English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3801. Lidmaatschapsvoorwaarde voor codegroep op niveau X is gewijzigd in type Typenaam.
3802. Door gebruiker gedefinieerde functies zijn nog niet ingeschakeld.
3803. Een correlatie-expressie is ongeldig omdat deze zich niet in een GROUP BY-component bevindt.
3804. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het kenmerkjokerteken in het beperkte type moet een geldige subset zijn van het overeenkomstige kenmerkjokerteken in het basistype en de waarde voor processContents mag niet ruimer zijn.
3805. Logisch apparaat %1 bestaat al.
3806. Door de gebruiker opgegeven MEDIANAME %1 komt niet overeen met MEDIANAME %2 van apparaat %3.
3807. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van de gecodeerde sessiesleutel is %1, maar moet %2 bytes zijn. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
3808. Een time-outwaarde voor een wachtrij van meer dan 12 uur is niet toegestaan.
3809. Het abonnement op querymeldingen kan het eindpunt van een dialoog niet bepalen. Kan de dialoog van de Service Broker voor de servicenaam %1 van het Broker-exemplaar %2 niet openen.
3810. U bent niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren.
3811. Met de bewerkingen MERGE en CONCATENATE kunnen geen objecten van verschillende typen worden samengevoegd. De objecten %1 en %2 zijn van de typen %3 en %4.
3812. Alleen replicatietaken of taakplanningen kunnen worden toegevoegd, gewijzigd, weggehaald of weergegeven via opgeslagen replicatieprocedures.
3813. De abonneeserver is weggehaald.
3814. Een benoemd FontFamily-object kan niet worden gewijzigd.
3815. Het spiegelen van databases kan niet worden ingeschakeld. Op een van de partners verkeert database %1 in de noodmodus of de verdachte modus.
3816. Hash voor de assembly kan niet worden gegenereerd.
3817. Bestand %1 ontbreekt. Vooruitrollen wordt gestopt bij LSN (Log Sequence Number) %2. Het bestand is gemaakt op LSN %3 en weggehaald op LSN %4. Herstel het transactielogboek tot na het tijdstip waarop het bestand is weggehaald of herstel de gegevens consistent met de rest van de database.
3818. De URL die is opgegeven als het pad (%1) heeft geen absolute notatie en moet beginnen met %2.
3819. Gemiddelde uitvoeringstijd (ms)
3820. Kan een of meer van de gevraagde typen niet laden. Haal de LoaderExceptions-eigenschap op voor meer informatie.
3821. De opgegeven grootte is kleiner dan de gegevens die in de ISF-stroom zijn gedecodeerd.
3822. Het aantal vergrendelingen kan niet groter zijn dan UInt32.MaxValue.
3823. Deze eigenschap wordt niet ondersteund bij protocollen die geen URI gebruiken.
3824. Kan niet uitvoeren als het Windows-token. Dit is niet geldig of u bent niet gemachtigd.
3825. X moet groter dan Y en kleiner dan Z zijn.
3826. Kan geen kolombitmap maken voor artikel %1.
3827. Kan BEGIN TRANSACTION niet uitvoeren in database %1 omdat de database zich in de modus voor het overslaan van de herstelbewerking bevindt.
3828. Voor deze bewerking is vereist dat de apartmentstatus X is.
3829. De bewerking is niet toegestaan op een niet-blokkerende socket.
3830. De OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kan geen gegevens verwijderen uit tabel %3. %4
3831. Het type Typenaam en de typen die hiervan zijn afgeleid (zoals X) hebben geen toestemming om op dit beveiligingsniveau te worden gedeserialiseerd.
3832. Kan systeemassembly %1: %2 niet openen.
3833. Obj of ctx moet null zijn.
3834. Kan niet bulksgewijs laden. De bulksgewijze gegevensstroom is opgegeven als gesorteerd, maar is dat niet.
3835. Er is een rekenkundige overloopfout opgetreden bij het converteren van %1 naar het gegevenstype %2.
3836. Kan ingebouwde cultuur X niet vervangen zonder de vlag CultureAndRegionModifiers.Replacement op te geven.
3837. Gebruiker %1 is niet gemachtigd om DBCC %2 voor object %3 uit te voeren.
3838. X moet ten minste één pad voor het neerzetten van bestanden bevatten.
3839. Toepassings-id komt niet overeen met de id's in manifesten.
3840. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het coderen van X.
3841. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De wijziging van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord voldoet niet aan de vereisten van de wachtwoordfilter-DLL. %2
3842. Er is een time-out opgetreden tijdens het wachten op geheugenbronnen om de query uit te voeren. Voer de query opnieuw uit.
3843. Er is een onverwachte fout opgetreden bij de verwerking van tekenreeks %1 van de beveiligingsdescriptor.
3844. Kan deze fout niet herstellen.
3845. De naam van een object of kolom ontbreekt of is leeg. Controleer of elke kolom in de SELECT INTO-instructies een naam heeft. Controleer voor andere instructies op lege aliasnamen. Aliassen die zijn gedefinieerd als " " of [], zijn niet toegestaan. Voeg een naam toe of één spatie als aliasnaam.
3846. Het opgegeven affiniteitsmasker is groter dan het aantal CPU's dat wordt ondersteund of waarvoor licenties zijn gegeven in deze editie van SQL Server.
3847. Lege padnaam is niet geldig.
3848. X is een vervangende aangepaste cultuur. Geef CultureAndRegionModifiers.Replacement op.
3849. Deze stroom ondersteunt geen zoekbewerkingen.
3850. De index moet binnen de grenzen van de lijst liggen.
3851. Kan de opgegeven gebruiker %1 niet vinden.
3852. Ongeldige BinaryFormatter-stroom.
3853. Waarschuwing: de gebruikerstypen die zijn gemaakt via sp_addtype zijn opgenomen in het dbo-schema. De parameter @owner wordt genegeerd indien opgegeven.
3854. De DDL-bewerking voor indexen op %1 %2 kan niet worden voortgezet. De bewerking leidt tot een conflict met een andere gelijktijdige bewerking. Dit kan een on line bewerking zijn voor indexen op hetzelfde object, of een bewerking waarmee indexpagina's worden verplaatst zoals DBCC SHRINKFILE.
3855. Er is een fout opgetreden bij het lezen van de configuratie. Het foutbericht is: X
3856. Noch MSmerge_contents noch MSmerge_tombstone bevat metagegevens voor deze rij.
3857. XML-validatie: kan de naamruimte niet ophalen voor voorvoegsel: %1
3858. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat de verstreken tijd langer is dan de TTL van %1 seconden van het bericht (het bericht is gearriveerd met %2 verstreken seconden en heeft %3 seconden verbruikt in deze broker).
3859. Kan het overeenkomstige logboekbestand voor FILESTRAM-bestand %1 niet vinden.
3860. Kan de status van de schemawijziging niet bijwerken omdat het compatibiliteitsniveau van de publicatie minder is dan 90. Gebruik sp_changemergepublication om publication_compatibility_level van publicatie %1 in te stellen op 90RTM.
3861. Langzame samenvoegbewerking via inbelverbinding
3862. Er is een fout opgetreden tijdens het vergelijken van tekengegevens. Een lijst met Sort-Map-Elements uit de standaardsorteertabel van de server eindigt niet op de juiste wijze. Deze lijst begint met SMEL-vermelding [%1].
3863. Fout bij het verwijderen van X.
3864. Aan een door de gebruiker gedefinieerde functienaam kan in deze context niet als voorvoegsel een databasenaam worden toegevoegd.
3865. Kan abstracte methoden niet voorbereiden.
3866. Het wijzigen van de eigenaar voor %1 wordt niet ondersteund.
3867. Geen toegang tot ILGenerator voor een constructor gemaakt met DefineDefaultConstructor.
3868. Het eindpunt is niet gewijzigd. De instructie ALTER ENDPOINT bevat geen waarden om te wijzigen of bij te werken.
3869. De methode wordt niet ondersteund.
3870. Er is een XML-coderings- of -decoderingsfout opgetreden met objectnaam %1.
3871. Onbekende/onverwachte wijzigingsgebeurtenis
3872. De server wordt als gevolg van gebruikersactiviteit verder uitgevoerd na een inactiviteit van %1 seconden. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3873. Voor een bedrijfslogica-handler van een .NET-assembly moet de @resolver_clsid worden opgegeven als NULL.
3874. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Brontabel %1 bevindt zich in database %2 terwijl doeltabel %3 zich bevindt in database %4.
3875. Variabele %1 is opgegeven in de OPTIMIZE FOR-component, maar wordt niet gebruikt in de query.
3876. Als deze optie wordt opgegeven, kan de voorgecompileerde toepassing worden bijgewerkt.
3877. De database is zonder sp_attach_subscription vanuit een abonnementskopiebestand gekoppeld. Haal de database weg en koppel deze opnieuw met sp_attach_subscription.
3878. De UPDATE-trigger voor direct bijwerken of bijwerken in de wachtrij wordt beëindigd omdat dit niet de eerste trigger is die moet worden gestart. Met de procedure sp_settriggerorder kunt u trigger %1 instellen als eerste in de uitvoervolgorde.
3879. een SELECT INTO-instructie
3880. MSBUILD : logboekfout MSB1029: X
3881. De snapshot-isolatietransactie kan niet worden gestart in database %1 omdat de opdracht ALTER DATABASE, waarmee snapshot-isolatie wordt uitgesloten, is gestart voordat deze transactie begon. De database bevindt zich in de overgangsfase naar de status OFF. U moet het isolatieniveau van de transactie wijzigen of snapshot-isolatie opnieuw mogelijk maken in de database.
3882. Beperking %1 behoort niet tot tabel %2.
3883. Nieuwe query's die zijn toegewezen aan het proces op knooppunt %1 zijn niet verwerkt door een werkthread gedurende de laatste %2 seconden. Blokkerende of langdurige query's kunnen aan deze conditie bijdragen en kunnen de reactietijd van de client verslechteren. Gebruik de configuratieoptie max worker threads om het aantal toegelaten threads te verhogen of de query's die momenteel worden uitgevoerd, te optimaliseren. SQL-procesgebruik: %3%%. Systeem inactief: %4%%.
3884. Er is een ongeldige modus voor een toepassingsvergrendeling doorgegeven aan %1.
3885. Assembly-verwijzing X is herleid tot assembly Assembly-naam met de volgende codebasis: Y
3886. Drempelwaarden moeten tussen 1 en 100 liggen.
3887. Herstel: de pagina %1 is toegewezen aan object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6).
3888. Machtiging %1 is geweigerd op kolom %2 van object %3, database %4, schema %5.
3889. De DDL-opdracht voor volledige tekst is mislukt omdat SQL Server is gestart in de modus voor toegang door één gebruiker.
3890. De wijzigingen in het databasebestand zijn hersteld. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), bestandenlijst: (%4), aantal dump-apparaten: %5, apparaatgegevens: (%6). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3891. Kan geen palet maken met minder dan 1 kleur of met meer dan 256 kleuren.
3892. De querymeldingsaflevering kan geen dialoogeindpunt ophalen voor dialoogvenster %1. De querymeldingsaflevering is mislukt wegens de volgende fout in de Service Broker: %2. Zie het foutenlogboek voor aanvullende informatie.
3893. %1Er moet een memberType-kenmerk of een onderliggend simpleType-element aanwezig zijn
3894. De optie 'parseonly' kan niet worden ingesteld of opnieuw worden ingesteld binnen een procedure of functie.
3895. Een IntPtr of UIntPtr met een waarde van 8 bytes op een computer met een woordgrootte van 4 bytes kan niet worden gedeserialiseerd.
3896. Ad hoc toegang tot de OLE DB-voorziening %1 is geweigerd. U moet toegang verkrijgen tot deze voorziening via een gekoppelde server.
3897. De huidige hoeveelheid geheugen die door het proces is toegewezen en niet met andere processen kan worden gedeeld.
3898. FileStream is gevraagd een apparaat te openen dat geen bestand is. Als u ondersteuning nodig hebt voor apparaten als com1: of lpt1:, roept u CreateFile aan en gebruikt u de FileStream-constructors die een OS-koppeling als IntPtr gebruiken.
3899. De opgegeven %1 heeft een ongeldige %2.
3900. %1 is niet toegestaan in %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions