English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3301. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @hints niet kan worden toegepast op @stmt.
3302. Rijlabelnamen zijn alleen toegestaan bij de modus RAW of PATH van FOR XML.
3303. Een artikel kan niet tegelijkertijd @partition_options 2 of 3 (niet-overlappende partities) gebruiken en onderdeel uitmaken van een logische recordrelatie. Controleer artikel %1.
3304. De cultuur X kan op deze computer niet worden geconverteerd naar een CultureInfo-object.
3305. NAAR SERVICE
3306. De opdracht ALTER DATABASE kan niet worden uitgevoerd. De werkthread kan niet worden gemaakt.
3307. Het bestand is niet gevonden. Controleer of de juiste bestandsnaam is opgegeven.
3308. Kan de standaarddatabase van de gebruiker niet openen. In plaats daarvan wordt de hoofddatabase gebruikt.
3309. Veld X ontbreekt.
3310. Serialisatie van globale methoden (zoals impliciete serialisatie via het gebruik van asynchrone gemachtigden) wordt niet ondersteund.
3311. Een publicatie die DTS toestaat kan niet worden ingeschakeld voor bij te werken abonnementen.
3312. De abonneeserver is niet geregistreerd.
3313. toepassingsrol
3314. Het attribuut ConfigurationValidation moet worden afgeleid van ConfigurationValidation.
3315. Kan Common Language Runtime (CLR) %1 niet initialiseren vanwege geheugendruk. Start SQL Server opnieuw in de AWE-modus (Address Windowing Extensions) om CLR-integratieonderdelen te kunnen gebruiken.
3316. True als de bewerking is geannuleerd.
3317. ALTER TABLE is mislukt omdat trigger %1 op tabel %2 niet bestaat.
3318. CREATE INDEX-optie %1 wordt niet meer ondersteund.
3319. Alleen de eigenaar van een taak of leden van de rollen sysadmin en SQLAgentOperatorRole kunnen de geschiedenis van een taak leegmaken.
3320. De functie PATINDEX werkt alleen met de gegevenstypen char, nchar, varchar, nvarchar, text en ntext.
3321. Kan de benoemde mutex %1 niet maken (of openen). De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
3322. Deze editie van SQL Server kan niet fungeren als een publicatieserver of distributieserver voor replicatie.
3323. SHUTDOWN wacht tot %1 processen zijn voltooid.
3324. Meer dan een exclusieve groep is niet toegestaan.
3325. %1 CPU's gedetecteerd. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
3326. Het doel is niet WebBrowserPermissionLevel.
3327. Objectnaam-toegang is geweigerd voor dit RequestCache-object.
3328. De volgende DBCC %1-fout is opgetreden: %2.
3329. %1Naam %2 is al gedefinieerd binnen dit bereik
3330. 8000-bytes character-gegevenstype
3331. Het doorvoeren van de KTM-transacties (Kernel Transaction Manager) is mislukt: %1.
3332. De bulksgewijs kopiëren (bcp)-client heeft een rijlengte van %1 verzonden. Dit is geen geldige omvang. De maximale rijomvang is %2. Gebruik een ondersteunde client-API (Application Programming Interface).
3333. Assemblynaam %1 die wordt geregistreerd, is ongeldig. De naam komt overeen met de naam van een systeemassembly.
3334. %1: fout %2 is opgetreden op back-upapparaat %3. De besturingssysteemfout is %4.
3335. %1Kenmerk %2 mag niet de waarde %3 hebben
3336. Ontbrekende metagegevens. De fouttolerante index is mogelijk beschadigd.
3337. Er moet zowel een foutcode als een beschrijving worden opgegeven voor END CONVERSATION WITH ERROR. Geen van beide waarden kan NULL zijn.
3338. De gegevens voor proxyaccount xp_cmdshell kunnen niet worden opgehaald of zijn ongeldig. Controleer of de referentie %1 bestaat en geldige informatie bevat.
3339. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 verschaft een ongeldige sortering. LCID = %3, Compflags = %4, SortOrder = %5.
3340. Fout in de toepassing.
3341. Ten minste één van de volgende items moet worden opgegeven: lineaire snelheid (X of Y), hoeksnelheid (Z) of expansiesnelheid (A of B).
3342. Een Cache-vermelding is gedeeltelijk en de gebruikersaanvraag heeft de ContentOffset = X die niet gelijk is aan nul. Herstarten van de cache wordt niet ondersteund voor gedeeltelijke cachevermeldingen.
3343. Voor een back-up naar een gespiegelde mediaset moeten alle mirrors worden toegevoegd. Zorg dat alle leden van de set beschikbaar zijn of formatteer een nieuwe mediaset.
3344. Artikel %1 bestaat in publicatie %2.
3345. Extensies zijn niet toegestaan in uitgaande e-mails
3346. De Matrix is niet omkeerbaar.
3347. Kan de volgorde van jaar, maand en datum uit X niet bepalen.
3348. Het wachtwoord voor de toepassingsrol mag niet NULL zijn.
3349. Er is een fout opgetreden tijdens de replicatie van de database. De back-up wordt verder voltooid, maar de replicatieomgeving moet worden gecontroleerd.
3350. De opgegeven tekenreeks heeft niet de vereiste vorm voor een onderwerp.
3351. Hiermee wordt de inhoudscodering van antwoorden opgegeven.
3352. IsManipulationEnabled is niet ingesteld op true voor het opgegeven element.
3353. Opvragen van databaselijst mislukt
3354. XML-validatie: er is een dubbel kenmerk %1 gevonden. De locatie is %2
3355. Assemblybestandsbewerkingen zijn niet toegestaan voor Windows NT-gebruikers die zijn geactiveerd met SETUSER.
3356. Er is een validatie van de uitgestelde accessor opgetreden. Ongeldige binding voor deze kolom.
3357. Kan geen logische recordrelatie toevoegen aan publicatie %1 omdat sync_mode is ingesteld op tekenmodus en er mogelijk sprake is van SQL Server Mobile Edition-abonneeservers.
3358. De waarde van parameter @security_mode moet 0 (SQL Server-verificatie) of 1 (Windows-verificatie) zijn.
3359. Het initialiseren van GestureRecognizer is mislukt.
3360. Waarschuwing: er is een fout opgetreden tijdens het vullen van %1 met volledige tekst van de tabel of geïndexeerde weergave %2, database %3 (tabel-id of id van de geïndexeerde weergave %4, database-id %5). Fout: %6.
3361. Hiermee wordt opgegeven of lidmaatschapsbeheer is ingeschakeld.
3362. Het abonnement kan niet worden gekoppeld omdat het abonnement op publicatie %1 is verlopen.
3363. Kan de DLL %1 of een van de DLL's waarnaar deze verwijst niet laden. Reden: %2. Controleer of de onderdelen voor SQL-foutopsporing op de server zijn geïnstalleerd.
3364. Voor de berichttekst worden meer argumenten verwacht dan het maximum aantal (%1).
3365. Een RETURN-instructie met een resultaatwaarde kan niet in deze context worden gebruikt.
3366. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de identiteit is gewijzigd van assembly %1 waarnaar wordt verwezen. De versie, naam en openbare sleutel mogen niet zijn gewijzigd.
3367. Primaire database %1 heeft de actieve secundaire database(s) voor back-upfunctie voor logboekbestanden. Verwijder eerst de secundaire database(s).
3368. Een entiteit van het type %1 kan geen eigendom zijn van een rol, een groep, een approle of van principals die zijn toegewezen aan certificaten of asymmetrische sleutels.
3369. Het domein van de doeltoepassing is verwijderd.
3370. Deze gebeurtenis treedt op als de werkfunctie is voltooid (ongeacht of de bewerking is geslaagd, mislukt of geannuleerd).
3371. Ongeldige waarde X voor DigitSubstitution in het LDML-bestand.
3372. Waarschuwing: de aanvraag om de tabel of de geïndexeerde weergave %1 te vullen met een volledige-tekstindex is genegeerd omdat deze tabel of geïndexeerde weergave momenteel al wordt gevuld.
3373. MSBUILD: fout MSB1002: voor deze schakeloptie zijn geen parameters vereist.
3374. Kan de %1 %2 niet loskoppelen omdat deze in gebruik is.
3375. De bladermodus is ongeldig voor instructies met een UNION, INTERSECT- of EXCEPT-operator.
3376. Fout: alle vulbewerkingen met volledige tekst voor de catalogus %1 (%2) in de database %3 (%4) zijn afgebroken vanwege een fout. Fout: 0x%5.
3377. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. De kolommenset die is gebruikt voor het partitioneren van tabel %1, wijkt af van de kolommenset die is gebruikt voor het partitioneren van tabel %2.
3378. Ongeldig berichtobject.
3379. MSBUILD: fout MSB1012: geef een antwoordbestand op.
3380. De mapnaam X is ongeldig.
3381. De eigenschap Eigenschapsnaam mag maximaal X tekens bevatten.
3382. Alleen leden van de rol sysadmin, db_owner of db_ddladmin kunnen deze bewerking uitvoeren.
3383. Ongeldig gebruik van de XML-gegevenstypemethode %1. Er wordt een niet-mutator-methode verwacht in deze context.
3384. Er zijn inconsistenties gedetecteerd in de tabel van de replicatieagent. De opgegeven taak-id komt niet overeen met een vermelding in %1.
3385. Label %1 is al gedeclareerd. Labelnamen moeten uniek zijn binnen een querybatch of opgeslagen procedure.
3386. De standaardsortering is gewijzigd.
3387. Kan geen verbinding maken met server %1. %2 is niet gedefinieerd als externe aanmelding op de server. Controleer of u de juiste aanmeldingsnaam hebt opgegeven. %3.
3388. %1 wordt niet meer ondersteund.
3389. De OleAut-datum is niet juist naar een DateTime geconverteerd.
3390. De invoegactie bij het tabelonderhoud is mislukt.
3391. FlipRememberedStack() is aangeroepen terwijl de stack niet null is.
3392. Herstel: de IAM-keten voor object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4, (type %5) is afgebroken vóór pagina %6 en wordt opnieuw opgebouwd.
3393. Licht groeperen wordt niet ondersteund op dit platform of in deze editie van SQL Server.
3394. De decodering is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
3395. %1 heeft meer kolommen dan in de kolomlijst zijn opgegeven.
3396. Er is een ongeldige vertraagde UDT-ophaaltoken aangeboden.
3397. De STOPAT-component geeft een punt op dat te vroeg is om deze back-upset te kunnen herstellen. Kies een ander stoppunt of gebruik RESTORE DATABASE WITH RECOVERY om op het huidige punt te herstellen.
3398. Er is een interne fout opgetreden: er is een poging gedaan een LOB-gegevenstype bij te werken met een alleen-lezen tekstaanwijzer.
3399. Er bestaat geen abonnement op deze publicatie of dit artikel.
3400. Parameter moet leesbaar zijn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions