English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2501. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor de parameter %1. Wanneer u deze eigenschap wijzigt, moet de waarde %2 zijn.
2502. Kan de logboektabel niet verplaatsen.
2503. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 niet dezelfde ROWGUIDCOL-eigenschap heeft in tabellen %2 en %3.
2504. Er is een fout opgetreden bij het toewijzen van een gebied aan een werktabel. Het gebied %1 in TEMPDB is mogelijk verloren gegaan.
2505. In de volgende lijst worden de bekende objecten weergegeven die aan deze externe toepassing zijn gekoppeld. Als u het type van een bekend object wilt bewerken, klikt u op de URL en geeft u een nieuwe waarde op.
2506. SQL Server %1 kan geen lidmaatschapsinformatie van de Windows-groep verkrijgen voor aanmelding %2. Controleer of de Windows-account toegang heeft tot het domein van de aanmelding.
2507. Sound API biedt alleen ondersteuning voor het afspelen van PCM-wave-bestanden.
2508. Bij het ongedaan maken van een bewerking in een onderdeelcontext is een uitzondering opgetreden.
2509. Naamloze tape (familie-id %1, volgnummer %2, media_set_guid %3) is geladen in het tapestation %4. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2510. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. Het wachtwoord voor de account moet worden gewijzigd.%2
2511. Functie %1 is niet gevonden in bibliotheek %2. De reden is: %3.
2512. %1Een herdefinitie moet zichzelf als basistype hebben
2513. Deze procedure wordt beëindigd. De @action %1 is niet herkend. Probeer REPORT, UPDATE_ONE of AUTO_FIX.
2514. De naam van de onderhoudstrigger is niet meer synchroon met de metagegevens van de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
2515. Typebibliotheek is niet afgemeld sinds het importeren van de assembly uit COM
2516. kolom
2517. Module-instellingen bewerken/toevoegen
2518. De OLE DB-provider %1 heeft een ongeldige letterlijke voorvoegsel-/achtervoegseltekenreeks gegenereerd.
2519. U kunt specifieke samenvoegreplicatietriggers niet uitschakelen voor een gepubliceerde tabel.
2520. De statuswaarde is dezelfde als de vorige statuswaarde.
2521. Poging tot het toevoegen van NamedPermissionSet met een niet-unieke naam.
2522. post_script wordt niet ondersteund voor opgeslagen-procedureartikelen.
2523. RoutedEvent Name X voor OwnerType Typenaam wordt al gebruikt.
2524. Methode %1 van het type %2 in assembly %3 levert geen waarde op als resultaat.
2525. SQL-webassistent: kan de systeemtabel voor webtaken niet bijwerken. De webtaak behoudt de 6.5-indeling.
2526. Met de optie DROP_EXISTING kan een geclusterde index niet worden geconverteerd naar een niet-geclusterde index.
2527. Een Windows-toepassing maken
2528. Alleen een SQL Server die onder Microsoft Windows NT wordt uitgevoerd, kan bij een MSX worden aangemeld.
2529. De waarden voor het identiteitsbereik kunnen niet NULL zijn.
2530. Te veel bytes. Het resulterende aantal tekens is groter dan wat kan worden geretourneerd als een int.
2531. Er is een inconsistentie geconstateerd tijdens een interne bewerking. Neem contact op met de technische support. Het referentienummer is %1.
2532. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De weergave bevat een onnauwkeurige of niet-deterministische conversie.
2533. Het tekstindelingsprogramma kan een regel niet indelen vanwege fout: X.
2534. Tabelfout: de object-id %1 heeft inconsistente metagegevens. Deze fout kan niet worden hersteld en voorkomt verdere verwerking van dit object.
2535. AsyncFlowControl-objecten kunnen worden gebruikt om de stroom te herstellen voor alleen de context waarvan de stroom is onderdrukt.
2536. De juiste syntaxis is: sp_addtype name, 'data type' [,'NULL' | 'NOT NULL']
2537. gebruikt ddl-replicatie
2538. Het opgegeven type moet een Enum-waarde zijn.
2539. De SAMPLE-component is ongeldig. Alleen van tabelnamen in de FROM-component van SELECT-, UPDATE- en DELETE-query's mogen voorbeelden worden genaakt.
2540. De opgegeven resync-datum %1 is geen geldige datum.
2541. Teller X bestaat niet in de opgegeven Category.
2542. WAARSCHUWING: aangepaste toewijzingen van gegevenstypen worden niet ondersteund.
2543. Dit bericht is weggehaald omdat de servicenaam in het TO-veld de maximale grootte van %1 bytes overschrijdt. Servicenaam: %2. Berichtoorsprong: %3.
2544. U kunt in FOR XML EXPLICIT niet meerdere exemplaren van ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN en/of NMTOKENS combineren in kolomnaam %1.
2545. SQL-webassistent: de parameter @query moet worden opgegeven.
2546. Er is geen Era-waarde opgegeven.
2547. Parameter %1: er zijn incompatibele XML-kenmerken gevonden. De kenmerken %2 en %3 zijn mogelijk niet aanwezig op een parameterwaardeknooppunt van het type %4 (in de naamruimte %5).
2548. Kan kanaal X niet beveiligen. Gebruik een kanaal dat ISecurableChannel implementeert
2549. De aangevraagde tracering is niet gevonden.
2550. Bestaande cachevermelding is verwijderd op basis van de aanvraag Method = Methodenaam.
2551. Er is niet voldaan aan een beveiligingsvereiste tijdens de verificatie. Vereist: X, vastgesteld: Y.
2552. Kan de eigenschap File niet gebruiken met de eigenschap ConfigSource.
2553. De parameter(s) %1 in deze procedure is (zijn) vervangen. Geef de waarde(n) nu op bij het aanroepen van %2.
2554. De %1 is niet met een wachtwoord beveiligd. Een decoderingswachtwoord kan niet worden gebruikt voor deze bewerking.
2555. Kan het aliastype dat is verbonden met een regel of standaard niet gebruiken als kolomtype voor tabelvariabele of resultaattabel in tabelwaardefunctie. Er is een %2 gebonden aan type %1.
2556. Het externe exemplaar van database %1 is al ingesteld voor het spiegelen van de database.
2557. Onjuiste externe configuratie: eigenschap ApplicationName ontbreekt.
2558. SQL Trace is gestopt omdat de server is afgesloten. Traceer-id = %1. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2559. Gedeeltelijk antwoord (206) wordt uitgevoerd vanaf de cache, Content-Range:X.
2560. %1%2 wordt niet ondersteund met samengestelde XML
2561. De time-out voor de externe procedure is overschreden met %1 seconden. Externe procedure %2 is geannuleerd.
2562. De gegeven sleutel is niet aanwezig in het woordenboek.
2563. Er is een ongeldig servergegevenstype (%1) opgegeven in een zoekactie van het type repl.
2564. De externe service is weggehaald.
2565. LSN : (%1:%2:%3)
2566. Kan niet zowel Get als Set voor een veld opgeven.
2567. Een ApplicationTrust moet een toepassings-id hebben voordat deze kan worden gehandhaafd.
2568. Directe codering en decodering met RSA worden voor dit platform niet ondersteund.
2569. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Het certificaat van de peer komt niet overeen met het certificaat in de MASTER-database met dezelfde certificaatverlener en hetzelfde serienummer. Status %1.
2570. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De offset van de gecodeerde nettolading is ongeldig (%1).
2571. Er is een fout opgetreden op het eindpunt van een verbinding van de Service Broker/Database Mirroring Transport, fout: %1 status: %2. (In de buurt van eindpuntrol: %3, verre eindpuntadres: %4)
2572. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar veld %3 van het type %4.%5 is van het type %6.%7, dat geen waardentype is. Native-serialisatietypen kunnen alleen 'blittable' velden hebben. Als u een veld van een ander type wilt, kunt u een ander type serialisatie-indeling gebruiken, zoals door de gebruiker gedefinieerde serialisatie.
2573. Het bronobject [%1].[%2] is niet gevonden of wordt niet ondersteund.
2574. Kan niet ophalen in text-, ntext- en image-variabelen.
2575. Subsysteem voor het uitvoeren van SSIS-pakketten
2576. De machtiging voor het prestatiemeteritem is onbeperkt.
2577. Waarschuwingsniveau instellen (0-4)
2578. Kan de sorteervolgorde of landinstellingen niet wijzigen. Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens een poging om de server opnieuw te indexeren op een nieuwe sortering. SQL Server wordt afgesloten. Start SQL Server opnieuw op om door te gaan met de ongewijzigde sorteervolgorde. Spoor eerdere fouten op en verhelp deze. Probeer de bewerking vervolgens opnieuw.
2579. Parameter @attachmentencoding ondersteunt waarde %1 niet. De bijlagecodering moet MIME zijn.
2580. %1 van route %2 mag niet leeg zijn.
2581. U hebt het toegestane maximum aantal cursors bereikt.
2582. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: geen '<' in kenmerkwaarde
2583. Bij ontvangst is een onverwachte fout opgetreden
2584. Database %1 bevindt zich in de overgangsfase. Voer de instructie later opnieuw uit.
2585. In de huidige database verwijst het opgegeven object naar het volgende:
2586. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (sql_variant) heeft een ongeldige exemplaarlengte.
2587. Er bestaat voor de rij (%1) in sys.%2%3 geen overeenkomende rij (%4) in sys.%5%6.
2588. Kan logboekrecord %1 niet ongedaan maken voor transactie-id %2 op pagina %3, database %4 (database-id %5). De paginagegevens zijn: LSN = %6, type = %7. Logboek: OpCode = %8, context %9, PrevPageLSN: %10. Herstel de database van een back-up of repareer de database.
2589. Kan de opgegeven klassen niet maken.
2590. Samengevoegde lijst van AppSettings.
2591. Het toepassingsobject wordt afgesloten.
2592. Het pad kan niet uit een lege tekenreeks of alleen spaties bestaan.
2593. De eigenschap voor dynamisch filteren voor publicatie %1 is niet juist ingesteld. Stel met sp_changemergepublication de waarde in op 'true' als voor de publicatie filters met parameters worden gebruikt en op 'false' als dat niet het geval is.
2594. De regel is gebonden aan de tabelkolom.
2595. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. Functie %3 levert onnauwkeurige resultaten op. Gebruik een nauwkeurige systeemfunctie of wijzig de door de gebruiker gedefinieerde functie zodat deze nauwkeurige resultaten oplevert.
2596. De doelmatrix is niet lang genoeg om alle vereiste gegevens te kunnen kopiëren. Controleer de lengte en de offset van de matrix.
2597. De guardian plaatst controlepunten in de database %1 (%2)
2598. Meerdere PROB_MATCH-subquery's kunnen slechts naar dezelfde basistabel verwijzen.
2599. Het argument X is ongeldig.
2600. De gebruikersnaam kan niet worden opgegeven als standaardreferenties worden gebruikt

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions