaarden kunnen geen commentaren zijn.
10648. Er is meer dan één sleutel opgegeven in beperking op het kolomniveau %1, tabel %2.
10649. Kan de eenheid van de retentietijd van publicatie %1 niet wijzigen, omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie minder is dan 90. Gebruik sp_changemergepublication om publication_compatibility_level in te stellen op 90RTM.
10650. De %1 %2 is verwijderd.
10651. RESTORE PAGE is niet toegestaan vanaf back-ups die zijn gemaakt met eerdere versies van SQL Server.
10652. Het object kan met deze constructor niet worden gemaakt.
10653. Een pakket van %1 bytes kan niet worden verwerkt omdat de ontvangstbuffer te klein is.
10654. Lettertypegroep-URI moet toepassing: schema file:// of pack://hebben.
10655. Sorteer-id %1 is ongeldig.
10656. Kan geen rijen verwijderen uit de tabel systranschemas. Het HRESULT is 0x%1.
10657. Opnameaantal kan niet nul zijn.
10658. Waarschuwing: kan de status voor de volledige-tekstcatalogus %2 (%3) in de database %4 (%5) niet wijzigen in %1. Fout: %6.
10659. Er is een actieve rijenset voor partitie-id %1 gevonden aan het einde van de batch. Deze fout duidt mogelijk op een onjuiste afhandeling van uitzonderingen. Gebruik het huidige activiteitsvenster in SQL Server Management Studio of de Transact-SQL-instructie KILL om de serverproces-id (SPID) die de fout genereert, te beëindigen.
10660. Het aantal subautoriteiten mag niet meer zijn dan X.
10661. XML-parameters bieden geen ondersteuning voor niet-Unicode element- of kenmerkwaarden.
10662. De tabel of geïndexeerde weergave %1 heeft geen volledige-tekstindex of de gebruiker is niet gemachtigd om deze actie uit te voeren.
10663. Argumenttype %1 is ongeldig voor argument %2 van %3.
10664. Ongeldige schrijfaanvraag voor type X.
10665. U mag de functie IDENTITY alleen gebruiken als de instructie SELECT een INTO-component heeft.
10666. De bitmapkleurencontext is niet geldig.
10667. Assembly %1 is niet gevonden in de SQL-catalogus van database %2.
10668. Kan geen niet-geclusterde index maken voor een alleen-geheugen werktabel.
10669. Kan Address Windowing Extensions niet gebruiken omdat de machtiging 'lock pages in memory' niet is verleend.
10670. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. %1 %2 bevindt zich in bestandsgroep %3 en %4 %5 bevindt zich in bestandsgroep %6.
10671. Een poging om een automatisch benoemde database te koppelen voor bestand %1 is mislukt. Er bestaat al een database met dezelfde naam, het opgegeven bestand kan niet worden geopend of het bevindt zich op een UNC-share.
10672. Regel %1: de specificatie %2 voor de lengte of de precisie is ongeldig.
10673. Het type bevat niet de opgegeven methode.
10674. De ROLLBACK-instructie kan niet binnen een INSERT-EXEC-instructie worden gebruikt.
10675. Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van sp_xp_cmdshell_proxy_account. Mogelijke oorzaken zijn: de opgegeven account was ongeldig of referentie %1 kan niet worden gemaakt. De foutcode is %2.
10676. De bestandsnaam van de module.
10677. DBCC TRACEON %1, serverproces-id (SPID) %2. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10678. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt . De gebruikersnaam bevat een toewijzingsteken of is langer dan 30 tekens.%2
10679. De naam X is te lang om een cultuur- of regionaam te zijn. Deze zijn beperkt tot Y tekens.
10680. De indexwaarde ligt buiten het bereik van de matrix.
10681. XML-ontleding: regel %1, teken %2, geen ']]' in inhoud van element
10682. De transactie voor de instructie INSERT EXEC is teruggedraaid. De bewerking INSERT EXEC is beëindigd.
10683. Het argument van de instructie CREATE of ALTER XML SCHEMA COLLECTION moet een tekenreeksexpressie zijn.
10684. Bas versterken
10685. Kan geen komma vinden of de lengte tussen het vorige token en de komma is nul (bijv. 0x. enz.).
10686. 5XX-antwoord is ontvangen; wordt vanuit cache uitgevoerd vanwege beleid met kenmerken van Cache-Only.
10687. Systeem- of achtergrondtaak %1 wordt door SQL Server beëindigd wegens fouten bij het starten van de taak (setupstatus %2).
10688. Volgende pagina
10689. Kan geen hoofdsleutelwachtwoorden verschaffen voor systeemdatabases.
10690. Herstel: %1 pagina op %2 is opnieuw opgebouwd.
10691. De waarde van parameter @pre_creation_cmd moet 'none', 'drop', 'delete' of 'truncate' zijn.
10692. De instructie ALTER TABLE table_name DISABLE TRIGGER ALL mag niet worden aangeroepen in een gepubliceerde tabel. Geef de instructie ALTER TABLE table_name DISABLE TRIGGER trigger_name meerdere malen op om alle triggers afzonderlijk uit te schakelen voor de betreffende tabel.
10693. Het herpubliciteitsbereik dat de herpublicatieserver van de publicatieserver heeft verkregen, is te klein om de opgegeven waarde van @identity_range toe te wijzen.
10694. Time-out kan alleen woorden ingesteld op System.Threading.Timeout.Infinite of een waarde >= 0.
10695. Het volume op apparaat %1 is geen onderdeel van de mediaset die momenteel wordt verwerkt. Zorg dat de juiste media in de back-upapparaten zijn geladen.
10696. De COM-registratiefunctie moet een System.Type-parameter en een leeg retourtype hebben.
10697. SQL-webassistent: de webtaak is niet gevonden. Controleer de naam van de taak op mogelijke fouten.
10698. Er bestaat al een gedeelde distributieagent (%1) voor dit abonnement.
10699. De som van AccelerationRatio en DecelerationRatio moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan één.
10700. Een index kan niet on line worden gemaakt, opnieuw opgebouwd of weggehaald op een lokale tijdelijke tabel. Voer de indexbewerking off line uit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions