English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11301. SQL-logboekrecord op LSN %1:%2:%3 voor database %4 is beschadigd. De database kan niet worden hersteld.
11302. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Op de pagina %6 ontbreken verwijzingen van de bovenliggende (onbekend) en de vorige (pagina %7) knooppunten. Het is mogelijk dat de systeemcatalogus een onjuist hoofdthema bevat.
11303. Het aantal opgegeven parameters komt niet overeen met het verwachte aantal.
11304. Kan het openbare synoniem MSSQLSERVERDISTRIBUTOR niet bijwerken om Oracle-exemplaar %1 te markeren als een SQL Server-publicatieserver.
11305. Waarschuwing: de systeemcatalogus is direct bijgewerkt in database-id %1, met %2 als recentste tijdstip.
11306. Referentiesleutel %1 kan niet worden gemaakt omdat kolom %2.%3 waarnaar wordt verwezen, een niet-persistente berekende kolom is.
11307. De subquery heeft meerdere waarden geretourneerd. Dit is niet toegestaan als de subquery op =, !=, <, <=, >, >= volgt of als de subquery als een expressie is gebruikt.
11308. Het spiegelen van back-ups is niet beschikbaar in deze editie van SQL Server. Zie SQL Server Books Online voor meer informatie over de ondersteuning van functies in de verschillende edities van SQL Server.
11309. Tabelfout: er bestaat een FileStream-map voor de kolom-id %1 van de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, maar die kolom is geen FileStream-kolom.
11310. Kolom %1 bevat een ongeldig gegevenstype voor kenmerkgerichte XML-serialisatie in FOR XML PATH.
11311. Gebruik van ILGenerator is ongeldig.
11312. Het aantal punten moet hoger zijn dan nul.
11313. U moet een matrix met typenamen van tabbladen of tabtypes opgeven
11314. Kolom %1 in %2 %3 kan niet als partitiesleutel in een index of in statistieken worden opgenomen. De kolom heeft toegang tot gebruikers- of systeemgegevens.
11315. De registersleutel heeft subsleutels en recursieve verwijderingen worden door deze methode niet ondersteund.
11316. De publicatiegegevens worden opgehaald.
11317. De bitmapmetagegevens zijn niet compatibel met deze containerindeling.
11318. Er is een fout opgetreden bij het opzoeken van het openbare-sleutelcertificaat dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server. Er is geen certificaat gevonden.
11319. Kan de eigenschap Eigenschapsnaam niet maken vanuit de standaardwaarde omdat de standaardwaarde van een ander type is.
11320. Poging tot toegang tot een pad dat niet op de schijf voorkomt.
11321. De Content-Type-header kan voor deze aanvraag niet op een multipart-type worden ingesteld.
11322. De opgegeven waarde voor @destination_folder is geen geldig pad naar een bestaande map.
11323. Runtime-versie:
11324. Kan de dynamische-momentopnametaak voor het genereren van de dynamische momentopname niet maken.
11325. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat de naam ongeldig is. Namen van planrichtlijnen mogen niet beginnen met het teken '#'.
11326. MaxCapacity moet een of meer zijn.
11327. Door gebruiker gedefinieerde bestandsgroepen zijn niet toegestaan voor %1.
11328. Type %1 is een onbekend type voor back-upapparaten. Gebruik het type 'disk' of 'tape'.
11329. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor %1. Geldige waarden zijn 'day', 'days', 'dd', 'year', 'years', 'yy', 'yyyy', 'month', 'months', 'mm', 'week', 'weeks', 'wk', 'hour', 'hours', 'hh', 'minute', 'minutes', 'mi'.
11330. De makelaar is uitgeschakeld in de database van de verzender.
11331. De waarde is te groot of te klein voor een Double.
11332. De HTTP-naamruimte (%1) heeft een ongeldige notatie. Geef de naamruimte op in de canonieke vorm.
11333. Beschadigd .resources-bestand. De bronnaam voor naamindex X gaat voorbij het einde van de stroom.
11334. Profielnaam %1 bestaat al voor het opgegeven agenttype.
11335. Eigenschappenvensters
11336. Alle abonnementen met mislukte gegevensvalidatie worden opnieuw geïnitialiseerd.
11337. Het tekstindelingsprogramma kan afbrekingsvoorwaarden niet instellen vanwege fout: X.
11338. De foutcode van de %1-versie van dit bericht moet dezelfde zijn als de foutcode (%2) van de us_english-versie.
11339. %1 biedt geen ondersteuning voor synchrone triggerregistratie.
11340. %1 is geen geldige index om een sleutel af te dwingen voor zoeken in de volledige tekst. Een volledige-tekstzoeksleutel moet een unieke index met één kolom zijn die geen null-waarden bevat. Bovendien moet de index on line zijn, niet zijn gedefinieerd in een niet-deterministische of onnauwkeurig berekende, niet-persistente kolom en een maximale grootte hebben van %2 bytes. Kies een andere index voor de volledige-tekstsleutel.
11341. Kan kolom %1 niet wijzigen naar gegevenstype %2.
11342. Voor functie %1 zijn %2 tot %3 argumenten vereist.
11343. De opgegeven %1 is ongeldig (geldige waarden zijn groter dan 0, %2 uitgezonderd).
11344. De transactie is gestrand in de trigger. De batch is afgebroken.
11345. Het lokale variabelenbereik is onjuist afgesloten.
11346. Voor dit exemplaar van SQL Server is de laatste keer doorgegeven dat de proces-id %1 op %2 (lokaal) %3 (UTC) wordt gebruikt. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
11347. %1Er wordt verwezen naar de niet-gedefinieerde naam %2 binnen naamruimte %3
11348. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het effectieve totale bereik van de modelgroep in het beperkte type moet een geldige beperking zijn van het bereik voor het aantal dat het element mag voorkomen keren dat voor het jokerteken in het basistype is ingesteld.
11349. Ongeldige site.
11350. Er is een uitzondering opgetreden terwijl uitgebreide opgeslagen procedure %1 in bibliotheek %2 werd uitgevoerd. Proces %3 wordt beëindigd. Het type uitzondering is %4 en de uitzonderingscode is 0x%5.
11351. De server kan niet worden opgestart. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor descriptors. Verminder niet-essentiële belastingen van het geheugen of breidt het systeemgeheugen uit.
11352. Kan geen verbinding maken met de fouttolerante index. SqlCommand-object is beschadigd of niet aanwezig.
11353. MSBUILD: fout MSB1006: eigenschap is niet geldig.
11354. Weergave %1 heeft een INSTEAD OF DELETE-trigger en kan niet de doellocatie zijn van een DELETE FROM-instructie.
11355. InitialRadius moet een eindige waarde zijn die groter dan of gelijk is aan 0.
11356. De waarde van de eigenschap 'subscriber_provider' mag niet NULL zijn.
11357. De opgegeven structuur moet van het type 'blittable' zijn of gegevens over de indeling bevatten.
11358. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste syntaxis van verwerkingsinstructie
11359. Histogramondersteuning is niet toegestaan voor invoergegevens van het type 0x%1.
11360. ID.VersionID =
11361. Label of naam moet naar een codegroep verwijzen
11362. Een eerdere herstelbewerking is onderbroken. De verwerking van bestand %1 is niet voltooid. Herstel de back-upset die is onderbroken of start de herstelprocedure opnieuw.
11363. Voor de mediafamilie op apparaat %1 is gemarkeerd dat deze niet kan worden toegevoegd. Geef de instructie opnieuw op met de optie INIT om het medium te overschrijven.
11364. Deze functionaliteit is nog niet geïmplementeerd: XMLNODEREFS kan geen verwijzingen gebruiken die beschikbaar zijn gesteld door weergaven.
11365. Execution of .NET Framework code is disabled. Set "clr enabled" configuration option and restart the server.
11366. De opties 'Broker Instance' en 'Local Database' zijn beide opgegeven in de id voor de meldingsopties.
11367. De statistieken voor alle tabellen zijn bijgewerkt.
11368. Assembly's &onbeperkte toegang tot alle berichtenwachtrijen verlenen
11369. De persoonlijke sleutel is ongeldig. De persoonlijke sleutel komt niet overeen met de openbare sleutel van de %1.
11370. RESTORE PAGE is niet toegestaan op alleen-lezen databases of bestandsgroepen.
11371. Coo&kiebescherming:
11372. Het herstelproces is uitgevoerd maar er bestaan nog uitgestelde transacties. Deze transacties kunnen niet worden opgelost omdat er gegevens ontbreken. Gebruik RESTORE om de gegevens terug te zetten of haal de bestandsgroepen weg als u deze gegevens niet meer nodig hebt. De weggehaalde bestandsgroep wordt dan uitgeschakeld.
11373. Cache-Control van antwoord = private. Cache is openbaar.
11374. De waarde van @identity_range moet een meervoud zijn van de identiteitstoename van de identiteitskolom. De identiteitstoename voor tabel %1 en identiteitskolom %2 is %3.
11375. Er is een lege native serialisatieklasse %1 gevonden. Lege native serialisatieklassen zijn niet toegestaan.
11376. Een gelijktijdige momentopname is niet toegestaan voor momentopnamepublicaties.
11377. Maak een hoofdsleutel in de database of open de hoofdsleutel in de sessie voordat u deze bewerking uitvoert.
11378. Het float-type in het BAML-bestand wordt niet herkend.
11379. Bestaande cachevermelding is verwijderd op basis van Policy = X.
11380. De unieke id voor de thread.
11381. Kan geen bestand in bestandsgroep %1 toevoegen, verwijderen of wijzigen omdat de bestandsgroep off line is.
11382. De aanvraag om een apparaat toe te voegen, is afgewezen. Er bestaat al een fysiek apparaat met de naam %1. Slechts één back-upapparaat mag verwijzen naar een fysieke apparaatnaam.
11383. Fout: kan het vullen van %1 met volledige tekst van de tabel of geïndexeerde weergave %2, database %3 (tabel-id of id van de geïndexeerde weergave %4, database-id %5) niet opnieuw initialiseren na een tijdelijke fout. Fout: %6.
11384. RegOpenKeyEx van \"%1\" is mislukt: %2.
11385. De tabel wordt weergegeven in de modus voor direct bijwerken, en de rij is niet verwijderd omdat een limiet op de server is bereikt, zoals een time-out voor de uitvoering van een query.
11386. De schemareplicatie is mislukt.
11387. Het te verwijderen logboek is niet opgegeven.
11388. Er is een probleem opgetreden tijdens het genereren van de replicabijnaam.
11389. Kan de wijziging niet doorvoeren omdat er actieve abonnementen zijn. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om de wijziging te forceren en de actieve abonnementen opnieuw te initialiseren.
11390. Er is een ODBC-fout gevonden, status = %1, oorspronkelijke fout = %2, foutbericht = %3.
11391. De afbeelding kan niet worden gedecodeerd. Mogelijk is de koptekst van de afbeelding beschadigd.
11392. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. De verbinding wordt verbroken.%1
11393. Bekende service-items moeten een attribuut 'mode' bevatten met een waarde Singleton of SingleCall.
11394. De enige ondersteunde waarden voor de eigenschap %1 zijn %2.
11395. De naam van de gegevensbron is geen eenvoudige objectnaam.
11396. Als een aangepaste cultuur een ingebouwde cultuur zoals X heeft overschreven, kan de eigenschap Eigenschapsnaam niet worden gewijzigd.
11397. Kan taak %1 (ID %2) niet starten omdat hiervoor geen taakservers zijn gedefinieerd. Koppel de taak aan een taakserver door sp_add_jobserver aan te roepen.
11398. Kan de catalogus niet onderbreken voor het maken van een back-up. De back-up is afgebroken.
11399. De waarden voor de parameters @xact_seqno_start en @xact_seqno_end moeten overeenkomen als @command_id is opgegeven.
11400. Ongeldige XML in bestand File Name bij X en Y. In de sectie moet het -label precies één attribuut hebben met de naam 'name', waarvan de waarde een volledig gekwalificeerde assembly-naam is.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions