English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2101. Type Typenaam heeft geen methode Parse.
2102. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat assembly %2 is gecompileerd met de optie /UNSAFE, maar de assembly niet is geregistreerd met de vereiste optie PERMISSION_SET = UNSAFE.
2103. principal
2104. Het upgraden van de tabel MSmerge_subscriptions in de distributiedatabase is mislukt.
2105. Gebruiker niet lokaal; u wordt doorgestuurd naar het opgegeven pad.
2106. De codec is meer dan één maal toegevoegd.
2107. Het proces kan geen toegang krijgen tot de poort, omdat deze wordt gebruikt door een ander proces.
2108. Kan geen logische-recordrelatie toevoegen tussen tabel %1 en %2 omdat referentiesleutelkolom %3 in tabel %4 null-waarden bevat.
2109. Interface is niet gevonden.
2110. Alleen een sysadmin kan de parameter @output_file_name opgeven voor een taakstap.
2111. &Overgenomen machtigingsregels:
2112. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar veld %3 van het type %4.%5 heeft veldmarshallers. Native serialisatie-typen kunnen geen veldmarshallers hebben.
2113. Voor Pixel Shader Model 3.0 is vereist dat gehele constanten zich in registers bevinden [0-15].
2114. De server-local connection-provider kan niet luisteren op [ %1 ]. Fout: %2
2115. De distributieserver met heterogene-publicatieservers kan niet worden genegeerd. @ignore_distributor moet FALSE zijn
2116. De streken die worden vervangen, moeten naast elkaar aanwezig zijn in de huidige StrokeCollection.
2117. Account voor het opslaan van bestanden vereist
2118. Wilt u dit beleidsniveau instellen op het standaardbeleid? Als u dit doet, gaan aanpassingen in dit beleidsniveau verloren.
2119. De server-principal %1 kan in de huidige beveiligingscontext geen toegang verkrijgen tot database %2.
2120. Deze externe proxy heeft geen kanaalfilter, wat betekent dat de server niet beschikt over geregistreerde serverkanalen waardoor wordt geluisterd of dat de toepassing geen geschikt clientkanaal voor communicatie met de server bevat.
2121. Bij te werken abonnementen: UPDATE-bewerkingen op tabellen met identiteits- of timestamp-kolommen zijn alleen toegestaan als op de abonneeserver een primaire sleutel is gedefinieerd.
2122. Het volledige IIS-metagegevenspad van de toepassing. Deze schakeloptie kan niet worden gecombineerd met de schakeloptie -v of -p.
2123. Woordenboek kan niet null zijn.
2124. Help is niet beschikbaar.
2125. De FOR XML-component is niet toegestaan in een %1-instructie.
2126. Lettertype-indexwaarden die niet nul zijn, zijn alleen geldig voor TrueType-verzamelingen (.ttc).
2127. De unieke id voor het proces.
2128. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 niet hetzelfde kenmerk voor null-waarden heeft in tabellen %2 en %3.
2129. Instructie of expressie %1 is niet geïmplementeerd.
2130. Object moet van het type UInt32 zijn.
2131. De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
2132. Geef zowel %1 als %2 op, of geen van beide.
2133. ingebouwde functie
2134. De transactie mag niet worden teruggedraaid binnen een door de gebruiker teruggedraaide routine, trigger of aggregaat omdat de transactie niet is gestart op dat CLR-niveau. Wijzig de toepassing om strikt nesten van transacties af te dwingen.
2135. Profiel dat door de samenvoegagent wordt gebruikt voor rowcount- en controlesomvalidatie.
2136. De server %1 is niet geconfigureerd voor %2.
2137. De gebruikersnaam van de account die door de schrijftoepassing aan dit item wordt gekoppeld.
2138. De doelwachtrij is bezet; de berichten zijn in de wachtrij geplaatst voor bezorging.
2139. Het spiegelen van de database is uitgeschakeld door de beheerder van database %1.
2140. Fout bij het parseren van de DTS-stroom tijdens het lezen van rij %1, kolom %2.
2141. %1 is vereist voor heterogene publicaties.
2142. schrijven
2143. De stroom ondersteunt geen Flush.
2144. De opgegeven tekenreeks heeft niet de vereiste vorm voor een e-mailadres.
2145. Kan een primaire XML-index niet converteren naar een secundaire XML-index met behulp van de optie DROP_EXISTING. %1 is een primaire XML-index.
2146. Kan niet op dynamische wijze een exemplaar maken van System.Void.
2147. De database is gepubliceerd.
2148. GUID-tekenreeks mag alleen hexadecimale tekens bevatten.
2149. Lid Lid is niet gevonden.
2150. Kan query %1 niet uitvoeren op OLE DB-voorziening %2 voor gekoppelde server %3. %4
2151. De OUTPUT-component kan niet worden gebruikt in een INSERT...EXEC-instructie.
2152. De waarden 'default' en 'fixed' zijn niet toegestaan voor elementen van dit type: %1
2153. SQLOLEDB is niet langer een ondersteunde voorziening. Gebruik de SQL-eigen client (SQLNCLI) voor ad-hocverbindingen met SQL Server.
2154. In EXECUTE mag procnaam alleen een letterlijke waarde of een variabele van het type char, varchar, nchar of nvarchar zijn.
2155. Het front-end hulpprogramma dat u gebruikt, biedt geen ondersteuning voor bulksgewijs laden vanaf de host. Gebruik de juiste hulpprogramma's voor deze opdracht.
2156. Het proces wordt beëindigd.
2157. Hiermee wordt de opgegeven bron ingesloten
2158. Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens het valideren van het wachtwoord.
2159. Anonieme abonnees of abonnees op deze server mogen geen samenvoegpublicaties maken.
2160. Knop Vorige
2161. niet-passende versie, cultuur of openbare sleutel
2162. %1Vereist kenmerk %2 van XSD-element %3 ontbreekt.
2163. De gedistribueerde COM kan niet worden geïnitialiseerd (CoInitializeEx heeft %1 geretourneerd). Heterogene query's en aanroepen van externe procedures worden uitgeschakeld. Controleer de DCOM-configuratie met behulp van het onderdeel Component Services van het Configuratiescherm.
2164. De datum heeft een onjuiste notatie.
2165. Versies van PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll of D3d9.dll komen niet overeen. Controleer of deze DLL's uit dezelfde bron afkomstig zijn.
2166. De referentiekoppeling in de cache wordt gebruikt.
2167. Voor kolom %1 is geen standaardwaarde opgegeven.
2168. Fout 0x%1 (NT-statuscode) is opgetreden toen SQL Server probeerde %2 op te halen uit bronbeheer van het transactionele bestandssysteem op %3.
2169. Kan vanuit een permanente module geen verwijzing naar een tijdelijke module maken.
2170. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): er is een ongeldig gebruikerstype opgegeven voor het gegevenstype 0x%3 (door de gebruiker gedefinieerd type).
2171. De parameter @publisher moet NULL zijn voor SQL Server-publicatieservers.
2172. Het kenmerk (%1) bestaat, maar is niet nodig voor rij (%2) in sys.%3%4.
2173. De vlag voor het instructiebeleid als Exclusive instellen
2174. Er bestaan geen logboekinstellingen voor abonneeserver %1, abonneedatabase %2, webserver %3. Voeg de instellingen toe met sp_addmergelogsettings.
2175. De SQL Network Interface-bibliotheek kan de SPN (Service Principal Name) voor de SQL Server-service niet registreren. Fout: %1. Het niet registreren van een SPN kan tot gevolg hebben dat de geïntegreerde verificatiefunctie terugvalt op het gebruik van NTLM in plaats van Kerberos. Dit bericht dient alleen ter informatie. Er is alleen verdere actie nodig als Kerberos-verificatie vereist is door het ingestelde verificatiebeleid.
2176. Controlesomvalidatie wordt niet ondersteund. Voor de publicatie is DTS toegestaan. Gebruik alleen-rowcount-validatie.
2177. De opgegeven back-up bevindt zich niet in hetzelfde herstelpad als de database en kan niet worden gebruikt om bestanden on line te herstellen.
2178. Er is geen vermelding in sysdevices voor back-upapparaat %1. Werk sysdevices bij en voer de instructie opnieuw uit.
2179. SQL-webassistent: kan de noodzakelijke trigger voor het bijwerken van de webpagina niet vinden en weghalen.
2180. Kolom %1.%2 of referentiekolom %3.%4 in referentiesleutel %5 is een timestamp-kolom. Dit gegevenstype kunt u niet gebruiken met trapsgewijze referentiële integriteitsbeperkingen.
2181. Een X heeft de naam Y. U moet ResourceDictionary-inhoud niet benoemen. De instantiëring hiervan wordt uitgesteld.
2182. BACKUP LOG kan de database niet wijzigen omdat deze alleen-lezen is. De back-up wordt voortgezet, maar volgende back-ups dupliceren het werk van deze back-up.
2183. De gebruiker moet zich in de hoofddatabase bevinden.
2184. De systeemdatabases master, model, msdb en tempdb kunnen niet worden losgekoppeld.
2185. De tabelnaam ontbreekt in de argumenten.
2186. De eigenschap schema_option voor het samenvoegartikel kan niet worden gewijzigd nadat voor de publicatie een momentopname is gegenereerd. Als u de eigenschap schema_option voor dit artikel wilt wijzigen, moet u de bijbehorende samenvoegpublicatie weghalen en opnieuw maken.
2187. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat in een van de artikelen gegevenstypen voorkomen die nieuw zijn in SQL Server 2000.
2188. SET LANGUAGE is mislukt. %1 is geen officiële taalnaam of taalalias op deze SQL Server.
2189. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream)-protocolstroom is onjuist. De TDS-kopteksten bevatten fouten.
2190. Naar einde verplaatsen
2191. Het Service Broker-beheer is niet bereikbaar.
2192. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 moet leeg zijn.
2193. De belangrijkste module voor het bijbehorende proces.
2194. De CodeChecksumPragma-bestandsnaam X bevat ongeldige padtekens.
2195. Initiator
2196. De MSX-server is niet voorbereid op aanmeldingen [er moet een operator 'MSXOperator' zijn gedefinieerd op de MSX].
2197. De opgegeven object-id levert een conflict op met de vooraf gedefinieerde Package-object-id.
2198. Bestandsnaam niet toegestaan
2199. Ongeldige interne status.
2200. 8-byte float-gegevenstype, null-waarden toegestaan

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions