English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10901. ValueType-reparatie voor matrices is niet geïmplementeerd.
10902. Kan SQL Server niet verspreiden met servicebeheer. De besturingssysteemfout is %1.
10903. Bij toegang tot IsolatedStorage is een fout opgetreden.
10904. De e-mailwachtrij is gestart door de aanmelding %1.
10905. ALTER kan niet worden uitgevoerd op trigger %1 voor %2. Deze trigger behoort niet tot dit object.
10906. Waarschuwing: kan de volledige-tekstcatalogus op %1 niet demonteren.
10907. Verbindingstekenreeks bewerken/toevoegen
10908. Kan %1 niet uitvoeren op de %2 %3 omdat deze wordt gebruikt voor replicatie.
10909. De beperking voor type %1 is ongeldig. De modelgroepbeperking is ongeldig.
10910. %1Kan niet atomiseren of data() toepassen op een expressie die type %2 bevat binnen gededuceerd type %3
10911. Kan de database %1 niet vinden. Mogelijk bestaat deze niet of hebt u niet de vereiste machtigingen.
10912. Kan toepassingsrol %1 niet instellen omdat deze niet bestaat of omdat het wachtwoord onjuist is.
10913. Kan geen IDENTITY-kenmerk maken voor de kolom %1 die null-waarden kan bevatten, tabel %2.
10914. Rijen die op de abonneeserver zijn ingevoegd of bijgewerkt, kunnen zich niet buiten de artikelpartitie bevinden.
10915. Expressietype %1 is ongeldig voor de COLLATE-component.
10916. SelectedDate-waarde is niet geldig.
10917. Alleen gebruikersprocessen kunnen worden afgebroken.
10918. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat het geheugengebruik dan de geconfigureerde limiet van %1 MB voor doorgestuurde berichten overschrijdt.
10919. De publicatie %1 staat niet toe dat het abonnement wordt gesynchroniseerd naar een andere synchronisatiepartner.
10920. Kan geen samenvoegartikel valideren waarvoor herhaalde join-filters worden gebruikt.
10921. Cache-Control van antwoord = public.
10922. Lange samenvoegbewerking via LAN-verbinding
10923. Bestand %1 lijkt te zijn afgekapt door het besturingssysteem. De verwachte grootte is %2 kB, maar de werkelijke grootte is %3 kB.
10924. De database-principal is eigenaar van objecten in de database en kan niet worden weggehaald.
10925. De toewijzingsvermelding voor het identiteitsbereik van de publicatieserver is niet gevonden in de tabel MSmerge_identity_range.
10926. De DDL-instructie kan niet worden uitgevoerd op de abonnee- of herpublicatieserver.
10927. Het gegevenstype voor kolom %1 is ongeldig. Toegestane gegevenstypen zijn CHAR/VARCHAR, NCHAR/NVARCHAR, TEXT/NTEXT en XML.
10928. De tijd waarop de cache voor het laatst is gesynchroniseerd bijwerken = X.
10929. Toetsenbordverwerking kan alleen toetsenbordberichten verwerken.
10930. Er is een fout opgetreden bij het synchroniseren van systeemcertificaten tussen hoofd- en resourcedatabase.
10931. Optie %1 veroorzaakt een conflict met een andere aangevraagde optie. De opties kunnen niet tegelijkertijd worden aangevraagd.
10932. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Er is geen identieke index in brontabel %1 voor index %2 in doeltabel %3.
10933. Interne fout in queryprocessor: de queryprocessor kan geen toegang krijgen tot een vereiste interface.
10934. Kan geen id-informatie vinden van het bronobject voor artikel %1
10935. Het bestand is te lang. Deze bewerking kan momenteel alleen worden toegepast op bestanden van minder dan 2 GB.
10936. Het argument X is opgegeven en dit vereist dat tevens een van de volgende argumenten wordt opgegeven: Y
10937. Matrix- of verwijzingstypen zijn niet geldig.
10938. Objectnaam %1 is ongeldig.
10939. Kan het niveau van de transactie niet verhogen naar een gedistribueerde transactie, omdat deze transactie een actief opslagpunt bevat.
10940. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een GROUP BY ALL bevat. Een mogelijkheid is een GROUP BY te gebruiken.
10941. Kan een opslagobject niet lezen vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 voor tabel %3, kolom %4.
10942. De queryprocessor kan de noodzakelijke thread-bronnen voor parallelle queryuitvoering niet starten.
10943. De vereiste versie moet met een enkel getal worden weergegeven in de indeling Major.Minor.Build.Revision. Bijvoorbeeld:
10944. Systeemeigen UserDomainName is mislukt.
10945. Kan deze bewerking niet uitvoeren terwijl een SQLServerAgent wordt gestart. Probeer het later opnieuw.
10946. De evaluatieperiode van de SQLBrowser-service is verstreken.
10947. De database voor dit externe conversatie-eindpunt is gekoppeld of hersteld.
10948. XQuery: %1 waarnaar wordt verwezen door sql:variable() is geen geldige naam van een systeemfunctie.
10949. De aangevraagde TextDecorationCollection-tekenreeks is niet geldig: X.
10950. Waarschuwing: u moet deze database eerst herstellen voordat u toegang kunt krijgen.
10951. Kopnaam is ongeldig
10952. De aangevraagde URI is ongeldig voor deze FTP-opdracht.
10953. geheel getal
10954. Beide termen van een outer join moeten kolommen bevatten.
10955. De schaalwaarde voor een decimaal moet van 0 tot en met 28 liggen.
10956. Kan geen nieuwe Service Broker maken in de alleen-lezen database %1.
10957. DROP XML INDEX ondersteunt geen opties.
10958. Externe tabellen kunnen niet worden bijgewerkt. Bijwerkbare, door sleutelset gestuurde cursors voor externe tabellen vereisen een transactie waarbij het isolatieniveau REPEATABLE_READ of SERIALIZABLE de cursor overbrugt.
10959. Het aantal vermeldingen overschrijdt de opgegeven capaciteit van de VisualCollection.
10960. NetworkStream biedt geen ondersteuning voor een time-out van 0 milliseconden, vervang de waarde door een waarde die hoger dan 0 is.
10961. Kan %1 %2 niet maken omdat door de gebruiker gedefinieerd type %3 niet bestaat in doeldatabase %4.
10962. Het type kolom %1 veroorzaakt een conflict met het type van andere kolommen in de lijst UNPIVOT.
10963. De locatie die u probeert toe te voegen, bestaat al. X
10964. Bestaande cachevermelding is verwijderd omdat een opnieuw gestart antwoord is gewijzigd op de server, LastModified-datum van cache = X, nieuwe LastModified-datum = Y.
10965. UNION-operatoren zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
10966. niet-geclusterde index
10967. Hier worden machtigingsregels weergegeven die zijn overgenomen door de configuratie van dit knooppunt. Deze kunnen hier niet worden bewerkt.
10968. Waarschuwing: de gegeven servernaam is niet de huidige MSX-server (%1).
10969. Bestaande vermelding is verwijderd omdat deze ongeldig blijkt te zijn.
10970. De eigenschap identityrangemanagementoption heeft de ongeldige waarde %1 bij het uitvoeren van sp_changemergearticle voor artikel %2.
10971. Index %1 voor tabel %2 (RowsetId %3) bevindt zich op een bestandsgroep waartoe geen toegang kan worden verkregen omdat de bestandsgroep off line is, wordt hersteld of defect is.
10972. De pagina %1 in de database-id %2 is toegewezen in het SGAM %3 en PFS %4, maar het gebied is in geen enkel IAM toegewezen. PFS-markeringen %5.
10973. Afgeleide tabel %1 kan niet worden bijgewerkt omdat een kolom van de afgeleide tabel afgeleid of constant is.
10974. Er zijn %1 transacties doorgevoerd in database %2 (%3). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10975. Hiermee wordt een sleutelcontainer met een sterke naam opgegeven.
10976. Object moet van het type Char zijn.
10977. Waarschuwing: de distributiedatabase %1 kan niet worden geopend omdat bestanden ontoegankelijk zijn. Opruimingstaken voor de distributiedatabase worden overgeslagen. De database wordt weggehaald.
10978. Een of meer opties (%1) worden niet ondersteund voor deze instructie. Raadpleeg de documentatie voor de ondersteunde opties.
10979. Elk element in de waardematrix moet tussen een en negen liggen, behalve het laatste element, dat nul kan zijn.
10980. De upgrade van de samenvoegreplicatie is pas voltooid als de momentopnameagent is uitgevoerd op de publicatieserver en de samenvoegagent is uitgevoerd op alle abonneeservers.
10981. Aan elke RoutedEventArgs moet een RoutedEvent zijn gekoppeld die niet NULL is.
10982. Code uit een vertrouwde zone wordt de Internet-machtigingsset toegekend. Deze machtigingsset verleent het recht tot gebruik van geïsoleerde opslag en beperkte toegang tot de gebruikersinterface.
10983. Waarschuwing: er is een domeinfout opgetreden.
10984. De REPAIR-instructie is niet verwerkt. Dit herstelniveau wordt niet ondersteund wanneer de database zich in de noodherstelmodus bevindt.
10985. Kan de sortering van database %1 niet wijzigen omdat deze READONLY of OFFLINE is, of is gemarkeerd als SUSPECT.
10986. Waarde van X kan niet worden gewijzigd nadat de bytes zijn opgehaald.
10987. Roep deze opgeslagen procedure niet aan voor schemawijzigingen omdat de huidige database niet is ingeschakeld voor replicatie.
10988. De naam van de aangepaste database die wordt gebruikt als -sstype de waarde 'c' heeft.
10989. WebProxy heeft een uitzondering veroorzaakt tijdens het downloaden/compileren van het proxyscript: X.
10990. De eerste momentopname voor het artikel %1 is nog niet beschikbaar.
10991. Importeren uit o&ndertekend bestand...
10992. De structuur van de servicewachtrij is inconsistent. De database is mogelijk beschadigd. Voer DBCC CHECKDB uit.
10993. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1. Test %2 is mislukt. De waarden zijn %3 en %4.
10994. De versie die in de cache is opgeslagen, is ongeldig. HTTP 1.0 wordt aangenomen.
10995. Het type %1 is niet gevonden in de database %2
10996. BinaryReader is een ongeldige tekenreekslengte van X tekens tegengekomen.
10997. De momentopname wordt toegepast op de abonneeserver.
10998. Geldige nieuwe typen van een geïndexeerd op het logboek gebaseerd weergaveartikel zijn 'indexed view logbased', 'indexed view logbased manualfilter', 'indexed view logbased manualview' en 'indexed view logbased manualboth'.
10999. Een van de geïdentificeerde items heeft een ongeldige indeling.
11000. Voor heterogene-publicatieservers is een gekoppelde server vereist. Er bestaat al een gekoppelde server met de naam %1. Verwijder de gekoppelde server of kies een andere naam voor de publicatieserver.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions