English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

701. Kan de set schemarijensets niet verkrijgen die wordt ondersteund door OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2. De voorziening ondersteunt de interface, maar retourneert een foutcode als deze wordt gebruikt.
702. De matrixinformatie in de stroom is ongeldig.
703. DatePickerFormat-waarde is niet geldig.
704. char-gegevenstype met variabele lengte
705. Kan het type van deze matrix niet koppelen aan een pixelindeling.
706. Het toevoegen van de refererende sleutel %1 met cascade-actie is mislukt omdat de tabel %2 is gepubliceerd. Probeer het opnieuw met de component 'Not For Replication'
707. De parameterwaarde kan niet groter zijn dan X.
708. Listener X bestaat niet in de sectie sharedListeners.
709. Assembly's &onbeperkte toegang tot websites verlenen
710. Voor Preload-items is een type- of assembly-attribuut vereist.
711. In artikel %1 waarvoor @partition_options is ingesteld op 2 of 3 (niet-overlappende partities), mag geen rij worden ingevoegd die niet hoort bij de partitie van de abonneeserver .
712. Het opgegeven IPv6-adres wordt niet ondersteund. Alleen adressen met een numerieke en canonieke notatie worden ondersteund voor luisteren.
713. Onbekende compressiemethode opgegeven in de GZip-kop.
714. Het samengestelde lettertype bevat aanzienlijk veel witruimte waar dit niet wordt verwacht.
715. FIPS-waarschuwing: regel %1 bevat de niet-ANSI-component %2.
716. Bij het wachten op de uitvoering van een programma is een ongeldige retourcode ontdekt. De opdracht die moest worden uitgevoerd is X.
717. FOR XML EXPLICIT-query bevat ongeldige kolomnaam %1. Gebruik de notatie TAGNAME!TAGID!ATTRIBUTENAME[!..], waarbij TAGID een positief geheel getal is.
718. (uitvoerbestand toevoegen)
719. Bestandsnaam %1 is ongeldig als naam voor een back-upapparaat. Geef de instructie BACKUP opnieuw op met een geldige bestandsnaam.
720. MAXSIZE voor bestand %1 kan niet kleiner zijn dan SIZE.
721. Referentiesleutel %1 verwijst naar object %2. Dit object is geen gebruikerstabel.
722. Biedt toegang tot lokale en externe processen. Hiermee wordt het starten en stoppen van lokale processen mogelijk.
723. Label bevat teken X, dat niet is toegestaan met UseStd3AsciiRules
724. Alleen leden van de serverrol die is vastgelegd door sysadmin kunnen deze bewerking uitvoeren zonder %1 op te geven.
725. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Het bereik dat is gedefinieerd door partitie %1 in tabel %2, is geen subset van het bereik dat is gedefinieerd door partitie %3 in tabel %4.
726. Kan partitiefuncties niet zodanig maken of wijzigen dat er geen partities zijn.
727. Deze database is een publicatieserver of er is een push-abonnement op publicatie %1. Alleen pull-abonnementen en anonieme abonnementen kunnen worden gekopieerd.
728. Er is een fout opgetreden in Microsoft .NET Framework tijdens het laden van assembly %1. Er zijn mogelijk onvoldoende bronnen vrij voor de server, of de assembly is mogelijk niet vertrouwd met PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS of UNSAFE. Voer de query opnieuw uit, of raadpleeg de documentatie om te zien hoe u de vertrouwensproblemen met de assembly kunt oplossen. Voor meer informatie over deze fout: %2
729. Kan de publicatieserver niet wijzigen omdat het abonnement is weggehaald. Ruim de triggers op met sp_subscription_cleanup.
730. De aanmelding voor de gebruiker %1.%2 is voltooid.
731. Voor een niet-statisch veld is een doel vereist.
732. Het UNC-pad moet de notatie \\server\share hebben.
733. De resulterende tekst kan niet NULL zijn.
734. De tekenlengte voor %1 mag %2 niet overschrijden.
735. De conversie van char-gegevenstype naar money resulteert in een money-overloopfout.
736. replicatiefilter
737. De opgegeven parameterindex valt buiten het bereik.
738. Deze taak is momenteel gericht op de lokale server en kan niet ook op een externe server zijn gericht.
739. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Er bestaat al een verbinding met dezelfde peer en deze verbinding heeft de arbitrage verloren. Status %1.
740. %1De waarde is van het type %2. Dit is geen subtype van het verwachte type %3.
741. Het doorgegeven geserialiseerde object is onjuist gecodeerd.
742. De Windows Active Directory-client is niet correct geïnstalleerd op de computer waarop dit exemplaar van SQL Server wordt uitgevoerd. LoadLibrary kan ACTIVEDS.DLL niet laden.
743. Het onderliggende type van enum-argument moet Int32 of Int16 zijn.
744. BitmapCacheBrush biedt geen ondersteuning voor Opacity.
745. Back-upfunctie voor logboekbestanden - primaire serverwaarschuwing.
746. Het laden van de DLL is mislukt. Controleer of xmlrw.dll zich in de installatie van SQL Server bevindt.
747. Onbekende waarde voor ResourceScope: X Mogelijk zijn er te veel bronzichtbaarheidsbits ingesteld.
748. Huidige gebruiker %1 heeft geen geldige gekoppelde serveraanmeldingstoewijzing voor heterogene-publicatieserver [%2]. Voeg met sp_addlinkedsrvlogin een aanmeldingstoewijzing toe.
749. De %1-instructie is mislukt. De kolommenset die is gebruikt voor het partitioneren van de %2 %3 wijkt af van de kolommenset die is gebruikt voor het partitioneren van index %4.
750. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. De RPC-naam is ongeldig.
751. Als u %1 wilt wijzigen, moet de database zich in een status bevinden waarin een controlepunt kan worden uitgevoerd.
752. Geen toegang tot een gesloten Stream.
753. Wijzigingen op de abonneeserver uploaden naar de publicatieserver.
754. In wachtrij plaatsen van WaitCallback is mislukt.
755. Een verbinding waarvan wordt verwacht dat deze geopend zou blijven, is onverwacht gesloten door de server
756. image-gegevenstype
757. %1Teken %2 mag geen onderdeel zijn van een verwijzing naar een entiteit
758. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat een ander exemplaar van deze service al een conversatie met dit eindpunt is gestart.
759. %1Het XML-schematype NOTATION wordt niet ondersteund.
760. Naar de FILESTREAM-logboekbestandsgroep %1 kan niet worden verwezen door meer dan één FILESTREAM-gegevensbestandsgroep.
761. De opties CHECK_POLICY en CHECK_EXPIRATION kunnen niet worden uitgeschakeld als MUST_CHANGE is ingeschakeld.
762. Afdrukken annuleren
763. Geef de servicenaam op.
764. Toestemming geweigerd: kan geen niet-openbare of statische methoden extern aanroepen.
765. De naam of waarde van de omgevingsvariabele is te lang.
766. Een GROUP BY-component is vereist in een PROB_MATCH-query.
767. Er is nooit een objectID aan het object toegewezen.
768. %1 moet zich in de huidige database bevinden.
769. @freq_interval moet ten minste 1 zijn voor een dagelijkse taak.
770. Kan geen toegang krijgen tot een verwijderde HwndSource.
771. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id%4 (type %5). Het bovenliggende knooppunt voor de pagina %6 is niet gevonden.
772. %1 is mislukt vanwege een ongeldige .NET Framework-aanroepconventie. Gebruik de standaard .NET Framework-aanroepconventie.
773. Database-principal of schema %1 bestaat niet in deze database.
774. Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd.
775. SQL-webassistent: kan het sjabloonbestand niet lezen.
776. Kan Service Broker voor database-id: %1 niet starten. Een probleem verhindert het starten van Service Broker. Controleer het foutenlogboek van SQL Server voor aanvullende berichten.
777. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het door de uitgever opgegeven beleid gebruikt voor de assembly's die door deze toepassingen worden gebruikt.
778. Schemareplicatie is mislukt omdat database %1 op server %2 niet de oorspronkelijke publicatieserver is van tabel %3.
779. Kolom %1 is van het type sql_variant. Dit wordt niet ondersteund in kenmerkgerichte FOR XML met XML-schema.
780. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat er al een planrichtlijn met die naam bestaat in de database. Gebruik een unieke naam.
781. Er zijn geen assembly-gegevens voor het object op de kabel, X.
782. De kolomnamen moeten uniek zijn in elke tabel. Kolomnaam %1 in tabel %2 is meerdere keren opgegeven.
783. Array.ConstrainedCopy werkt alleen voor matrixtypen die aantoonbaar compatibel zijn, zonder enige vorm van boxing, unboxing, uitbreiding of conversie van elk matrixelement. Wijzig de matrixtypen (dat wil zeggen: kopieer een Derived[] naar een Base[]) of gebruik een matigingsstrategie in de CER voor het minder krachtige betrouwbaarheidscontract van Array.Copy, zoals het klonen van de matrix of het verwijderen van de mogelijk beschadigde doelmatrix.
784. De opgegeven matrix is niet van het verwachte type.
785. Peer-to-peer-replicatie is ingeschakeld. Logboekweergave heeft geen EOR-record gevonden voor een transactie die niet afkomstig is van deze server.
786. Conflicttabel %1 bestaat niet.
787. De gevraagde taal in aanmelding %1 is geen officiële taal op deze SQL Server. In plaats daarvan wordt de algemene standaardwaarde op de server (%2) gebruikt.
788. HASH
789. Deze cachevermelding bevat geen HTTP-antwoordkoppen.
790. Identiteitskolom %1 bevat een ongeldige INCREMENT.
791. Windows Synchronisatiebeheer-profiel
792. Niet-overeenkomend symboolbereik.
793. Kan het proces niet starten omdat er geen bestandsnaam is opgegeven.
794. %1; Deze Open Data Services-functie wordt verwijderd in een toekomstige versie van SQL Server. Vermijd het gebruik ervan in nieuw ontwikkelingswerk en zorg voor het wijzigen van toepassingen die er momenteel gebruik van maken.
795. U moet @publisher (en @publisher_db) of @subscriber (en @subscriber_db) opgeven, maar niet beide.
796. Er is een fout opgetreden bij het verzenden van spiegelroutes van de broker. Fout: %1, status: %2.
797. Zoeken in volledige tekst is niet ingeschakeld voor de huidige database. Gebruik sp_fulltext_database om zoeken in volledige tekst voor de database in te schakelen. De functionaliteit voor het uit- en inschakelen van zoeken in volledige tekst voor een database is afgeschaft. Wijzig de toepassing.
798. Kan een niet-standaard-constructor niet uitvoeren bij het maken van verbinding met bekende objecten.
799. Het schema is niet verwijderd omdat het wordt gebruikt door een of meer taken.
800. Er moet één item worden geselecteerd voor de selectiecontainer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions