English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4701. Voor de identiteitskolom in tabel %1 moet een expliciete waarde worden opgegeven als IDENTITY_INSERT is ingesteld op ON, of als een replicatieservergebruiker invoegt in een NOT FOR REPLICATION-identiteitskolom.
4702. Voor de opgegeven beveiligingsmodus moet server %1 voorkomen in sysservers. Voeg de server toe met sp_addlinkedserver.
4703. Een of meer rijen die uit tabel %1 zijn verwijderd, bevinden zich buiten de partitie terwijl 'partition_options' is ingesteld op %2 voor de publicatie van de tabel.
4704. De invoermatrix is geen geldige positie.
4705. RESTORE REWINDONLY kan alleen worden toegepast op tapeapparaten.
4706. Kan %1 niet uitvoeren voor trigger %2. Het schema ervan wijkt af van het schema van de doeltabel of -weergave.
4707. Het wijzigen van bestaande schemacomponenten is niet toegestaan. Er is een poging gedaan een bestaande XML Schema-component te wijzigen: component-naamruimte: %1 componentnaam: %2 componentsoort:%3
4708. Parameter %1 die wordt doorgegeven aan procedure %2, mag niet NULL zijn.
4709. Dubbele Stroke in StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
4710. De validatie-expressie voor de abonneeserverpartitie voor publicatie %1 kan niet worden gewijzigd. Mogelijk bestaan actieve abonnementen voor de publicatie. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om de expressie in te stellen en alle actieve abonnementen opnieuw te initialiseren.
4711. Kan het bestand niet verwijderen.
4712. %1Er is een singleton (of lege sequentie) vereist. Er is echter een operand gevonden van het type %2
4713. De optie 'Service' moet worden opgegeven in de id voor de meldingsopties.
4714. Er is een wijziging in de IP-configuratie gemeld. De WebProxy-instellingen worden bijgewerkt met de ScriptEngine.
4715. SerialPort ondersteunt de codering X niet. Tot de ondersteunde coderingen behoren onder andere SCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding en de meeste single-byte- en double-byte-codepagina's. Raadpleeg de documentatie voor een volledige lijst.
4716. Het logboekbestand %1 komt niet overeen met het primaire bestand. Het is mogelijk afkomstig uit een andere database of het logboek is eerder opnieuw opgebouwd.
4717. Kan alleen machtigingensets of vlaggen voor ingebouwde codegroepen wijzigen
4718. De bewerking is te vroeg afgebroken om RESTART toe te staan. Geef de instructie opnieuw op zonder de RESTART-kwalificatie.
4719. XML-validatie: element %1 mag geen onderliggende tekens of elementen hebben. xsi:nil is ingesteld op true. De locatie is %2
4720. Een lidmaatschapsprovider toevoegen en configureren.
4721. Kan de grootte van de bestandsweergave niet berekenen.
4722. Het aangevraagde aantal bytes overschrijdt het maximum.
4723. De opgegeven waarde moet groter dan 0 zijn.
4724. bevat een of meer artikelen die geen fouten compenseren
4725. De opgegeven informatie over de conflictoplosser bevat geen geldige kolomnaam om te gebruiken voor conflictoplossing door %1.
4726. Het pad dat wordt opgegeven door %1, is niet in een geldige map geplaatst.
4727. Er is een ongeldige NULL-opdracht gevonden.
4728. Er werd een generatie verwacht in %1.dbo.MSmerge_genhistory, maar deze was niet aanwezig. Als deze database een abonneeserver is, wordt aangeraden om de database opnieuw te initialiseren. Als het een publicatieserver is, wordt aangeraden om de database terug te zetten vanaf een back-up.
4729. Ter informatie: het vullen met volledige tekst wordt hervat voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 in database %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4). Aantal eerder verwerkte documenten: %5, opgetreden fouten: %6.
4730. De naam van de omgevingsvariabele moet worden opgegeven.
4731. in behandeling herstellen
4732. De kolom %1 kan niet worden gebruikt voor zoeken in volledige tekst omdat de kolom niet van het type character-based, image of varbinary(max) is.
4733. Kan opgeslagen procedure %1 niet vinden.
4734. Er is een uitzondering opgetreden in de destructor van RowsetNewSS 0x%1. Deze fout duidt mogelijk op een probleem met de vrijgave van vooraf toegewezen schijfblokken die worden gebruikt voor bulksgewijs invoegen. Start de server opnieuw om dit probleem op te lossen.
4735. De opgegeven @backup_file_name is niet gemaakt vanuit database %1.
4736. De opgegeven waarde bevat geen class-attribuut.
4737. De actieve tracering moet worden beëindigd voordat deze kan worden gewijzigd.
4738. Er worden vergrendelde pagina's gebruikt voor de buffergroep.
4739. De huidige transactie kan niet worden doorgevoerd en kan geen bewerkingen ondersteunen die naar het logboekbestand schrijven. Draai de transactie terug.
4740. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een of meer UNION-, INTERSECT- of EXCEPT-operators. Een mogelijkheid is een afzonderlijke geïndexeerde weergave te maken voor elke query die invoer levert aan UNION-, INTERSECT- of EXCEPT-operator(s) van de oorspronkelijke weergave.
4741. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De wijziging van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord kan momenteel niet worden gebruikt. %2
4742. Een assembly uit de lijst met assembly's voor deze toepassing kie&zen
4743. %1 is geen geldige aanmelding of kan niet geen nabootsingstoken krijgen.
4744. Het tijdstip waarop dit item door het systeem in het gebeurtenislogboek is geplaatst.
4745. Itemnummer X van de eigenschap Y mag niet langer zijn dan Z tekens.
4746. De evaluatie van de gewone expressie is te gecompliceerd: %1.
4747. De schrijfbewerking is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
4748. Assembly X is niet gevonden.
4749. %1Bronteken 0x%2 is ongeldig
4750. De handle-parameter van OPENXML-documenten moet van het gegevenstype int zijn.
4751. SQL Server heeft onvoldoende geheugen om de uitgebreide opgeslagen procedure %1 uit te voeren. Maak geheugen vrij op de server door verbindingen te sluiten of transacties te beëindigen.
4752. De conversatie met de id %1 en initiator %2 verwijst naar de ontbrekende conversatiegroep %3. Voer DBCC CHECKDB uit om de database te analyseren en te herstellen.
4753. Deze procedure wordt beëindigd. %1 is een verboden waarde voor de parameter van de aanmeldingsnaam in deze procedure.
4754. Type Typenaam bezit een ComRegisterFunction die niet wordt aangeroepen omdat het type niet wordt geregistreerd
4755. Het uitvoeren van de toegang tot de gegevens in de procedure wordt beëindigd wegens fouten in het User Datagram Protocol (UDP).
4756. Kan de instructie niet uitvoeren op externe server %1.
4757. Kan methoden niet aanroepen voor IRemoteDispatch.
4758. U kunt zich niet abonneren omdat niet-SQL Server-abonneeserver %1 de updatemodus sync tran niet ondersteunt.
4759. Automatisch beheer van het identiteitsbereik is niet ingeschakeld voor artikel %1.
4760. Kan Service Brokerbeheer niet starten. Besturingssysteemfout: %1.
4761. Het aantal zwevende gebruikers dat is hersteld door nieuwe aanmeldingen toe te voegen en vervolgens gebruikers bij te werken, is %1.
4762. Assembly kan niet null zijn.
4763. Kan sync_mode van publicatie %1 niet instellen op 'character' omdat de gebruikte retentietijd geen 'day' is. Gebruik sp_changemergepublication om 'day' als eenheid in te stellen voor de retentieperiode.
4764. Er is een uitzondering opgetreden van het type Typenaam.
4765. De schakeloptie -aptca kan alleen worden gebruikt als keyfile of keycontainer wordt opgegeven.
4766. Bestand %1 kan niet correct worden geïnitialiseerd. Raadpleeg het foutenlogboek voor meer details.
4767. Waarschuwing: het identiteitsbereik van de publicatieserver voor artikel %1 in sp_helpmergearticle kan niet worden vernieuwd. Roep sp_adjustpublisheridentityrange later opnieuw aan.
4768. Geen enkele TSQL-stap van een multiservertaak mag een niet-nulwaarde %1 hebben.
4769. Hoofdingangspunt is niet gedefinieerd.
4770. Machtigingsregels
4771. Er is onvoldoende geheugen op de voorziening. Kan de rij niet ophalen.
4772. Het gebied %1 in de database-id %2 is toegewezen in zowel GAM %3 als SGAM %4.
4773. Kan filter %1 niet uit publicatie %2 weghalen omdat de bijbehorende momentopnamen zijn uitgevoerd en deze publicatie actieve abonnementen kan hebben. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om alle abonnementen opnieuw te initialiseren en het filter te verwijderen.
4774. Het document heeft de maximaal toegestane lengte overschreden. Voor de rij wordt geen volledige-tekstindex gemaakt.
4775. U beschikt niet over de juiste rechten om dit beleidsniveaubestand te wijzigen. Neem voor toegangsrechten contact op met de beheerder van de computer of het systeem.
4776. De AFFINITY-component wordt niet ondersteund voor eindpunten van dit type.
4777. Er kan slechts één DBNull-exemplaar bestaan en aanroepen van DBNull-deserialisatiemethoden zijn niet toegestaan.
4778. Het attribuut van de satellietcontractversie voor assembly Assembly-naam geeft een ongeldige versie aan: X.
4779. Startindex kan niet kleiner dan 0 of groter dan de invoerlengte zijn.
4780. Er is geen codec gevonden waarmee het opgegeven bestand kan worden gedecodeerd.
4781. De bron X is niet op computer Y geregistreerd of u hebt geen schrijftoegang voor registersleutel Z.
4782. Opdracht niet geïmplementeerd.
4783. Er is een tabelfout opgetreden: gebied %1 in object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) valt buiten het bereik van deze database.
4784. Er is geen dialoogbeveiliging beschikbaar voor deze conversatie omdat er geen beveiligingscertificaat is gebonden aan de database-principal (Id: %1). Definieer een certificaat voor de principal of gebruik ENCRYPTION = OFF bij het starten van de conversatie.
4785. Deze bewerking is niet toegestaan bij een beveiligingscontext die al is geverifieerd.
4786. De naam van de typebibliotheek kan voor assembly's met ingesloten typebibliotheken niet worden opgegeven
4787. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat COUNT_BIG niet goed wordt gebruikt in de selectielijst. Een mogelijkheid is COUNT_BIG(*) toe te voegen aan de selectielijst.
4788. U kunt zich niet abonneren op een publicatie met sync_type dump database. De abonneeserver heeft abonnementen op andere publicaties.
4789. Het opdrachtscript vernietigt niet alle objecten die het maakt. Wijzig het opdrachtscript.
4790. Het AsyncResult is niet geldig.
4791. Alleen voor objecten in de hoofddatabase waarvan dbo de eigenaar is, kan de opstartinstelling worden gewijzigd.
4792. De id voor de landinstellingen (LCID) %1 wordt niet ondersteund door SQL Server.
4793. De sectie X kan maar eenmaal in een configuratiebestand voorkomen.
4794. Het externe exemplaar van database %1 is niet vooruitgerold tot een tijdstip dat is opgenomen in het lokale exemplaar van het databaselogboek.
4795. Tabelfout: er bestaat een FileStream-map voor de partitie-id %1, maar die partitie is niet aanwezig in de database.
4796. Range Request (opgegeven door de gebruiker), Range: X.
4797. Regel %1 in opmaakbestand %2: element-id-verwijzing %3 is dubbel.
4798. Type %1 is niet vergelijkbaar. Het kan niet worden gebruikt in de %2-component.
4799. Opgeslagen procedure %1 kan alleen worden uitgevoerd op Windows 2000-servers.
4800. De door de toepassing opgegeven tekenreeksen die in het bericht worden gebruikt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions